• Ponuka krúžkovej činnosti

    • Záujmové krúžky pre gymnázium v školskom roku 2019/2020

     Mediatim- mediálny krúžok (p. uč. Stanová, Galliková)

     Dnes je bežnou súčasťou prejavu detí tvorba vlastných mediálnych obsahov: fotografií, vlogov, streamov. Na škole sme vytvorili samostatný nezávislý mediálny tím a v spolupráci s pedagógmi pripravujeme: tlačové správy, príspevky na sociálne siete a živé vysielanie, na webovú stránku školy a do školského časopisu. Na hodinách mediálnej výchovy sa pripravujeme organizačne aj interpretačne na zabezpečovanie podujatí našej školy a perspektívne na produkciu vlastného školského vysielania. Základným hodnotovým princípom tímu  je rešpektovaniu vkusu, slušnosti a pravdy v mediálnom prejave.

     Termín: streda 14.00 - 15.00

     Príprava na maturitu z ANJ (p. uč. Šajdíková)

     Na krúžku budeme aktívne konverzovať, vytvárať dialógy k témam, ktoré sú náplňou na maturitu v anglickom jazyku.

     Termín: streda 14:00-15:30

     Príprava na olympiádu a maturitu z NEJ (p. uč. Zajačková)

     Na krúžku budeme aktívne konverzovať, vytvárať dialógy k témam, ktoré sú náplňou na olympiádu a maturitu v nemeckom jazyku. Pracujeme s nemeckými novinami, prekladáme a vytvárame situačné rozhovory.

     Termín: štvrtok 14:00-15:30

     Príprava na príjimacie skúšky z chémie na vybrané VŠ (p. uč. Macková)

      príprava na prijímacie skúšky na medicínu, farmáciu, veterinu, prírodné vedy....

     Termín: štvrtok 14:00-15:30

     Proseminár z matematiky (D. Daniel, študent VŠ)

     Krúžok má študentom poskytnúť prehĺbenie a upevnenie stredoškolského učiva z predmetov matematika a seminár z matematiky. Jeho hlavným cieľom je budovať v študentoch analytické a matematické myslenie, ktoré využijú vo svojom ďalšom štúdiu, ale aj v bežnom živote. Pre študentov vyšších ročníkov je možnosť nadviazať na učivo z prvých semestrov vysokých škôl, podľa ich individuálnej nadchádzajúcej fakulty, čím sa môže zvýšiť šanca úspešného priebehu ich vysokoškolského štúdia. Ďalším cieľom krúžku je vzbudiť v študentoch záujem o matematiku, ako o vedu. Pre tých, ktorí majú hlboký záujem o matematiku ponúkam prípravu a návrh projektov na vedecké súťaže, ako napr. Festival vedy a techniky, SOČ, atď. 

     Termín: piatok 14.00-15.30

     Spevokol (p. uč. Greliková)

     Na krúžku sa zoznámime s modernou kresťanskou scénou a budeme sa pripravovať na hudobno-spevácke sprevádzanie školských svätých omší a školských akcií.

     Termín: streda alebo štvrtok od 14.00

     Tvorba web stránok (p. uč. Jankovič)

     Termín: utorok 15:00-16:30

     Výtvarný krúžok (p. uč. Balleková)

     Krúžok vytvára priestor na zoznamovanie sa s novými výtvarnými technikami. Rozvíja kreativitu  a podporuje radosť z tvorby, zlepšuje zručnosti. Súčasťou krúžku bude aj návšteva galérií v Malackách i v Bratislave.

     Termín: štvrtok 14:00-15:30

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“