• Prezentácie SOČ

     • Od stredy do piatku bol gymnaziálny život našich študentov poznačený slávnostnou a zároveň vedeckou atmosférou. Po tom, ako naši gymnazisti v minulom školskom roku kvôli mimoriadnemu dištančnému vzdelávaniu svoje ročníkové projekty a SOČ-ky napísali, ale nemali ich možnosť prezentovať, sme sa mali možnosť k nim vrátiť práve v tomto týždni.

      Odborná porota v podobe členov profesorského zboru ocenila tohtoročnú kvalitu prác, prezentačné zručnosti i kultivovaný rečový prejav mnohých študentov. Rôznorodosť zvolených tém a osobná zainteresovanosť vo zvolených témach boli dôkazom toho, že stredoškolská odborná činnosť vo veľkej miere napomáha  osobnostnému rastu i budúcemu profesijnému smerovaniu śtudentov.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Dňa 18. septembra (v piatok) bude na našej škole a v uliciach mesta prebiehať zbierka pod názvom „Biela pastelka“.  

      Táto verejná zbierka vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Študenti nášho gymnázia navštívia jednotlivé triedy našej školy v dopoludňajších hodinách a budú zbierať finančné príspevky, za ktoré vám odovzdajú symbolický predmet.

      Za akúkoľvek sumu od Vás, Vám budú slabozrakí a nevidiaci ľudia z únie veľmi vďační.

    • Pešia púť do Šaštína
     • Pešia púť do Šaštína

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,


      v spolupráci s farnosťou Malacky Vás pozývame na tradičnú pešiu púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. septembra. Zraz je o 7,45 pred kostolom. Púť sa končí sv. omšou o 17,00 v národnej Bazilike v Šaštíne. Návrat do Malaciek vlakom je o 19,00.


      Ide o nenáročnú turistickú prechádzku v dĺžke približne 30 km.


      Púť sa bude konať aj v prípade mokrého počasia.

      Počas cesty sú plánované občerstvovacie prestávky, jedna polievková na Húškach.  


      Púť špeciálne obetujeme za ochranu zdravia rodín školského a farského spoločenstva pred nákazou.


      Srdečne vás pozývame!


      cšm

    • Zmena termínu a spôsobu rodičovského stretnutia !
     • Zmena termínu a spôsobu rodičovského stretnutia !

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

       

      vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sme sa rozhodli zmeniť termín a formu úvodného rodičovského stretnutia tak, aby prebehlo bez osobného kontaktu.

      Uskutoční sa vo štvrtok 17. septembra 2020 o 17,00 online videokonferenčným spôsobom.

      Triedny učiteľ vám elektronickou formou pošle prihlasovací link na stretnutie triedneho aktívu, teda rodičov danej triedy.

       

      Voľba triednych dôverníkov do rodičovskej rady sa uskutoční per rollam spôsobom, podľa inštrukcií triednych učiteľov.

      Zasadnutie rodičovskej rady sa bude konať vo štvrtok 24. septembra 2020 o 17,00 hod. taktiež videokonferenčným spôsobom.

       

      Ďakujeme vám za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami.

       

      cšm

     • Pozvánka na rodičovské stretnutie

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      pozývame Vás na úvodné rodičovské stretnutie v novom školskom roku, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra 2020 o 16,30 hod.

      Program:

      16,30 - stretnutie v triedach, príhovor riaditeľa školy (videokonferenčným spôsobom)

      16,45 - triedne aktívy (školský poriadok, opatrenia školy v období pandémie, voľba triednych dôverníkov a iné)

      17,45 - stretnutie rodičovskej rady (v triede 9.A)

      Rodičia žiakov 4.A a 4.B budú mať o 17,15 spoločné stretnutie v spoločenskej miestnosti kvôli Prvému svätému prijímaniu.

      Osobné konzultácie s pedagógmi (mimo triednych učiteľov) nebudú možné. 

      Vstup rodičov do budovy školy bude možný len s rúškom, ktoré je potrebné mať po celý čas pobytu v škole.

      Pri vstupe do budovy školy je povinná dezinfekcia rúk.

       

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

      cšm

       

     • Zbierka

     • Zasadli sme do lavíc s plným peračníkom, novými obalmi na zošity a učebnice, školskými doskami, novými prezuvkami či teniskami. Je to príjemný pocit, mať všetko, čo potrebujeme.

       

      Doprajme tento pocit aj tým, ktorí rovnaké možnosti nemajú!

    • Smernica o vnútornom režime školy - aktualizácia 1.9. 2020
     • Smernica o vnútornom režime školy - aktualizácia 1.9. 2020

     • Vážení žiaci, rodičia, priatelia,


      z dôvodu nového opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR aktualizujeme internú smernicu školy o vnútornom režime v školskom roku 2020/2021.


      Aktualizované body:

      1. V období 2.9. - 18.9. 2020 nosí žiak rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy. Výnimka z nosenia rúška sa vzťahuje pre žiaka prvého stupňa ZŠ a žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ktorí nemusia nosiť rúško počas výchovno-vzdelávacieho procesu (teda vyučovacej hodiny a rovnako pri činnosti v ŠKD). Ak žiak nosenie rúška akceptuje, môže rúško mať.


      2. Škola V období 2.9. - 18.9. 2020 minimalizuje pri organizácii vyučovania premiešavanie tried/skupínŽiaci 4. ročníka majú činnosť len do 16.00, pre obmedzené personálne kapacity v sprievode asistentiek učiteľa.


      3. Aktualizované prílohy. 1, 1a, 2, 2a. Príloha č. 2 je dotazník rodiča, ktorý dieťa odovzdáva v prvý deň po nástupe do školy (oproti starému je len zmenené obdobie od do).


      Celé znenie aktualizovanej smernice nájdete TU. Zmeny sú vyznačené červenou farbou.


      Zároveň vám dávame do pozornosti zaujímavý podcast špeciálnej pedagogičky Beáty Likeovej k návratu detí do školy v mimoriadnej situácii.

      https://soundcloud.com/vudpap/navrat-do-skol 


      Ďakujeme a tešíme sa na návrat detí do školy! :)


      cšm ​​​​​​​


      Smernica vnútorný režim aktualizácia 1.9.2020

      Príloha č. 1 Dotazník zamestnanca

      Príloha č. 1a Vyhlásenie zamestnanca

      Príloha č. 2 Dotazník rodiča

      Príloha č. 2a Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti


    • Oznam k činnosti ŠKD
     • Oznam k činnosti ŠKD

     • Milí rodičia žiakov I. stupňa,

      dovoľte nám, aby sme Vás oboznámili s režimom a organizáciou činnosti v Školskom klube detí v novom školskom roku 2020/2021.

      Prosím Vás o pozorné prečítanie priloženého listu.

      Ďakujeme!

      cšm

       

      Oznam_pre_rodicov_SKD.pdf​​​​​​​

    • Vyplácanie dopravného
     • Vyplácanie dopravného

     • Dopravné za mesiac jún budeme vyplácať od 07. 09. 2020 do 11. 09. 2020 na vrátnici školy. V ďalších mesiacoch bude dopravné vyplácane štandardne ako je uvedené v usmernení na webovej stránke školy TU. 

    • Začína nový školský rok!
     • Začína nový školský rok!

     • Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia,

       

      s radosťou Vám oznamujeme, že začiatok nového školského roka sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020.

       

      Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 budeme na škole dodržiavať osobitné ochranné a bezpečnostné opatrenia. 

      Boli vypracované na základe pokynov Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva a sú súčasťou internej Smernice školy o vnútornom režime školy v školskom roku 2020/2021 (v prílohe).

      Prosíme Vás s jej oboznámením!

       

      Organizácia prvého školského dňa - streda 2.9. 2020:

       

      1. ročník ZŠ

      Žiaci sa stretávajú o 8,00 na školskom dvore, aj v sprievode rodičov (do školy vstupujú cez hlavný vchod). 

      Otvorenie školského roka sa uskutoční vonku (vo work-out zóne), je potrebné mať rúško.

      Súčasťou otvorenia budú aj organizačné pokyny triednych p. učiteliek a zápis do školského klubu detí.

      Potom sa žiaci presunú v sprievode jedného rodiča do triedy.

      Vyučovací deň skončí približne o 9,30.

       

      2. - 9. ročník ZŠ, gymnázium

      Žiaci sa stretávajú o 8,00 vo svojich triedach bez sprievodu rodičov (do školy vstupujú cez hlavný vchod).

      Je potrebné mať rúško.

      Hromadné otvorenie školského roku sa z dôvodu protiepidemických opatrení neuskutoční.

      Vyučovací deň sa skončí 9,00 - 9,30.

       

      Pri vstupu do budovy školy sa uskutoční zdravotný filter (vizuálna kontrola zdravotného stavu, dezinfekcia rúk a meranie teploty).

       

      V prvý školský deň odovzdá žiak svojmu triednemu učiteľovi dotazník rodiča o zdravotnom stave žiaka (v prílohe osobitne dotazník rodiča pre žiaka ZŠ a dotazník žiaka gymnázia).

       

      Od štvrtka 3.9. 2020 sa vyučovanie koná podľa riadneho rozvrhu, ktorý bude publikovaný na webovej stránke školy v pondelok 31.8. 2020.

      Organizácia vyučovania bude prebiehať v zmysle aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení, ktoré sú uvedené v smernici.

       

      Ďakujeme za pochopenie a prosíme Vás o zodpovedný osobný prístup pri dodržiavaní stanovených opatrení.

       

      Veríme, že spoločným úsilím, vzájomnou spoluprácou a s Božou pomocou zvládneme všetky výzvy nového školského roka!

      Veríme, že napriek rôznym obmedzeniam je príležitosťou pre osobnostný rozvoj každého dieťaťa i každého z nás. :)

       

      Daniel Masarovič, riaditeľ školy

       

      2020_Smernica_vnutorny_rezim_02_2020_2_s_prilohami.pdf

      Dotaznik_rodica_ziak_ZS.pdf

      Dotaznik_ziak_GYM.pdf

    • Pre prváčikov
     • Pre prváčikov

     • Naši drahí prváci,

      veľmi sa na vás tešíme!

      Chceli by sme vám oznámiť, že vašimi prvými pani učiteľkami v škole budú pani učiteľka Denisa Trnková (I.A) a pani učiteľka Eva Belicajová (I. B).

      V školskom klube detí sa vám budú venovať pani vychovávateľka Mária Zelenková (I.A) a pani vychovávateľka Monika Mallo (I.B).

      Už len vyriešiť záhadu, do ktorej triedy budeš chodiť ty? 

      Veríme, že zvládneš túto záhadu vyriešiť s prílohovou pomôckou sám... :)

      Držíme palce!

      Uvidíme sa v stredu 2. septembra o 8,00 na školskom dvore!:)

      Tvoja cšm

       

      Zoznam tried 1. ročníka ZŠ nájdete TU 

    • Informácie k vybaveniu preukazu ISIC
     • Informácie k vybaveniu preukazu ISIC

     • Škola začne nové preukazy, licenčné známky pre nový školský rok objednávať a aktivovať dopravu pre nový školský rok v termíne od 24.08.2020.

      1. Pre objednanie nového preukazu musíte odovzdať vyplnenú prihlášku z obidvoch strán, fotografiu s rozmerom 25x25mm a poplatok 20 EUR (táto suma zahŕňa poplatok za licenciu ISIC/EURO<26a poplatok za výrobu čipového preukazu a za jeho použitie u dopravcov na školský rok2020/2021).

      2. Pre objednanie novej licenčnej známky na školský rok 2020/2021 je potrebné zaplatiť poplatok 10 EUR.

      3. Predĺženie platnosti ISICu na dopravu: ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:                  

      a) Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).

      b) Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.

      c) Po prijatí potvrdzujúcej SMS prídeš s ISICom k p. učiteľke Ružičkovej, po priložení karty ku školskému terminálu sa ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu do 30.6.2021.

      Prihlášky, fotografie a poplatky treba odovzdať p. učiteľke Ružičkovej.

      Kontakt: ruzickova.lubomira@csmalacky.sk.

      prihláška.docx

    • Platba - školská jedáleň
     • Platba - školská jedáleň

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s poskytovaním obedov v školskej jedálni v novom školskom roku 2020/2021 Vám dávame na vedomie dve povinnosti, ktoré je potrebné zabezpečiť pred začiatkom stravovania žiaka:

      1. Úhrada poplatkov za stravovanie 

      a) platba za stravné,

      b) vratná kaucia - pokiaľ neostala z minulého roka 20 €, ostatní zaplatia len chýbajúcu časť sumy do výšky plnej kaucie, výšku sumy prenesenej kaucie z minulého roku zistíte v záložke platby po sprístupnení tejto funkcie firmou aSc-agenda, o sprístupnení funkcie budete informovaní notifikačnou správou systému EduPage do IŽK). VRATNÁ KAUCIA SA NETÝKA ŠTUDENTOV GYMNÁZIA!

      2. Odovzdanie písomnej prihlášky vedúcej školskej jedálne (v prílohe)

      Termín: do 2.9. 2020

      Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po pripísaní oboch platieb do systému EduPage a po odovzdaní prihlášky!

      Pokyny k platbe sú uvedené nižšie (v prílohe je priložená celá smernica o poskytovaní stravovacích služieb).

      Školská jedáleň začína variť od 3.9. 2020.

       

      Ďakujeme Vám za pochopenie.

      Prajeme Vám radostný a požehnaný vstup do nového školského roka.

      Daniel Masarovič, riaditeľ

       

      Platba zákonného zástupcu:

      A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

        Mesačná platba stravného:   I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) – 5 €             

                                                         II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –  7 €

                                                         GYMNÁZIUM (1. - 4. ročník) - 33 €

      B) Vratná kaucia - zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škole náklady za dotovaný obed v prípade, ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z odberu obedav stanovenom čase neodhlásil, keďže pomernú časť obeda vo výške poskytnutej štátnej dotácie (1,20 EUR) nebude mať škola zo strany štátu preplatenú. Za týmto účelom je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20 eur, ktorá mu bude v prípade nevyčerpania počas celého školského roka na požiadanie vrátená. Za každý neodhlásený obed škola strhne z kaucie sumu 1,20 EUR. Rovnako bude škola postupovať aj v prípade, ak žiakovi vznikol nárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobraný ani odhlásený.

      VRATNÁ KAUCIA SA NETÝKA ŠTUDENTOV GYMNÁZIA!

      Pokyny k platbe stravného:

      Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

      * Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.

       

      Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania obedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

      Pokyny k úhrade vratnej kaucie

      Číslo účtu IBAN:                               SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                          jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

      Konštantný symbol:                       0308

      Správa pre prijímateľa:                 meno a trieda žiaka – kaucia SJ

      * Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.

      Pri poklese vratnej kaucie pod sumu 5 EUR bude stravovanie žiaka v školskej jedálni pozastavené do doby doplnenie kaucie do výšky 20 EUR. O poklese kreditu kaucie pod 10 EUR bude stravník informovaný formou notifikačnej správy zo systému EduPage.

       

      SÚBORY NA STIAHNUTIE:

      2019 Smernica stravovanie.pdf

      Prihláška na stravovanie 2020-2021.docx

       

    • Pozývame Vás na besedu
     • Pozývame Vás na besedu

     • Milí rodičia,

      vieme, aké náročné je chrániť deti na internete. Preto sme pre Vás pripravili a týmto Vás srdečne pozývame na besedu DIGITÁLNI RODIČIA. S marketérmi Peťom Šebom z reklamnej agentúry PS: Digital a Barborou Okruhľanskou z PS: Sunrise sa porozprávame o digitálnej dobe a jej nástrahách v rodičovstve. Radi Vás uvítame už 25. augusta.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“