• UČITEĽ MATEMATIKY

    • Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky

     ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu

     UČITEĽ MATEMATIKY

     Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. september 2020

     Pracovný úväzok: 100% 

     Kvalifikačné predpoklady:

     ·    VŠ II. st.  alebo III. st.

     ·   splnenie kvalifikačných predpokladov pre prácu učiteľa v zmysle zákona č. 138/2019      Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

      

      

      

      

      

     Osobnostné predpoklady a zručnosti:

     • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
     • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
     • schopnosť samostatnej práce
     • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
     • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
     • dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
     • tvorivosť a trpezlivosť
     • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

     Zoznam vyžadovaných dokladov:

     • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
     • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
     • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky) do 30.6.2020

     Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

     Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117

      

      

     Malacky 20.02.2020                                                  Mgr. Daniel Masarovič, riaditeľ

      

      

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“