• Organizácia žiakov I. stupňa počas dištančného vzdelávania
     • Organizácia žiakov I. stupňa počas dištančného vzdelávania

     • Vážení rodičia I. stupňa,

       

      posielame Vám inštrukcie k organizácii dištančného vzdelávania žiakov I. stupňa, predbežne platných pre týždeň od 11. januára do 15. januára

      O organizácii vyučovania v ďalšom týždni by malo ministerstvo školstva rozhodnúť v pondelok 11.1. (predbežný návrh návratu detí I. stupňa do škôl od 18.1. bude v pondelok posúdený na základe predikcie epidemiologickej situácie).

       

      1. Rozvrh hodín

      Vyučovanie sa bude riadiť bežným rozvrhom hodín s klasickým časovým harmonogramom ako v škole. Mierne upravený rozvrh bude zverejnený na webe školy (na hornej lište časť COVID-19 - Pokyny k DV).

      Triedny učiteľ môže v prípade potreby modelovať vyučovanie aj do vyučovacích blokov (o čom budete vopred informovaní).

      Zmena v rozvrhu v prípade neprítomnosti vyučujúceho (suplovanie alebo pridelená iná pracovnú činnosť z daného predmetu) bude žiakom oznámená prostredníctvom Edupage najneskôr do 7:50 daného dňa.

       

      2. Učebný plán

      Vzdelávanie bude organizované pre všetky vyučovacie predmety, vrátane výchov. Obsah a forma výuky bude prispôsobená podmienkam pre vzdelávanie.

       

      3. Formy dištančného vzdelávania

      a) online vzdelávanie (synchrónna komunikácia učiteľ - žiak) - prednostne využívaním služby Google meet alebo WEBEX (na základe rozhodnutia učiteľa). Inštrukcie ako sa žiaci pripoja na online hodinu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1144/u1142

      Žiak je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho si zapnúť mikrofón!

      b) offline vzdelávanie (asynchrónna komunikácia učiteľ - žiak) - zadávaním úloh a inej samostatnej práce; výhradne prostredníctvom Edupage.  

      c) kombinované vzdelávanie.

       

      Niektoré predmety budú prebiehať výhradne offline formou (Telesná výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Informatika, Náboženstvo, Pracovné vyučovanie).

      Ďalšie predmety budú prebiehať zväčša kombinovanou formou (online + offline).

       

      Informáciu o tom, ktorá hodina v dennom rozvrhu bude prebiehať online zadá vyučujúci do triednej knihy na Edupage deň vopred

       

      4. Dochádzka žiaka

      Škola bude zaznamenávať do systému Edupage dochádzku žiaka len počas online hodín. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená rodičom tak ako pri bežnej dochádzke.

      Hodiny organizované offline nebudú mať dochádzku evidovanú. Žiaka pre takúto hodinu viaže iba povinnosť splniť úlohu/zadanie podľa pokynov učiteľa, jej prípadné nesplnenie sa zohľadní pri hodnotení žiaka.

       

      5. Pokiaľ žiak nemá funkčné spojenie pomocou technológií a internetu nech oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi, ktorý zmanažuje jeho ďalšie vzdelávanie.

       

      Akékoľvek vaše otázky a pripomienky prosím komunikujte ďalej priamo s triednou učiteľkou.

       

      Ďakujeme za porozumenie a vyprosujeme Vám veľa trpezlivosti, síl a zdravia!

       

      Požehnaný novoročný čas a prosíme Vás o vzájomnú spoluprácu a modlitbu.

       

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm 

       

       

    • Rodičovské stretnutie 14.1.
     • Rodičovské stretnutie 14.1.

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční online formou nasledovne:

      spoločné triedne aktívy - 14. 1. (štvrtok) 17,00 - 18,00 (link na stretnutie Vám pošlú triedni učitelia)

      individuálne konzultácie - 12. - 15.1. (ut-pia) - po vzájomnej dohode s učiteľom (kontakty sú na webe školy).

       

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

       

      Ďakujeme!

    • Rozvojový projekt na podporu čitateľskej gramotnosti bol úspešný
     • Rozvojový projekt na podporu čitateľskej gramotnosti bol úspešný

     • V rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky sa nám podarilo byť úspešnými.

      Zapojenie sa do projektu Čítame radi prinieslo našej škole finančné prostriedky vo výške 800 €.  Poslúžia na nákup kvalitnej literatúry pre deti a mládež ako i odbornej literatúry. Nákup kníh budeme realizovať v najbližších dňoch.

    • Novoročné aktuality
     • Novoročné aktuality

     • Vážení rodičia, priatelia,

       

      v prvom rade - v mene celého školského spoločenstva Vám i vašim rodinám do nového roka prajeme pevné zdravie, silu, vytrvalosť, hlboký vnútorný pokoj a neochvejnú nádej. Nech vás každý deň roka, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti, sprevádza dôvera v Božie požehnanie a dôvera v starostlivú, láskyplnú prítomnosť Boha v každej životnej situácii.

       

      Tak, ako bolo už bolo aj mediálne prezentované, pôvodne plánovaný návrat detí do škôl po vianočných prázdninách je toho času ovplyvnený rozhodnutím vlády SR o sprísnených opatreniach (tzv. lockdowne).

      Na základe aktuálnych informácií bude vzdelávanie žiakov cirkevnej školy v nasledujúcich týždňoch v nadväznosti na zverejnený ministerský materiál prebiehať týmto spôsobom:

       

      1. V týždni od 11.1. do 17.1.

      Všetci žiaci školy (I.st. ZŠ, II. st. ZŠ, GYM) sa budú vzdelávať dištančným spôsobom.

      Dištančné vzdelávanie žiakov II. st. ZŠ a GYM bude prebiehať rovnakým spôsobom ako doposiaľ (v režime ako pred vianočnými prázdninami).

      Dištančné vzdelávanie žiakov I. st. ZŠ, ktorí sa doteraz vzdelávali prezenčne, bude prebiehať kombinovaným spôsobom - online a offline (bližšie informácie k vzdelávaniu pošleme rodičom I. st. do konca tohto týždňa).

      Pre žiakov I. stupňa ZŠ, ktorých rodičia pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre (napr. zdravotníci) alebo nevedia pre povahu svojej práce vykonávať prácu z domu, a ani inak nevedia pre svoje deti zabezpečiť domácu starostlivosť, bude škola poskytovať službu v rámci ŠKD (7,00 - 16,00). Rodičia z týchto oblastí môžu svoj záujem o službu v ŠKD pre svoje dieťa vyjadriť cez EDUPAGE (cez udalosť "Prihlasovanie") do štvrtka 7. januára 2021 (príde vám aj notifikácia).

      Pre rodičov sa od 11.1. do 18.1. bude vyplácať pandemická OČR. Všetci zamestnanci školy (PZ i NZ) budú pre nástupom do práce testovaní na COVID. 

       

      2. V týždni od 18.1. do 24.1.

      Žiaci I. st. ZŠ a 4.G - prezenčné vzdelávanie.

      Žiaci II. st. ZŠ a GYM (okrem 4.G) - dištančné vzdelávanie.

      Prezenčné vzdelávanie bude pravdepodobne viazané na testovanie zákonného zástupcu žiaka (min. 1) a zamestnancov školy. Škola v tomto čase aktívne koná v prospech zriadenia vlastného mobilného odberového miesta určeného pre komunitné testovanie členov školského spoločenstva, ktoré poskytne možnosti rýchleho a komfortného testovania na báze časeniek (viac neskôr). 

      Predpokladaný termín komunitného testovania pred nástupom žiakov I.st. a maturantov od 18.1. je 15.1. - 16.1.

      V prípade, že sa rodič rozhodne ponechať dieťa doma až do konca aktuálneho lockdownu, može neprítomnosť žiaka v škole ospravedlniť na 5 vyučovacích dní bez udania dôvodu (18.1.-22.1.).

       

      3. V týždni od 25.1. a nasledujúcich

      Vzdelávanie všetkých žiakov školy (I.st., II.st., GYM) bude prebiehať prezenčným spôsobom, za predpokladu:

      • aktuálne priaznivej regionálnej epidemiologickej situácie (na základe COVID automatu),
      • testovania žiakov (s výnimkou žiakov I. st. a tých žiakov, ktorí majú výnimku na základe vyhlášky), zákonných zástupcov v spoločnej domácnosti (min. 1) a zamestnancov školy

      Predpokladaný termín komunitného testovania pred nástupom žiakov od 25.1. je 22.1. - 23.1.

      Testovanie bude samozrejme možné realizovať aj na inom odbernom mieste a akceptovaný bude aj COVID PASS.

      Po testovaní škola rozhodne o forme vzdelávania na základe podielu žiakov s možnosťou účasti na prezenčnom vzdelávaní. 

       

      Podmienky návratu žiakov do škôl a ich vzdelávania sa môžu meniť v závislosti od vývoja situácie.

       

      Ďakujeme vám za porozumenie a prosíme Vás o súdržnú spoluprácu pri zabezpečovaní kvalitnejšieho vzdelávania pre našich žiakov.

       

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

    • Milí rodičia, priatelia
     • Milí rodičia, priatelia

     • v mene celého školského spoločenstva Vám vyprosujeme požehnané a radostné sviatočné dni. Nech sú pre vás zastavenia pri jasličkách príležitosťou vstúpiť srdcom do tajomstva Božej moci, ktorá v Betlehemskom dieťati zjavila svoju pravú tvár. A nech vás tieto stretnutia zahrnú pokojom, istotou a radosťou, ktorú chce Boh dávať všetkým ľuďom aj počas nasledujúceho roka 2021.

    • Stellka Vidanová v rozprávke O liečivej vode
     • Stellka Vidanová v rozprávke O liečivej vode

     • Vianoce a rozprávky patria neodmysliteľne k sebe. Ak ich máte radi, nenechajte si ujsť novú rozprávku, ktorú pre vás pripravila RTVS.  Na Štedrý večer 24.12. nám prinesie príbeh O Liečivej vode plný hereckých hviezd, krásnych dobových kostýmov a záberov z viacerých slovenských zámkov. A to najzaujímavejšie pre nás - našej Stellke Vidanovej z V.B sa po úspešnom absolvovaní konkurzu podarilo získať rolu malej princeznej Hanky. K tejto krásnej a zaujímavej skúsenosti a úspechu Stelke blahoželáme a vám prinášame krátky rozhovor s ňou.  

       

    • Naše "online"
     • Naše "online"

     • Naša škola organizuje v prezenčnom vzdelávaní besedy a otvorené platformy s inšpiratívnymi a významnými ľuďmi. Tejto možnosti sme sa nevzdali ani v dištančnom vzdelávaní a pozvali sme si na kus reči opäť zaujímavých ľudí.  

      V stredu 16.12. to bol don Jozef Luscoň, selezián, spisovateľ a publicista, pedagóg venujúci sa najmä mládeži, vo štvrtok 17.12. marketéri Peter Šebo a Barbora Okruhľanská z agentúry PS: Sunrise.

      Téma bola rovnaká – online médiá a ich vplyv na náš život. Niet pochýb, že online médiá nás valcujú. Ako sa proti ich sile postaviť, ako ich uchopiť, aby boli využívané a používané v náš prospech, a nie naopak, na to sme sa spolu s našimi žiakmi, študentami a hlavne našimi hosťami pozerali z viacerých uhlov pohľadu.

      Záver bol jednoznačný – neprijímajme bezducho všetko, čo prinášajú, selektujme, používajme svedomie, zdravý ľudský rozum a trpezlivo to učme i naše deti.

    • Školské kolo pytagoriády 2020/2021
     • Školské kolo pytagoriády 2020/2021

     • Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo pytagoriády. Žiaci sa popasovali s náročnými úlohami z matematiky, ktoré bolo potrebné splniť v čo najkratšom čase. Blahoželáme úspešným riešiteľom a ďakujeme vyučujúcim za precíznu prípravu. 

    • Beseda so saleziánom donom Jozefom Luscoňom na tému média
     • Beseda so saleziánom donom Jozefom Luscoňom na tému média

     • Žijeme v dobe globálnej komunikácie. Médiá nás pohltili. Zmenili človeka i spoločnosť. Ako sa  brániť voči tomu, čo zlé prinášajú do našich životov a naopak  využiť to dobré, čo ponúkajú - o tom v rozhovore so seleziánom donom Jozefom Luscoňom v otvorenej platforme v stredu 16.12. 2020  o 10:00 na youtube našej školy: https://youtu.be/9QjAUocYqPw

     • Víťaz 3. disciplíny Veľkej rybacej súťaže

     • ...je jednoznačný. Svoj humor ste nám dopĺňaním textu do bublín kreslenej anekdoty dokázali viacerí, ale Natálka Fedorová z V.B sa stáva víťazkou tejto disciplíny aj vďaka svojej aktuálnosti. :)

     • Výsledky prieskumu - testovanie COVID-19

     • Na základe nízkej účasti rodičov zapojených do realizovaného prieskumu (II. st. ZŠ 36,4 % a GYM 35%), ako aj samotných výsledkov testovania (cca 60% rodičov je ochotných podstúpiť testovanie) je zrejmé,

      že naša cirkevná škola sa do tzv. pilotného testovania nezapojí, čo znamená, že II. stupeň ZŠ a gymnázium zostávajú do vianočných prázdnin aj naďalej v dištančnej forme vzdelávania.

      Otvorenie školy po vianočných prázdninách bude s Vami komunikované na základe aktuálnych usmernení.

      Ďakujem za pochopenie a prajeme všetkým požehnaný adventný čas.

     • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

     • Už je to tu! Po náročnom výberovom kole sme vybrali tie najkrajšie z najkrajších. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa podelili s nami o svoje predstavy na tému "Srdce otvorené celému svetu". Každá pohľadnica má svoj príbeh a čaro.

      Nech sa páči, vyhodnotenie:

      I.stupeň:

      1. miesto   Tamara Latečková, 4.B

      2. miesto   Simona Chrupková, 2.B

      3. miesto   Annamária Čalfová, 2.B

                        Bruno Ballek, 2.C

       

      II.stupeň:

      1.miesto Paula Godányová, 5.A

      2.miesto Terezka Ihnátová, 5.B

      3.miesto Tibor Pavel, 6.C

       

      Gymnázium:

      1.miesto Tomáš Jurica, 1.G

      2.miesto Simona Hesková 4.G

      3.miesto Mária Húšková, 4.G

       

    • Marek Trnka zo IV.G - majster Slovenska v cyklokrose v kategórii mužov do 23 rokov
     • Marek Trnka zo IV.G - majster Slovenska v cyklokrose v kategórii mužov do 23 rokov

     • Krátka cyklokrosová sezóna poznačená Covidom vyvrcholila v sobotu v Topoľčiankach majstrovským pretekom. Cyklokros nie je hlavnou Marekovou disciplínou, ale snažil sa čo najlepšie na preteky pripraviť.  

      Na štart nastupoval bez veľkých očakávaní, ale chcel aspoň obhájiť minuloročnú bronzovú medailu. Marek jazdiaci za Kaktus Bike Team Bratislava po perfektnom výkone vybojoval majstrovský titul a v tejto a budúcej sezóne bude môcť jazdiť v drese slovenského šampióna. Mareka na stupňoch víťazov doplnil strieborný Jakub Jenčuš (EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN) a bronz získal Daniel Liška (TJ Slávia ŠG Trenčín). Marekovi gratulujeme a držíme palce do ďalších pretekov a na maturitnú skúšku budúci rok.

       

      Foto: Ján Melicher jmphoto.sk

      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4859836114086305&id=195662197170410

    • Adventný koncert - pozvánka
     • Adventný koncert - pozvánka

     • Vážení rodičia, študenti, priatelia školy,

      srdečne Vás pozývame na sledovanie zajtrajšieho (08.12)  Adventného koncertu na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, spojeného s obnovou zasvätenia školy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

      Program 
      9:45 - 10: 30  Adventný koncert v podaní Cultura Humana
      11:00 sv. omša

       

      Celý program môžete sledovať prostredníctvom youtube kanálu našej školy alebo na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=uemUCXOSJCQ

      Prajeme Vám príjemný zvyšok dňa.

      cšm

     • Kto vie všetko? Všetkovedko!

     • Posledný mesiac kalendárneho roka sme odštartovali celoslovenskou vedomostnou súťažou Všetkovedko.  Už z názvu je jasné, že naši druháci, tretiaci a štvrtáci odpovedali v priebehu 40 minút na otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli. Atmosféra súťaže bola nabitá zvedavosťou a odhodlaním.  Našim žiakom sa súťaž veľmi páčila, úlohy boli doplnené pestrými obrázkami – čo ocenili najmä naši druháci, ktorí boli na súťaži prvýkrát. Úlohy výborne podporili čítanie s porozumením i všeobecný prehľad žiakov. Ako to dopadlo a či niekto získali titul VŠETKOVEDKO , VŠETKOVEDKO ŠKOLY alebo VŠETKOVEDKOV UČEŇ sa dozvieme tesne pred Vianocami – 21.12.2020. Ďakujeme všetkým odvážnym žiakom a žiačkam, máte náš obdiv a obrovský potlesk.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“