Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Kontakty

Názov školy: SPOJENÁ ŠKOLA sv. FRANTIŠKA ASSISKÉHO
   
Organizačné zložky:

Základná škola Mansveta Olšovského
Gymnázium sv. Františka Assiského

   
Adresa: Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky
IČO: 42256887
DIČ: 2820009731
Telefón: 034 / 772 38 03
E-mail: csmalacky@csmalacky.sk
   
Riaditeľ školy:

Mgr. Daniel Masarovič
riaditel@csmalacky.sk
0917 350 117

   
Zástupkyňa riaditeľa školy:

Mgr. Elena Kabarcová
kabarcova.elena@csmalacky.sk
0908 115 450

Mgr. Elena Hušková
huskova.elena@csmalacky.sk
0905 719 301

   
Tajomníčka:

Mgr. Beáta Reifová
reifova.beata@csmalacky.sk
Úradné hodiny: 7:30 - 15:30

   
Sekretárka: Katarína Rakárová
rakarova.katarina@csmalacky.sk
Úradné hodiny: 7:30 - 15:30
   
Školský klub detí:

Vedúca ŠKD - Bc. Ľubica Voltemarová
voltemarova.lubica@csmalacky.sk
0910 842 378

Účet ŠKD (Prima banka): SK05 5600 0000 0032 0929 0006 
Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

   
Školská jedáleň:

Vedúca ŠJ - Nina Bečárová
jedalen@csmalacky.sk
0917 350 602

Účet ŠJ (Prima banka):  SK36 5600 0000 0032 0929 4007
Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

   
Bankové účty školy:

Účet pre školské akcie školy (Prima banka):  SK81 5600 0000 0032 8398 3003
Na tento účet sa poukazujú platby za školské akcie (napr. teambuilding, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, divadlo, školský výlet, exkurzia, jazykový kurz, atď.) a školské pomôcky

Fondový účet školy (Prima banka):  SK72 5600 0000 0032 0929 2001
Na tento účet sa poukazujú sponzorské príspevky a dary. Ak sa nám rozhodnete pomôcť, prosím pripíšte do poznámky k platbe aj slovo dar, prípadne svoje meno či iné údaje.

Účet Rodičovského združenia ProSchola (Tatra Banka): SK93 1100 0000 0029 4946 0176 
Na tento účet sa poukazujú príspevky rodičov a 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Za všetky finančné dary a podporu Vám ďakujeme!

   
Zriaďovateľ:

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza,
Špitálska 7, 814 92 Bratislava

   
Zástupca zriaďovateľa: Mgr. Viera Kyselicová,
riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu
   
Duchovný správca:

ThLic. Ing. Peter Mášik