Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Ročníkové projekty

I.G

 

ROČNÍKOVÝ PROJEKT

1. ročník gymnázia

 

           

          Dôležitou súčasťou štúdia na našom gymnáziu je celostné formovanie študenta, ktoré má smerovať k tomu, aby absolventom školy na základe svojich vedomostí, osvojených ľudských a osobnostných kvalít bol vzdelaný a kultivovaný mladý človek, pripravený na ďalšie štúdium na vysokej škole (príp. na pomaturitné štúdium) alebo na vstup na trh práce. Úspešnosť tohto procesu predpokladá nielen študentovu ochotu a vôľu aktívne sa podieľať na rozvíjaní a formovaní svojej osobnosti, ale aj postupnú profiláciu podľa jeho schopností, talentu a záujmov.

          Ročníkový projekt je významným nástrojom diferencovaného vzdelávania na našej škole, ktorý zohľadňuje individuálne dispozície a predpoklady každého študenta. Umožňuje individuálny prístup ku študentovi, rozvíjanie jeho silných stránok v záujmovej alebo vzdelávacej oblasti, ktorá súvisí s jeho profesijnou orientáciou.

 

HLAVNÉ CIELE PROJEKTU

 

1.  Spoznať a rozvíjať potenciál študenta (jeho schopnosti, talenty a predpoklady) do tej miery, aby ho v ďalšom živote bol schopný aktívne a zodpovedne využiť pre dobro ľudí, zveľaďovanie spoločnosti a budovanie spravodlivejšieho a lepšieho sveta.

2.  Rozvíjať jazykové, komunikačné, informatické prezentačné zručnosti, potrebné pre úspešné a kvalitné uplatnenie sa v modernej spoločnosti a v profesijnom živote.

3.  Prehĺbiť znalosti študenta v oblasti, o ktorú má záujem, ktorej sa chce v budúcnosti venovať.

4.  Prakticky využiť základné znalosti náučného štýlu, výkladového a informačného slohového postupu.

 

OBSAHOVÉ ČASTI PROJEKTU

 

1. PÍSOMNÁ PRÁCA (POPULÁRNO-NÁUČNÝ TEXT, REFERÁT)

   Vytvorenie písomnej práce zahŕňa:

 • výber témy podľa vlastného záujmu a študijného smerovania,
 • získavanie, zaznamenávanie, spracovanie, využitie dostupných relevantných informácií k téme,
 • výber a zhlukovanie informácií priamo súvisiacich s témou a cieľmi práce,
 • vytvorenie vlastného textu na základe požiadaviek na populárno-náučný text, referát.

2. DIGITÁLNA PREZENTÁCIA

3. OBHAJOBA PROJEKTU

4. ANOTÁCIA

 • Stručne a výstižne informovať o obsahu, cieľoch a význame práce.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

 • Do 29. 10. 2018 výber témy

 

Odporúčame vybrať si tému podľa svojho zamerania, záľuby (to, čo Vás zaujíma, to, čomu sa venujete vo voľnom čase, príp. to, čomu by ste sa chceli venovať vo svojom profesijnom živote). Téma by nemala byť príliš všeobecná (napr. Stredovek, Vesmír, Ekológia), ale konkrétna  - z danej oblasti Vášho záujmu niečo špecializované, konkrétne (napr. Mesiac bez internetu, Lokomotívy, Kvasenie, Od Ezopa po dnešok (Premeny bájky v čase), Dýchanie hmyzu, História mobilných telefonátov, Omega mastné kyseliny atď.)

Názov vybranej témy zapíšte cez IŽK – modul Komunikácia / Správy / Učitelia / Elena Hušková

 

Do posielanej správy žiak napíše:

Ročníkový projekt 1.G

Meno žiaka:

Názov témy:

 

 • Do 7. 11. 2018 výber odborného konzultanta

 

Konzultant je osoba, ktorá Vás priebežne sprevádza pri tvorbe projektu. Je akýmsi Vaším tútorom – pomocníkom, poradcom a školiteľom. Konzultantom je spravidla učiteľ školy, ale môže ním byť aj iná externá, školou alebo Vami určená odborne spôsobilá osoba z praxe (podmienkou je, aby bola ochotná sa Vám venovať podľa podmienok stanovených školou).

Pokiaľ si konzultanta nevyberiete sami, bude Vám určený školou. Pokiaľ si za konzultanta zvolíte učiteľa školy, požiadajte ho vopred o súhlas. Pokiaľ si za konzultanta zvolíte odborníka z praxe, zapíšte k menu aj jeho kontaktné údaje.

Meno vybraného konzultanta zapíšte cez IŽK – modul Komunikácia / Správy / Učitelia / Elena Hušková

 

Do posielanej správy žiak napíše:

Ročníkový projekt 1.G

Meno žiaka:

Meno konzultanta:

 

 • Do 19. 11. 2018 vyhľadanie informačných zdrojov a určenie cieľov projektu

 

A) Študent vyhľadá vhodné informačné zdroje pre spracovanie svojho projektu (odborná literatúra, internetové stránky, články z médií, príp. iný dostupný materiál). Odporúčame využívať výhradne overené a dôveryhodné zdroje (vyhýbajte sa napr. webom typu www.referaty.sk). Oceníme, keď pri práci využijete aj zahraničné zdroje. Pri projekte môžu byť použité aj informácie získané ústnym spôsobom od odborníkov z danej oblasti. Aj v tejto fáze projektu využite pomoc svojho konzultanta.

Zamerajte sa nielen na samotný výber zdrojov, ale súčasne si načítavajte informácie k Vami zvolenej téme. Pomôže Vám to pri určení cieľov projektu.

 

B)  Študent určí hlavný cieľ svojho projektu a špecifické ciele projektu (odporúča sa 3 – 5). Ich stanovenie je povinný odsúhlasiť jeho konzultant.

Určenie cieľov pred spracovaním projektu pomáha uvedomiť si, o ČOM chcem vo svojom projekte písať (akému problému sa chcem venovať). Je to dôležité bez ohľadu na to, že pri spracovaní projektu môže prísť k úprave týchto cieľov.

Spracované ciele študent v elektronickej podobe (formát *.doc alebo *.odt) nahrá do IŽK –

modul Komunikácia / Správy/ Učitelia / Elena Hušková

 

Do posielanej správy žiak napíše:

Ročníkový projekt 1.G

Meno žiaka:

Ciele práce:

 priloží súbor

 

 • Do 6. 4. 2018 vypracovanie projektu a odovzdanie v písomnej forme

 

A) Študent sa zaoberá vypracovaním projektu podľa stanovených všeobecných  požiadaviek (pozri nižšie) a osobitných pokynov svojho konzultanta. Študent postupne rediguje prácu po obsahovej, štylistickej a formálnej stránke.

Študent je povinný absolvovať minimálne tri konzultácie v týchto termínoch:

1. konzultácia do 21. 12. 2018,

2. konzultácia do 8. 2. 2019,

3. konzultácia do 15. 3. 2019.

Termín absolvovanej konzultácie študent zaznamená cez IŽK – modul Komunikácia / Správy / Učitelia / Elena Hušková

 

Do posielanej správy žiak napíše:

Ročníkový projekt 1.G

Meno žiaka:

Termín konzultácie č. 1:

Termín konzultácie č. 2:

Termín konzultácie č. 3:

 

B) Študent odovzdá ročníkový projekt v písomnej forme zviazaný v hrebeňovej väzbe v dvoch výtlačkoch p. zástupkyni E. Huškovej (jeden výtlačok sa po obhajobe študentovi vráti).

V elektronickej forme (formát *.doc alebo *.odt) projekt nahrá do IŽK – modul Komunikácia / Správy/ Učitelia / Elena Hušková

 

Do posielanej správy žiak napíše:

Ročníkový projekt 1.G

Meno žiaka:

Názov práce:

 priloží súbor

 

 • Do 17. 4. 2019 vypracovanie digitálnej prezentácie

Študent sa vypracuje digitálnu prezentáciu svojho ročníkového projektu podľa pokynov
p. prof. Ľ. Chachulovej.

Pri tvorbe prezentácie dbá študent predovšetkým na:

 • heslovitosť,
 • prehľadnosť,
 • názornosť,
 • spisovnosť.

Bližšie sa budete kompozíciou prezentácie zaoberať na predmete Prezentačné zručnosti. Pomocou digitálnej prezentácie študent obhajuje svoj ročníkový projekt.

 

 • 30. 4. 2019 záverečná obhajoba ročníkového projektu

Študent obhajuje svoj ročníkový projekt pred odbornou komisiou (min. 3-člennou). Obhajoba sa skladá z troch častí:

A) predstavenie projektu pomocou digitálnej prezentácie – v dĺžke 8 – 10 min.,

B) zodpovedanie otázok odbornej komisie; otázky sa vzťahujú výhradne k Vášmu projektu.

C) odovzdanie anotácie v písomnej forme.

 

HODNOTENIE ROČNÍKOVÉHO PROJEKTU

 

Študent bude z ročníkového projektu hodnotený známkami, ktorá sa zaznamenajú do klasifikácie troch predmetov (odborný predmet - podľa témy, SJL, INF) na základe kvality písomnej práce (hodnotí sa jej obsahová a jazyková stránka – kompozícia, štylizácia, formalizácia, pravopis), kvality digitálnej prezentácie (formalizácia, prehľadnosť, pravopis) a kvality záverečnej obhajoby (verbálne, neverbálne prostriedky).

 

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PRE PÍSOMNÚ PRÁCU

 

Kompozícia práce  

Trichotomické členenie: úvod, jadro, záver (prípadne prílohy).

Rámcové časti: resumé,  bibliografia.

 

Úvod (1 – 2 strany)

 • Postupovať od všeobecného naznačenia témy ku konkrétnemu problému, ktorý je    hlavnou témou práce.
 • Pri dlhšom úvode pracovať s odsekmi.
 • Na posledný odsek nadviazať jadro.

 

 

Jadro

 • Členiť text na kapitoly, podkapitoly (podľa dĺžky textu, nemusia byť), odseky (musia byť).
 • Objektívne členiť text kvôli prehľadnosti a rýchlemu prístupu k informáciám, zachovať   časovú následnosť a logickú postupnosť.
 • Kapitoly a ich označenie podľa metodickej príručky (dostupná na csmalacky.edupage.org - MPP).

 

Záver (1 - 2 strany)

 • Zhrnúť a zovšeobecniť informácie z jadra a napojiť ich na úvod práce, ukázať ich dôležitosť.

 

Resumé

 • Výstižne zhrnúť obsah práce v rozsahu 100 – 130 slov v anglickom jazyku.

 

Bibliografia

 • Uviesť printové a internetové zdroje.
 • Správne podľa normy uviesť identifikačné údaje.

 

Prílohy

 • Nie sú povinnou časťou práce. Tvoria ich najmä obrazový, grafický materiál, formulár dotazníka a pod.

 

Štylizácia práce (koncept)

  • Použiť spisovný jazyk.
  • Využívať neutrálne, nocionálne slová, odborné termíny  známe širšej verejnosti (neznáme vysvetliť pod čiarou).
  • Využiť objektívne členenie textu, správne grafické označenie odseku.
  • Použiť výkladový, informačný, opisný slohový postup, ak je to potrebné, rozprávací.
  • Dodržať časovú a logickú následnosť.          
  • Dodržať konexiu (nadväznosť viet a odsekov).
  • Využívať dvojčlenné rozvité vety a súvetia (najmä podraďovacie), snažiť sa o pútavú štylizáciu, ktorá čitateľa zaujme.
  • Využiť normatívnu/voľnú citáciu.
  • Využiť aj neverbálne prostriedky – fotografie, ilustrácie, mapky, tabuľky, schémy, grafy atď. Nezabudnúť na ich identifikáciu (menšie písmo),
  • Uviesť bibliografiu.

 

Práca s konceptom (pravopisná a štylistická korektúra textu)

 • Pracovať so Slovníkom cudzích slov.
 • Pracovať s terminologickými slovníkmi.
 • Pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu.
 • Pracovať s Krátkym slovníkom slovenského jazyka.
 • Eliminovať formálne, pravopisné, lexikálne a štylistické chyby, vytvoriť obsahovo, štylisticky pútavý a zaujímavý text.

Editovanie textu (napísanie čistopisu)

Formálna stránka

 • Rozsah práce min. 10 – 12 strán A4 (okrem titulnej strany a príloh).
 • Veľkosť základného textu 12, písmo Times New Roman alebo Arial.
 • Riadkovanie 1,5, ľavý okraj 3,5 cm, ostatné okraje 2,5 cm.
 • Začiatky/konce odseku: Tab/Enter alebo od začiatku riadka/prázdny riadok.
 • Kapacita súboru s obrázkami nesmie presiahnuť 2 MB (skomprimovať obrázky).
 • Podrobnejšie pokyny na spracovanie rozsiahleho dokumentu budú uveden na csmalacky.edupage.org-MPP.

Ukážky minuloročných ročníkových projektov

Barbora_Butasova.pdf

Lucia_Kuklovska.pdf

S._Heskova.pdf

Henrieta_Jelinkova.pdf

Prezentacia_kriteria_pokyny.pdf

Ako_pisat_pracu_.docx

Vyskum_dotaznikom.ppt