Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Platby v školskom roku 2019/2020

Informácie o platbách na školský rok 2019/2020

                                                                               Platba za Školský klub

Mesačný poplatok:                18€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN:                      SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky   platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky             csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – SKD

Spôsob platby:                      bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet)

Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 180€ alebo v 2. splátkach vo výške 90€ atď.)

Termín úhrady:                     do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne s vedúcou školského klubu.

Kontakt na vedúcu ŠKD: Bc. Ľubica Voltemarová, 0910 842 378, lubica.voltemarova@gmail.com

 

Platba v Školskej jedálni

Vážení rodičia,
 
v nadväznosti na novú úpravu podmienok pre poskytnutie stravy v školskej jedálni cirkevnej školy 
- danú platnosťou zákonného nariadenia o poskytovaní dotovaných obedov od 1.9. 2019 -   
Vám pripomíname povinnosť včasnej úhrady poplatkov za stravovanie (platba za stravné, vratná kaucia).
 
Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po pripísaní oboch platieb do systému EduPage!
 
Pokyny k platbe sú uvedené nižšie.
 
Školská jedálen začína variť od 3.9. 2019!
 
Pokiaľ ste doposiaľ nezrealizovali prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie (termín bol do 28.6. 2019!), žiadame Vás o bezodkladné odovzdanie písomnej príhlašky vedúcej školskej jedálne, najneskôr do 2.9. 2019!
Prihláška je priložená v prílohe.
 
Ďakujeme Vám za pochopenie.
 
Prajeme Vám radostný a požehnaný vstup do nového školského roka.
 
Daniel Masarovič, riaditeľ
 

Platba zákonného zástupcu:

A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

  Mesačná platba stravného:   I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) – 5 €                   II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –  7 €

B) Vratná kaucia - zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škole náklady za dotovaný obed v prípade, ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z odberu obeda v stanovenom čase neodhlásil, keďže pomernú časť obeda vo výške poskytnutej štátnej dotácie (1,20 EUR) nebude mať škola zo strany štátu preplatenú. Za týmto účelom je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20 eur, ktorá mu bude v prípade nevyčerpania počas celého školského roka na požiadanie vrátená. Za každý neodhlásený obed škola strhne z kaucie sumu 1,20 EUR. Rovnako bude škola postupovať aj v prípade, ak žiakovi vznikol nárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobraný ani odhlásený.

Pokyny k platbe stravného:

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.

Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania odbedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

Pokyny k úhrade vratnej kaucie

Číslo účtu IBAN:                               SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                          jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

Konštantný symbol:                       0308

Správa pre prijímateľa:                 meno a trieda žiaka – kaucia SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.

 

Pri poklese vratnej kaucie pod sumu 5 EUR bude stravovanie žiaka v školskej jedálni pozastavené do doby doplnenie kaucie do výšky 20 EUR. O poklese kreditu kaucie pod 10 EUR bude stravník informovaný formou notifikačnej správy zo systému EduPage.

2019_Smernica_stravovanie.pdf  

Prihlaska_na_stravovanie_2019-2020.docx

Platby za školské podujatia, krúžky

(napr. teambuilding, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, divadlo, školský výlet, exkurzia, jazykový kurz, atď.)

 

Všetky platby uhrádzajte podľa pokynov triednych, resp. zodpovedných učiteľov. Pokiaľ máte inštrukciu platiť na účet, tak postupujte takto:

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN                 SK81 5600 0000 0032 8398 3003 (POZOR iný účet ako pri ostatných platbách!!!)

Variabilný symbol:            jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše 

                                            dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky                                                       csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:         0308

Správa pre prijímateľa:    meno a trieda žiaka – názov akcie/krúžok

Spôsob platby:                  bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom)

 

Platba RZ Proschola 2019/2020

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 17. septembra 2019, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2019/2020

A) POVINNÝ členský príspevok 50 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy).

Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch - 25 € za každý polrok.

Termín úhrady: I. do 31.1. 2020 - za I. polrok (25 EUR)

                            II. do 30.4. 2020 - za II. polrok (25 EUR)

Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo, vo výške 50 EUR, a to v termíne do 31.1. 2020.

B) DOBROVOĽNÝ členský príspevok na ďalší rozvoj a podporu vzdelávania. Výška jednorazového príspevku je 50 EUR alebo ľubovoľná, tzn. je na vašom osobnom zvážení, akou sumou prispejete. Prosíme uhradiť jednorazovo v termíne do 31.1. 2020.

  • Pokyny k platbe povinného a dobrovoľného príspevku:

Číslo účtu IBAN:                     SK93 1100 0000 0029 4946 0176

Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:                558

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – RZ Správa pre prijímateľa je nutná na identifikáciu platby!     

  • Spôsob úhradybezhotovostným prevodom na účet alebo vkladom na účet                      

Rodič bude o zaplatení/nezaplatení príspevku informovaný cez IŽK (modul Komunikácia - Platby) vždy nasledujúci kalendárny mesiac.

Ak sa rodina nachádza v zlej finančnej situácii môže požiadať o skrátenie/odpustenie výšky príspevku (žiadosť sa predkladá riaditeľovi školy do 31.10. 2019 a následne bude posúdená výborom RZ).   

Povinný príspevok bude použitý na úhradu zákonného úrazového poistného a na podporu výchovno – vzdelávacej činnosti detí (účasť na súťažiach, organizácia kultúrnych podujatí, modernizácia pomôcok, zariadenia tried a odborných učební, odmeny pre žiakov). Viac o použití príspevku na www.csmalacky.sk (Stanovy RZ).

Dobrovoľný príspevok bude slúžiť na podporu vzdelávania a strategických cieľov ďalšieho rozvoja školy, na ktorých financovanie nepostačujú povinné príspevky ani iné vlastné zdroje školy. Rodičovská rada prosí rodičov o podporu.

Za vaše príspevky úctivo ďakujeme!

Rodičovská rada RZ ProSchola

            Cirkevná škola Malacky