• Nadpis

    • Mgr. Daniel Masarovič
     Riaditeľ školy


     Kontakt: riaditel@csmalacky.sk

     Mgr. Elena Kabarcová
     Zástupkyňa riaditeľa školy

     Predmet: anglický jazyk, 1. stupeň
     Kontakt:
     kabarcova.elena@csmalacky.sk

     Mgr. Elena Hušková
     Zástupkyňa riaditeľa školy

     Predmet: biológia, environmentálna výchova
     Kontakt:
     huskova.elena@csmalacky.sk

     Mgr. Lucia Belanská
     Výchovný poradca

     Predmet: katolícke náboženstvo, výchova k manželstvu a rodičovstvu
     Kontakt: 
     belanska.lucia@csmalacky.sk

     Mgr. art. Lenka Balleková
     Učiteľ

     Predmet: výtvarná výchova, umenie a kultúra
     Kontakt:
     ballekova.lenka@csmalacky.sk

     Monika Cabanová
     Vychovávateľ

     Kontakt: cabanova.monika@csmalacky.sk

      

     Ing. Jaroslava Caunerová
     Učiteľ

     Predmet: katolícke náboženstvo
     Kontakt: caunerova.jaroslava@csmalacky.sk

      

     Irena Černá
     Vychovávateľ

     Kontakt: cerna.irena@csmalacky.sk

      

     PaedDr. Dagmar Erdélyiová
     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt: erdelyiova.dagmar@csmalacky.sk

      

     Mgr. Alžbeta Fedorová
     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt: fedorova.alzbeta@csmalacky.sk

     Mgr. Michaela Florková
     Učiteľ

     Predmet: matematika, chémia
     Kontakt: florkova.michaela@csmalacky.sk

     Mgr. Dominika Galliková
     Učiteľ

     Predmet: slovenský jazyk a literatúra, dejepis
     Kontakt: gallikova.dominika@csmalacky.sk

      

     Mgr. Marcela Garbiarová
     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt: garbiarova.marcela@csmalacky.sk

     Mgr. Adela Greliková
     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt: grelikova.adela@csmalacky.sk

      

     Mgr. Elena Grmanová
     Učiteľ

     Predmet: slovenský jazyk a literatúra, latinský jazyk, dejepis
     Kontakt: grmanova.elena@csmalacky.sk

     Mgr. Katarína Hušková
     Učiteľ

     Predmet: geografia, matematika
     Kontakt: huskova.katarina@csmalacky.sk

     Mgr. Ľubomíra Chachulová
     Učiteľ

     Predmet: informatika, katolícke náboženstvo
     Kontakt: chachulova.lubomira@csmalacky.sk

      

     Blanka Jacečková
     Vychovávateľ

     Kontakt: jaceckova.blanka@csmalacky.sk

      

     Mgr. Erik Jankovič
     Učiteľ

     Predmet: matematika, fyzika
     Kontakt:  jankovic.erik@csmalacky.sk

     Mgr. Petra Janská
     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt: janska.petra@csmalacky.sk

      

     Mgr. Barbora Klímová
     Učiteľ

     Predmet: anglický jazyk, ruský jazyk
     Kontakt: klimova.barbora@csmalacky.sk

     Anna Krpelánová
     Vychovávateľ

      

     Kontakt: krpelanova.anna@csmalacky.sk

      

     Mgr. Eva Kúdelová
     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt: kudelova.eva@csmalacky.sk

     Mgr. Katarína Kuníková
     Učiteľ

     Predmet: slovenský jazak a literatúra, dejepis
     Kontakt: kunikova.katarina@csmalacky.sk

     Mgr. Michaela Lániková
     Učiteľ

     Predmet: biológia, chémia
     Kontakt: lanikova.michaela@csmalacky.sk

     Ing. Zuzana Lepišová
     Učiteľ

     Predmet: fyzika
     Kontakt: llepisova.zuzana@csmalacky.sk

     PaedDr. Martin Lipták
     Učiteľ

     Predmet: telesná a športová výchova, branná výchova
     Kontakt: liptak.martin@csmalacky.sk

     Mgr. Martin Macejka
     Učiteľ

     Predmet: dejepis, občianska náuka
     Kontakt: macejka.martin@csmalacky.sk

     RNDr. Jana Macková, CSc.
     Učiteľ

     Predmet: chémia
     Kontakt: mackova.jana@csmalacky.sk

      

     Mgr. Miroslava Majdová
     Školský psychológ

     Kontakt: majdova.miroslava@csmalacky.sk

      

     Mgr. Renáta Nechalová
     Učiteľ 

     Predmet: biológia, matematika
     Kontakt: nechalova.renata@csmalacky.sk

     Mgr. Jana Neužilová
     Uciteľ

     Predmet: slovenský jazyk a literatúra
     Kontakt: neuzilova.jana@csmalacky.sk

     RNDr. Jozef Ondrejka
     Učiteľ

     Predmet: matematika
     Kontakt: ondrejka.jozef@csmalacky.sk

      

     Mgr. Lukáš Otruba
     Učiteľ

     Predmet: dejepis, geografia
     Kontakt: otruba.lukas@csmalacky.sk

      

     PhDr. Daniela Pavúčková
     Učiteľ

     Predmet: nemecký jazyk, taliansky jazyk
     Kontakt: pavuckova.daniela@csmalacky.sk

      

     Mgr. Jana Richveisová
     Učiteľ

     Predmet: anglický jazyk
     Kontakt: richveisova.jana@csmalacky.sk                                          

      

     PaedDr. Ľubica Sedláková
     Špeciálny pedagóg

     Kontakt: sedlakova.lubica@csmalacky.sk

      

     Dagmar Scherhauferová
     Vychovávateľ

     Kontakt: scherhauferova.dagmar@csmalacky.sk

     Mgr. Viera Slezáková
     Učiteľ

     Predmet: anglický jazyk, katolícke náboženstvo
     Kontakt: slezakova.viera@csmalacky.sk

     Mgr. Viera Slobodová
     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt: slobodova.viera@csmalacky.sk

     Mgr. Martina Slováková
     Učiteľ

     Predmet: anglický jazyk                                                                                                                               Kontakt: slovakova.martina@csmalacky.sk

      

     Mgr. Adriana Stanová
     Učiteľ

     Predmet: slovenský jazyk, telesná a športová výchova                                                                               Kontakt: stanova.adriana@csmalacky.sk

     Bc. Anna Suchá
     Vychovávateľ

     Kontakt: sucha.anna@csmalacky.sk

       Bc. Barbora Šajdíková

     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt:  sajdikova.barbora@csmalacky.sk

      

     Mgr. Veronika Šišanová
     Učiteľ

     Predmet: slovenský jazyk                                                                                                                         Kontakt: sisanova.veronika@csmalacky.sk

      

     Mgr. Denisa Trnková
     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt: trnkova.denisa@csmalacky.sk

     Mgr. Alexandra Volková
     Učiteľ 1. stupňa

     Kontakt: volkova.alexandra@csmalacky.sk

     Bc. Ľubica Voltemarová
     Vychovávateľ

     Kontakt: voltemarova.lubica@csmalacky.sk

     Ing. Stanislava Zajačková
     Učiteľ

     Predmet: nemecký jazyk, občianska náuka
     Kontakt: zajackova.stanislava@csmalacky.sk

     Mária Zelenková
     Vychovávateľ

     Kontakt:  zelenkova.maria@csmalacky.sk

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“