Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Informačník

Organizačné zložky:

Základná škola Mansveta Olšovského
Gymnázium sv. Františka Assiského

   
Adresa: Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky
IČO: 42256887
DIČ: 2820009731
Telefón: 034 / 772 38 03
E-mail: czsmalacky@gmail.com
   
Riaditeľ školy:

Mgr. Daniel Masarovič
daniel.masarovic@gmail.com
0917 350 117

   
Zástupkyňa riaditeľa školy:

Mgr. Elena Kabarcová
elena.kabarcova@gmail.com
0908 115 450

Mgr. Elena Hušková
elena.huskova@gmail.com
0905 719 301

   
Duchovný správca:

Dp. Mgr. Peter Drbohlav

drbohlavpeter@gmail.com
(konzultácie po dohode)

   
Výchovný poradca: Mgr. Lucia Belanská
lucia.belanska@gmail.com
(konzultácie po dohode)
   
Kariérny poradca:

ZŠ - Mgr. Michaela Lániková                                                                         m.lanikova@centrum.sk

GYM - Ing. Stanislava Zajačková
stana_fabka@hotmail.com

   

Školský psychológ:

Mgr. Miroslava Majdová
majdova.mirka@gmail.com

   
Špeciálny pedagóg:

PaedDr. Ľubica Sedláková
lubica.sedlakova.ls@gmail.com

   
Sekretariát:

Katarína Rakárová                                               Ing. Helena Artimová
katarina.rakarova@gmail.com                             artimova.helena@gmail.com
Úradné hodiny: 7:30 - 15:30

Mgr. Beáta Reifová

beata.reifova@gmail.com

Úradné hodiny: 7:30 - 15:30

   
Vedúca ŠKD:

Bc. Ľubica Voltemarová
lubica.voltemarova@gmail.com
0910 842 378

Účet ŠKD (Prima banka): SK05 5600 0000 0032 0929 0006 
Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

Prevádzka ŠKD: 6:00 - 7:45, 11:30 - 17:30.

   
Vedúca ŠJ:

Nina Bečárová
n.becarova@gmail.com
0917 350 602

Účet ŠJ (Prima banka):  SK36 5600 0000 0032 0929 4007
Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové a réžijné náklady).

Odhlasovanie z obedov je možné deň vopred do 14:00.

   
Bankové účty školy:

Fondový účet školy (Prima banka):  SK72 5600 0000 0032 0929 2001
Na tento účet sa poukazujú sponzorské príspevky a dary. Ak sa nám rozhodnete pomôcť, prosím pripíšte do poznámky k platbe aj slovo dar, prípadne svoje meno či iné údaje.

Účet Rodičovského združenia ProSchola (Tatra Banka): SK93 1100 0000 0029 4946 0176 
Na tento účet sa poukazujú príspevky rodičov a 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Za všetky finančné dary a podporu Vám ďakujeme!

 

TRIEDA

TRIEDNY UČITEĽ,  PRITRIEDNY UČITEĽ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

I.A

Mgr. Lucia Kneblová

lucia.kneblova@gmail.com

 

Mgr. Petra Janská

I.B

Mgr. Petra Janská

peta.skola@gmail.com

 

Mgr. Lucia Kneblová

II.A

Mgr. Alžbeta Fedorová                     alzbeta.fedor@gmail.com

Mgr. Viera Slobodová

II.B

Viera Slobodová
slobodovaviera@azet.sk

Mgr. Alžbeta Fedorová

III.A

Mgr. Miroslava Čutková                       mirka.cutka@gmail.com

Mgr. Eva Kúdelová - sr. Terezka

III.B

PaedDr. Dagmar Erdélyiová                       dagmar.erdelyiova@gmail.com

Mgr. Miroslava Čutková

III.C

Mgr. Eva Kúdelová - sr. Terezka
terezkakudelova@gmail.com

PaedDr. Dagmar Erdélyiová

IV.A

Denisa Trnková
denisa.trnkova@pobox.sk

Mgr. Adela Greliková

IV.B

Mgr. Zuzana Koštialová
kostialova.zk@gmail.com

Mgr. Denisa Trnková

IV.C

Mgr. Adela Greliková
a.grelikova@gmail.com

Mgr. Zuzana Koštialová

V.A

Mgr. Jana Neužilová
neuzilova.j@gmail.com

Mgr. Michaela Florková

V.B

Mgr. Adriana Stanová
astanova244@gmail.com

Mgr. Jana Neužilová

V.C

Mgr. Michaela Florková
m.florkova92@gmail.com

mgr. Adriana Stanová

VI.A

Mgr. Dominika Galliková           dominikagallikova@gmail.com

Mgr. Lucia Belanská

VI.B

Mgr. Ľubomíra Chachulová chachulova.lubomira@gmail.com                               

Mgr. Dominika Galliková    

VI.C

Mgr. Lucia Belanská                       lucia.belanska@gmail.com

Mgr. Víťazoslav Kopanica

VII.A

Mgr. Víťazoslav Kopanica kopanica.vitazoslav@gmail.com

Mgr. art.Lenka Balleková

VII.B

Mgr. art. Lenka Balleková
ballekova.lenka@gmail.com

Mgr. Martina Chocholáčková

VIII.A

Michaela Lániková
m.lanikova@centrum.sk

Mária Húšťavová

IX.A

RNDr. Jozef Ondrejka                                           joon2@azet.sk

Mgr. Elena Grmanová

IX.B

Mgr. Elena Grmanová
grmanova.elena@gmail.com

RNDr. Jozef Ondrejka

GYMNÁZIUM

1.A

PhDr. Daniela Pavúčková                                  daniela.tesakova@gmail.com

Ing. Zuzana Lepišová

2.A

Ing. Zuzana  Lepišová
lepisova@gmail.com

Ing. Stanislava Zajačková

3.A

Mgr. Viera Slezáková
vierka.slezak@gmail.com

Ing. Stanislava Zajačková

4.A

Ing. Stanislava Zajačková
stana_fabka@hotmail.com

Mgr. Viera Slezáková

 
Beztriedni učitelia:

Jaroslava Caunerová, Peter Drbohlav, Elena Hušková, Katarína Hušková, Elena Kabarcová, Dominika Vagaská, Martin Lipták, Tomáš Lopeň, Martin Macejka, Daniel Masarovič, Martina Slováková, Karolína Sochorová.

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

VYCHOVÁVATEĽKA

I. oddelenie  (II.B + IV.C)

Irena Černá

II. oddelenie (III.C + IV.B) Ľubica Voltemarová /vedúca ŠKD
III. oddelenie (II.A + IV.B, IV.C) Monika Cabanová
IV. oddelenie (I.A + IV.A) Anna Suchá
V. oddelenie (I.B) sr. Karmelka
VI. oddelenie (III.A + IV.A, IV.C) Alexandra Volková
VII. oddelenie (III.B + IV.A, IV.C) Mária Zelenková
 
PRÁZDNINY                         TERMÍN PRÁZDNIN                     ZAČIATOK VYUČOVANIA
Jesenné 30. 10.  – 31.10. 17 2. 11. 2017 (štvrtok)
Vianočné 23. 12. – 5. 1. 2018 8. 1. 2018 (pondelok)
Polročné 2. 2. 18 (piatok) 5. 2. 2018 (pondelok)
Jarné   5. 3.– 9. 3. 2018 12. 3. 2018 (pondelok)
Veľkonočné 29. 3. – 3. 4. 2018 4. 4. 2018 (streda)
Letné 2. 7. – 31. 8. 2018 3. 9. 2018 (pondelok)

 

KLASIFIKAČNÉ PORADY TERMÍN
Štvrťročná

8. november 2017 (streda) – 2.stupeň, GYM

9. november 2017 (štvrtok) – 1.stupeň
Polročná

24. január 2018 (streda) – 2.stupeň, GYM

25. január 2018 (štvrtok) – 1.stupeň

Trišvrťročná

11. apríl 2018 (streda) – 2.stupeň, GYM

12. apríl 2018 (štvrtok) – 1.stupeň
Koncoročná

21. jún 2018 (štvrtok) – 2.stupeň, GYM

22. jún 2018 (piatok) – 1.stupeň

 

RODIČOVSKÉ STRETNUTIA TERMÍN
Úvodné (plenárne, triedne aktívy) 12.09.2017 (utorok)
Štvrťročné (konzultácie v čase 16:30 - 18:00) 9. 11. 2017 (štvrtok)
Polročné (konzultácie v čase 16:30 - 18:00) 18. 01. 2018 (štvrtok)
Trištvrteročné (triedny aktív v čase 16:45 - 18:00) 12. 04.2018 (štvrtok)
Koncoročné (triedne aktívy) 07. 06. 2018 (štvrtok)

 

Ďalšie konzultácie s pedagógmi v inom čase si môžete dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

 
SVIATKY  
Deň učiteľov na katolíckych školách

30. 01. 2018  — sv. Tomáša Akvinského

07. 04. 2018 - sv. Jána de la Salle - patrón učiteľov

Deň osláv patróna školy 04. 10. 2017     sv. František z Assisi - patrón školy
Prikázané cirkevné sviatky

08. 12. 2017    -  Nepoškvrnené počatie Panny Márie   

10. 05. 2018    Nanebovstúpenie Pána

31. 05. 2018  —  Najsvätejšie telo a krv (Božie telo)

 

V prikázaný sviatok slávi šk. spoločenstvo sv. omšu. Každý utorok je sv. omša o 7:30 v školskej kaplnke a vo štvrtok 7.30 – 7.55 adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

ĎAĽŠIE DÔLEŽITÉ AKTIVITY A AKCIE

TERMÍN

Plavecký kurz pre žiakov - 2. ročník ZŠ

18.-22. september

Teambuilding GYM –1. – 4. roč. G, Šaštín 21.-23. september
Diecézna púť detí cirkevných škôl do Šaštína – 4.-5.roč.ZŠ 25. september

DŠS:  Blahorečenie Titusa Zemana SDB – BA, zájazd

30. september

Oslavy 90. výročia založenia františkánskeho gymnázia

4. október

Hovorme o jedle - zdravovedná súťaž

16.-20. október

DŠS: Pešia púť do Šaštína

21. október

Imatrikulácie prváčikov ZŠ

16. november

Stužková slávnosť

16. november

DŠS: Divadelné predstavenie „Elity“ – SND BA

21. november

CecilFest -spevácky festival (nielen) hudobných talentov

22. november

Obnova zasvätenia Nepoškvrnenej Panne Márii 8. december
Charitatívna zbierka pre centrum Betánia

11. - 15. december

Jasličková slávnosť, Vianočné besiedky v triedach

22. december

Konverzačný kurz z anglického jazyka 29. január - 1. február

Krajské kolo recitačnej súťaže "a Slovo bolo u Boha"

február

DŠS: Školský ples – Motel-M MA

9. február

DOD na gymnáziu

19. – 23. február

Kultúrobranie, alebo aj remeslom sa človek živí

21. - 22. február

Lyžiarsky kurz - 2.st., GYM

27. február - 4. marec

Maturita - písomná časť

13.-15. marec

Celoslovenské Testovanie9 žiakov 9. roč. z MAT, SJL

21. marec

Deň vody - aktivity environmentálneho charakteru

22. marec

Deň Zeme - aktivity environmentálneho charakteru

20. apríl

DOD pre budúcich prvákov ZŠ / Zápis do 1. ročníka ZŠ

apríl

Študentská konferencia

9. máj

Prijímacie skúšky na gymnázium

14., 17. máj

Maturita - ústna časť

29. máj-30. máj

Škola v prírode – 4. roč. ZŠ

máj

Deň detí - netradičné športové a pohybové súťaže

1. jún

Partnerská spolupráca (BiGY Brno,DAS BISCHÖFLICHE GYMNASIUM  JOSEPHINUM Hildesheim, SpŠ sv. Františka z Assisi v Karlovke)

počas celého roka

EKO-PROGRAM - environmentálny celoškolský projekt (Deň vody, Deň Zeme, Zber papiera, Zber elektrozariadení a batérií)

február-jún

Otvorená platforma na gymnáziu - diskusné fórum na spoločenské témy s inšpiratívnymi osobnosťami
počas celého roka
Výstavná galéria (Fotosúťaž, Práce detí, Vznik ČSR, Ikea atď.)

počas celého roka