Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa: Mgr. Lucia Belanská

e-mail: lucia.belanskamail.com

telefónny kontakt : 0918 813 418

konzultácie: kedykoľvek podľa dohody v pracovnom čase smiley

Hlavné úlohy a poslanie výchovného poradcu:

 • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti problémového a delikventného vývinu detí
 • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a rodičom – zákonným zástupcom dieťaťa
 • Venuje špeciálnu pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so špecifickými poruchami učenia, deťom s nadaním a talentovaným deťom
 • Poskytuje konzultácie žiakom a zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
 • Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti
 • Intenzívne spolupracuje a konzultuje jednotlivé problémy v triedach s triednym učiteľom a s vedením školy
 • Úzko spolupracuje s CPPPaP v rajóne
 • Zúčastňuje sa odborných seminárov, kurzov a školení
 • Úzko spolupracuje a koordinuje činnosť špeciálneho pedagóga a školského psychológa pri práci s deťmi
 • Koordinuje a sprevádza asistentov učiteľa pri činnosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • V úzkej spolupráci s CPPPaP, vedením školy koordinuje proces integrácie detí so ŠVVP do bežných tried, priebežne prehodnocuje pokroky a úspechy či neúspechy integrácie
 • Je osobou prvého kontaktu v prípade odoslania dieťaťa na psychologické vyšetrenie

Oznamy

Návrh na psychologické vyšetrenie podáva škola na základe podnetu rodiča alebo triedneho učiteľa po výslovnom súhlase zákonného zástupcu. Výchovný poradca spolu s triednym učiteľom vypĺňa návrh na presnejšiu identifikáciu a špecifikáciu výchovných či vzdelávacích problémov. Podpisom rodič vyjadruje súhlas so samotným vyšetrením, na ktoré ho pozýva poradenské zariadenie.

         V prípade, že dieťaťu bolo doporučené začlenenie ako integrovaného dieťaťa s povinnosťou vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací plán, rodič sa s týmto vyjadrením obráti na triedneho učiteľa. Ďalej nasledujú kroky v tejto postupnosti:

1/ rodič požiada o integráciu svojho dieťaťa osobitnou žiadosťou (tlačivo si vyžiada u triedneho učiteľa)

2/ pedagogická rada školy posúdi žiadosť o integráciu dieťaťa

3/ triedny učiteľ v úzkej spolupráci s výchovným poradcom vypracuje individuálny výchovno-vzdelávací plán (IVVP) podľa pokynov CPPPaP  a odošle na posúdenie príslušnému poradenskému centru

4/ výchovný poradca zakladá samostatnú zložku pre dieťa individuálne začlenené

5/ rodič má právo sa oboznámiť s IVVP a súhlas na vzdelávanie dieťaťa podľa neho vyjadrí podpisom na samotnom IVVP

6/ akékoľvek problémy, otázky či nejasnosti ohľadom integrácie zodpovedá výchovný poradca, rovnako posudzuje v spolupráci s rodičom a triednym učiteľom stav vzdelávania dieťaťa a jeho úspešnosť

7/ v prípade potreby môže triedny učiteľ alebo rodič dať podnet na rediagnostiku dieťaťa, ak vyvstane potreba upraviť IVVP podľa aktuálnych potrieb dieťaťa