• Diskusné fórum k otvoreniu školy
     • Diskusné fórum k otvoreniu školy

     • Milí rodičia žiakov 1. - 5. ročníka,

      dovoľujem si vá ako riaditeľ cšm srdečne pozvať na diskusné fórum - online stretnutie, ktoré organizujeme pri príležitosti znovu otvorenia školy od 1. júna.

      1. jún (pondelok) 13,30 - 14,30

      Diskusné fórum je určené pre rodičov/zákonných zástupcov 1. - 5. ročníka a vytvára priestor pre vzájomnú komunikáciu o vnútornom režime školy s možnosťou zodpovedania vašich otázok, pripomienok. 

      Stretnutie sa uskutoční prostredníctvom technológie WebEx.

      Link na fórum:  Diskusné fórum k otvoreniu cšm

      Prihlasujete sa pod svojím menom, priezviskom mailovou adresou (akoukoľvek) a zadáte heslo podujatiamalacky

      Na fórum sa môžete prihlásiť 01.06.2020 už od 13:00 h podľa nižšie uvedeného postupu.  

      Čo potrebujete pred stretnutím?

      Podrobný návod v pdf nájdete tu: https://www.alef.com/sk/na-stiahnutie/.dm-4872.pdf

      Návod na postup formou série krátkych videí (2 min): https://www.alef.com/sk/virtualne-seminare-cez-platformu-cisco-webex.c-547.html?hidden_hash=4uJjDI8A#webex-events-tips

      o   Ako sa prihlásim na stretnutie

      o   Ako sa prihlásim do diskusie

      o   Ako položím otázku

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      Požehnaný víkendový čas.

      Daniel Masarovič, riaditeľ školy.

    • Ponuka letného jazykového kurzu TalkTalk
     • Ponuka letného jazykového kurzu TalkTalk

     • V spolupráci so spoločnosťou TalkTalk (www.talktalkcourses.com) Vám ponúkame  TÝŽDŇOVÝ KURZ KONVERZAČNEJ ANGLIČTINY S RODENÝMI ANGLIČANMI, ktorý sa uskutoční v priestoroch našej cirkevnej školy.Kurz je neformálny, relaxačný, zameraný na komunikáciu, rozšírenie slovnej zásoby, podporu a upevňovanie gramatických zvratov a konštrukcií v angličtine. Hlavným cieľom je ale stále zdokonaľovať sebaistotu a schopnosti žiakov v angličtine.

      Neformálnou aktivitou môže byť organizovanie športových podujatí na školskom dvore, prechádzka do prírody alebo kuchtenie v školskej kuchynke (na túto aktivitu by mali byť žiaci vopred upozornení, aby sa v prípade jej realizácie, vyzbierali finančne na potrebné suroviny, ktoré nie sú zahrnuté v základnej platbe za kurz) Všetky aktivity sú výbornou príležitosťou na precvičovanie zručností, ako napríklad pýtanie sa na smer, navigovanie cudzincov, alebo objednávanie nápojov a jedál v reštaurácii.

      V prípade Vášho záujmu vás prosíme o prihlásenie cez záložku PRIHLASOVANIE v EDUPAGE.

      Termín konania kurzu: 17.8.-21.8.2020

      Kurz začína  denne o 8.20 a končí o 13.50 a bude prebiehať v 2 skupinách, vytvorených podľa veku a tiež podľa  jazykových schopností (s počtom detí min. 15 v jednej skupine).

      Kurz sa organizuje pre žiakov 1.-8. ročníka ZŠ.

      1)V prvý deň kurzu bude prítomná obchodná riaditeľka spoločnosti, aby podala rodičom

          bližšie informácie ohľadom prebiehajúceho kurzu a taktiež zabezpečenia organizačných vecí. 

      2)Deti budú môcť opustiť vyučovacie priestory len s písomným súhlasom rodičov.

      3)Každé dieťa musí v prvý deň odovzdať kópiu zdravotného preukazu. 

      4)Po ukončení kurzu deti získajú certifikát o absolvovaní kurzu.

      Cena kurzu je 50 Eur. Platba bude realizovaná výhradne na účet do 30.06.2020 (pokyny k platbe obdrží žiak po ukončení prihlasovania a zistenia skutočného záujmu).

      V prípade, ak sa žiak kurzu nezúčastní, zaplatí storno poplatok vo výške 50% z plnej sumy. Je to aj v prípade, že dieťa ochorie.

      V prípade záujmu, vie škola zabezpečiť obedové menu v sume 3,50/ deň. Konečná suma by potom bola 67,50 eur.

      Veríme, že využijete danú ponuku a deti prežijú užitočný a zároveň aj veľmi príjemný týždeň!

      Záujem o letný jazykový kurz urobí rodič/zákonný zástupca žiaka po prihlásení do Edupage v záložke

      PRIHLASOVANIE vyznačením možnosti MÁM ZÁUJEM o kurz.

      Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky do 15.6. 2020.

      Ďakujeme za Vaše  porozumenie a spoluprácu.

    • Otvárame školu od 1. júna pre žiakov 1. - 5. ročníka
     • Otvárame školu od 1. júna pre žiakov 1. - 5. ročníka

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov 1. - 5. ročníka,

      v nadväznosti na obnovenie prevádzky školy Vám zverejňujeme internú Smernicu o vnútornom režime školy od 1. júna 2020, ktorá upravuje organizáciu a podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu pre žiakov 1. - 5. ročníka od 1. júna 2020.

      Prosíme vás o jej pozorné prečítanie, nakoľko smernica upravuje činnosti ako príchod do školy, odchod zo školy atď.

      Smernica bola vypracovaná v zmysle usmernení a rozhodnutí ministerstva školstva a rešpektuje všetky stanovené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Upozorňujeme Vás osobitne na skutočnosť, že v pondelok 1. júna je potrebné, aby žiak pri nástupe do školy odovzdal písomné vyhlásenie rodiča o tom, že vaše dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (v prílohe).

      Taktiež zdôrazňujeme, že žiak je povinný každý deň pri vstupe do školy absolvovať ranný zdravotný filter, ktorý sa skladá z týchto častí:

      a) bezdotykovej vizuálnej kontrole zdravotného stavu (symptómy - červené oči, výtok z nosa a očí, kašeľ, zmeny na pokožke)

      b) meranie teploty (hraničná teplota je 37,2 °C) t. j. pokiaľ teplota žiaka

      c) dezinfekcia rúk.

      Upozorňujeme rodičov, že pokiaľ teplota žiaka bude nad hraničnú teplotu, príp. bude dieťa mať symptómy prenosného ochorenia, nemôže vstúpiť do budovy školy.

      Pokiaľ uvedené symptómy môžu byť prejavom alergickej reakcie, musí byť lekársky preukázaná (ktorí ste tak neurobili na začiatku roku v zázname o zdravotnom stave dieťaťa, môžete tak urobiť teraz).

      Prváckym rodičom osobitne dávame do pozornosti, že výchovno - vzdelávacia činnosť žiakov 1. ročníka (dopoludňajšia i popoludňajšia) bude prebiehať v budove Školského klubu detí (žiaci budú prichádzať/odchádzať do/z školy cez vedľajší vchod od Slovenskej sporiteľne). Ostaní žiaci okrem 5.B sa budú učiť vo svojich kmeňových triedach. Žiaci 5.B sa budú učiť v 6.C triede.

      Ostatné pokyny a informácie k priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti od 1. júna nájdete v Smernici o vnútornom režime školy, ktorú prikladáme v prílohe. 

      Otvorenie škôl sa uskutoční v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

      Ďakujeme vám!

      Prajeme vám úspešne a pokojne zvládnutý čas návratu detí do školy!

      Smernica vnutorný režim od 1.6.2020.pdf

      Vyhlásenie rodiča.docx

    • Študentská konferencia 2020 online!
     • Študentská konferencia 2020 online!

     • Pozývame vás na sledovanie už 7. ročníku Študentskej konferencie nielen študentov našej školy, uchádzačov o štúdium na našej škole, ale celú odbornú i laickú verejnosť. Na konferencii vystúpia bývalí absolventi školy z praxe, vysokoškolskí študenti a súčasní študenti so svojimi úspešnými odbornými prácami na krajskom kole SOČ.

      Link na stream https://www.youtube.com/watch?v=LYsowd-4maY 

    • Ad revidendum naši maturanti
     • Ad revidendum naši maturanti

     • 22.5. sme sa po svätej omši rozlúčili s našimi štvrtákmi zo 4.G triedy gymnázia. Gymnazisti obdržali z rúk pána riaditeľa a triednej pani učiteľky vysvedčenia za 4. ročník štúdia, maturitné vysvedčenia a pochvaly. I keď sme sa a nimi v 2. polroku stretli osobne len párkrát, stále máme v pamäti ich stužkovú slávnosť. Prajeme im veľa úspechov v nasledujúcom vysokoškolskom štúdiu a osobnom živote.

      Budete u nás v škole kedykoľvek vítaní aj ako "jediní maturanti, ktorým boli vyslyšané ich prosby". Ďakujeme!

      Fotogaléria...

    • Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia pre šk. rok 2020/2021
     • Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia pre šk. rok 2020/2021

     • Milí uchádzači o štúdium na Gymnáziu sv. Františka Assiského,

      • v priloženej tabuľke je uvedené poradové číslo uchádzača  a kód žiaka, ktorý nájdete uvedený v rozhodnutí o prijatí/neprijatí na štúdium a získaný počet bodov podľa kritérií
      • ak sa chce uchádzač dozvedieť svoje poradové číslo ešte pre doručením rozhodnutia s kódom žiaka, môže sa informovať na mailovej adrese huskova.elena@csmalacky.sk, príp. telefónnom čísle 0905/719301.

      Úloha zákonného zástupcu alebo maloletého uchádzača:

      • doručiť škole bezprostredne (najneskôr do 4. júna 2020) záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium
      • Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium
      • potvrdenie treba doručiť škole cez informačný školský systém EduPage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na huskova.elena@csmalacky.sk alebo poštou na adresu školy (rozhodujúci je dátum doručenia škole)
      • pokiaľ uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača rozhodnutie o nastúpení v stanovenom termíne nedoručí, škola nebude považovať uchádzača za prijatého a ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.
    • Pozvánka na spoločný duchovný program
     • Pozvánka na spoločný duchovný program

     • Pozývame Vás na spoločné slávenie duchovného programu pre spoločenstvá našich katolíckych škôl a školských zariadení z celého SK:

      1. Svätá omša s katechézou pre deti I. st.  - nedeľa 24. 5.10.15  (téma: Oslavovať Boha Otca; vedie P. Milan Toman SVD, Sr. Mária Nagyová FMA), Kostol Povýšenia Svätého kríža, Bratislava - Petržalka.

      2. Počúvanie Slova - pondelok 25. 5., 16,00 (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov.  

      3. Svätý ruženec - utorok 26.5., 16,00 (P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      4. Svätá omša - štvrtok 28.5., 16,00 (celebrant P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      Program môžete  sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

      Ďakujeme vám!

      Vyprosujeme požehnaný veľkonočný čas a radostné otváranie škôl! :)

      Mgr. Daniel Masarovič, prezident ZKŠS

    • Oznam pre stravníkov školskej jedálne
     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Od 1.6.2020 bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne pre deti 1.- 5. ročníka ZŠ. Žiaci (1.-5. roč.), ktorí sa stravovali v Školskej jedálni pred zatvorením prevádzky školy z dôvodu mimoriadnej situácie, budú automaticky prihlásení na obed.

      Odhlasovanie z obeda je možné cez EduPage,

      mailom: jedalen@csmalacky.sk alebo telefonicky: 0917 350 602.

      Oznam pre externých stravníkov, učiteľov vyučujúcich len dištančne a žiakov 6.-9. roč. ZŠ a GYM:

      Touto cestou informujeme externých stravníkov, učiteľov, ktorí vyučujú len dištančne a žiakov 6.-9. roč. ZŠ a GYM, ktorí sa do vyhlásenia mimoriadnej situácie stravovali v našej Školskej jedálni, že stravovanie pre nich nie je možné naďalej zabezpečovať z prevádzkových dôvodov.

    • KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA
     • KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA

     • Milí uchádzači o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu,

      v školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov maximálne 26.

      Školský vzdelávací program – zameranie:

      • intenzívna jazyková príprava – výučba dvoch cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk); jeden CJ (maturitný) na úrovni B2. Ako nepovinný jazyk v rámci záujmových útvarov sa na škole vyučuje aj latinčina, taliančina a španielčina,
      • podporované vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov so zámerom získania kvalitného všeobecného rozhľadu potrebného pre štúdium na VŠ,
      • projektová, vedecká a bádateľská činnosť,
      • získanie informatizačných, prezentačných a komunikačných zručností v multipredmetovom rozmere.
      • získania kvalitného všeobecného rozhľadu pre ďalšie VŠ - štúdium.

      Charakteristika školy:

      • rodinná škola zdôrazňujúca potrebu kvalitného vzdelávania a komplexnej formácie študentov,
      • kresťanské hodnoty a spoločenstvo viery, 
      • cieľavedomá podpora rozvoja schopností a talentov ako aj charakteru mladých ľudí, 
      • výborné materiálne podmienky a moderné, pôsobivé a digitalizované učebne,
      • progresívne a moderné metódy výučby,
      • zážitková výučba s bilingválnymi prvkami vzdelávania,
      • individuálny a priateľský prístup – pomoc kariérneho a výchovného poradcu, školského psychológa, duchovnej osoby, každého pedagóga,
      • škola ako spoločenstvo - kultúra zameraná na vzájomné vzťahy,
      • škola ako životný priestor – záujmová činnosť a mimovyučovacie aktivity,
      • škola ako prostredie – autentická atmosféra dôvery, radosti a bezpečia,
      • seriózna a individuálna príprava na vysokoškolské štúdium.
      • úspešní študenti a absolventi s perspektívnym uplatnením v praxi.

      KRITÉRIÁ  PRIJATIA  DO  1. ROČNÍKA  PRE ŠKOLSKÝ ROK  2020/2021

      Kritéria prijatia

      Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium

      INFORMAČNÝ BULLETIN !  (neprehliadni )

      PREZENTÁCIA O ŠKOLE

      Dôležité pokyny:

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní Vám radi poskytneme na tel. č. 0917 350 117 (Daniel Masarovič, riaditeľ školy), 0905 719 301 (Elena Hušková, zástupkyňa RŠ).

    • Podporujeme výzvu za voľnú nedeľu!
     • Podporujeme výzvu za voľnú nedeľu!

     • Naša škola podporila petíciu za rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze.

      Nedeľa patrí rodine

      Pri príležitosti medzinárodného Dňa rodiny, ktorý sa z rozhodnutia OSN každoročne pripomína 15. mája, pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií výzvu najvyšším predstaviteľom nášho štátu. Hlavnou myšlienkou výzvy je poukázať, že nedeľa má patriť predovšetkým rodine. Reaguje tak na viaceré podnety svojich členov i na podnety mimo samotného Fóra. Vo výzve žiada, aby kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať. Voľná nedeľa pre pracovníkov obchodoch by mala zostať aj po korona kríze. Iniciatíva chce pomôcť pri spoločenskej diskusii o tejto téme, aby táto zmena prešla s čo najväčším celospoločenským konsenzom. Autori výzvy sú presvedčení, že existujú jasné dôvody na to, aby sa spoločnosť dohodla a chránila pre všetkých istú dôležitú hodnotu, ktorú samotný trh neochráni. Bez voľnej nedele má totiž týždeň iba sedem pracovných dní.

      Predseda FKI Tomáš Kuzár poznamenal: "V západných štátoch EU je bežné, že nedeľa je voľným dňom. Na Slovensko je už vhodná doba na to, aby voľná nedeľa bola štandardom aj u nás "

      Výzva je otvorená tak pre jednotlivcov ako aj pre organizácie. Jednotlivci svoju podporu môžu vyjadriť tu. Organizácie potvrdia svoju podporu zaslaním mailu na info@fki.sk , pričom uvedú názov organizácie a meno štatutára. Zoznam organizácií (spolu-signatárov) bude súčasťou listu, ktorý bude v piatok, 15. mája doručený predstaviteľom štátu.

      (kontakt: Pavol Kossey, podpredseda FKI, 0907-897 964)

    • Deň rodiny - Tancuj s nami
     • Deň rodiny - Tancuj s nami

     • 15. mája si na celom svete pripomíname Deň rodiny. Na našej škole sme plánovali tento výnimočný deň osláviť začiatkom júna. Keďže pre známe okolnosti sa nám to nepodarí, pani učiteľky z našej školy si nachystali pesničku, ktorá pôvodne mala zaznieť počas programu na Deň rodiny aj s tanečným a speváckym vystúpením našich žiakov.

      Avšak keďže teraz sme všetci doma, preto Vás chceme milí žiaci, študenti, pani učiteľky, páni učitelia a ostatní zamestnanci, rodičia, skrátka všetci z našej školy osloviť o pomoc pri tvorbe videoklipu. Stačí si vypočuť pesničku a niečo pekné zatancovať napr. v kuchyni, na záhrade, na lúke, a poslať do konca mesiaca máj na email: richveisova.jana@csmalacky.sk. Video musí byť točené na šírku. Tie najlepšie zábery potom budú odprezentované vo videoklipe. Pozor - pesnička je prudko chytľavá! Budete si ju musieť pustiť ešte raz :)

      Pesnička sa nachádza na školskom YouTube kanáli Cirkevnej školy

      https://www.youtube.com/watch?v=OWmiT-6Lvkw

      A skúste uhádnuť, ktorá pani učiteľka spieva? ;)

      Zo správnych odpovedí bude vyžrebovaných 10 z vás, ktorí získajú nové tričko s logom školy. Svoje odpovede posielajte na rovnakú mailovú adresu do nedele 17.5. Ďakujeme!

    • Potešme sme spolu naše maminky, babky a starké
     • Potešme sme spolu naše maminky, babky a starké

     • Blíži sa Deň matiek a vy ste už určite premýšľali, ako potešiť svoje maminky a babky a starké, ako im urobiť radosť a aký darček im pripraviť, aby ste sa poďakovali za všetku tú lásku a starostlivosť, ktorou vás celý život zahŕňajú. Do pokladnice nápadov chceme prispieť aj my zopár tipmi, ako si tento deň ozvláštniť sebe a hlavne mamičkám.

      1. Urobte mamičke kráľovský deň

      Čo to znamená?

      • Spýtajte sa, ako by chcela stráviť deň a spoločne s ostatnými členmi rodiny sa ponúknite, že všetky nedeľné činnosti, ktorými mamička trávi čas v nedeľu, zabezpečíte vy a ona si bude môcť užiť chvíle pre seba
      • Správajte sa k nej naozaj ako ku kráľovnej – poslúchnite na prvé slovo, neodvrávajte, nekomentujte a nehádajte sa so súrodencami, buďte k nej milí
      • Obslúžte ju a prineste jej do izby či do záhrady kávičku a malú sladkú pozornosť alebo zdravý olovrant😊
      • Sadnite si k mamičke a popýtajte sa jej, ako sa jej darí, čo ju trápi, ako by ste ju mohli potešiť a venujte jej svoj ČAS

      2.  Uvarte s ockom slávnostný obed ako prekvapenie

      • Toto bude troška náročnejšie, pretože kuchyňa je maminkiným kráľovstvom a asi jej príde zaťažko tam pustiť niekoho iného a nemať pod kontrolou, čo sa tam deje😊
      • Vyberte si chutné a jednoduché jedlo alebo zložitejšie podľa vašich schopností a nezabudnite sa pripraviť už skôr – myslite na nákupy vopred
      • Dohodnite sa s ostatnými na deľbe práce a každý si odvedie svoj diel poctivo a načas
      • Nezabudnite pekne ozdobiť stôl a stráviť príjemné chvíle na obede s ostatnými v pokoji a vzájomnom počúvaní sa

      3. Buď pre svoju mamičku anjelikom počas nasledujúcich dní

      • Keď bude niečo potrebovať, buď prvý, kto to prinesie
      • Keď bude smutná, skús ju rozveseliť
      • Keď potrebuje pomôcť, buď ochotný
      • Keď bude unavená, ponúkni sa namiesto nej povysávať, vyniesť smeti, umyť riad, priniesť nákup...
      • Prekvap ju maličkými lístočkami s krátkym povzbudením, napr. usmej sa, mám ťa rád a podobne na miestach, kde to nebude čakať😊
      • Ak máš mladších súrodencov, venuj im viac času, aby si mihla maminka vydýchnuť
      • A určite prídeš aj na iné spôsoby, ako ukázať mamičke, že ti na nej záleží

      4. Pre kreatívcov máme zopár tipov na ručné výrobky pre maminky😊

      Papierové kvety

      https://www.youtube.com/watch?v=2L6jr3oxOfk

      Origami kvetiniek

      https://www.youtube.com/watch?v=7GfAqdkAm3Q

      Kvetinová pohľadnica pre mamu

      https://www.youtube.com/watch?v=jDNrygOna4s

      Kvet v kvetináči s ručne vyrobeným srdiečkom na špajli

      https://www.youtube.com/watch?v=jDNrygOna4s

      A ešte púpavy

      https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

      Napíšte a pošlite fotografie svojim triednym učiteľom, ako sa vám darilo prekvapiť mamičku, čo ste vykúzlili v kuchyni či vyrobili ako darček. S radosťou uverejníme vaše nápady a fotografie na webovej stránke školy a v školskom časopise Rybka.

      A nezabudnite na to najdôležitejšie : za všetko maminkám poďakovať a povedať, ako veľmi ich máte radi!!!

       

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“