• PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ v školskom roku 2019/2020

     • Mesačný poplatok:                18€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

       

      Pokyny k platbe:

      Číslo účtu IBAN:                      SK05 5600 0000 0032 0929 0006

      Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky   platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web      stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky         csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – SKD

       

      Spôsob platby:                      bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet)

      Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 180€ alebo v 2. splátkach vo výške 90€ atď.)

       

      Termín úhrady:                     do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

       

      Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

      Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne s vedúcou školského klubu.

      Kontakt na vedúcu ŠKD: Bc. Ľubica Voltemarová, 0910 842 378, lubica.voltemarova@gmail.com

     • Milí naši žiaci, vážení rodičia a priatelia,

     • s radostným očakávaním Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 a bude prebiehať nasledovne:    

       Žiaci I. stupňa ZŠ sa stretávajú o 8:00 v kostole, kde prebehne úvodná pobožnosť a otvorenie školského roku. Potom sa žiaci spolu s tr. učiteľkami presunú do tried a budú mať triednicku hodinu s úvodnými organizačnými pokynmi. Koniec bude približne o 9:30.

      Žiaci II. stupňa ZŠ a študenti gymnázia sa stretávajú o 8.00 hod. v svojich kmeňových triedach. Začínajú triednickou hodinou s úvodnými organizačnými pokynmi. O 8:45 bude nasledovať pobožnosť v kostole, po ktorej prebehne otvorenie nového šk. roku. Noví žiaci 2. stupňa sa sústredia o 7:45 pred centrálnou zborovňou (vedľa riaditeľne) kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia.

      Rozmiestnenie tried v novom školskom roku:

      I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C,  III.A, III.B : zelená chodba I.stupňa

      IX.B, VIII.C, IX.A : žltá chodba pri centrálnej zborovni

      IV.A, IV.B, V.A,V.B, V.C, VI.C : stará chodba oproti prírodovednej učebni

      VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B:  horná oranžová chodba

      I.G, II.G, III.G, IV.G chodba na prízemí

      Prváčikovia ZŠ:

      Prváčikov budú čakať od 7:45 na školskom dvore (pri budove Školského klubu detí) triedne p. učiteľky, s ktorými spoločne odídu do kostola. Tam sa uskutoční slávnostný začiatok nového šk. roku. Všetci prváci majú objednané sady predpisových zošitov. Ostatné pomôcky prosím, nakupujte až po dohode s triednou pani učiteľkou.

      Školský klub detí:

      Zápis do školského klubu detí bude prebiehať 2. septembra 2019 v priestoroch ŠKD od 7.30 - 11.00 hod. Zápis detí 1. ročníka do ŠKD sa uskutoční v triedach po skončení úvodnej časti.

      Školská jedáleň:

      Stravovanie v školskej jedálni začína v utorok 3.9.2019. Ďalšie info k stravovaniu na https://csmalacky.edupage.org/news/#3293

      Ďakujeme a všetkým želáme úspešný a radostný nástup do školy! smiley

      Pomôcky, ktoré zabezpečí rodič:

      • aktovku
      • prezuvky vo vrecúšku (nie šľapky) + zvlášť prezuvky vo vrecúšku do ŠKD
      • peračník – 2 ks mäkkých ceruziek, 12 ks základných trojhranných farbičiek, gumu
      • obaly na zošity a učebnice 
      • školské dosky – z ľahšieho materiálu
      • prestieranie na desiatu
      • Pomôcky na telesnú výchovu: do podpísaného vrecúška z látky (vhodného na zavesenie) pripraviť: cvičky alebo tenisky nie s tmavou podrážkou, ponožky, tričko, teplákovú súpravu.
      • Pomôcky na výtvarnú výchovu: do podpísaného vrecúška pripraviť: pokrývku lavice (obrus), zásterku, vodové farby, nádobku na vodu, nožnice s guľatým hrotom, plastelínu.
      • Plniace pero prosíme vopred nekupovať, až po dohode s triednou pani učiteľkou!

      Zoznamy tried 1. ročníka ZŠ nájdete TU

     • Zadelenie detí do oddelení v Školskom klube detí pre školský rok 2019/ 2020

     • Priestory v domčeku ŠKD: 

      1.oddelenie: pani vych. Irena Černá : 1.B + deti zo 4.B : N. Gulárová,L. Miklášová, P. Pappová, N. Muranská 

      2.oddelenie: ved.vychov. Bc. Ľubica Voltemarová : 2.A + deti zo 4A,B : D. Filípek, B. Hollý, M. Leskovský, O. Pelec, J. Hoferek, S. Polák

      3. oddelenie: pani vych. Mária Zelenková : 2.C + deti zo 4.B :  N. Fedorová,T. Ihnátová, S. Lániková, N. Pavúčková, S. Pavúčková,

      4.oddelenie : pani vych. Bc. Anna Suchá : 1.A + deti zo 4.B : T. Konečný, B. Šíp, M. Šimuna

      5. oddelenie : pani vych. Dagmar  Scherhauferová : 1.C

      Priestory v školských  triedach :

      6.oddelenie : pani vych. Blanka Jacečková: 2.B + deti zo 4.A : P. Godanyiová, L. Chlepková, K. Šoková

      7.oddelenie : pani vych. Monika Cabanová : 3.A + deti zo 4.A : L. Mikulová, V. Voltemarová

      8. oddelenie : pani vych. Sr.Karmelka : 3.B

       

      Dôležité oznamy:

      1. Deti, ktoré budú mať ŠKD v domčeku potrebujú vrecúško s papučkami.

      2. Stretnutie rodičov detí z prvých ročníkov v ŠKD  bude v utorok 3.9. 2019 o 16.30 h v domčeku, kde vás poinformujeme o činnosti, režime dňa a poplatkoch v ŠKD.

      3. Rodičia detí ,ktoré majú klub v škole budú mať stretnutie v stredu 4.9.2019 o 16.30 h v spoločenskej miestnosti v budove školy. Budeme vás informovať o činnosti, odchádzanie detí zo ŠKD a poplatkoch.

      Účasť rodičov je potrebná.

     • Platba - školská jedáleň!

     • Vážení rodičia,

      v nadväznosti na novú úpravu podmienok pre poskytnutie stravy v školskej jedálni cirkevnej školy 

      - danú platnosťou zákonného nariadenia o poskytovaní dotovaných obedov od 1.9. 2019 -   

      Vám pripomíname povinnosť včasnej úhrady poplatkov za stravovanie (platba za stravné, vratná kaucia).

      Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po pripísaní oboch platieb do systému EduPage!


      Pokyny k platbe sú uvedené nižšie.


      Školská jedálen začína variť od 3.9. 2019!


      Pokiaľ ste doposiaľ nezrealizovali prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie (termín bol do 28.6. 2019!), 

      žiadame Vás o bezodkladné odovzdanie písomnej príhlašky vedúcej školskej jedálne, najneskôr do 2.9. 2019!

      Prihláška je priložená v prílohe.


      Ďakujeme Vám za pochopenie.


      Prajeme Vám radostný a požehnaný vstup do nového školského roka.      Daniel Masarovič, riaditeľ
      Platba zákonného zástupcu:

      A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

        Mesačná platba stravného:   I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) – 5 €                   II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –  7 €

      B) Vratná kaucia - zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škole náklady za dotovaný obed v prípade, ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z odberu obedav stanovenom čase neodhlásil, keďže pomernú časť obeda vo výške poskytnutej štátnej dotácie (1,20 EUR) nebude mať škola zo strany štátu preplatenú. Za týmto účelom je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20 eur, ktorá mu bude v prípade nevyčerpania počas celého školského roka na požiadanie vrátená. Za každý neodhlásený obed škola strhne z kaucie sumu 1,20 EUR. Rovnako bude škola postupovať aj v prípade, ak žiakovi vznikolnárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobraný ani odhlásený.


      Pokyny k platbe stravného:

      Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

      * Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.


      Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania odbedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

      Pokyny k úhrade vratnej kaucie

      Číslo účtu IBAN:                               SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                          jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

      Konštantný symbol:                       0308

      Správa pre prijímateľa:                 meno a trieda žiaka – kaucia SJ

      * Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.


      Pri poklese vratnej kaucie pod sumu 5 EUR bude stravovanie žiaka v školskej jedálni pozastavené do doby doplnenie kaucie do výšky 20 EUR. O poklese kreditu kaucie pod 10 EUR bude stravník informovaný formou notifikačnej správy zo systému EduPage.


      Pripájam aj text správy, ktorú sme Vám posielali v júni.


      Vážení rodičia žiakov základnej školy, 


      od 1.9. 2019 vstupuje do účinnosti nové zákonné nariadenie o poskytovaní štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

      vďaka ktorému budú mať všetky deti ZŠ dotovaný obed v školskej jedálni sumou 1,20 EUR.

      Znamená to, že príspevok rodiča na úhradu nákladov na jedno hlavné jedlo sa výrazne zníži (0,25 EUR pre I.st. a 0,33 EUR pre II.st.).


      Dotovaný obed sa bude poskytovať len za predpokladu, že stravník/žiak splní všetky podmienky na jeho poskytnutie

      ktoré sú zaznamenané v Internej smernici školy o poskytovaní stravovacích služieb.

      Smernicu Vám posielame v prílohe a prosíme Vás o jej naštudovanie.


      Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň sa na uvedené nariadenie musí pripraviť po logistickej stránke (osobitne personálne), 

      záväznú prihlášku na stravovanie je potrebné v písomnej podobe

       odovzdať vedúcej školskej jedálne p. Bečárovej do 28.6. 2019!!!  


      Od budúceho školského roku bude stravovanie v školskej jedálni možné iba 

      pri splnení týchto troch podmienok v stanovenej lehote, t.j. pred začiatkom stravovania:

      1. Podanie záväznej prihlášky na stravovanie

      2. Zaplatenie stravného

      3. Zaplatenie vratnej kaucie


      Vybrané časti zo smernice:


      Cena dotovaného obeda:

      základná škola – žiaci I. st. (stravníci od 6 do 11 rokov)                   0,25 EUR

      základná škola – žiaci II. st. (stravníci od 11 do 15 rokov)                0,33 EUR

      Cena dotovaného obeda predstavuje rozdiel medzi celkovými nákladmi na jedno hlavné jedlo a štátnou dotáciou v sume 1,20 eura.


      Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

      1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

      2Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed výhradne osobným odberom (nie do prenosných nádob) v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11,45 do 14,15.


      Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

      Žiak resp. jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z dotovaného obeda najneskôr do 7:45 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

      V prípade, že žiak nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň nevzniká nárok alebo nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň vznikol nárok, ale obedneodobral, bude tento obed uhradený z kaucie (1,20 €) a zo stravného (zvyšná časť). 

      2019_Smernica_stravovanie.pdf  

      Prihlaska_na_stravovanie_2019-2020.docx

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“