• Nadpis

    • Názov školy: SPOJENÁ ŠKOLA sv. FRANTIŠKA ASSISKÉHO
        
     Organizačné zložky:

     Základná škola Mansveta Olšovského
     Gymnázium sv. Františka Assiského

        
     Adresa: Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky
     IČO: 42256887
     DIČ: 2820009731
     Telefón: 034 / 772 38 03
     E-mail: csmalacky@csmalacky.sk
        
     Riaditeľ školy:

     Mgr. Daniel Masarovič
     riaditel@csmalacky.sk
     0917 350 117

        
     Zástupkyňa riaditeľa školy:

     Mgr. Elena Kabarcová
     kabarcova.elena@csmalacky.sk
     0908 115 450

     Mgr. Elena Hušková
     huskova.elena@csmalacky.sk
     0905 719 301

        
     Tajomníčka:

     Mgr. Beáta Reifová
     reifova.beata@csmalacky.sk
     Úradné hodiny: 7:30 - 15:30

        
     Sekretárka: Katarína Rakárová
     rakarova.katarina@csmalacky.sk
     Úradné hodiny: 7:30 - 15:30
        
     Školský klub detí:

     Vedúca ŠKD - Bc. Ľubica Voltemarová
     voltemarova.lubica@csmalacky.sk
     0910 842 378

     Účet ŠKD (Prima banka): SK05 5600 0000 0032 0929 0006 
     Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

        
     Školská jedáleň:

     Vedúca ŠJ - Nina Bečárová
     jedalen@csmalacky.sk
     0917 350 602

     Účet ŠJ (Prima banka):  SK36 5600 0000 0032 0929 4007
     Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

        
     Bankové účty školy:

     Účet pre školské akcie školy (Prima banka):  SK81 5600 0000 0032 8398 3003
     Na tento účet sa poukazujú platby za školské akcie (napr. teambuilding, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, divadlo, školský výlet, exkurzia, jazykový kurz, atď.) a školské pomôcky

     Fondový účet školy (Prima banka):  SK72 5600 0000 0032 0929 2001
     Na tento účet sa poukazujú sponzorské príspevky a dary. Ak sa nám rozhodnete pomôcť, prosím pripíšte do poznámky k platbe aj slovo dar, prípadne svoje meno či iné údaje.

     Účet Rodičovského združenia ProSchola (Tatra Banka): SK93 1100 0000 0029 4946 0176 
     Na tento účet sa poukazujú príspevky rodičov a 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

     Za všetky finančné dary a podporu Vám ďakujeme!

        
     Zriaďovateľ:

     Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza,
     Špitálska 7, 814 92 Bratislava

        
     Zástupca zriaďovateľa: Mgr. Viera Kyselicová,
     riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu
        
     Duchovný správca:

     ThLic. Ing. Peter Mášik

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“