• Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje spoločné dobro a záujmy zriaďovateľa, žiakov, rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. Plní funkciu verejnej kontroly a posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

      Rada školy pri Spojenej škole sv. Františka Assiského bola konštituovaná dňa 14. 3. 2016.

      Rada školy má 11 členov. Tvoria ju:

      1. dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
      2. jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,
      3. traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
      4. jeden zástupca žiakov gymnázia zvolený vo voľbách žiakmi gymnázia,
      5. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – RKC, Bratislavskej arcidiecézy.
        

      CIELE A POSLANIE RADY ŠKOLY

      Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania školy. Rozsah kompetencií Rady školy podrobne vymedzuje Štatút rady školy.
      Rada školy plní mimo iné aj nasledovné funkcie.

      Vyjadruje sa najmä k:

      • návrhom na počty prijímaných žiakov,
      • návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
      • návrhu rozpočtu,
      • správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
      • správe o výsledkoch hospodárenia školy,
      • koncepčnému zámeru rozvoja školy, ktorý je rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie.
        

      Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa (riaditeľ vymenúva do funkcie zriaďovateľ školy).

      ČLENOVIA RADY ŠKOLY

      ThLic. Ing. Peter Mášik, farár­– zástupca zriaďovateľa                                                                                                                   Mgr. Ing. Marián Libič, farár – zástupca zriaďovateľa                                                                                                                              Ing. Mária Tedlová ­– zástupca zriaďovateľa
      Ing. Pavel Encinger – zástupca zriaďovateľa
      prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA - zástupca rodičov (ZŠ)
      Ing. Jozef Hušek – zástupca rodičov (ZŠ)
      Mária Ležáková - zástupca rodičov (GYM)
      Mgr. Jana Neužilová - zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
      Mgr. Lucia Belanská - zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
      Nina Bečárová – zástupca nepedagogických zamestnancov školy
      Mária Hušková – zástupca študentov gymnázia

       

      ORGÁNY RADY ŠKOLY

      Predseda: prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
      Podpredseda: Ing. Jozef Hušek 

      KONTAKT

      rbabela@gmail.com  
       


      Štatút RŠ

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“