• Názov: SPOJENÁ ŠKOLA sv. FRANTIŠKA ASSISKÉHO
     Organizačné zložky:

     Základná škola Mansveta Olšovského
     Gymnázium sv. Františka Assiského

     Adresa: Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky
     IČO: 42256887
     DIČ: 2820009731
     Telefón: 034/7723803
     E-mail: csmalacky@csmalacky.sk
     Riaditeľ školy:

     Mgr. Daniel Masarovič
     riaditel@csmalacky.sk
     0917 350 117

     Zástupkyňa riaditeľa školy:

     Mgr. Elena Kabarcová
     kabarcova.elena@csmalacky.sk
     0908 115 450

      

     Mgr. Ľubomíra Ružičková
     ruzickova.lubomira@csmalacky.sk
     0901 720 084

      

     Mgr. Adriana Stanová
     stanova.adriana@csmalacky.sk
     0905 848 565

      

     Personalista: Ing. Dana Míznerová
     miznerova.dana@csmalacky.sk
     Úradné hodiny: 7.30 - 15.30 (streda)                         
        
     Ekonómka:     Školský klub detí:

     Ing. Helena Artimová
     artimova.helena@csmalacky.sk
     Úradné hodiny: 7:30 - 15:00 (piatok do 14.00)

      

     Monika Cabanová - zástupkyňa pre ŠKD

     cabanova.monika@csmalacky.sk

     0910 842 378

      

     Účet ŠKD (Prima banka): SK05 5600 0000 0032 0929 0006 
     Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

     Školská jedáleň:

     Vedúca ŠJ - Nina Bečárová
     jedalen@csmalacky.sk
     0917 350 602

     Účet ŠJ (Prima banka):  SK36 5600 0000 0032 0929 4007
     Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

     Bankové účty školy:

     Účet pre školské akcie školy (Prima banka):  SK81 5600 0000 0032 8398 3003
     Na tento účet sa poukazujú platby za školské akcie (napr. teambuilding, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, divadlo, školský výlet, exkurzia, jazykový kurz, atď.) a školské pomôcky

     Fondový účet školy (Prima banka):  SK72 5600 0000 0032 0929 2001
     Na tento účet sa poukazujú sponzorské príspevky a dary. Ak sa nám rozhodnete pomôcť, prosím pripíšte do poznámky k platbe aj slovo dar, prípadne svoje meno či iné údaje.

     Účet Rodičovského združenia ProSchola (Tatra Banka): SK93 1100 0000 0029 4946 0176 
     Na tento účet sa poukazujú príspevky rodičov a 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

     Za všetky finančné dary a podporu Vám ďakujeme

     Zriaďovateľ:

     Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza,
     Špitálska 7, 814 92 Bratislava

     Zástupca zriaďovateľa: Mgr. Viera Kyselicová,
     riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu
     Duchovný správca:

     Mgr. Ján Ragula, farár farnosti Malacky

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“