• Zbierka Boj proti hladu - poďakovanie

     • Tento rok sme sa zapojili do 13. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky  „Boj proti hladu“, ktorú organizuje Vincentská rodina. Kúpou medovníkového srdiečka sme tak mohli pomôcť chudobným na Haity a v Hondurase. Výnos zbierky v tomto roku  (2019/2020) na našej škole činil 445 €. Všetkým srdečná vďaka.

     • SCIO - Národná porovnávacia skúška na VŠ

     • Milí gymnazisti,

      ako budúcim uchádzačom o vysokoškolské štúdium, vám dávame do pozornosti  „Národné porovnávacie skúšky na VŠ tzv. SCIO“. Tieto skúšky, v súčasnosti veľmi študentami využívané, nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na 80 fakúlt VŠ na Slovensku i v zahraničí. Bližšie informácie o zozname fakúlt, ktoré uznávajú SCIO – skúšky ako náhradu prijímacích skúšok, predmety a oblasti, z ktorých jednotlivé fakulty požadujú absolvované SIO skúšky, dokedy musíte SCIO skúšky vykonať, kde sa prihlásiť, ukážkové testy a cenu za jednotlivé skúšky nájdete na www.scio.sk.

      Naša škola vám ponúka pri príprave na SCIO-skúšky pomoc prostredníctvom pedagógov jednotlivých odborných predmetov formou konzultácie pri problémoch so zvládnutím obsahovej náročnosti týchto testov alebo cvičný tréning čítania s porozumením odborného textu, ktorý je nevyhnutný na zvládnutie SCIO-testu zo VŠEOBECNÝCH UČEBNÝCH PREDPOKLADOV. Pri záujme o bližšie informácie a pomoc s konkrétnym scio - testom, kontaktujte E. Huškovú, pri odborných konzultáciách kontaktujte priamo pedagóga s požadovanou kvalifikáciou.

      Želáme Vám veľa úspechov a nových skúseností pri príprave na vysokoškolské štúdium.

     • Literárny kvíz

     • V utorok 1.októbra navštívili žiaci štvrtých ročníkov Mestské centrum kultúry v Malackách. Čakal ich tam moderátor a glosátor literatúry Dado Nagy, ktorý si deti získal svojím rozprávaním. Patrí medzi náruživých čitateľov literatúry a má prečítaných množstvo  kníh. Dado Nagy vytvoril štvorčlenné skupiny a zahájil zaujímavý  literárny kvíz. Otázky boli zamerané na diela známych zahraničných a slovenských autorov.  Prinútil žiakov  rozmýšľať pri odpovediach na otázky. Rivalita medzi žiakmi trvala až do samého konca. Skupiny urputne medzi sebou bojovali, pretože víťazné skupiny si mohli vybrať zo zaujimavých a atraktívnych kníh.  

      Volková 

     • Biela pastelka - poďakovanie

     • V piatok 20. septembra sa žiaci našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka.V jednotlivých triedach našej školy a v uliciach Malaciek v dopoludňajších hodinách zbierali finančné príspevky. Spolu vyzbierali krasnych 412,89€.

      Prehlad vyzbieranych peňazí v rámci jednotlivých pokladní

      škola, Kláštorné námestie, železničná stanica  168,33 €

      škola, Kláštorné námestie, Billa + Lidl  244,56 €

      Veríme, že ste pomhli ľuďom, ktorí nemajú také šťastie a možnosť byť zdraví, ako máme my. Aj keď mnohí z nich nemôžu vidieť zrakom, koľko krásnych vecí je na svete, ich srdcia o to viac vnímajú krásne duše, ktoré im pomáhajú a sú za to veľmi vďační.

     • 1.B spoznávala svoju školu

     • Naši prváčikovia si v rámci predmetu Prvouka spestrili vyučovanie s tematickým názvom „Spoznaj svoju školu.“ Cestou – necestou si oddýchli v Eden zóne, nazreli, kde „býva“ ( ako si to oni nazvali) pani zástupkyňa i pán riaditeľ. 1. B trieda absolvovala každú vyučovaciu hodinu na inom mieste školy. V spoločenskej miestnosti hľadali čísla, v kuchynke si miesili vlastné cesto, ktoré si následne upiekli a svoj deň ukončili tancom v svojej triede.

      fotogaléria...

     • Z pochodu za život

     • V nedeľu 22.9. sa viacerí žiaci a učitelia našej školy pripojili k najmenej päťdesiatim tisícom účastníkov Národného pochodu za život. A viacerí sme sa tam aj stretli. Niektorí pochodovali a niektorí čas strávili v záhrade Grasalkovičovho paláca pri našej školskej fotostene, ktorá potešila desiatky okoloidúcich detí. Pribehli, hlavičky dali do otvorov fotosteny a rodičia zväčša prijali našu ponuku, že ich odfotíme spolu s deťmi. „Úspech“ mali aj papierové bublinky s textom, ktoré si k foteniu deti aj rodičia vyberali. Ďakujeme tretiačkam gymnazistkám Barborke Butašovej  a Martinke Černej za obetovaný čas a pomoc.

      Mgr. Katarína Hušková

      fotogaléria...

     • Pešia púť školského spoločenstva do Šaštína

     • Milí kolegovia, žiaci, rodičia, priatelia,

      pozývame Vás na tradičnú pešiu púť školského spoločenstva do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. septembra 2019.

      Organizačné pokyny:

      1. Trasa Malacky - Šaštín je osvedčená a prudko zvládnuteľná pre všetky vekové kategórie. :-)

      Pôjdeme bezpečnou a turisticky nenáročnou lesnou cestou (celkovo asi 30 km), počítame s viacerými občerstvovacími a oddychovými zastávkami, takže do cieľa to spoločnými silami dotiahneme všetci! :-)

      2. Odchod je z Malaciek o 7.45 hod. (zraz na nádvorí pred kostolom)

      3. Príchod do Šaštína je cca. 16.00. Budeme mať v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie sv. omšu (obetovanú za rodiny všetkých pútnikov a školského spoločenstva). Naspäť ideme vlakom zo Šaštína 18.20.

      4. Ideme za každého počasia, takže je dobré vybaviť sa protidažďovou pláštenkou, príp. inými prostriedkami na opateru tela. :)

      Pozývame všetkých!:-)

      Tešíme sa na spoločné stretnutie!

      Pokoj a dobro.

     • Členský príspevok RZ pre školský rok 2019/2020

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 17. septembra 2019, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2019/2020

      A) POVINNÝ členský príspevok 50 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy).

      Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch - 25 € za každý polrok.

      Termín úhrady: I. do 31.1. 2020 - za I. polrok (25 EUR)

                                 II. do 30.4. 2020 - za II. polrok (25 EUR)

      Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo, vo výške 50 EUR, a to v termíne do 31.1. 2020.

      B) DOBROVOĽNÝ členský príspevok na ďalší rozvoj a podporu vzdelávania. Výška jednorazového príspevku je 50 EUR alebo ľubovoľná, tzn. je na vašom osobnom zvážení, akou sumou prispejete. Prosíme uhradiť jednorazovo v termíne do 31.1. 2020.

      • Pokyny k platbe povinného a dobrovoľného príspevku:

      Číslo účtu IBAN:                     SK93 1100 0000 0029 4946 0176

      Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

      Konštantný symbol:                558

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – RZ Správa pre prijímateľa je nutná na identifikáciu platby!                            

      • Spôsob úhrady:                bezhotovostným prevodom na účet alebo vkladom na účet                 

      Rodič bude o zaplatení/nezaplatení príspevku informovaný cez IŽK (modul Komunikácia - Platby) vždy nasledujúci kalendárny mesiac. 

      Ak sa rodina nachádza v zlej finančnej situácii môže požiadať o skrátenie/odpustenie výšky príspevku (žiadosť sa predkladá riaditeľovi školy do 31.10. 2019 a následne bude posúdená výborom RZ).  

      Povinný príspevok bude použitý na úhradu zákonného úrazového poistného a na podporu výchovno – vzdelávacej činnosti detí (účasť na súťažiach, organizácia kultúrnych podujatí, modernizácia pomôcok, zariadenia tried a odborných učební, odmeny pre žiakov). Viac o použití príspevku na www.csmalacky.sk (Stanovy RZ).

      Dobrovoľný príspevok bude slúžiť na podporu vzdelávania a strategických cieľov ďalšieho rozvoja školy, na ktorých financovanie nepostačujú povinné príspevky ani iné vlastné zdroje školy. Rodičovská rada prosí rodičov o podporu.

      Za vaše príspevky úctivo ďakujeme!

       

      Rodičovská rada RZ ProSchola

                  Cirkevná škola Malacky

     • Obvodné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ

     • Vo štvrtok 19.9.2019 sa stal areál Zámockého parku miestom pre ďalšiu vydarenú športovú akciu. Tentorkrát sme sa zúčastnili súťaže  v cezpoľnom behu,  ktorá umožnila deťom porovnať sa s rovesníkmi. Súťaž bola určená pre jednotlivcov aj družstvá. Žiaci súťažili na tratiach dlhých 500 až 3 000 m, v kategóriách od najmladších žiakov po študentov.

      Všetci žiaci super bojovali, podali výborné výsledky, tí najlepší si odniesli aj ocenenia.

      kateg. najmladšie žiačky - jednotlivci

      1. miesto Regina Slezáková

      2. miesto Natália Šarníková

      kateg. najmladšie žiačky - družstvá

      1. miesto : Regina Slezáková, Natália Šarníková, Hanka Hladíková

      kateg. najmladší žiaci - družstvá

      3. miesto : Bruno Šíp, Šimon Záhumenský, Samuel Baliga

      kateg. staršie žiačky - jednotlivci

      1. miesto Rebecca Slezáková

      kateg. staršie žiačky - družstvá

      2. miesto : Rebecca Slezáková, Simona Kordošová, Júlia Valentová

      kateg. starší žiaci - družstvá

      3. miesto : Samuel Záhumenský, Sebastián Harcula, Samuel Vrlák

      kateg. študenti - jednotlivci

      3. miesto  Marek Havlík

      Víťazom blahoželáme, všetkým žiakom ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

      fotogaléria...

       

       

       

     • Vedecký veľtrh - Eurovea

     • Dňa 13.9.2019 sme sa so siedmakmi vybrali do Bratislavy na zaujímavé podujatie organizované spoločnosťou Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ  n.o. pod záštitou exprezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.  Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnili, nám vo svojich stánkoch dokázali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si mohli formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Mohli sme si niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch.

      Cestou na veľtrh a späť na hlavnú stanicu, sme si urobili prechádzku a zažili peknú letnú Bratislavu s mnohými pamiatkami a zaujímavosťami.

      fotogaléria...

     • Divadelné predstavenie Červená Čiapočka

     • Mesto Malacky, v spolupráci s Mestským centrom kultúry, pripravilo pre žiakov 1. ročníka základných škôl divadelné predstavenie „Červená Čiapočka“ Divadla Žihadlo. Prváci našej školy tak  oslávili vstup medzi školákov😊

     • Úvodné rodičovské stretnutie

     • Pozývame vás na úvodné rodičovské stretnutie v novom šk.roku, ktoré sa uskutoční v utorok 17. septembra. Program:

      16,30 - plenárne stretnutie, spoločenská miestnosť

      17,15 - triedne aktívy

      18,15 - stretnutie triednych dôverníkov v 9.A

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

     • Riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov udeľuje dňa 16. 9. 2019 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO žiakom SpŠ sv. Františka Assiského Malacky.

      (Riaidteľské voľno sa udeľuje z dôvodu tradičnej duchovnej obnovy učiteľov pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie.Pre rodičov žiakov I.st., ktorí si v daný deň nedokážu zabezpečiť starostlivosť, bude v čase 7.30 - 16.00 k dispozícii školský klub detí. Deti treba nahlásiť u svojej p. vychovávateľky do stredy 11.9. Viac info v klube. Ďakujeme za pochopenie!)

     • Biela pastelka

     • V piatok 20. septembra sa žiaci našej školy zúčastnia každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka.

      V jednotlivých triedach našej školy a v uliciach Malaciek v dopoludňajších hodinách budú zbierať finančné príspevky. Za každý finančný dar do škatuliek verejnej zbierky dostanú tí, ktorí prispejú, symbolický predmet určený pre túto akciu.

      Veríme, že pomôžete ľuďom, ktorí nemajú také šťastie a možnosť byť zdraví, ako máme my. Aj keď mnohí z nich nemôžu vidieť zrakom, koľko krásnych vecí je na svete, ich srdcia o to viac vnímajú krásne duše, ktoré im pomáhajú a sú za to veľmi vďační.

      Ďakujeme Vám všetkým.

     • PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ v školskom roku 2019/2020

     • Mesačný poplatok:                18€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

       

      Pokyny k platbe:

      Číslo účtu IBAN:                      SK05 5600 0000 0032 0929 0006

      Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky   platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web      stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky         csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – SKD

       

      Spôsob platby:                      bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet)

      Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 180€ alebo v 2. splátkach vo výške 90€ atď.)

       

      Termín úhrady:                     do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

       

      Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

      Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne s vedúcou školského klubu.

      Kontakt na vedúcu ŠKD: Bc. Ľubica Voltemarová, 0910 842 378, lubica.voltemarova@gmail.com

     • Milí naši žiaci, vážení rodičia a priatelia,

     • s radostným očakávaním Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 a bude prebiehať nasledovne:    

       Žiaci I. stupňa ZŠ sa stretávajú o 8:00 v kostole, kde prebehne úvodná pobožnosť a otvorenie školského roku. Potom sa žiaci spolu s tr. učiteľkami presunú do tried a budú mať triednicku hodinu s úvodnými organizačnými pokynmi. Koniec bude približne o 9:30.

      Žiaci II. stupňa ZŠ a študenti gymnázia sa stretávajú o 8.00 hod. v svojich kmeňových triedach. Začínajú triednickou hodinou s úvodnými organizačnými pokynmi. O 8:45 bude nasledovať pobožnosť v kostole, po ktorej prebehne otvorenie nového šk. roku. Noví žiaci 2. stupňa sa sústredia o 7:45 pred centrálnou zborovňou (vedľa riaditeľne) kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia.

      Rozmiestnenie tried v novom školskom roku:

      I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C,  III.A, III.B : zelená chodba I.stupňa

      IX.B, VIII.C, IX.A : žltá chodba pri centrálnej zborovni

      IV.A, IV.B, V.A,V.B, V.C, VI.C : stará chodba oproti prírodovednej učebni

      VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B:  horná oranžová chodba

      I.G, II.G, III.G, IV.G chodba na prízemí

      Prváčikovia ZŠ:

      Prváčikov budú čakať od 7:45 na školskom dvore (pri budove Školského klubu detí) triedne p. učiteľky, s ktorými spoločne odídu do kostola. Tam sa uskutoční slávnostný začiatok nového šk. roku. Všetci prváci majú objednané sady predpisových zošitov. Ostatné pomôcky prosím, nakupujte až po dohode s triednou pani učiteľkou.

      Školský klub detí:

      Zápis do školského klubu detí bude prebiehať 2. septembra 2019 v priestoroch ŠKD od 7.30 - 11.00 hod. Zápis detí 1. ročníka do ŠKD sa uskutoční v triedach po skončení úvodnej časti.

      Školská jedáleň:

      Stravovanie v školskej jedálni začína v utorok 3.9.2019. Ďalšie info k stravovaniu na https://csmalacky.edupage.org/news/#3293

      Ďakujeme a všetkým želáme úspešný a radostný nástup do školy! smiley

      Pomôcky, ktoré zabezpečí rodič:

      • aktovku
      • prezuvky vo vrecúšku (nie šľapky) + zvlášť prezuvky vo vrecúšku do ŠKD
      • peračník – 2 ks mäkkých ceruziek, 12 ks základných trojhranných farbičiek, gumu
      • obaly na zošity a učebnice 
      • školské dosky – z ľahšieho materiálu
      • prestieranie na desiatu
      • Pomôcky na telesnú výchovu: do podpísaného vrecúška z látky (vhodného na zavesenie) pripraviť: cvičky alebo tenisky nie s tmavou podrážkou, ponožky, tričko, teplákovú súpravu.
      • Pomôcky na výtvarnú výchovu: do podpísaného vrecúška pripraviť: pokrývku lavice (obrus), zásterku, vodové farby, nádobku na vodu, nožnice s guľatým hrotom, plastelínu.
      • Plniace pero prosíme vopred nekupovať, až po dohode s triednou pani učiteľkou!

      Zoznamy tried 1. ročníka ZŠ nájdete TU

     • Národný pochod za život

     • Milí študenti, žiaci, rodičia, priatelia,

      pripájame sa k pozvaniu na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave v nedeľu 22. septembra.

      Považujeme za dôležité povedať to nahlas: 

      Ľudský život je posvätný a nedotknuteľný. Akékoľvek slovné či fyzické násilie ku každému človeku v každom veku je prejavom neúcty voči ľudskej osobe.

      Úcta k najmenšiemu a najbezbrannejšiemu určuje našu solidaritu k trpiacemu, hladujúcemu, odvrhnutému či zanedbanému človeku.

      Preto je obrana najmenších zároveň obranou každého človeka a podmienkou mieru.

      Pápež František hovorí: "Ak niet Boha, všetko je dovolené: aj siahnuť na bezbranného a nedovoliť mu narodiť sa. Stačia však dve otázky, aby sme to dobre pochopili. Je dovolené vyhasiť ľudský život na vyriešenie problému? Je dovolené najať vraha na vyriešenie problému? Nie je to dovolené. Nikdy neslobodno vyhasiť ľudský život ani najať vraha, aby vyriešil určitý problém. Potrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú".

      Kto iný má chrániť najslabších, ak my nie kresťania?

      Poďme a vykročme do ulíc - ako ľudia vďační za život - svoj i tých druhých.

      Zostavené s Pastierskeho listu otcov biskupov Slovenska. Celé znenie si môžete prečítať tu.

       

     • Zadelenie detí do oddelení v Školskom klube detí pre školský rok 2019/ 2020

     • Priestory v domčeku ŠKD: 

      1.oddelenie: pani vych. Irena Černá : 1.B + deti zo 4.B : N. Gulárová,L. Miklášová, P. Pappová, N. Muranská 

      2.oddelenie: ved.vychov. Bc. Ľubica Voltemarová : 2.A + deti zo 4A,B : D. Filípek, B. Hollý, M. Leskovský, O. Pelec, J. Hoferek, S. Polák

      3. oddelenie: pani vych. Mária Zelenková : 2.C + deti zo 4.B :  N. Fedorová,T. Ihnátová, S. Lániková, N. Pavúčková, S. Pavúčková,

      4.oddelenie : pani vych. Bc. Anna Suchá : 1.A + deti zo 4.B : T. Konečný, B. Šíp, M. Šimuna

      5. oddelenie : pani vych. Dagmar  Scherhauferová : 1.C

      Priestory v školských  triedach :

      6.oddelenie : pani vych. Blanka Jacečková: 2.B + deti zo 4.A : P. Godanyiová, L. Chlepková, K. Šoková

      7.oddelenie : pani vych. Monika Cabanová : 3.A + deti zo 4.A : L. Mikulová, V. Voltemarová

      8. oddelenie : pani vych. Sr.Karmelka : 3.B

       

      Dôležité oznamy:

      1. Deti, ktoré budú mať ŠKD v domčeku potrebujú vrecúško s papučkami.

      2. Stretnutie rodičov detí z prvých ročníkov v ŠKD  bude v utorok 3.9. 2019 o 16.30 h v domčeku, kde vás poinformujeme o činnosti, režime dňa a poplatkoch v ŠKD.

      3. Rodičia detí ,ktoré majú klub v škole budú mať stretnutie v stredu 4.9.2019 o 16.30 h v spoločenskej miestnosti v budove školy. Budeme vás informovať o činnosti, odchádzanie detí zo ŠKD a poplatkoch.

      Účasť rodičov je potrebná.

     • Platba - školská jedáleň!

     • Vážení rodičia,

      v nadväznosti na novú úpravu podmienok pre poskytnutie stravy v školskej jedálni cirkevnej školy 

      - danú platnosťou zákonného nariadenia o poskytovaní dotovaných obedov od 1.9. 2019 -   

      Vám pripomíname povinnosť včasnej úhrady poplatkov za stravovanie (platba za stravné, vratná kaucia).

      Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po pripísaní oboch platieb do systému EduPage!


      Pokyny k platbe sú uvedené nižšie.


      Školská jedálen začína variť od 3.9. 2019!


      Pokiaľ ste doposiaľ nezrealizovali prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie (termín bol do 28.6. 2019!), 

      žiadame Vás o bezodkladné odovzdanie písomnej príhlašky vedúcej školskej jedálne, najneskôr do 2.9. 2019!

      Prihláška je priložená v prílohe.


      Ďakujeme Vám za pochopenie.


      Prajeme Vám radostný a požehnaný vstup do nového školského roka.      Daniel Masarovič, riaditeľ
      Platba zákonného zástupcu:

      A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

        Mesačná platba stravného:   I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) – 5 €                   II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –  7 €

      B) Vratná kaucia - zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škole náklady za dotovaný obed v prípade, ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z odberu obedav stanovenom čase neodhlásil, keďže pomernú časť obeda vo výške poskytnutej štátnej dotácie (1,20 EUR) nebude mať škola zo strany štátu preplatenú. Za týmto účelom je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20 eur, ktorá mu bude v prípade nevyčerpania počas celého školského roka na požiadanie vrátená. Za každý neodhlásený obed škola strhne z kaucie sumu 1,20 EUR. Rovnako bude škola postupovať aj v prípade, ak žiakovi vznikolnárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobraný ani odhlásený.


      Pokyny k platbe stravného:

      Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

      * Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.


      Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania odbedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

      Pokyny k úhrade vratnej kaucie

      Číslo účtu IBAN:                               SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                          jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

      Konštantný symbol:                       0308

      Správa pre prijímateľa:                 meno a trieda žiaka – kaucia SJ

      * Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.


      Pri poklese vratnej kaucie pod sumu 5 EUR bude stravovanie žiaka v školskej jedálni pozastavené do doby doplnenie kaucie do výšky 20 EUR. O poklese kreditu kaucie pod 10 EUR bude stravník informovaný formou notifikačnej správy zo systému EduPage.


      Pripájam aj text správy, ktorú sme Vám posielali v júni.


      Vážení rodičia žiakov základnej školy, 


      od 1.9. 2019 vstupuje do účinnosti nové zákonné nariadenie o poskytovaní štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

      vďaka ktorému budú mať všetky deti ZŠ dotovaný obed v školskej jedálni sumou 1,20 EUR.

      Znamená to, že príspevok rodiča na úhradu nákladov na jedno hlavné jedlo sa výrazne zníži (0,25 EUR pre I.st. a 0,33 EUR pre II.st.).


      Dotovaný obed sa bude poskytovať len za predpokladu, že stravník/žiak splní všetky podmienky na jeho poskytnutie

      ktoré sú zaznamenané v Internej smernici školy o poskytovaní stravovacích služieb.

      Smernicu Vám posielame v prílohe a prosíme Vás o jej naštudovanie.


      Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň sa na uvedené nariadenie musí pripraviť po logistickej stránke (osobitne personálne), 

      záväznú prihlášku na stravovanie je potrebné v písomnej podobe

       odovzdať vedúcej školskej jedálne p. Bečárovej do 28.6. 2019!!!  


      Od budúceho školského roku bude stravovanie v školskej jedálni možné iba 

      pri splnení týchto troch podmienok v stanovenej lehote, t.j. pred začiatkom stravovania:

      1. Podanie záväznej prihlášky na stravovanie

      2. Zaplatenie stravného

      3. Zaplatenie vratnej kaucie


      Vybrané časti zo smernice:


      Cena dotovaného obeda:

      základná škola – žiaci I. st. (stravníci od 6 do 11 rokov)                   0,25 EUR

      základná škola – žiaci II. st. (stravníci od 11 do 15 rokov)                0,33 EUR

      Cena dotovaného obeda predstavuje rozdiel medzi celkovými nákladmi na jedno hlavné jedlo a štátnou dotáciou v sume 1,20 eura.


      Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

      1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

      2Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed výhradne osobným odberom (nie do prenosných nádob) v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11,45 do 14,15.


      Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

      Žiak resp. jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z dotovaného obeda najneskôr do 7:45 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

      V prípade, že žiak nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň nevzniká nárok alebo nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň vznikol nárok, ale obedneodobral, bude tento obed uhradený z kaucie (1,20 €) a zo stravného (zvyšná časť). 

      2019_Smernica_stravovanie.pdf  

      Prihlaska_na_stravovanie_2019-2020.docx

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“