• Aktuálne informácie pre rodičov
     • Aktuálne informácie pre rodičov

     • Dávame do pozornosti, že Ministerstvo školstva vydalo na základe rozhodnutia krízového štábu vlády SR momentálne tieto usmernenia:

      1. Vyučovanie na školách je prerušené od 30. marca až do odvolania.

      2. Testovanie žiakov 9. ročníka a písomná časť maturitnej skúšky sú zrušené.

      3. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termíne od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti detí. V dohľadnej dobe na našej webovej stránke upresníme, akým spôsobom a v akom čase sa bude zápis na našej škole konať.

      4. Prihlášky na strednú školu sa budú podávať do 15. mája 2020. Na prihláške nemusí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Spôsob administrácie prihlášok (doručovanie, odosielanie) a vydávania zápisných lístkov Vám bude oznámený neskôr (mailom, na webe).

      5. Prijímacie skúšky na strednú školu sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

      6. Ústna časť maturitnej skúšky bude najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

      Súhrn všetkých usmernení nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

      Dôležité informácie, odporúčania a usmernenia pre žiakov, učiteľov i rodičov sa nachádzajú aj na webe ucimenadialku.sk

      Ďakujeme vám, milí rodičia, že nám pomáhate pri zabezpečovaní domáceho vyučovania. Uvedomujeme si, v akej zložitej situácii sa nachádzate. Popri svojich pracovných a rodinných povinnostiach ste mnohí ešte vyťažení učením sa spolu s vašimi deťmi a zabezpečovaním servisu, ktorý je s tým spojený (tlač, scan, odosielanie úloh atď.). Nie všade to zvládajú deti bez vašej pomoci (prirodzene najmä pri menších deťoch je to náročnejšie). Rozumieme, že viacerí máte s aktuálnym vyučovacím systémom problémy pre rôzne technické a iné obmedzenia. Ospravedlňujeme sa za všetky ťažkosti, ktoré sú spôsobené aj doterajším nastavením systému. Sme si vedomí toho, že normovanie učiva a zadávaných úloh, pri očakávaní spätnej kontroly, bolo veľakrát nad únosný rámec! 

      Aj my, učitelia, sme v novej a náročnej pozícii. Učíme sa za chodu zabezpečovať model učenia na diaľku efektívnejším spôsobom.

      Záleží nám na tom, aby sme postupom času vo väčšej miere uplatňovali systém online vzdelávania. Od tohto kroku si sľubujeme, že vyučovanie bude nielen pestrejšie, interaktívnejšie a atraktívnejšie pre žiakov, ale aj menej zaťažujúce pre vás - rodičov.

      Zámerom je, aby učitelia prebrali viac pod svoju kontrolu najmä vysvetľovanie nového učiva.

      Prosíme vás o trpezlivosť so zavádzaním upraveného vyučovacieho modelu!

      Základné vybrané prvky upravovaného modelu:

      1. Vyučovanie pomocou nástrojov pre online vzdelávanie, s využitím zdieľanej digitálnej plochy, audio a video formátu výuky - žiaci sa budú učiť inou formou. Pokiaľ - z rôznych dôvodov - sa nebude môcť žiak zúčastniť vzdelávania v reálnom čase, bude sa môcť dostať k záznamu vyučovacej jednotky, nakoľko tá sa bude nahrávať. Pre online vzdelávanie budeme prednostne (ale nie výhradne) využívať služby Google Hangouts Meet. Pre tento typ vzdelávania sa je možné v krajnom prípade využiť aj mobilný telefón. Výhodou online vzdelávania bude možnosť okamžitej konzultácie s učiteľom.

      2. Redukcia a úprava obsahu učiva pre jednotlivé vyučovacie jednotky - žiaci budú mať menej učiva. Učivo jednotlivých predmetov bude prebraté v miere, ktorá zohľadňuje aktuálny stav. Neprebraté učivo sa automaticky presúva do ďalšieho školského roka. Povinnosť zvládnutia určeného obsahového rámca predmetu odpadá.

      3. Úprava denného rozvrhu hodín (vyučovacích jednotiek) - žiaci budú mať menej hodín (príde k znižovaniu počtu hodín niektorých predmetov a niektoré ďalšie predmety budú vypustené, resp. minimalizované).

      4. Úprava hodnotiacich kritérií - žiaci budú mať menej povinností s priebežným posielaním úlohy na kontrolu. Budeme vo väčšej miere zohľadňovať, ak žiak nemá náležité technické možnosti a podmienky k priebežnému zasielanie úloh/zadaní (žiaci si v tomto prípade budú tvoriť portfóliá, teda zhromažďovať výstupné materiáli a odovzdajú ich po návrate do školy). Princípy priebežného hodnotenia vedúce k záverečnej klasifikácii žiaka na koncoročnom vysvedčení sa prispôsobujú aktuálnej situácii a možnostiam, ktorými jednotliví vyučujúci budú disponovať. 

      Uplatňovanie jednotlivých prvkov bude prispôsobené v závislosti od ročníka! 

      Niektoré prvky boli zavedené okamžite (redukcia obsahu učiva), niektoré sú zavádzané postupne (online vzdelávanie - v závislostí od možností jednotlivých vyučujúcich, aplikácia hodnotiacich kritérií), ďalšie budú zavedené neskôr (úprava denného rozvrhu), po ich internom prehodnotení a konzultáciách, ktorým toho času venujeme priestor.

      Našim zámerom je, aby súčasťou režimu boli aj:

      1. Mimoriadne aktivity - ako doposiaľ sväté omše (chystáme aj ďalšie formy duchovného programu), tematické aktivity (ako Deň Zeme). Nebudeme však ďalej zadávať väčšie projektové úlohy (projekt Klimatické zmeny zostáva, len bude upravený jeho časový a organizačný harmonogram). Ide nám tak o spájanie, oživovanie programu, ako aj konzistentný duchovný program (napr. tento týždeň budú mať študenti vyšších ročníkov duchovnú obnovu so svätou omšou s františkánom, bratom Filipom - cez internetové vysielanie).

      2. Triedne komunitné online stretnutia - považujeme za dôležité, aby učitelia hovorili so žiakmi aj na iné ako vyučovacie témy. Upresníme neskôr, vec je v štádiu riešenia. 

      Niekoľko aktuálnych noviniek:

      1. V prípade, že máte technické problémy so zabezpečovaním vyučovania, ponúkame vám možnosť výpožičky školského notebooku (naše možnosti sú prirodzene ohraničené). Ak máte záujem, kontaktujte nás na chachulova.lubomira@csmalacky.sk.

      2. Prosíme vás o nastavenie denného režimu vašich detí počas pracovných dní tak, aby rešpektoval psychohygienické potreby. Stretáva sa s prípadmi, že žiaci dooobedný čas nevyužívajú pre vyučovanie, pritom je to najoptimálnejší čas. Prosíme vás o spoluprácu.

      3. Vzhľadom k tomu, že si uvedomujeme náročnosť tohto obdobie, ponúkame od budúceho týždňa aj konzultačné služby školskej psychologičky, určené pre žiakov i rodičov či ďalších členov rodiny. Informácie nájdete na webe.

      4. Rodiny so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú môcť od budúceho týžna využiť konzultačné a poradenské služby špeciálnej pedagogičky. Takisto pripravujeme online vzdelávanie pre týchto žiakov realizované individuálnou i skupinovou formou. Budeme vás informovať.

      5. Osobitne prosíme o zjednotenie sa v rámci duchovných programov, robíme tak v presvedčení, že "najsilnejšou zbraňou proti koronavírusu je modlitba a skrytá služba" (pápež František).

      V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov i prosieb o pomoc, sme vám k dispozícii.

      Prajeme všetkým rodinám, aby bol tento čas pre vás časom pokoja, posilnenia vzájomných vzťahov a obnovy viery v Božiu prítomnosť.

      Myslíme na vás v modlitbe a veríme, že to spolu zvládneme!

      Vyprosujeme vám ochranu a zdravie.

      Každý deň pozývame k modlitbe sv. ruženca 20,00, odporúčame využiť krásne živé vysielanie zo šaštínskej baziliky :)

      https://www.youtube.com/watch?v=bdS6aouvQtY  

      Za školské spoločenstvo, Daniel Masarovič.

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu
     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu

     • Ďakujme všetkým, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu, dostali sme veľa krásnych kresieb, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vyberať.  

      1. stupeň:

      1. miesto: Jakub Filip Horáček - IV. B

      2. miesto: Viktória Vozárová - III. A

      3. miesto: Mathias Čermák - III. B

      Čestné uznanie: Adriana Šarníková - II. B 

       

      2. stupeň a gymnázium:

      1. miesto: Magdaléna Prochyrová II.G

      2. miesto: Ivan Danček II.G

      3. miesto: Henrieta Slezáková II.G

      Víťazom blahoželáme a ako poďakovanie sme vám poslali domov poštou malé prekvapenie.

    • Poďakovanie všetkým, ktorí hlasovali
     • Poďakovanie všetkým, ktorí hlasovali

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,

      ďakujeme všetkým, ktorí ste hlasovali za náš projekt "Motýlia záhrada" v rámci programu "Gesto pre mesto".  Napokon to síce na prvé miesto nestačilo, ale sme vďační za každý jeden hlas a podporu.

      Úprimne blahoželáme občianskemu združeniu "Sme v pohybe" k ich víťazstvu a veríme, že sa im ich sympatický a utešený EKO-úmysel podarí úspešne zrealizovať. Zároveň, pokiaľ chcú zostať v pohybe aj po skončení projektu, ich srdečne pozývame do našej školskej work-out zóny". :)

      Naša Motýlia záhrada sa pomaličky prebúdza k životu a momentálne vyzerá tak, ako môžete vidieť z priloženého foto.

      Dúfame, že spolu s motýľmi budete pravidelnými návštevníkmi novej zelenej záhrady aj vy! :)

      Veľa síl, pokoja a vytrvalosti do ďalších dní.

    • Pôstna motivácia
     • Pôstna motivácia

     • Milí kamaráti,

      začína sa pôstne obdobie. Pýtate sa na jeho význam v dnešnom svete?

      Devízou mladého človeka je poznať zmysel toho, čo robí, vedieť, čo sa od neho očakáva, k čomu je pozývaný. Robiť veci len tak bez zdôvodnenia a vysvetlenia nás často privádza k ľahostajnosti až k nečinnosti. Viacerí máme sklony vyžadovať veci bez zrozumiteľných zdôvodnení. Je to jednoduchšie a rýchlejšie. No poväčšine z dlhodobého hľadiska, ktoré je kľúčové, to nevedie k hodnotným výsledkom. Je správne robiť veci s vedomím ich užitočnosti pre život. S poznaním, čo to prinesie mne, druhým, ako osoží. Preto je namieste pýtať sa, aký význam má pre mňa pôst, načo je dobrý, ako sa postiť.

      Faktom je, že naše pôstne aktivity (modlitba, almužna, odriekanie si čohosi) sa môžu poľahky pridať do súboru povinných náboženských formalít, tak ako napríklad svätá omša, bez toho, aby mali pre náš život reálny pozitívny dopad. „Dajte si pozor a nekonajte dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Tieto „varovné“ Ježišove slová, ktoré zaznievajú na začiatku pôstneho obdobia, sú pre nás veľmi dôležité. Je v nich naznačené, že môžeme konať dobré skutky, môžeme sa postiť, modliť, dať niekomu dar, ale nie pre náš osobný prospech, pre „pohladenie“ nášho ega. Ježiš nás vystríha pred našimi skutkami pre obdiv a chválu zo strany druhých. Jedno z najväčších pokušení nás ľudí je vyzerať navonok pred druhými ako dobrí, prajní, spravodliví, empatickí ľudia. Pýtate sa, čo je na tom zlé, ak chceme, aby nás iní ľudia pochválili, keď urobíme niečo dobré?

      Keď sa zahĺbime do Ježišových slov, zistíme, že nehovoria, aby sme nerobili dobré skutky, ale aby sme ich nerobili pre vlastnú slávu. Inými slovami, Ježiš tu zdôrazňuje, že nestačí robiť dobré skutky, ale treba ich robiť s dobrým motívom. A motív konať dobro kvôli sebe samému nie je správny. Čo to znamená? Každá naša činnosť, i tá najušľachtilejšia a najzbožnejšia, sa môže stať zároveň aj hľadaním svojho nepravého JA. Môžeme síce pomáhať iným, ale nie kvôli nim samým, ale kvôli tomu, aby sme na seba upútali pozornosť, aby sme boli povšimnutí, pochválení, aby sme sa predviedli... Ježiš nám hovorí, ak robíme dobré skutky s takýmto motívom, už sme „dostali svoju odmenu“. To znamená, že nám v konečnom dôsledku neboli k prospechu, lebo viedli - k posilneniu nášho ega. A naše ego má jednu nebezpečnú vlastnosť – chce byť neustále živené, potvrdzované. A preto môžeme robiť dokola dobré skutky, ale bez zjavného efektu pre náš život, pre naše nepravé JA. Dokonca nás takýto postoj môže doviesť k strachu, že nekonaním dobrých skutkov sa previníme. A strach nikdy nie je dobrou motiváciou nášho konania.

      Kedy teda budú mať dobré skutky pre nás život skutočný efekt, ktorý pocítime a uvidíme? Je to jednoduché. Svätá Terezka to vyjadrila týmito slovami: „Naším jediným cieľom je robiť Bohu radosť“. A čo urobí radosť Bohu? Robiť to, čo chce nebeský Otec. A On chce, aby sme boli s Ním, aby sme tu boli pre druhých. Dobrým motívom našich skutkov je robiť veci pre Boha a v prospech druhých. To pre nás nie je samozrejmé a učíme sa tomu celý život. Predpokladom  pre to je, že sa učíme žiť z Boha, z jeho lásky a z jeho slova. Vtedy sa motiváciou nášho konania stane láska, najsilnejšia motivácia. Pokiaľ je konanie motivované láskou je obdarovávaný nielen ten, ktorý je milovaný, ale aj ten, ktorý miluje. K tomuto by malo smerovať všetko naše pôstne úsilie.

      Ak budeme robiť veci z lásky k Bohu a z lásky k druhým, a nie z lásky k svojmu egu, spôsobí to obrovskú pozitívnu zmenu nášho života. Prečo? Lebo dostaneme odmenu nášho nebeského Otca. „Tvoj Otec ťa odmení“, hovorí Ježiš. A čo je tou očakávanou odmenou nebeského Otca za dobré skutky konané z dobrého motívu? Život v pravom JA – v slobode a sláve Božích detí. Môcť sa radovať z toho, že sa môžeme deliť s druhými. Môcť zakusovať pokoj v každej životnej situácii. Vedieť správne používať stvorené veci ako dar pre nás a pre druhých.

      Milí kamaráti, pôstne obdobie je teda o hľadaní toho, čo chce od nás nebeský Otec. Je o počúvaní jeho slova a prijímaní jeho lásky, ktorá všetko mení. Pôst, modlitba a almužna sú prostriedky, ktorými počas tohto obdobia vyjadrujeme, že nechceme plniť požiadavky nášho ega, ale požiadavky nášho nebeského Otca.

      Nezabudnime, pôst sa končí Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním, ktoré je základom kresťanského života. Kto verí v toto tajomstvo, prijíma skutočnosť, že náš život sa rodí z lásky nebeského Otca, z jeho vôle darovať nám život v hojnosti. A to je život iný ako ten, ktorý poznáme bez toho, aby sme poznali Jeho lásku a Jeho slovo. Požehnaný pôst!

      Daniel Masarovič 

       

       

       

       

       

       

    • Školská svätá omša online!
     • Školská svätá omša online!

     • Milí naši žiaci, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné slávenie svätej omše vo štvrtok 2.4. 2020 o 10,30 prostredníctvom online internetového vysielania z našej školskej kaplnky na našom YouTube kanáli Cirkevná škola Malacky. Svätú omšu bude slúžiť františkán brat Filip.

      Sledovať ho môžete na tak, že priamo vložíte link

      https://www.youtube.com/watch?v=CH4-AcDNn2s&feature=youtu.be

      a budeme radi, ak kliknete na červené tlačidlo vpravo ODOBERAŤ.

      Svätá omša bude obetovaná za rodiny nášho školského spoločenstva, za ich ochranu a pomoc v tomto čase a za zastavenie pandémie.

      Vyprosujeme vám vytrvalosť, silu a pokoj.

    • 6. výzva: Byť svetlom
     • 6. výzva: Byť svetlom

     • Budovať sa v odvahe, disciplíne, vytrvalosti a láske je náročné. Bez Božej milosti to nepôjde. Boh od nás nechce len naše zbožné správanie, chce, aby sme budovali Boží charakter, cez ktorý budeme zjavovať Božiu milosť. Nemusíš byť ani slávny, nemusíš mať ani najvyššie postavenie, ale dokážeš odovzdať ten správny vplyv na svojich známych. Vnášaš do ich života svetlo, nelám si hlavu nad tým, čo je v tvojej moci, Boh Ti dá vytrvalosť, disciplínu, odvahu a lásku, staneš sa človekom, ktorý mení svet k lepšiemu.

      Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Šír lásku tam, kde je priepasť. Podaj pomocnú ruku tam, kde je to potrebné .

      Svetlo Krista dáva nádej. Nádej potrebuje každý. Preto, postavme sa voči klamstvu, nespravodlivosti a pomôžme ľuďom zmieriť sa s Kristom.

      Maj oči i srdce otvorené, stačí málo – gesto, úsmev, pozornosť, zdržať sa nepríjemnej poznámky, nepridať sa k frflaniu a posudzovaniu... Nezabúdajme, že radosť z očakávaného zmŕtvychvstania bude v nás rásť rozdávaním seba. Počas dňa je množstvo príležitostí, kedy môžeme prejaviť druhému lásku, zabudnúť na seba a byť tu pre druhých. Môžeme sa cvičiť v trpezlivosti, ovládnuť svoj hnev a usmiať sa napriek tomu, že sme nervózni, opustiť svoj pohodlný gauč a byť druhou rukou mame pri pomoci so súrodencami a neočakávať za to pochvalu...Byť svetlom pre druhých rozžiari aj teba.

       

    • 5. výzva: Prijať pravdu
     • 5. výzva: Prijať pravdu

     • Prísnosť vs. láskavosť. Dve charakterové vlastnosti týkajúce sa jednej lásky. Lásky, ktorou miluje aj Ježiš. Ľudia s tvrdším srdcom sa ženú za cieľom, lámu rekordy. Úspech je pre nich tak dôležitý, že aj ľudí považujú buď za nástroj na používanie, alebo za problém, ktorému sa treba vyhnúť.

      V Božích očiach je každý človek veľmi cenný a výnimočný. Dnešný svet potrebuje lásku a úctu. Ježiš nás miluje najúctivejšou láskou, akú kedy môžeme spoznať. Zomrel za naše hriechy, vedie nás a obnovuje svojim Slovom. Táto láska je zároveň aj najprísnejšia, s akou sa stretneme. Bez úctivo prísnej lásky by sme ľahko skĺzli k náklonnosti k hriechu, toho nás chráni Ježiš svojou prísnou láskou.

      Ak máme preukázať skutočnú úprimnú lásku jeden voči druhému, musíme poznať, čo je to prísna láska.

      Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Je potrebné povedať pravdu.

      Prísna láska sa rozhodne povedať pravdu miesto vyhýbania sa, pričom dôveruje Bohu, že to dobre dopadne. Svet potrebuje viac ľudí, ktorí druhých milujú s takou oddanosťou, že riskujú momentálne vyhovujúci vzťah a povedia, čo je potrebné povedať, aby ochránili dobro toho druhého. Pravdu vyslovuj s úctou, zjavnou láskou a záujmom o dobro toho druhého.

      Tento týždeň  sme pozvaní nielen hovoriť pravdu, ale aj žiť v pravde. Nepretvarovať sa, povedať, čo si naozaj myslím, ale s láskou voči druhým, nebyť pokrytec, netváriť sa, že je všetko v poriadku, ak nie je; prihovoriť sa blížnemu aj napriek tomu, že neviem, ,či príjme moje slová s pokojom, nebáť sa vyjadriť, že nezvládam všetko ako by si možno iní mysleli, ale mám veľkú snahu a viem, že to je to dôležité; netváriť sa ako majster sveta, ktorý všetko vie, ale v pokore vedieť prijať aj napomenutie toho druhého, ak urobím chybu; nevyletieť hneď v hneve, ale zamyslieť sa, či ten druhý nemá pravdu o tom, čo mi hovorí a či sa nepotrebujem zmeniť...Hovorme a žime pravdu.

       

    • Deň počatého dieťaťa so sv. omšou online
     • Deň počatého dieťaťa so sv. omšou online

     • Milí naši žiaci, rodičia, priatelia,

       

      v stredu 25.3. chceme vyjadriť našu podporu pre Deň počatého dieťaťa. Spoločne chceme vyjadriť, že sme za ochranu každého ľudského života, i toho neviditeľného, ale už existujúceho počatého. Pozývame vás zapojiť sa týmto spôsobom:

      1. Slávením svätej omše o 10,30 prostredníctvom online vysielania z našej školskej kaplnky. V ten deň je aj liturgický sviatok Zvestovania Pána a svätú omšu bude slúžiť školský dekan dp. Marián Libič. Svätú omšu obetujeme ako odprosenie za vedomé ukončenie každého ľudského života po jeho počatí. Priamy prenos môžete sledovať tento raz už na našom školskom YouTube kanály na linku

      https://www.youtube.com/watch?v=qsbp0YQkfFo&feature=youtu.be

      na stránke Cirkevná škola Malacky kliknete na červené tlačidlo vpravo ODOBERAŤ

      2.  Prípravou a nosením bielych stužiek ako symbolov počatého života na svojom odeve počas nasledujúcich dní.

      3.  (Pre menšie deti) Zasiatím semienka rastliny do kvetináča (alebo na navlhčenú vatu) a starostlivosťou o neho. Semienko predstavuje symbol už nového (počatého) života, ktorý je tiež najskôr neviditeľný. Tak ako klíči semienko, rastie aj bábätko v tele maminky.

      Na zasadenie semienka môžete použiť okrem kvetináča napr. kelímok, škrupinu z vajíčka...

      Nádobu naplňte jemnou pôdou /vatou tak 0,5 cm od okraja, mierne utlačte, polejte. Semienko (hrach, fazuľa, šošovica...) zasaďte do jamky/na povrch vaty a  zľahka prekryte ďalšou vrstvou zeminy/vaty. Nádobku položte na teplé miesto a nezabudnite podľa potreby polievať. O pár dní vás bude čakať v črepníku prekvapenie.

      Želáme vám pokojné a dôverujúce prežívanie týchto dní.

    • Buďme vďační za dar vody
     • Buďme vďační za dar vody

     • Aj napriek aktuálne veľmi špeciálnym vyučovacím podmienkam nechceme ani tento rok zabudnúť na Svetový deň vody (22.3.), ktorý si na škole každoročne pripomíname svojským spôsobom. Inak tomu nebude ani teraz.

      Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Môžeme sa o tom presvedčiť aj v týchto dňoch, kedy sme všetci ohrození šírením nebezpečnej nákazy koronavírusu. Vieme, že jedným z najlepších prirodzených opatrení je pravidelné umývanie rúk. Je to jeden z najlepších a najúčinnejších spôsobov ako odstrániť vírusy či iné škodlivé mikroorganizmy z povrchu našich rúk a predchádzať tak ich prenosu, a tým ochoreniu.

      Prečo je to také dôležité? Koronavírus dokáže žiť síce len v tzv. hostiteľskej bunke (to znamená v bunke iného organizmu, ako je napríklad človek), ale krátkodobo je schopný prežiť aj mimo organizmus, napr. vo vzduchu alebo na povrchu nejakého predmetu. Dotykom s takýmto predmetom sa nám poľahky môže dostať vírus na ruky a môžeme ho nevedomky prenášať (nebezpečný je najmä prenos do úst, nosa a očí). Preto je dôležité umývať si ruky nielen po návrate zvonku, ale aj priebežne doma, najmä vtedy keď sa dotýkam tovaru z nákupu alebo vrchného oblečenia či vlasov.

      Vieme si však ruky umývať aj správnym spôsobom?

      Vaša nasledujúca úloha, milí žiaci, je jednoduchá, ale veľmi dôležitá - naučiť seba (mám zodpovednosť za svoje zdravie) a aj ostatných členov svojej rodiny (mám zodpovednosť za zdravie mojej rodiny) si správne umývať ruky, aby boli zaručene čisté. Nejde pritom len o to, aby sme sa to naučili, ale aj o to, aby sme v tom boli vytrvalí. To čo sa cení je vytrvalosť!

      Cieľom tejto aktivity je aj poukázať na vodu ako veľký a vzácny dar a zároveň, silnú zbraň, ktorú v boji s koronavírusom máme. Buďme za to vďační a pamätajme, že približne 750 miliónov ľudí na svete momentálne nemá prístup k zdrojom pitnej vody. A sú to aj ľudia, ktorí rovnako ako my teraz bojujú s týmto vírusom.

      Tak umývajme dôsledne svoje ruky a nezabúdajme pritom ani na ďalšie zbrane, ktoré v boji s vírusom máme používať – modlitbu, pôst a dobré skutky! J

      Ako na to:

      1. Ruky si najprv navlhči teplou vodou.
      2. Naber si dostatočné množstvo mydla.
      3. Potom si obe dlane spoj a krúživým pohybom potieraj dlaň o dlaň.
      4. Potom prelož dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky a čisti vnútornú stranu medzi prstami. To isté zopakuj aj s druhou rukou.
      5. Trením čisti spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne.
      6. Zovri prsty jednej ruky do dlane a potieraj si ich oproti druhej dlani.
      7. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne.
      8. Ľavú dlaň čisti krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne.
      9. Ruky si opláchni vodou.
      10. Dôkladne si ruky utri jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.

      Pre lepšie pochopenie si môžete pozrieť video a správnom umývaní rúk, ktorých ponúka internet veľmi veľa. Napr. takéto: https://bratislavskykraj.sk/video-pre-deti-ako-si-spravne-umyvat-ruky/

      Bonusová úloha:

      Napíšte svojím pani učiteľkám, ako sa vám darilo, nakreslite obrázok, prípadne sa odfoťte pri umývaní rúk. Keďže nám už všetci veľmi chýbate, vaším postrehom sa veľmi potešíme J

       

       

    • Prinášame ukážky pôstnych koláčov
     • Prinášame ukážky pôstnych koláčov

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa odvážili pochváliť zážitkami z vypekania pôstnych koláčov. Tešíme sa, že sa výsledkom svojho pečenia v rámci tejto netradičnej domácej aktivity dokážete podeliť s blízkymi vo vašom okolí. Len prosíme, nezabudnime pri odovzdávaní koláčika dodržiavať bezpečnostné opatrenia, buďme zodpovední a chráňme druhých i seba.

    • Školská svätá omša online!
     • Školská svätá omša online!

     • Milí naši žiaci, rodičia, priatelia,

      vo štvrtok 19.3. 2020, na sviatok sv. Jozefa - patróna rodín, Vás srdečne pozývame na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom online vysielania z našej školskej kaplnky.

      Priamy prenos začína o 10.30 hod.

      Sledovať ho môžete na tak, že priamo vložíte link

      https://www.youtube.com/channel/UCLHpeT00sOQ3gioLz6ICZSA

      do vyhľadávača a na YouTube stránke Tomáš Mikoczi kliknete na červené tlačidlo vpravo ODOBERAŤ

      V čase zákazu verejného slávenia bohoslužieb môžeme týmto spôsobom spoločne čerpať duchovné posilnenie do nasledujúcich dní. 

      Svätá omša bude obetovaná za rodiny nášho školského spoločenstva, za ich ochranu a pomoc v tomto čase.

      Vyprosujeme vám vytrvalosť, silu a pokoj.

    • Prosba o hlasovanie za náš projekt Motýlia záhrada
     • Prosba o hlasovanie za náš projekt Motýlia záhrada

     • prosíme Vás o podporu projektu "Motýlia záhrada", ktorým sa zapájame do grantovej výzvy vyhlásenej spoločnosťou Raiffeisen bank.

      Projekt je možné podporiť jednoduchým elektronickým hlasovaním na www.gestopremesto.sk

      do 31. marca 2020 (je potrebné vybrať správne mesto - Malacky a vyplniť stručný hlasovací formulár).

      Priamy link na hlasovanie: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/malacky


      Cieľom projektu je vytvorenie na školskom dvore Motýlej záhrady, ktorá rozšíri možnosti efektívneho využitia školského dvora na vzdelávacie i oddychové účely. Koncepcia tvorby tejto plochy so zeleňou rešpektuje inovatívne permakultúrne princípy prirodzeného ekosystému. Súčasťou náučného chodníka budú vyvýšené záhony s tradičnými bylinkami a trvalkami, hmyzími domčekmi a vtáčími búdkami. Záhony z drevených hranolov s možnosťou posedenia zároveň napĺňajú víziu budovania školy ako komunitného centra.

      Víťazný projekt získa odmenu 1000€.

      Ďakujeme Vám za podporu a prosím Vás, aby ste poprosili svojich známych a priateľov s prosbou o hlasovanie za náš projekt!

    • 4. výzva: Dotiahnuť do konca
     • 4. výzva: Dotiahnuť do konca

     • Poďme si spočítať, koľkokrát si už niečo vzdal? Je to predsa vždy tá jednoduchšia cesta ako byť trpezlivý, pracovať a vytrvať. Za každé vzdanie sa vždy platí. Každý od vás niečo požaduje a bude niečo chcieť, písomky, skúšky, práca, okamžitý úspech, rýchle reakcie, skorá dospelosť. Máme tendenciu veci zabaliť skôr ako sa do nich vôbec pustíme a to len kvôli tomu, že nie sme trpezliví a očakávame výsledky skôr, ako môžu prísť. Chýba nám vytrvalosť, ale tá je vo všetkých skúškach nenahraditeľná. Aby si prekonal svoje vlastné hranice, neboj sa vydať cestou vytrvalosti, Boh ti dá požehnanie a prekonanie každej výzvy ťa posilní a posunie ďalej. 

      Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Vytrvaj v skúškach, ktoré prežívaš.

      V tomto čase tak príhodné. Vytrvaj, neustále treba živiť nádej a vytrvať nielen v tom, aby sme zvládli karanténu, ale aj vytrvať vo vyhotovovaní domácich úloh v tomto neštandardnom spôsobe, napriek tomu, že nado mnou nestojí učiteľ a mnoho vecí musím zvládať vo vlastnej réžii – je tu výzva nevzdávať sa a vytrvať, pracovať odhodlane a pokojne ďalej, pomôcť ako sa dá iným a vytrvať v skúškeJ

      Neboj sa odovzdať všetky svoje skúšky Bohu a nechaj sa ním viesť. Ako príklad si zober samého Ježiša, ktorý vytrval až do konca. Nech ti je povzbudením aj verš z Písma: “A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.” (1 Kor, 15, 58) Prekonávaj nechuť, zdanlivé „nedá sa“, „nejde mi to“, „nikdy to nedokážem“...

    • Vyhlasujeme netradičnú domácu aktivitu na tento týždeň!
     • Vyhlasujeme netradičnú domácu aktivitu na tento týždeň!

     • Pôstny koláč

      Tak ako sme ho robievali tradičným spôsobom na škole, to tento rok nepôjde, ale môžeme to skúsiť inak.

      Upečme v priebehu tohto týždňa doma spolu s našimi rodinami nejaký koláč a rozdeľme sa s ním s niekým v našom okolí. Urobme radosť niekomu, kto v terajšej dobe prežíva strach, úzkosť či smútok. To čo vyháňa strach je láska. Preukážme ju niekomu nablízku tým, že sa s ním podelíme o drobné sladké potešenie! Môžeme pridať aj slovko povzbudenia a podpory.

      Prosím, nezabudnime pri odovzdávaní koláčika dodržiavať bezpečnostné opatrenia, buďme opatrní!

      Ak sa chcete s nami podeliť o zážitky z vypekania na webovej stránke školy, pošlite nám fotografiu na mailovú adresu:

      belanska.lucia@csmalacky.sk

      Ďakujeme!

      P.S.: gymnazisti, nedajte sa zahanbiť!

    • Lyžiarsky výcvikový kurz
     • Lyžiarsky výcvikový kurz

     • V termíne od 1.3.2020 do 6.3.2020 sa študenti nášho gymnázia a siedmaci zo ZŠ zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Lyžovali sme v lyžiarskych strediskách Opalisko a Dolinky v obci Závažná Poruba a boli sme ubytovaní v hoteli Spojár. Lyžiari boli rozdelení do štyroch skupín od úplných začiatočníkov až po tých pokročilých a jednu skupinu tvorili snowboardisti. Všetky skupiny boli pod dohľadom skúsených inštruktorov. Po celom dni lyžovania si žiaci v hoteli krátili čas rôznymi spoločenskými hrami, čím utužovali kamarátske vzťahy. Týždeň ubehol naozaj veľmi rýchlo a myslím, že všetci si ho aj parádne užili.

      Ďakujeme vyučujúcim a inštruktorom, že s nami strávili taký super týždeň.

      Simona Štorová 1.G

      Fotogaléria...

    • Takto dnes čítala celá škola
     • Takto dnes čítala celá škola

     • Aj keď sú brány školy zatvorené, snažíme sa doma pracovať  a zachovať si svoj školský režim. Dnes sme sa zapojili do projektu Číta celá škola, čím sme vytvorili jedno veľké spoločenstvo. Podľa fotografií, ktoré sme od Vás dostali, by sme si ho pokojne mohli premenovať na "Číta celá rodina", čo nás, samozrejme, veľmi teší! 

       

      Ak sa aj Ty chceš pochváliť svojou fotografiou z dnešného čítania, pošli ju pani učiteľke SJL. Určite Ťa pridáme do fotogalérie.

    • Škola aj naďalej zatvorená
     • Škola aj naďalej zatvorená

     • Vážení rodičia, žiaci,

      na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 12. 03. 2020 sú všetky školy a školské zariadenia na území SR naďalej zatvorené minimálne do 27. marca 2020.

      Písomné maturitné skúšky sa predbežne posúvajú na obdobie od 31. marca do 3. apríla 2020.

      Žiaci pokračujú v domácom vzdelávaní podľa pokynov a usmernení pedagógov.

      Prosíme všetkých, aby dôsledne dodržiavali prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré sú priebežne aktualizované na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/

      Pozývame vás k spoločnej modlitbe sv. ruženca, každý deň o 20,00 hod., ktorú obetujeme za zastavenie nákazy, uzdravenie chorých, za zdravotnícky personál a za ochranu našich rodín i všetkých ostatných ľudí.

      Ďakujeme a vyprosujeme Vám zdravie.

      Požehnaný čas.

    • Usmernenie v súvislosti s koronavírusom
     • Usmernenie v súvislosti s koronavírusom

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou danou šírením nákazy koronavírusu, naša škola na základe usmernenia Ministerstva školstva realizuje tieto opatrenia.

      1.      Všeobecné preventívne ochranné opatrenia sa týkajú všetkých žiakov a zamestnancov školy, ako aj ostatných osôb, ktorí sa pohybujú v škole.

      • Pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami.
      • Pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.
      • Vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      2.    Špecifické preventívne ochranné opatrenia sa týkajú žiakov a zamestnancov školy, ktorí boli v jednej z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, a vrátili sa z nej. Takéto osoby sú povinné v najbližších 14 dňoch od návratu dôsledne kontrolovať svoj zdravotný stav (sledovať príznakyochorenia).

            V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia za obdobie 14 dní príznaky vírusového respiračného ochorenia, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesť v hrdle, musí:

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku; každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
      • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Odporúčame ostatné informácie sledovať na stránke: 

      http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 

       

      Ďakujeme za pochopenie! 

    • Dočasné preventívne opatrenie
     • Dočasné preventívne opatrenie

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, žiaci, študenti,

      oznamujeme Vám, že na základe zasadnutia krízového štábu mesta Malacky dňa 7. 3. 2020 vo veci prijatia preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia koronavírusu na území mesta Malacky, dočasne prerušujeme prevádzku školy do 15. marca 2020.

      O ďalšom postupe vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a na webovej stránke školy.

      Prosíme vás o dôsledné dodržiavanie hygienických odporúčaní, vyhýbaniu sa hromadných verejných podujatí a obmedzovanie kontaktu s iným osobami.

      Pri zvýšenej teplote alebo príznakoch ochorenia prosíme, aby ste zostali doma. Len osobný zodpovedný a disciplinovaný postoj môže napomôcť k zastaveniu šírenia nákazy.

      Prosíme, aby ste sledovali aj ďalšie pokyny Úradu verejného zdravotníctva SK http://www.uvzsr.sk/

      Pozývame vás k spoločnej modlitbe za všetkých chorých, zdravotníckych pracovníkov a za ochranu nás všetkých pred nákazou.

      Veríme, že situáciu spoločne a s Božou pomocou zvládneme!

      Učiteľom posielame odporúčanie, aby deťom poslali inštrukcie pre domáce plnenie školských povinností cez Edupage.

      Prosíme vás o primeranú rodičovskú kontrolu! :)

       

      Ďakujeme!

       

      Prajeme všetkým požehnaný pôstny čas!

      Daniel Masarovič, riaditeľ školy

       

      SÚBORY NA STIAHNUTIE

      Prerušenie prevádzky školy

    • 3. výzva: Ukáž čo je v tebe
     • 3. výzva: Ukáž čo je v tebe

     • Po týchto dvoch týždňoch môžeme povedať, že sa nám viacerým urobili diery v kalendári, keďže pribúdajú hodiny, ktoré sme mohli využiť inak ako na mobile, PC či bezcieľnom surfovaní. Chceme ísť však ďalej, a preto sa tento týždeň pozrieme na našu odvahu alebo zbabelosť a nemusíme ani veľmi hľadať, stačí sa pozrieť na naše každodenné rozhodnutia. Denne si vyberáme medzi tým, čo je správne a tým, čo je z volania našej lenivosti pohodlné. Ako sa hovorí, risk je zisk a to platí aj vo vzťahu k Bohu. Buď mu dôveruješ a na to musíš pozbierať riadnu odvahu, alebo..... Zhodiť svoju pretvárku, byť autentický, zahodiť rôzne masky a obranné mechanizmy a priznať si pravdu o sebe pred Bohom, na to treba odvahu. A takúto odvahu je možné získať: “Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.” (2 Tim 1,7)

      Pravidlom tohto-týždňovej výzvy bude: Objav seba samého pred Bohom! Tvoja odvaha zvíťazí, keď prekonáš svoj strach. Boh má pre teba pripravené oveľa viac. Život plný radosti, nádeje, dobrodružstva a plnosti a k tomu ti dáva aj potrebnú odvahu.

      Nahliadni tento týždeň do svojho vlastného vnútra, urovnaj svoj vzťah s Bohom a nechaj sa ním viesť. Nie je to také zložité, ako to na prvý pohľad vyzerá. Pár minút denne v tichu bude spočiatku ťažkých, ale dá sa to. Prihovor sa k Nemu, potom načúvaj. Buď v tomto verný, každý deň sa stíš a po čase zistíš, že Boh k Tebe hovorí...:) Naučíš sa mu rozumieť a ukáže Ti Tvoju špeciálnu cestu, tú, ktorú pripravil len pre Teba...

       

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“