• Platba za krúžkovú činnosť

    • Aj v tomto školskom roku budú môcť žiaci našej školy využívať vzdelávacie poukazy v systéme záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít. Vzdelávací poukaz predstavuje osobitný štátny príspevok vo výške 32€ určený na záujmovú činnosť detí.

     Jednorazový ročný poplatok na žiaka za každý záujmový krúžok je 20 € (ak nie je uvedené inak).

     Prosíme Vás, aby ste prihlášku realizovali elektronickou formou prostredníctvom edupage, a to do pondelka 14.9.2020. Ďakujeme!

      

     Pokyny k platbe:

     Poplatok:                      20 € /žiak/krúžok

     Číslo účtu IBAN:          SK81 5600 0000 0032 8398 3003 (POZOR iný účet ako pri ostatných platbách!!!)

     Variabilný symbol:      jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za

                                            Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky

                                            csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

     Konštantný symbol:                0308

     Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – krúžok      (napr. Janko Mrkvička, 1.A-krúžok)

     Spôsob platby:                       bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom)

     Termín úhrady:                      do 31.10.2020

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“