• Vážení rodičia žiakov základnej školy, 
      
     od 1.9. 2019 vstupuje do účinnosti nové zákonné nariadenie o poskytovaní štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, vďaka ktorému budú mať všetky deti ZŠ dotovaný obed v školskej jedálni sumou 1,20 EUR.
     Znamená to, že príspevok rodiča na úhradu nákladov na jedno hlavné jedlo sa výrazne zníži (0,25 EUR pre I.st. a 0,33 EUR pre II.st.).
      
     Dotovaný obed sa bude poskytovať len za predpokladu, že stravník/žiak splní všetky podmienky na jeho poskytnutie
     ktoré sú zaznamenané v Internej smernici školy o poskytovaní stravovacích služieb.
     Smernicu Vám posielame v prílohe a prosíme Vás o jej naštudovanie.
      
     Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň sa na uvedené nariadenie musí pripraviť po logistickej stránke (osobitne personálne), 
     záväznú prihlášku na stravovanie je potrebné v písomnej podobe odovzdať vedúcej školskej jedálne p. Bečárovej.

     Stravovanie v školskej jedálni možné iba 

     pri splnení týchto troch podmienok v stanovenej lehote, t.j. pred začiatkom stravovania:
     1. Podanie záväznej prihlášky na stravovanie
     2. Zaplatenie stravného
     3. Zaplatenie vratnej kaucie
      
     Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme Vás o súčinnosť včasným odovzdaním prihlášky!
     Daniel Masarovič, riaditeľ
      
     Vybrané časti zo smernice:

     Cena dotovaného obeda:

     základná škola – žiaci I. st. (stravníci od 6 do 11 rokov)                   0,25 EUR

     základná škola – žiaci II. st. (stravníci od 11 do 15 rokov)                0,33 EUR

     Cena dotovaného obeda predstavuje rozdiel medzi celkovými nákladmi na jedno hlavné jedlo a štátnou dotáciou v sume 1,20 eura.

     Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

     1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

     2Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed výhradne osobným odberom (nie do prenosných nádob) v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11,45 do 14,15.

     Platba zákonného zástupcu:

     A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

     Mesačná platba stravného:   I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) – 5 €                   II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –  7 €

     B) Vratná kaucia - zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škole náklady za dotovaný obed v prípade, ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z odberu obeda v stanovenom čase neodhlásil, keďže pomernú časť obeda vo výške poskytnutej štátnej dotácie (1,20 EUR) nebude mať škola zo strany štátu preplatenú. Za týmto účelom je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20 eur, ktorá mu bude v prípade nevyčerpania počas celého školského roka na požiadanie vrátená. Za každý neodhlásený obed škola strhne z kaucie sumu 1,20 EUR. Rovnako bude škola postupovať aj v prípade, ak žiakovi vznikolnárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobraný ani odhlásený.

     Pokyny k platbe stravného:

     Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

     Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu

     Konštantný symbol:                0308

     Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

     Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania odbedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

     Pokyny k úhrade vratnej kaucie

     Číslo účtu IBAN:                               SK36 5600 0000 0032 0929 4007

     Variabilný symbol:                          jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu

     Konštantný symbol:                       0308

     Správa pre prijímateľa:                 meno a trieda žiaka – kaucia SJ

     Pri poklese vratnej kaucie pod sumu 5 EUR bude stravovanie žiaka v školskej jedálni pozastavené do doby doplnenie kaucie do výšky 20 EUR. O poklese kreditu kaucie pod 10 EUR bude stravník informovaný formou notifikačnej správy zo systému EduPage.

     Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

     Žiak resp. jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z dotovaného obeda najneskôr do 7:45 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

     V prípade, že žiak nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň nevzniká nárok alebo nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň vznikol nárok, ale obed neodobral, bude tento obed uhradený z kaucie (1,20 €) a zo stravného (zvyšná časť).    

     Kontakt na vedúcu školskej jedálne: p. Nina Bečárová: jedalen@csmalacky.sk 0917 350 602

     SÚBORY NA STIAHNUTIE:

     Prihláška na stravovanie ZŠ.docx

     Prihláška na stravovanie GYM.docx

     2019 Smernica stravovanie.pdf

     Jedálny lístok

     Žiadosť o vrátenie vratnej kaucie ŠJ ku koncu školského roku

     Príležitostné akcie

     Naša škola za výhodných podmienok ponúka možnosť pre usporiadanie rodinných osláv či iných príležitostných akcií v školskej jedálni. Viac informácií u vedúcej školskej jedálne - osobne v pracovné dni od 7:30 do 15.00 alebo na tel. čísle +421 917 350 602.

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“