• Prosba o poukázanie 2%
     • Prosba o poukázanie 2%

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky.

      Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie – Rodičovské združenie ProSchola.

      Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, ktorými chceme vyjadrovať zmysluplné hodnoty a rozvíjať potenciál generácie mladých ľudí.

      Za všetky Vaše dary Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!
       

      Prosba o poukázanie 2% tu.

      Ako postupovať pri poukázaní 2% tu.

      Vyhlásenie - tlačivo pre darovanie 2 % tu. 

      Potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane tu.

    • Pôstna motivácia
     • Pôstna motivácia

     • Milí kamaráti,

      začína sa pôstne obdobie. Pýtate sa na jeho význam v dnešnom svete?

      Devízou mladého človeka je poznať zmysel toho, čo robí, vedieť, čo sa od neho očakáva, k čomu je pozývaný. Robiť veci len tak bez zdôvodnenia a vysvetlenia nás často privádza k ľahostajnosti až k nečinnosti. Viacerí máme sklony vyžadovať veci bez zrozumiteľných zdôvodnení. Je to jednoduchšie a rýchlejšie. No poväčšine z dlhodobého hľadiska, ktoré je kľúčové, to nevedie k hodnotným výsledkom. Je správne robiť veci s vedomím ich užitočnosti pre život. S poznaním, čo to prinesie mne, druhým, ako osoží. Preto je namieste pýtať sa, aký význam má pre mňa pôst, načo je dobrý, ako sa postiť.

      Faktom je, že naše pôstne aktivity (modlitba, almužna, odriekanie si čohosi) sa môžu poľahky pridať do súboru povinných náboženských formalít, tak ako napríklad svätá omša, bez toho, aby mali pre náš život reálny pozitívny dopad. „Dajte si pozor a nekonajte dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Tieto „varovné“ Ježišove slová, ktoré zaznievajú na začiatku pôstneho obdobia, sú pre nás veľmi dôležité. Je v nich naznačené, že môžeme konať dobré skutky, môžeme sa postiť, modliť, dať niekomu dar, ale nie pre náš osobný prospech, pre „pohladenie“ nášho ega. Ježiš nás vystríha pred našimi skutkami pre obdiv a chválu zo strany druhých. Jedno z najväčších pokušení nás ľudí je vyzerať navonok pred druhými ako dobrí, prajní, spravodliví, empatickí ľudia. Pýtate sa, čo je na tom zlé, ak chceme, aby nás iní ľudia pochválili, keď urobíme niečo dobré?

      Keď sa zahĺbime do Ježišových slov, zistíme, že nehovoria, aby sme nerobili dobré skutky, ale aby sme ich nerobili pre vlastnú slávu. Inými slovami, Ježiš tu zdôrazňuje, že nestačí robiť dobré skutky, ale treba ich robiť s dobrým motívom. A motív konať dobro kvôli sebe samému nie je správny. Čo to znamená? Každá naša činnosť, i tá najušľachtilejšia a najzbožnejšia, sa môže stať zároveň aj hľadaním svojho nepravého JA. Môžeme síce pomáhať iným, ale nie kvôli nim samým, ale kvôli tomu, aby sme na seba upútali pozornosť, aby sme boli povšimnutí, pochválení, aby sme sa predviedli... Ježiš nám hovorí, ak robíme dobré skutky s takýmto motívom, už sme „dostali svoju odmenu“. To znamená, že nám v konečnom dôsledku neboli k prospechu, lebo viedli - k posilneniu nášho ega. A naše ego má jednu nebezpečnú vlastnosť – chce byť neustále živené, potvrdzované. A preto môžeme robiť dokola dobré skutky, ale bez zjavného efektu pre náš život, pre naše nepravé JA. Dokonca nás takýto postoj môže doviesť k strachu, že nekonaním dobrých skutkov sa previníme. A strach nikdy nie je dobrou motiváciou nášho konania.

      Kedy teda budú mať dobré skutky pre nás život skutočný efekt, ktorý pocítime a uvidíme? Je to jednoduché. Svätá Terezka to vyjadrila týmito slovami: „Naším jediným cieľom je robiť Bohu radosť“. A čo urobí radosť Bohu? Robiť to, čo chce nebeský Otec. A On chce, aby sme boli s Ním, aby sme tu boli pre druhých. Dobrým motívom našich skutkov je robiť veci pre Boha a v prospech druhých. To pre nás nie je samozrejmé a učíme sa tomu celý život. Predpokladom  pre to je, že sa učíme žiť z Boha, z jeho lásky a z jeho slova. Vtedy sa motiváciou nášho konania stane láska, najsilnejšia motivácia. Pokiaľ je konanie motivované láskou je obdarovávaný nielen ten, ktorý je milovaný, ale aj ten, ktorý miluje. K tomuto by malo smerovať všetko naše pôstne úsilie.

      Ak budeme robiť veci z lásky k Bohu a z lásky k druhým, a nie z lásky k svojmu egu, spôsobí to obrovskú pozitívnu zmenu nášho života. Prečo? Lebo dostaneme odmenu nášho nebeského Otca. „Tvoj Otec ťa odmení“, hovorí Ježiš. A čo je tou očakávanou odmenou nebeského Otca za dobré skutky konané z dobrého motívu? Život v pravom JA – v slobode a sláve Božích detí. Môcť sa radovať z toho, že sa môžeme deliť s druhými. Môcť zakusovať pokoj v každej životnej situácii. Vedieť správne používať stvorené veci ako dar pre nás a pre druhých.

      Milí kamaráti, pôstne obdobie je teda o hľadaní toho, čo chce od nás nebeský Otec. Je o počúvaní jeho slova a prijímaní jeho lásky, ktorá všetko mení. Pôst, modlitba a almužna sú prostriedky, ktorými počas tohto obdobia vyjadrujeme, že nechceme plniť požiadavky nášho ega, ale požiadavky nášho nebeského Otca.

      Nezabudnime, pôst sa končí Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním, ktoré je základom kresťanského života. Kto verí v toto tajomstvo, prijíma skutočnosť, že náš život sa rodí z lásky nebeského Otca, z jeho vôle darovať nám život v hojnosti. A to je život iný ako ten, ktorý poznáme bez toho, aby sme poznali Jeho lásku a Jeho slovo. Požehnaný pôst!

      Daniel Masarovič 

       

       

       

       

       

       

    • DOD na našom gymnáziu
     • DOD na našom gymnáziu

     • 26.2.2020 sme u nás opäť po roku privítali tých deviatakov, ktorí premýšľajú nad štúdiom na našom gymnáziu. Deň otvorených dverí sme mali ako tradične pod palcom my, samotní študenti, gymnazisti.

       Žiakov sme previedli priestormi a učebňami našej školy, mali možnosť vyskúšať si zaujímavé chemické i fyzikálne pokusy, overiť si svoje vedomosti v teste zo slovenského jazyka, pozrieť sa na matematiku inou, zábavnou formou. Posedeli sme s nimi a podebatovali pri čaji a koláčikoch v našej školskej kuchynke. Žiaci  dostali presné informácie o prijímacích pohovoroch na naše gymnázium, mali možnosť nadýchnuť sa našej priateľskej atmosféry.

      Veríme, že sme deviatakom týmto dňom otvorených dverí pomohli pri výbere strednej školy a v budúcom roku sa viacerí z nich stanú súčasťou nášho školského spoločenstva.

      Dinušová Veronika, 1.G

       

      Fotogaléria...

    • Zúbkove pramene
     • Zúbkove pramene

     • Dńa 27.2.2020 sa na I. stupni uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Zúbkove pramene. Ďakujeme žiakom za prednes poézie a prózy, za pekný výber ukážok a v neposlednom rade za to, že sa zúčastnili. 

      Milí žiaci, ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

      Zúbkove pramene, I. kategória

      Poézia

      1.      miesto – Tobias Král , 3. B

      2.      miesto – Nela Kronauerová, 3. B

      3.      miesto – Stella Vidanová, 4. B

      Čestné uznanie – Sofia Masaryková, 3. B

      Próza

      1.      miesto – Natália Fedorová, 4. B

      2.      miesto – Adriana Šarníková, 2. B

      3.      miesto – Alica Danihelová, 4. A

      Čestné uznanie – Jakub Filip Horáček 4.B

      Fotogaléria...

    • 1. výzva: Ovládni svoj čas
     • 1. výzva: Ovládni svoj čas

     • Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Ovládnem svoj čas skôr, ako on ovládne mňa!

      Ako na to?

      Naplánuj si svoj týždenný časový rozvrh. Naplánuj si čas na aktívny oddych, povinnosti doma i v škole, čas pre blízkych i pre Boha.

       

      A nezabudni, dnes je ten čas kedy odinštaluješ všetky nepotrebné apky z mobilu a budeš ho mať len na volanie a sms.

      Ešte niekoľko rád, ako si vytvoriť týždenný rozvrh:

      1/ Premysli si rozvrh zvlášť na pracovné dni, zvlášť na víkend

      2/Okrem pobytu v škole nezabudni počas týždňa zahrnúť: modlitbu, sv. omšu, učenie a vypracovávanie domácich úloh, dostatok aktívneho oddychu – športovanie, bicyklovanie, plávanie, turistika, behanie. Do plánu patrí aj čas, ktorý venujem pomoci doma, či už práci v domácnosti, ale aj na záhrade či na chate. Môžem myslieť aj na návštevu starkých, tety či susedov, ktorých by som mohol/mohla svojou návštevou potešiť.

      3/Čas si priprav i pre priateľovJ

      4/Máš koníčky? Výborne, rovnako si pre ne vyhraď čas.

      5/ Určite nebude jednoduché týždenný rozvrh zvládať hneď perfektne. Mysli na to, že treba začať pomalými krokmi, takže si s pomocou rodičov alebo triednej pani učiteľky uprav rozvrh tak, aby si bol schopný ho reálne dodržať.

      6/Ak sa Ti niečo nepodarí, nevadí, skúšaj znova. Môžeme padnúť, ale nesmieme zostať ležať! Bojujme, snažme sa a neprestávajme s touto výzvou ani po uplynutí 1 týždňa. Zapisujme si do svojho denníčka, čo sa nám v priebehu týždňa podarilo, čo sa nepodarilo a čo by sa dalo upraviť tak, aby to bolo lepšie, efektívnejšie.

      Gymnazisti budú mať úlohu obohatenú ešte o jednu výzvu zaradenú do týždenného rozvrhu: vybrať si jednu oblasť, na ktorej by chceli na sebe začať systematicky pracovať. Môžete sa začať učiť ďalší jazyk alebo sa zdokonaľovať v tom, ktorý vám robí väčšie starosti, alebo sa chcete cielene zlepšovať v niektorom zo svojich darov a vyhradíte pravidelný čas na tréning hry na hudobný nástroj, maľovanie, možno sa začnete venovať vareniu a odbremeníte maminu jeden deň v týždni, začnete sa venovať ručným prácam a požiadate o pomoc babičku, budete sa chcieť vzdelávať viac v oblasti komunikácie, vzťahov, spoznávania seba prostredníctvom kvalitnej literatúry...možností je veľa. Opäť túto časť výzvy môžete skúsiť mať zaradenú do svojho rozvrhu počas celého pôstu.

      Už teraz sa s vami tešíme na tie úžasné veci, ktoré môžete objaviť a zažiť!

      Prajeme ti veľa sily, chuti a trpezlivosti v ovládaní svojho času pre Boha, seba aj iných.

       

    • Voľby zástupcov rodičov do rady školy
     • Voľby zástupcov rodičov do rady školy

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,                                                                                                               vzhľadom k tomu, že 12.03.2020 sa končí štvorročné funkčné obdobie aktuálnej rady školy, uskutočnia sa 26. februára 2020 v čase od 15.00 - do 16.00 hod. v spoločenskej miestnosti školy nové voľby zástupcov rodičov základnej školy a gymnázia do rady školy.

      Rada školy pozostáva z 11 členov:

      2 zástupcovia pedagogických zamestnancov                                                                                                          1 zástupca nepedagogických zamestnancov                                                                                                        3 zástupcovia rodičov (dvaja zo základnej školy a jeden z gymnázia)                                                                   1 zástupca študentov gymnázia                                                                                                                             4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

      Voľby do rady školy rodičia gymnázia 2020.pdf

      Voľby do rady školy rodičia ZŠ 2020.pdf

    • Výtvarná súťaž o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu
     • Výtvarná súťaž o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu

     • Téma: Ukrižovanie, Vzkriesenie                                                                                                         

      Uzávierka súťaže je 18. marca

    • Tretiaci na potulkách
     • Tretiaci na potulkách

     • Vo štvrtok 13.2.2020 sa žiaci tretieho ročníka v rámci regionálnej výchovy pobrali na potulky po Malackách. V skupinkách spolu pátrali po odpovediach na otázky zaznamenané v  pracovných listoch. Zisťovali, kde v Malackách bolo korzo a na čo slúžilo, koho vlastne zobrazuje socha familiárne volaná Severínek, čo bola synagóga, kde na kaštieli sa dá nájsť erb Pálffyovcov, prečo je na vnútornom nádvorí zámku socha jeleňa, aké stromy nahradili pôvodne lipovú alej od kaštieľa po našu školu (pôvodne kláštor františkánov) a kde ešte stojí posledná pôvodná lipa z tejto aleje. Príjemne unavení a plní nových vedomostí sme sa vrátili späť do školy priamo na obed. 

      Fotogaléria...

    • Danka a Janka v Malackách
     • Danka a Janka v Malackách

     • Vo štvrtok 13.2.2020 sa prváci, druháci a tretiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Danka a Janka v kine v Malackách. Divadlo zahrali dve divadelníčky zo Spišskej Novej Vsi z Divadla na Predmestí. Rozprávka bola plná smiechu a veselých pesničiek, na ktoré si deti spolu s Dankou a Jankou zaspievali i zatancovali (niektorí aj na pódiu). 

    • Karneval v ŠKD
     • Karneval v ŠKD

     • Ako každý rok, aj tento nebol výnimkou a pripravili sme pre naše deti karneval. DJ Marián sa staral o hudbu, ktorú si navrhli deti. Vybrali si výborne a celú dobu sa krásne zabávali. Porota to mala ťažké aj s výberom najkreatívnejších masiek, ale darček dostalo každé dieťa.

      Fotogaléria...

    • Študentské voľby
     • Študentské voľby

     • Gymnazisti sa dnes pridali k študentom na 180 stredných školách a volili v simulovaných parlamentných voľbách,  mohli si tak na vlastnej koži vyskúšať, ako voľby prebiehajú. Študentské voľby dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Nikdy nie je príliš skoro začať sa zaujímať o verejné dianie a práve Študentské voľby môžu byť pre študentov prvým krokom k občianskej zodpovednosti.

      Týmto politickým subjektom odovzdali študenti gymnázia svoj hlas:

      - volieb sa zúčastnilo 73% študentov, všetky odovzdané hlasy boli platné

      politický subjekt                                 počet odovzdaných hlasov

      1. OĽANO                                                57,4%

      2. Progresívne Slovensko                     18,6%

      3. KDH                                                      9,3%

      4. SMER                                                   5,6%

      5. Za ľudí                                                3,7%

      6. Dobrá voľba                                       1,8%

         Sme rodina                                          1,8%

         SaS                                                      1,8%

      Fotogaléria...

    • Kvalitná hra nám zaručila 3. miesto v turnaji
     • Kvalitná hra nám zaručila 3. miesto v turnaji

     • 28.1.2020 družstvo našich mladých hokejistov veľmi zodpovedne pristúpilo k reprezentácii našej školy.  V tradičnom turnaji „O pohár primátora mesta Malacky v ľadovom hokeji“ žiakov ZŠ nadviazalo na úspechy svojich predchodcov. Svojou hrou sa stali prekvapením turnaja. V základnej časti vyradili družstvo ZŠ Zohor B a postúpili v boji o medaile.  Prílišná snaha o útočnú hru bola príčinou našej prvej prehry. V poslednom zápase sme opäť prehrali so ZŠ Zohor A, ale zápas bol vyrovnaný a my sme prehrali iba 3:2. Boli sme jediné družstvo, ktoré hralo so Zohorom vyrovnaný zápas. 

      Našim chlapcom aj po istom sklamaní sa podarilo získať cenné bronzové medaile.

      Ďakujeme za vzornú reprezentáciu žiakom Balekovi. Račekovi, Slovákovi, Osadskému, Hôzovi, Červenkovi a Truchlému.        

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“