Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • Turnaj v stolnom tenise

  V sobotu 24.3.2018 od 9 00 hod. sa v telocvični uskutoční pingpongový turnaj neregistrovaných športovcov o putovný pohár sv. Dominika Sávia.

  Súťažiť sa bude v troch kategóriach:

  I. muži nad 15 rokov (vrátane)

  II. deti do 15 rokov

  III. dievčatá, ženy

  Je potrebné si priniesť prezuvky a pingpongovú raketu. Ceny a pitný režim sú zabezpečené.

  Všetci ste srdečne vítaní. :)

 • PROMO VIDEO BY GFAMC

 • Škola môže vyzerať aj inak...

  21. februára 2018 privíta malacké Gymnázium sv. Františka Assiského v rámci Dňa otvorených dverí nových záujemcov o štúdium. Otvorené dvere sú súčasne symbolom výmeny a medzi tými, pre ktorých sa tu maturita stala štartom, je mnoho úspešných osobností, ktoré ďalej ovplyvňujú svoje okolie a nesú odkaz tejto školy vo svojej práci. Sú medzi nimi napríklad historik a publicista Martin Macejka, manažér a držiteľ prestížneho ocenenia StartUp Awards 2017 Miroslav Konečný, medzinárodne uznávaný virológ Róbert Szabo, herecký talent Michal Jánoš, úspešné IT manažérky sestry Kolmanové,  experti v oblasti bankovníctva Adam Nádaský a Vladimír Kunštek,  vedkyňa v oblasti rádioaktivity Barbora Richvajsová, Andrea Gašparovýchová, absolventka  Universität Wien, atď. 

  V rozhovore s riaditeľom gymnázia Mgr. Danielom Masarovičom sa zoznámime so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú úspešnú cestu.

  Čím je systém výučby na vašej škole tak jedinečný?

  Najjednoduchšie bude začať od konca – sme presvedčení (a tak aj konáme), že „výsledným produktom“ školy nemôže byť žiak, ktorý má podľa bežného modelu školského systému široké vedomosti z každého vyučovacieho predmetu získané pasívnym spôsobom. Toto neskôr vedie v živote človeka k priemernosti a povrchnosti. Zdôrazňujeme celostné formovanie študentov a individualizované postupy vo výučbe s ich aktívnym prejavom. Naším cieľom je mladý človek, ktorý po ukončení štúdia pozná vlastnú hodnotu a jedinečný zmysel svojej životnej cesty. Vie, že v ňom samotnom je sila tvoriť, ovplyvňovať a prinášať nové myšlienky. Študent, ktorý sa naučil učiť sa, adaptovať sa na zmenu a má kvalitné komunikačné, prezentačné a socializačné zručnosti. Ide nám predovšetkým o to, aby školské prostredie cez rôzne aktivity dávalo impulzy pre rast každého študenta v závislosti od jeho individuálnych potrieb. Aby sa rozširovalo nielen poznanie žiaka, ale aj jeho videnie, myslenie a vnímanie.  Tomuto cieľu efektívne prispôsobujeme náš školský program.

  Ste cirkevné gymnázium. Akú úlohu zohráva náboženstvo v živote a chode školy?

  Sme škola otvorená a prijímame každého žiaka bez rozdielu vierovyznania. Každý človek je pre nás osobnosťou s rovnakou dôstojnosťou a hodnotou. Dôležitá je ochota študentov spolupracovať pri vlastnom odbornom i osobnostnom dozrievaní. Sme súčasne škola moderná, čo okrem iného znamená, že podporujeme zážitkové vyučovanie s aktívnou a tvorivou účasťou žiaka. Prístup školy k svojim študentom a ich vzťah s učiteľom ako priateľom tu však samé predurčujú vlastnosti a kvality pedagóga. Náš pedagogický zbor je skutočne harmonickou skupinou erudovaných, vnútorne silných, komunikatívnych  a inšpiratívnych osobností.

  Volíte v škole s takýmito piliermi vlastné cesty výučby?

  Jedinečný systém môže fungovať len v jedinečnej atmosfére. Nemám na mysli len kvalitu výučby, či vybavenie učební, aj keď v tomto smere je náš štandard skutočne vysoký. To prostredie je vytvorené zo študentov, pedagógov, rodičov, ako rád vravím,  celého školského spoločenstva, ako aj materiálneho zázemia, pozitívneho myslenia ale i neuveriteľne inšpiratívnej a formujúcej atmosféry historických priestorov. Tu genius loci funguje bez najmenších pochybností.  Prostredie prispieva ku kultivácii duše človeka a máme to nie len na mysli, ale v sebe. Budujeme školskú knižnicu ako Centrum kultúrnosti a vzdelanosti, ktoré prepájame s ďalším projektom kláštornej záhrady. Znie to asketicky, no je to vo svojej podstate premena veľkého vnútorného átria na vonkajší spoločenský priestor s miestami pre debaty, amfiteátrom ako aj s miestami, kde môže človek osamote čítať pod holým nebom. Škola poskytuje otvorenú platformu pre dialógy s hosťujúcimi významnými osobnosťami, buduje sa muzikálnu učebňa, posilňovňa, ale aj schodolez pre deti s pohybovými problémami. Súčasťou tímu je kariérny poradca, vlastná školská psychologička i špeciálny pedagóg.

  Iné školy o sebe hovoria predovšetkým ako o zoznamoch vybavenia, pobytov, programov. Váš slovník je celkom iný.

  Už som hovoril, že rovnako aj my sme moderná škola so špičkovým zariadením odborných učební, poznávacími jazykovými pobytmi, kurzami, atď.  Samozrejme, že máme štipendijný fond pre podporu talentov. A máme aj mimoriadne výsledky. Nielen v úspešnosti našich absolventov na vysokých školách, ale už počas štúdia u nás. Napríklad v ostatnom roku sme zaznamenali účasť až piatich študentov v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti na najvyššej, celoštátnej úrovni a to dokonca z jednej triedy! To považujeme za samozrejmé, lebo sme škola. Úspešnosť študenta je vždy podmienená osobným rozhodnutím nechať sa viesť a formovať smerom k špecifickej odbornosti a k pevnému charakteru.

  Pre nás je však škola o vzťahoch, otváraní sa novým veciam, získavaniu zručností a návykov, schopnosti rozlišovať, myslieť kriticky, vidieť, kráčať a predovšetkým byť a spoznať samého seba.

  KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

  štvorročného vzdelávacieho programu

  na Gymnáziu sv. Františka Assiského Malacky pre školský rok 2018/2019

              Riaditeľ Gymnázia sv. Františka Assiského Malacky, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky, v súlade s § 65 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje nasledujúce kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu Gymnázia sv. Františka Assiského Malacky pre školský rok 2018/2019

  1. V školskom roku 2018/2019 bude otvorená jedna trieda ročníka gymnázia s počtom žiakov maximálne 31.
  2. Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie nižšieho stredného vzdelávania (ukončený 9. ročník ZŠ) a splnenie podmienok prijímacieho konania (bod 3).
  3. Podmienkou prijatia na štúdium je, aby uchádzač

  a)  nemal na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka ZŠ a na polročnom vysvedčení (príp. výpise klasifikácie) 9. ročníka ZŠ horší priemer známok ako 2,2. Priemer sa počíta z uvedených vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, dejepis, geografia, biológia, chémia, fyzika. Súčasne žiak nesmie byť hodnotený z uvedených predmetov klasifikačným stupňom „dostatočný“ a „nedostatočný“;

  b)  získal na celoslovenskom Testovaní 9 v školskom roku 2017/2018 v každom testovanom predmete (SJL, MAT) aspoň 50% bodového hodnotenia;

  c)   úspešne vykonal prijímaciu skúšku.

  4. KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium  BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

  Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete (SJL, MAT) samostatne úspešnosť najmenej 90 %, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky odošle riaditeľ školy uchádzačovi o štúdium najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

  Uchádzači, ktorí nespĺňajú uvedené kritérium, budú konať prijímaciu skúšku.

  5. KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium  S PRIJÍMACOU SKÚŠKOU

  Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

  Prijímacia skúška overuje vedomosti z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika formou písomného testu a v rozsahu určenom vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu na základnej škole.

  Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

  • Matematika – 60 minút
  • Slovenský jazyk a literatúra (gramatická a literárna časť) – 60 minút

  Termín konania prijímacích skúšok

  1. termín:     14. máj 2018 (pondelok)

  2. termín:     17. máj 2018 (štvrtok)

  Riaditeľ školy pozve uchádzača na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. Pozvánka bude zaslaná na adresu zákonného zástupcu žiaka uvedenej na prihláške.

  KRITÉRIÁ PRIJATIA zahŕňajú:

  1. výsledky prijímacej skúšky.
  2. výsledky Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
  3. výsledky na predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach v 5. - 9. ročníku ZŠ.
  4. hodnotenie správania žiaka v 5. – 9. ročníku ZŠ.

  Na základe bodového hodnotenia jednotlivých prijímacích kritérií uvedených v bode
  a) – d) budú prijatí uchádzači do maximálneho počtu 31 žiakov
  (vrátane uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky).

  ŠTRUKTÚRA BODOVÉHO HODNOTENIA PRIJÍMACÍCH KRITÉRIÍ

  a) Výsledky prijímacej skúšky sa hodnotia nasledovne:

  • test z matematiky – max. 80 bodov,
  • test zo slovenského jazyka a literatúry – max. 80 bodov.

  Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné dosiahnuť minimálne 50% bodov z každého testovaného predmetu.

  b) Výsledky Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky:

  • každé percento dosiahnutej úspešnosti v testovanom predmete = 0,5 bod

  Maximálny počet bodov za výsledky z testovania je 100 bodov (50 bodov zo slovenského jazyka a literatúry, 50 bodov z matematiky).

  c) Výsledky žiaka na predmetových olympiádach a individuálnych umeleckých, športových a iných súťažiach v 5. – 9. ročníku ZŠ hodnotené podľa nasledujúcej tabuľky:

  Okresné kolo                                                    Krajské a vyššie kolá

  1. miesto      13 bodov                                  1. miesto            20 bodov

  2. miesto        8 bodov                                  2. miesto            15 bodov

  3. miesto        5 bodov                                  3. – 6. miesto     10 bodov

  Celkové body sa spočítavajú za každý druh a každé kolo predmetovej olympiády a súťaže. Žiak je povinný priložiť k prihláške doklady (ako diplom) potvrdzujúce dosiahnuté umiestnenie.

  d) Hodnotenie správania žiaka v 5. – 9. ročníku ZŠ

  • Za zníženú známku zo správania môže byť odpočítaných 50 bodov (posudzuje sa individuálne).

  Celkové bodové hodnotenie je súčtom bodov v jednotlivých prijímacích kritériách (podľa bodu a – d). Na základe celkového bodového hodnotenia sa stanoví poradie uchádzačov.

  1. Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov sa bude pri stanovení celkového poradia uchádzačov prihliadať na nasledujúce doplnkové kritériá
  2. Zmenená pracovná schopnosť žiaka alebo žiak so ŠVVP (potrebné preukázať).
  3. Väčší celkový počet bodov z prijímacej skúšky.
  4. Väčší celkový počet bodov za Testovanie 9.
  5. Neúčasť na prijímacích skúškach je možné ospravedlniť len zo závažných dôvodov (v prípade ochorenia doklad od lekára nesmie byť starší ako tri dni) a najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. na riaditeľstve školy. Riaditeľ školy určí neprítomnému uchádzačovi náhradný termín prijímacej skúšky a rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa výsledky týchto žiakov zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia bude doplnený počet prijatých uchádzačov do počtu 31 v súlade so stanovenými kritériami.
  6. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na informačnej výveske v budove školy                  a na školskej web stránke www.csmalacky.sk najneskôr dňa 1 mája 2018.
  7. Riaditeľ školy písomne doručí prijatému uchádzačovi rozhodnutie o prijatí do školy a oznámi mu termín a miesto zápisu na štúdium na gymnáziu.
  8. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše do určeného termínu, riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

  Poznámky

  1. Termín doručenia písomnej prihlášky na strednú školu je do 20.4.2018 (zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 10.4.2018). Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Na prihláške je potrebné uviesť termín prijímacej skúšky!
  2. Na škole sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky. Anglický jazyk sa vyučuje povinne na pokročilej úrovni. Druhý jazyk, ktorý sa vyučuje na začiatočníckej úrovni, si žiaci vyberajú z ponuky: nemecký a taliansky jazyk (min. počet žiakov v skupine je 13 - pri počte 31 žiakov v triede).
  3. Podmienkou prijatia žiaka je písomný súhlas rodičov s výchovou a vzdelávaním žiaka v duchu katolíckej viery a morálky (vyžaduje sa pri zápise).

  Kritériá prijatia boli prerokované na pedagogickej rade 24.1.2018 a na rade školy 15.2.2018.

  V Malackách 16. februára 2018                                                       Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                      riaditeľ školy

  Schválené zriaďovateľom:

  V Bratislave 16. februára 2018                                                        Mgr. Viera Kyselicová

                                                                                                                    riaditeľka AŠÚ    

 • TALK TALK

  Tak ako predchádzajúce 3 roky, opäť sme pokračovali v tradícií vyučovania v cudzom jazyku. Naši študenti mali možnosť stráviť niekoľko hodín vyučovaním v anglickom jazyku s lektormi zo zahraničia. Opäť sme mali možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít sprevádzaných s peknými zážitkami, skvelou atmosférou a výbornou náladou.

  Akcia s lektormi opätovne splnila naše očakávania – vylepšili sme si angličtinu, užili kopec zábavy a už teraz sa tešíme na ďalší školský rok, kedy sa budeme môcť znova zapojiť.

  Na záver by som vám, milý študenti, chcela odporučiť, ak budete mať ešte možnosť sa takejto akcie zúčastniť, aby ste o tom naozaj rozmýšľali, určite svoju účasť neoľutujete.

  Here is a link for the photos taken from the English week: 

  https://photos.app.goo.gl/8DocxTQM8DvFoqZJ2

 • Karneval v ŠKD

  Trinásteho februára končil fašiang a naše deti sa s ním lúčili karnevalom. Po vyučovaní si poobliekali svoje masky, pani  vychovávateľky ich poprípade ešte troška domaľovali a zábava mohla začať. Musíme pochváliť rodičov a deti za kreativitu a šikovnosť, pretože skoro všetky masky vyrábali doma a boli naozaj veľmi nápadité.  V sprievode za námornou kapitánkou pani vychovávateľkou Voltemarovou spievali  Fašiangy, Turíce...čarodejníci, piráti, rôzne zvieratká, množstvo princezien, kráľov, baletiek, sestričiek, lekárov a rôznych rozprávkových bytostí. Sprievod uzatváral slimák v podaní pani vychovávateľky Černej. V spoločenskej miestnosti na nás už čakal diskdžokej a zábava mohla začať. Na úvod sa nám po jednotlivých oddeleniach predviedli masky, z ktorých boli vybraní víťazi. Rozhodovanie bolo naozaj veľmi náročné, lebo všetky deti boli nádherné. Po vyhodnotení začala spoločná zábava. Na parkete sa to hmýrilo nielen rôznymi farbami, ale aj pohybmi, čo si môžete pozrieť na fotografiách a krátkych videách, ktoré nie sú v super kvalite, pretože deti  boli v neustálom pohybe.  V prestávkach mali občerstvenie a tombolu.  Veríme, že si odniesli množstvo zážitkov.

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/267

  https://www.youtube.com/watch?v=91Cy1rIvHqA

  https://www.youtube.com/watch?v=Jprb4eisugE

  https://www.youtube.com/watch?v=LSvtPxN8Tlo

  https://www.youtube.com/watch?v=hDy5oA7O3NY

  https://www.youtube.com/watch?v=sXQHdD_vQEM

   

   

   

   

   

 • Výsledková listina krajského kola A Slovo bolo u Boha

 • MINI ĽADOVÝ HOKEJ ŽIAKOV

  V stredu 14. februára sme sa zúčastnili súťaže MINI ĽADOVÝ HOKEJ ŽIAKOV, ktorú organizovalo CVČ Malacky a ZŠ Záhorácka v Zámockom parku. O pohár primátora mesta Malacky prišlo bojovať celkovo 12 družstiev. Súťažili 4 družstvá v 3 skupinách. Žiaci našej školy sa stretli v zápase so ZŠ Záhorácka, Gymnáziom a ZŠ Štúrova. Podarilo sa nám jedno víťazstvo, čo však nestačilo  na boj o medailové umiestnenia.

  Naši žiaci predviedli peknú hru. Ukázali rýchlosť, obratnosť a pri troche šťastia by s chuťou bojovali aj ďalej. Ďakujeme za snahu a predvedený výkon.

  Účelom každého športového podujatia je umožniť súťažiacim predviesť aktuálnu formu, porovnať sa s rovesníkmi a spojiť pohyb s radosťou. Ďakujeme aj organizátorom, že vytvárajú takéto možnosti.

  Naša zostava : Šimek Samuel, Osadský Ján, Voltemar Tadeáš, Balek Daniel, Raček Samuel, Greif Vladimír, Kubinec Samuel, Hušek Juraj

 • Blíži sa naše Kumštobranie

  Milí siedmaci a, ôsmaci,

  v piatok 16.2.2018 na chodbe pri zborovni ZŠ bude pre vás pripravená nástenka s remeslami, ktoré sa budete počas Kumštobrania 22.2.-23.2.2018 učiť. Takže dobre premýšľajte a vyberajte. Treba si dobre prečítať, pre koho je remeslo určené, či chlapec alebo dievča a počet miest je takisto obmedzený. Kto sa nezapíše na žiadne remeslo, bude priradený nami.

  Zoznam_remesiel.pdf


 • Boli sme na anglickom divadelnom predstavení

  Vo štvrtok 8.2. sa prvostupniari, konkrétne tretiaci a štvrtáci zúčastnili anglického divadelného predstavenia "A Bold Rabbit". Bolo to lákavé a poučné spracovanie známeho príbehu "Smelý Zajko". Žiaci zažili hravé učenie sa angličtiny cez príbeh odvážneho mladého Zajka, ktorý sa vydal do sveta, aby zakúsil ľudské chodníčky. Samozrejme, ako každý, kto chce cestovať, aj on ovládal angličtinu, preto sa vo svete nestratil. Aby sme mu aj my všetci rozumeli, tak všetko, čo po anglicky povedal, nám aj preložil.

  Žiaci šiesteho až ôsmeho ročníka zažili v podaní tých istých hercov divadelné predstavenie "The Heroes". Svetoznámy (anglicky hovoriaci) superhrdina Spiderman bol prišiel na Slovensko do TV relácie, aby porozprával o svojich úspešných hrdinských činoch. Jedného dňa bol ako porotca pozvaný do talentovej súťaže "Child Heroic Act", aby spomedzi detí vybral skutočného hrdinu. Samozrejme, ako v každej súťaži, aj tu sa chceli mnohí len predviesť pred kamerou. Superhrdina sa napokon vybral hľadať detských hrdinov do celého sveta. No skutočné hrdinstvo nespočíva vo vychvaľovaní sa pred kamerou, ako nám Spiderman spolu s výnimočnými, no nenápadnými deťmi predviedol.

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/264

 • AIESEC projekt Educate Slovakia

  Študenti 1. - 3. ročníka gymnázia a žiaci 9. ročníka základnej školy sa zúčastnili projektu Educate Slovakia a rozšírili si tak rozsah informácií o dvoch vzdialených kultúrach a národoch.

  Projekt Educate Slovakia je zastrešovaný najväčšou študentskou medzinárodnou organizáciou AIESEC. Jeho cieľom je prostredníctvom interkultúrnej výučby a výchovy priblížiť študentom doposiaľ nepoznané tradície, zvyky a symboly daného národa priamo vďaka ich obyvateľom cestujúcich po celom svete. Dvaja z nich zavítali aj k nám do Malaciek a navštívili našu školu, aby sa so študentmi podelili o zaujímavosti zo svojich domovín. Barbara Marques Basmage z Brazílie a Veysel Yurtseven z Turecka so sebou priniesli závan exotiky a, pre nás, zrejme vzdialeného sveta a porozprávali o svojich krajinách na základe vlastných skúseností.  Študenti mali možnosť otvorene sa pýtať, ba dokonca diskutovať o stereotypoch, ktoré o vyššie spomenutých národoch a ich príslušníkoch kolujú vo svete. Barbara a Veyse boli odmenení pozitívnou spätnou väzbou a nadšením študentov. Stretnutie s mladými cudzincami bolo pre študentov príjemnou skúsenosťou, nakoľko sa mohli navzájom podeliť o názory mladých ľudí vo svete. Zo stretnutí počas niekoľkých dní vzniklo i zopár milých spomienok na fotkách.

 • Zuberská snehovačka 2018

  Polročné prázdniny deti z Klubu Bosco už tradične strávili na Orave na Zuberskej snehovačke. Vo štvrtok nás v Zuberci privítalo upršané počasie a nezvyčajné teplo – ako vtipne poznamenali domáci - aby sme sa cítili ako doma. Počasie sme večer v modlitbe odovzdali nášmu patrónovi  Donovi Boscovi a Panne Márii a ráno sme už vstávali do zasneženej krajiny. Celé dni sme strávili v lone roháčskej prírody v Spálenej doline. Na moje veľké prekvapenie sa naše deti naučili behom dvoch hodín lyžovať alebo snowbordovať a po zvyšok výletu už samostatne brázdili miernejší svah. Podľa slov viacerých detí, ktoré prvý krát stáli na lyžiach, bolo pre nich lyžovanie jeden z najkrajších zážitkov. Po večeroch sme šantili na svahoch a užívali si nočné sánkovačky, ale nezabudli sme ani na nášho Pána a každý večer sme sa zúčastnili svätej omše. Náš výlet sme už tradične zakončili spoločnou pizzou v miestnej reštaurácii. Domov sme sa v nedeľu vrátili síce riadne unavení, ale plní prekrásnych zážitkov. Naše veľké poďakovanie patrí naším priateľom zo Zuberca, ktorí sa o nás opäť príkladne starali, rodine Huškovej a Ležákovej za odvoz batožín a gymnazistkám Eme a Kike za pomoc s deťmi. Opäť sa nám podarilo budovať školské spoločenstvo na viacerých úrovniach a spojiť tak priateľským putom nielen viaceré zložky školy (oba stupne základnej školy aj gymnázium), ale aj rodičov a viacerých pedagógov.

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/262

 • Poďakovanie našim darcom krvi

  Chcem sa veľmi pekne poďakovať Vašim žiakom i rodičom, ktorí sa zúčastnili odberu krvi dňa 5.2.2018 zato, že darovali to najcennejšie čo majú- krv- život. Krvi je málo a chorých ľudí je mnoho. Vďaka všetkým darcom za ľudské životy, ktoré vďaka nim budú medzi nami. S pozdravom Mgr. Kovárová Ms SČK MA

 • Let´s dance!

  Štartovací povel – päť, šesť, sedem, osem sa na našej škole ozýva zo spoločenskej miestnosti trikrát do týždňa. Tam sa totiž tanečníci stretávajú s pani učiteľkou „Lucy Knebl Nemčekovou“ a natriasajú svoje telá v rytme hudby. Záujem o tanec je veľký, preto sú rozdelení do troch skupín na Malkáčov, Stredňákov a Veľkáčov. Nejde však len o také kadejaké hopsanie, ale tanečníci sa cielene učia základom tanečnej rytmiky a tanečnému štýlu streetdance. Toto pohybové umenie spolu so svojim tanečným talentom premieňajú do choreografií, s ktorými v tomto školskom roku spestrili už viacero akcií. Začiatkom decembra vystupovali v programe pre Mikuláša, ktorý každoročne prichádza do našej školy a prináša deťom sladké balíčky. V polovici decembra hosťovali v predstavení Christmas Streetdance show, ktoré organizovalo tanečné štúdio Saltatrix. Mimochodom, na javisku dokonale zapadli medzi ostatných tanečníkov. A na záver v predvianočnom čase reprezentovali školu v programe Adventné Malacky, kde svojim tancom rozprúdili krv v žilách všetkým divákom, za čo boli odmenení obrovským potleskom.

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/260

 • Výchova umením v Kunstahalle v Bratislave

  Vo štvrtok 1.2.2018 deň pred polročnými prázdninami naši deviataci  navštívili v rámci predmetu Výchova umením výstavu v Kunstahalle Bratislava: ŠTEFAN PAPČO: Psycho-vertical. Tu mali možnosť zažiť na vlastnej koži, ako vzniká moderné umenie, načo nám slúži, čo autora horolezca  a výtvarníka Štefana Papča inšpiruje, komu vzdáva hold. Prežiť  na vlastnej koži tvorbu mohli aj naživo.  Okrem lektorského výkladu, žiaci aj tvorili vlastnú mapu, vyskúšali komunikovať bez slov/krátke minútové cvičenie o dôvere k druhému/ a pracovali ako sochári s poddajným materiálom, do ktorého odtláčali časti svojho tela, alebo aj inak zasahovali.

  https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/259

 • Planetárium a VIDA Brno

  12.12.2017 študenti z prvých troch ročníkov  gymnázia a IX.B absolvovali dva programy v brnianskom planetáriu a navštívili vedecko – zábavný park VIDA. V planetáriu mal prvý program názov Ríša hmloviny. Po krátkom  úvode pred veľkorozmernými fotografiami dostali  študenti úlohu odpovedať na testové otázky. Pri hľadaní odpovedí  sa mali možnosť  dozvedieť  zaujímavé veci o rozmeroch vo vesmíre, o teplote, vzniku a zániku hviezd. Druhý program nazvaný Úžasné planéty bol veľmi príjemný, lebo všetci sedeli v pohodlných polohovateľných kreslách v digitáriu,  nad sebou mali vesmír s pohybujúcimi sa telesami a mali pocit, že lietajú medzi nimi. Sledovať postupne všetky planéty v našej sústave so zaujímavým komentárom sa asi všetkým páčilo.

  VIDA má asi 170 interaktívnych exponátov a študenti si tam mohli skúsiť odpáliť vodíkovú raketu, vyvolať tornádo, vidieť sa ako spravodajcov počasia, potopiť loď v Bermudskom trojuholníku, zmerať si vlastné zorné pole a svoj postreh, previesť sa na lanovom bicykli a všeličo iné zaujímavé. Tiež sa zúčastnili na ponúkaných zaujímavých programoch s animátormi.

  Tento decembrový utorok bol zase jeden z tých dní, ktoré sme spolu prežili veľmi zaujímavo.

 • ŠKD – Návšteva divadla

  V stredu, 24.1.2018, mali deti z klubu spestrený program divadielkom „Snehuliačikovia“, pod vedením pána Zeteka, ktorý opäť nesklamal a svojou tvorivosťou ich nielen zaujal, ale aj zapojil do príbehu.

 • Šaliansky Maťko v CVČ

  Dňa 26. januára 2018 sa v priestoroch CVČ Malacky stretli recitátorské talenty, a to v okresnom kole súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Išlo už o 25. ročník, ktorý bol pre našu školu úspešným – priniesli sme dve strieborné „medaily“. V II. kategórii získal cenné druhé miesto Richard Stano a v III. kategórii Samuel Vrlák. Gratulujeme im a z ich výsledku sa tešíme.

 • Lavice sme na jeden deň vymenili za kreslá v hľadisku divadla Ludus

  Dňa 19. decembra 2017 v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry navštívili  žiaci 8. a 9. ročníka divadlo Ludus v Bratislave. Predstavenie ako šité na mieru tejto „násťročnej“ vekovej kategórii - „Pozor, double stress!“

       Voľné pokračovanie predstavenia „Pozor, dobrý pes!“ podľa literárnej predlohy Juraja Šebestu sa stretlo medzi žiakmi našej školy s pozitívnou odozvou, a to nielen vďaka spracovaným témam, ako sú hroziaci rozchod rodičov, problémy žiakov v škole, výchovné opatrenia rodičov či ctižiadostivá najlepšia kamarátka, ale aj vďaka originálnemu spracovaniu, na ktoré je už ale pravidelnejší divák divadla Ludus zvyknutý.

       Návštevy divadelných predstavení sú pre žiakov nielen možnosťou kultúrneho vyžitia sa, poskytnutia iného pohľadu na problémy, s ktorými sa mnohokrát potýkajú,  odreagovania sa či kultivovanej zábavy, ale sú pre nich i výchovným momentom, kedy si môžu na vlastnej koži overiť to, medzi akých divákov sa radia práve oni – medzi tých, ktorí divadlo milujú a nájdu si k nemu cestu aj v budúcnosti alebo tých, ktorí dajú prednosť inému druhu relaxu, zábavy a kultúry, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov.

       Pre tú prvú skupinu žiakov je tu príjemná správa – divadlo Ludus sme vďaka ich talentovaným hercom, kreativite  v spracovaní či aktuálnosti tém nenavštívili s našimi žiakmi poslednýkrát!

 • Prvé dve miesta v Okresnom kole olympiády v NEJ

  Dňa 18.1. sa na pôde Gymnázia na Ulici 1. mája v Malackách  konalo okresné kolo nemeckej olympiády, ktorej sa zúčastnili dvaja naši gymnazisti Ján Zongor IV.AG a Isabel De Pasquale IV.AG V kategórii 2B - určenej  pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, obsadili prvé dve miesta a postupujú do krajského kola v Bratislave, kde si už o pár týždňov opäť zmerajú sily s ostatnými. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľke Ing. Stanislave Zajačkovej, ktorá študentov pripravovala na olympiádu. 

 • Petícia proti postupnej likvidácii cirkevného školstva

  Milí rodičia, priatelia,

  iste ste zachytili, že okresný úrad v Bratislave rozhodol o diskriminačnom rušení prvých tried 8-ročných gymnázií tak, že z 212 detí v cirkevných gymnáziách môže nastúpiť v septembri len 26 (zatiaľ čo v súkromných 52 a v štátnych/verejných 465 detí). Cirkevné školy prídu na osemročných gymnáziách až o 88 % žiakov, štátne len o 25,6 %.

  Od začiatku Bratislavská arcidiecéza robí všetko preto, aby sa cirkevné osemročné gymnáziá zachovali. Do tohto procesu vstúpili aj rodičia detí v cirkevných školách, ktorí spustili petíciu proti postupnej likvidácii cirkevného školstva. Je veľmi dôležitá.

  NECH SA PÁČI LINK: http://www.citizengo.org/sk/sc/147493-peticia-proti-disrkiminacii-cirkevneho-skolstva

  Prosíme Vás o podporu podpísaním tejto petície.

  Ďakujeme veľmi pekne.

strana: