• Veľká prázdninová fotosúťaž
     • Veľká prázdninová fotosúťaž

     • Milí žiaci a študenti,

      aj tento rok nás čaká Veľká prázdninová fotosúťaž a ak sa aj vy chystáte stráviť letné dni doháňaním kultúry či potulkami v prírode so svojou rodinou alebo priateľmi,  je naša súťaž určená práve pre vás.

      Vašou úlohou je vyhotoviť originálnu fotografiu na jednu z dole uvedených tém. Fotografie budú vystavené v priestoroch školy a použité ako predloha pre šk. kalendár na rok 2021.

      Tento rok sme si pre Vás pripravili tieto tri témy

      1. Kultúra

      2. Súdržnosť

      3. Lesy lúky

      Podmienky zapojenia sa do súťaže:

      -  každý žiak našej školy cšm, môže poslať na email fotosutaz@csmalacky.sk ním vytvorené fotografie, avšak najviac 3 fotografie z každej z vyššie uvedených tém

      - do predmetu správy uveďte  Fotosúťaž 2020 a do správy napíšte svoje meno, priezvisko, triedu a krátku informáciu o tom, kde fotografia vznikla

      - musíte to stihnúť do 05. 09. 2020

      O čo súťažíte?

      Prvou cenou je vytlačenie vašej fotografie v profesionálnej kvalite, USB kľúč a tričko.

      Druhou cenou je USB kľúča tričko a treťou cenou sú výtvarné potreby a tričko.

      Tak neváhajte a zapojte sa!

       

    • Oznam o využívaní telocvične
     • Oznam o využívaní telocvične

     • Od 3. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020 môžu externí nájomcovia telocvične využívať telocvičňu za uvedených  podmienok:

      • V dňoch školského vyučovania je možné využívať telocvičňu po 16:00.
      • Po každom cvičení je nájomca povinný zabezpečiť dezinfekciu školského náradia použitého pri cvičení.
      • Nájomca je povinný viesť evidenciu osôb užívajúcich v daný deň priestor telocvične (evidencia sa vykonáva pre potreby RÚVZ a v prípade žiadosti je povinný ju nájomca predložiť).
      • Dodržiavanie ďalších aktuálnych všeobecných hygienicko-epidemiologických opatrení RÚVZ.

      Využívanie vonkajšieho školského areálu pre športové a telovýchovné aktivity je možné v dňoch školského vyučovania len po 16:00.

      Ďakujeme za pochopenie!                      

    • Tancuj s nami - hymna našej školy
     • Tancuj s nami - hymna našej školy

     • Ako všetci dobre vieme, Deň rodiny sa u nás na cirkevnej škole slávi každý rok. V pláne bolo vytvoriť originálny program pre žiakov našej školy taktiež ako aj pre ich rodičov, učiteľov a známych. S nápadom zostaviť pesničku, ktorú naše uši ešte nepočuli, prišla pani učiteľka Janka Richveisová. Zložila nádhernú rytmickú pieseň o našom spoločenstve a jednote. Prípravy na vystúpenie s touto piesňou sa už začali, keď  im v tom zabránila „korona“.

      Našťastie to naše pani učiteľky neodradilo a spoločne zorganizovali nahrávanie tejto piesne. Myšlienka sa zrodila na balíku slamy v Húškoch, kde sa pani učiteľky Janka Richveisová a Barborka Šajdíková stretli na bicykloch (bolo to prvý a poslednýkrát!), aby zdieľali svoje trápenia a obavy z online výučby. Tu sa zhodli, že nechcú, aby pesnička zapadla prachom. No povedzte sami, nebola by škoda, keby táto pieseň neuzrela svetlo sveta?

      O dva dni na to sa konalo nahrávanie v profesionálnom štúdiu našej pani vychovávateľky Dadky Scherhauferovej, ktorá sa tiež rýchlo nadchla pre túto ideu. V spolupráci s jej manželom vznikla verzia piesne, ktorú si môžete vypočuť na školskom YouTube kanáli.

      Pani učiteľka Šajdíková sa nechala „zlomiť“ a naspievala hlavnú melódiu, ale pod podmienkou, že sa pani učiteľky Richveisová a Scherhauferová spoločne s jej manželom zapoja do rapu. Všetci sa priznali, že nahrávanie bola jedna veľká zábava.

      Žiaci našej školy sa mohli zapojiť do súťaže o nové tričko s logom školy, ak uhádli,  kto spieva túto pesničku. Rovnako sa mohli zapojiť aj tancom do nášho pripravovaného videoklipu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že pieseň sa vám páči a stane sa hymnou našej školskej akcie Deň rodiny aj v budúcich rokoch.

      Cenu získavajú:

      Esterka Fedorová I.A

      Dianka Kovariková I.C

      Emmka Jurkovičová I.C

      Viki Opavská I.C

      Laura Longauerová III.A

      Ninka Cabanová III.A

      Agátka Garbiarová III.A

      Viki Voltemarová IV.A

      Paulínka Godányová IV.A

      Natálka Pavúčková IV.B

      Natálka Fedorová IV.B

      Saška Hrehorovská VI.A

      Zuzka Hájovská VI.C

       

    • Organizácia vyučovania od 22.6. do konca školského roku
     • Organizácia vyučovania od 22.6. do konca školského roku

     • Milí rodičia,

      dovoľte nám niekoľko informácií ku koncu školského roku:

      1. Celkové hodnotenie žiaka

      Koncoročná klasifikačná porada sa pre všetky stupne školy uskutoční v stredu 24. júna 2020. Tak ako ste už boli v predchádzajúcom čase informovaní, v zmysle úprav daných mimoriadnou situáciou, budú niektoré predmety nehodnotené (žiak pri nich bude mať na vysvedčení uvedené "absolvoval"). Hodnotené predmety budú hodnotené dvomi spôsobmi: známkou (klasifikačným stupňom) alebo slovným hodnotením. O konkrétnom hodnotení jednotlivých predmetov ste už rovnako boli informovaní v apríli 2020 po prerokovaní v pedagogickej rade; na vopred dohodnutom hodnotení nemení ani fakt, že prevádzka školy bola v júni opätovne obnovená.

      Žiaci budú hodnotení na základe podkladov, ktoré mali jednotliví vyučujúci k dispozícii s prihliadnutím na jedinečnosť situácie v ktorej sa hodnotenie realizuje. Učitelia budú prihliadať aj na individuálne podmienky každého žiaka. Viac ako za normálneho režimu budú zohľadňovať samotné úsilie žiaka a jeho aktivitu. Dodatočne budú preskúšaní len tí žiaci, u ktorých je ohrození postup do vyššieho ročníka.

      2. Odovzdávanie vysvedčení

      Žiakom budú odovzdané vysvedčenia v pondelok 29. júna 2020, ktorý je zároveň posledným vyučovacím dňom v tomto školskom roku (v utorok 30. júna majú žiaci riaditeľské voľno). 

      Súčasťou slávnostného ukončenia školského roka bude účasť na svätej omši, pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla. Žiaci 1. - 6. ročníka budú mať sv. omšu o 8,05 hod., žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a gymnazisti o 9,30 hod.

      Žiaci, príp. rodičia žiakov, ktorí sa v zmysle dobrovoľnej účasti v pondelok programu nezúčastnia, si budú môcť prevziať vysvedčenie v termíne 30.6. - 10.7. na vrátnici školy (osobne proti podpisu).

      3. Učebnice

      Vzhľadom k tomu, že v budúcom školskom roku 2020/2021 sa kvôli mimoriadnym okolnostiam budú žiaci venovať učivu presunutému z aktuálneho ročníka, učebnice teraz nebudú odovzdávať.

      Výnimkou sú žiaci, ktorí zo školy odchádzajú. Odovzdanie učebníc týchto žiakov koordinuje triedny učiteľ. Pre žiakov, ktorí odchádzajú zo školy platia aj ostatné povinnosti (odovzdanie čipu, kľúčov od skriniek, ...).

      4. Stravovanie

      Žiakom 6. - 9. ročníka a gymnázia, ktorí nastupujú do školy 22. júna, bude automaticky obnovený odber stravy v termíne 22. - 26. 6. (týka sa tých žiakov, ktorí boli v čase pred mimoriadnou situáciou na obed riadne prihlásení).

      Pokiaľ žiak nemá záujem o stravovanie, musí sa odhlásiť u vedúcej školskej jedálne štandardnou formou.

      V pondelok 29. júna 2020 školská jedáleň nevarí.  

      Preplatky za stravné a vratnú kauciu bude škola riešiť spôsobom určeným v internom predpise:

      "Na konci školského roku vykoná školská jedáleň vyúčtovanie a do 30 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankový účet platiteľa, uvedený v IŽK. Vratná kaucia sa prenáša do ďalšieho školského roka, pokiaľ zákonný zástupca žiaka nepožiada o jej vrátenie."

      5. Úprava vnútorného režimu od 22. júna 2020.

      A) Od pondelka 22. júna sa program všetkých žiakov školy neriadi školským rozvrhom. Žiaci v škole budú mať program organizovaný spravidla triednym učiteľom (v pondelok 22.6. je fotografovanie tried; príp. výlety sa budú organizovať len formou vychádzky do blízkeho okolia bez použitia dopravných prostriedkov). 

      Školský program sa bude končiť nasledovne:

      1. ročník ZŠ - 11.15

      2. - 3. ročník ZŠ - 11.45 

      Gymnázium - 12,15

      4. - 5. ročník ZŠ - 12,30

      6. - 7. ročník - 13,00

      8. - 9. ročník - 13,30

      Po skončení programu idú žiaci na obed a domov. Popoludňajšia činnosť prebieha len pre žiakov 1.-4.ročníka rovnakým spôsobom ako doposiaľ.

      B) Od pondelka 22. júna sa povinnosť zdravotného filtra pri vstupe do školy ruší, s výnimkou dezinfekcie rúk. Rovnako sa rušia odstupy žiakov pri čakaní na obed.

      6. Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka 

      Žiaci 6. - 9. ročníka a gymnázia, ktorí nastupujú do školy od 22. júna majú povinnosť odovzdať pri prvom príchode do školy písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Prajeme veľa síl do posledných školských dní.

      Daniel Masarovič, riaditeľ 

      SÚBORY NA STIAHNUTIE:

      Príloha č.2 Vyhlásenie rodiča.docx

    • Ponuka denného letného tábora
     • Ponuka denného letného tábora

     • Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky ponúka denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v priestoroch základnej školy. Tábor je určený pre deti našej školy 1. – 4. ročníka (uprednostňujeme deti pracujúcich rodičov).

      Tábor bude prebiehať v čase od 8.00-16.00 hod. v dvoch turnusoch (dieťa sa môže zúčastniť len jedného turnusu)

            1. turnus :  6. 7. – 10. 7. 2020

      1.skupina: V rytme samby - klubové tance, hra na telo, spev, výroba hudobných nástrojov; max. 25 detí

      2.skupina: Kreatívni gurmáni- príprava jednoduchých pokrmov a nápojov, tvorivé dielne, súťaže; max. 25 detí

             2. turnus: 13. 7. – 17. 7. 2020

      1.skupina: Športovci očarení prírodou - babičkina lekáreň-liečivé bylinky, eko hry, netradičné športové súťaže, kvízy; max. 25 detí

      2.skupina: Kulinárium - príprava jednoduchých pokrmov a nápojov, tvorivé dielne, súťaže; max. 25 detí

      Každá skupina bude mať svoje tematické zameranie počas dopoludnia. Popoludní nasleduje oddychová časť a športové aktivity.

      Cena tábora je 40,- Eur. Platba bude realizovaná výhradne na účet školy do 30. 6. 2020 (pokyny k platbe obdrží rodič po ukončení prihlasovania a zistenia skutočného záujmu).

      Záujem o letný denný tábor urobí rodič/zákonný zástupca žiaka po prihlásení do Edupage v záložke PRIHLASOVANIE vyznačením možnosti MÁM ZÁUJEM o druh tábora.

      Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky do 19. 6. 2020.

      Už sa tešíme na nové letné dobrodružstvá.

      Ďakujeme za Vaše porozumenie a spoluprácu.

    • Aktuálne oznamy pre rodičov
     • Aktuálne oznamy pre rodičov

     • Milí rodičia,

      pozdravujem Vás a posielam niekoľko aktuálnych oznamov:

      1. Aktualizovaná smernica o režime školy

      Vzhľadok k všeobecným úpravám organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania ZŠ sa od 15. júna menia niektoré doterajšie postupy.

      Najdôležitejší z nich je, že sa uvoľnuje počet žiakov v skupine, čo znamená, že žiaci 1.-5. ročníka sa budú od pondelka vzdelávať výhradne v svojich bežných triedach, nie v doteraz upravených skupinách (týka sa najmä žiakov osobitnej skupiny).

      Popoludňajšia činnosť pre žiakov 1.-4. ročníka bude prebiehať spôsobom, ako tomu bolo pred mimoriadnym obdobím, t.j. žiaci 4. ročníka budú priradení do skupín 1.-3.ročníka.

      Ostatné zmeny sú vyznačené v priloženej aktualizovanej smernici.

      2. Otvorenie školy pre žiakov 6.-9.ročníka a gymnázia

      Od 22. júna bude prevádzka školy obnovená aj pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ a gymnázia, taktiež s dobrovoľnou účasťou žiakov. V najbližšom čase bude u rodičov týchto žiakov uskutočnení prieskum záujmu.

      vyučovací model zostane až do konca školského roka nezmenený.

      3. Ukončenie školského roka 29.6. 2020

      Školský rok 2019/2020 bude ukončený v pondelok 29. júna 2020, tak ako bolo pôvodne plánované. Okrem odovzdávanie vysvedčení sa žiaci zúčastnia slávenia spoločnej svätej omše, pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla. Presný harmonogram dňa zverejníme neskôr.

      V utorok 30. júna 2020 majú všetci žiaci školy udelené riaditeľské voľno.

      Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!

      Prajeme príjemný a požehnaný víkendový čas,

       

      Mgr. Daniel Masarovič, riaditeľ školy

      2020_Smernica vnútorný režim aktualizácia 15.6.2020.pdf

    • Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet
     • Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet

     • ROZHODNUTIE

      riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského

      o vyhlásení druhého termínu

      prijímacieho konania na nenaplnený počet miest

      do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

      pre školský rok 2020/2021

       

      Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      vyhlasujem

      druhý termín prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do:

      1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia

      pre školský rok 2020/2021.

       

      Prihlášky na štúdium do  2. kola je potrebné doručiť do školy do 19. 06. 2020.

      Prijímacie konanie sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka do 25. júna 2020.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača, ktorý bol prijatý na vzdelávanie, doručí škole do 30. júna 2020 záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Pre druhý termín prijímacieho konania platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok 2020/2021.

      Ďalšie informácie poskytneme na tel. čísle 0905 719 301.

       

      Malacky 05. 06. 2020                                                                        Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                          riaditeľ školy

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“