Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje spoločné dobro a záujmy zriaďovateľa, žiakov, rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. Plní funkciu verejnej kontroly a posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Rada školy pri Spojenej škole sv. Františka Assiského bola konštituovaná dňa 14. 3. 2016.

Rada školy má 11 členov. Tvoria ju:

 1. dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
 2. jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,
 3. traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
 4. jeden zástupca žiakov gymnázia zvolený vo voľbách žiakmi gymnázia,
 5. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – RKC, Bratislavskej arcidiecézy.
   

CIELE A POSLANIE RADY ŠKOLY

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania školy. Rozsah kompetencií Rady školy podrobne vymedzuje Štatút rady školy.
Rada školy plní mimo iné aj nasledovné funkcie.

Vyjadruje sa najmä k:

 • návrhom na počty prijímaných žiakov,
 • návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • návrhu rozpočtu,
 • správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 • správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 • koncepčnému zámeru rozvoja školy, ktorý je rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie.
   

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa (riaditeľ vymenúva do funkcie zriaďovateľ školy).

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

ThLic. Ing. Peter Mášik, farár­– zástupca zriaďovateľa                                                                                                              Mgr. Ing. Marián Libič, farár – zástupca zriaďovateľa                                                                                                                       Ing. Mária Tedlová ­– zástupca zriaďovateľa
Ing. Pavel Encinger – zástupca zriaďovateľa
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA - zástupca rodičov (ZŠ)
Ing. Jozef Hušek – zástupca rodičov (ZŠ)
Mária Ležáková - zástupca rodičov (GYM)
Mgr. Jana Neužilová - zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Mgr. Lucia Belanská - zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Nina Bečárová – zástupca nepedagogických zamestnancov školy
Mária Hušková – zástupca študentov gymnázia

 

ORGÁNY RADY ŠKOLY

Predseda: prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Podpredseda: Ing. Jozef Hušek 

KONTAKT

rbabela@gmail.com  
 


Štatút RŠ