Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

RZ ProSchola

Rodičovské združenie ProSchola je dobrovoľné záujmové občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách. Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami.

Poslanie RZ:

  • spolupracovať s vedením školy a pedagogickými zamestnancami školy pri výchove a vzdelávaní žiakov,
  • napomáhať k vytváraniu podmienok pre zdravý a komplexný rozvoj osobnosti detí,
  • spolupodieľať sa na zlepšovaní materiálno - technického vybavenia priestorov školy, ako aj estetizácii a modernizácii prostredia,
  • ochraňovať práva detí a učiteľov pred nežiaducimi vplyvmi,
  • presadzovať záujmy a požiadavky rodičov a zákonných zástupcov detí v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • podporovať reprezentáciu školy na verejnosti a jej PR aktivity,
  • spolupracovať s inými výchovno – vzdelávacími inštitúciami, miestnymi i regionálnymi organizáciami, Cirkvou a farnosťami pri skvalitňovaní úrovne a podmienok  pre činnosť školy,
  • kooperovať pri organizácii mimoškolskej záujmovej a inej činnosti a podporovať organizovanie rôznych doplnkových aktivít posilňujúcich rozvoj školského spoločenstva a vzájomných vzťahov.

 

Základné údaje o RZ:

Názov: Rodičovské združenie ProSchola
Sídlo:  Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky
Právna forma: občianske združenie
IČO: 318 135 00
DIČ: 202 181 0296
Registrované: Ministerstvo vnútra SR zo dňa 4.1.2013 pod č. VVS/1-900/90-138 30-1
Bankové spojenie: TatraBanka – Malacky
Číslo účtu: SK93 1100 0000 0029 4946 0176
Predseda a štatutár: prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Kontakt: robert@babela.sk

     

Rodičovská rada RZ adresár 2019-2020

Správa_o_činnosti_2017-2018

Členský_prispevok_RZ pre školský rok 2019-2020

Oznam o poukázaní 2% z dane

Stanovy RZ ProSchola

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Správa revíznej komisie 2017-2018 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

POĎAKOVANIE !

Ďakujeme, že ste aj v roku 2019 podporili naše rodičovské združenie ProSchola a školu svojim 2%-ným podielom z dane z príjmu. Spolu sme od Vás prijali  14 500  ĎAKUJEME!