• Úvodné rodičovské stretnutie

     • Pozývame vás na úvodné rodičovské stretnutie v novom šk.roku, ktoré sa uskutoční v utorok 17. septembra. Program:

      16,30 - plenárne stretnutie, spoločenská miestnosť

      17,15 - triedne aktívy

      18,15 - stretnutie triednych dôverníkov v 9.A

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

     • Riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov udeľuje dňa 16. 9. 2019 (pondelok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO žiakom SpŠ sv. Františka Assiského Malacky.

      (Riaidteľské voľno sa udeľuje z dôvodu tradičnej duchovnej obnovy učiteľov pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie.Pre rodičov žiakov I.st., ktorí si v daný deň nedokážu zabezpečiť starostlivosť, bude v čase 7.30 - 16.00 k dispozícii školský klub detí. Deti treba nahlásiť u svojej p. vychovávateľky do stredy 11.9. Viac info v klube. Ďakujeme za pochopenie!)

     • Biela pastelka

     • V piatok 20. septembra sa žiaci našej školy zúčastnia každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka.

      V jednotlivých triedach našej školy a v uliciach Malaciek v dopoludňajších hodinách budú zbierať finančné príspevky. Za každý finančný dar do škatuliek verejnej zbierky dostanú tí, ktorí prispejú, symbolický predmet určený pre túto akciu.

      Veríme, že pomôžete ľuďom, ktorí nemajú také šťastie a možnosť byť zdraví, ako máme my. Aj keď mnohí z nich nemôžu vidieť zrakom, koľko krásnych vecí je na svete, ich srdcia o to viac vnímajú krásne duše, ktoré im pomáhajú a sú za to veľmi vďační.

      Ďakujeme Vám všetkým.

     • PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ v školskom roku 2019/2020

     • Mesačný poplatok:                18€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

       

      Pokyny k platbe:

      Číslo účtu IBAN:                      SK05 5600 0000 0032 0929 0006

      Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky   platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web      stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky         csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – SKD

       

      Spôsob platby:                      bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet)

      Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 180€ alebo v 2. splátkach vo výške 90€ atď.)

       

      Termín úhrady:                     do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

       

      Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

      Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne s vedúcou školského klubu.

      Kontakt na vedúcu ŠKD: Bc. Ľubica Voltemarová, 0910 842 378, lubica.voltemarova@gmail.com

     • Milí naši žiaci, vážení rodičia a priatelia,

     • s radostným očakávaním Vám oznamujeme, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 a bude prebiehať nasledovne:    

       Žiaci I. stupňa ZŠ sa stretávajú o 8:00 v kostole, kde prebehne úvodná pobožnosť a otvorenie školského roku. Potom sa žiaci spolu s tr. učiteľkami presunú do tried a budú mať triednicku hodinu s úvodnými organizačnými pokynmi. Koniec bude približne o 9:30.

      Žiaci II. stupňa ZŠ a študenti gymnázia sa stretávajú o 8.00 hod. v svojich kmeňových triedach. Začínajú triednickou hodinou s úvodnými organizačnými pokynmi. O 8:45 bude nasledovať pobožnosť v kostole, po ktorej prebehne otvorenie nového šk. roku. Noví žiaci 2. stupňa sa sústredia o 7:45 pred centrálnou zborovňou (vedľa riaditeľne) kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia.

      Rozmiestnenie tried v novom školskom roku:

      I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C,  III.A, III.B : zelená chodba I.stupňa

      IX.B, VIII.C, IX.A : žltá chodba pri centrálnej zborovni

      IV.A, IV.B, V.A,V.B, V.C, VI.C : stará chodba oproti prírodovednej učebni

      VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B:  horná oranžová chodba

      I.G, II.G, III.G, IV.G chodba na prízemí

      Prváčikovia ZŠ:

      Prváčikov budú čakať od 7:45 na školskom dvore (pri budove Školského klubu detí) triedne p. učiteľky, s ktorými spoločne odídu do kostola. Tam sa uskutoční slávnostný začiatok nového šk. roku. Všetci prváci majú objednané sady predpisových zošitov. Ostatné pomôcky prosím, nakupujte až po dohode s triednou pani učiteľkou.

      Školský klub detí:

      Zápis do školského klubu detí bude prebiehať 2. septembra 2019 v priestoroch ŠKD od 7.30 - 11.00 hod. Zápis detí 1. ročníka do ŠKD sa uskutoční v triedach po skončení úvodnej časti.

      Školská jedáleň:

      Stravovanie v školskej jedálni začína v utorok 3.9.2019. Ďalšie info k stravovaniu na https://csmalacky.edupage.org/news/#3293

      Ďakujeme a všetkým želáme úspešný a radostný nástup do školy! smiley

      Pomôcky, ktoré zabezpečí rodič:

      • aktovku
      • prezuvky vo vrecúšku (nie šľapky) + zvlášť prezuvky vo vrecúšku do ŠKD
      • peračník – 2 ks mäkkých ceruziek, 12 ks základných trojhranných farbičiek, gumu
      • obaly na zošity a učebnice 
      • školské dosky – z ľahšieho materiálu
      • prestieranie na desiatu
      • Pomôcky na telesnú výchovu: do podpísaného vrecúška z látky (vhodného na zavesenie) pripraviť: cvičky alebo tenisky nie s tmavou podrážkou, ponožky, tričko, teplákovú súpravu.
      • Pomôcky na výtvarnú výchovu: do podpísaného vrecúška pripraviť: pokrývku lavice (obrus), zásterku, vodové farby, nádobku na vodu, nožnice s guľatým hrotom, plastelínu.
      • Plniace pero prosíme vopred nekupovať, až po dohode s triednou pani učiteľkou!

      Zoznamy tried 1. ročníka ZŠ nájdete TU

     • Národný pochod za život

     • Milí študenti, žiaci, rodičia, priatelia,

      pripájame sa k pozvaniu na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave v nedeľu 22. septembra.

      Považujeme za dôležité povedať to nahlas: 

      Ľudský život je posvätný a nedotknuteľný. Akékoľvek slovné či fyzické násilie ku každému človeku v každom veku je prejavom neúcty voči ľudskej osobe.

      Úcta k najmenšiemu a najbezbrannejšiemu určuje našu solidaritu k trpiacemu, hladujúcemu, odvrhnutému či zanedbanému človeku.

      Preto je obrana najmenších zároveň obranou každého človeka a podmienkou mieru.

      Pápež František hovorí: "Ak niet Boha, všetko je dovolené: aj siahnuť na bezbranného a nedovoliť mu narodiť sa. Stačia však dve otázky, aby sme to dobre pochopili. Je dovolené vyhasiť ľudský život na vyriešenie problému? Je dovolené najať vraha na vyriešenie problému? Nie je to dovolené. Nikdy neslobodno vyhasiť ľudský život ani najať vraha, aby vyriešil určitý problém. Potrat nikdy nie je odpoveďou, ktorú ženy a rodiny hľadajú".

      Kto iný má chrániť najslabších, ak my nie kresťania?

      Poďme a vykročme do ulíc - ako ľudia vďační za život - svoj i tých druhých.

      Zostavené s Pastierskeho listu otcov biskupov Slovenska. Celé znenie si môžete prečítať tu.

       

     • Zadelenie detí do oddelení v Školskom klube detí pre školský rok 2019/ 2020

     • Priestory v domčeku ŠKD: 

      1.oddelenie: pani vych. Irena Černá : 1.B + deti zo 4.B : N. Gulárová,L. Miklášová, P. Pappová, N. Muranská 

      2.oddelenie: ved.vychov. Bc. Ľubica Voltemarová : 2.A + deti zo 4A,B : D. Filípek, B. Hollý, M. Leskovský, O. Pelec, J. Hoferek, S. Polák

      3. oddelenie: pani vych. Mária Zelenková : 2.C + deti zo 4.B :  N. Fedorová,T. Ihnátová, S. Lániková, N. Pavúčková, S. Pavúčková,

      4.oddelenie : pani vych. Bc. Anna Suchá : 1.A + deti zo 4.B : T. Konečný, B. Šíp, M. Šimuna

      5. oddelenie : pani vych. Dagmar  Scherhauferová : 1.C

      Priestory v školských  triedach :

      6.oddelenie : pani vych. Blanka Jacečková: 2.B + deti zo 4.A : P. Godanyiová, L. Chlepková, K. Šoková

      7.oddelenie : pani vych. Monika Cabanová : 3.A + deti zo 4.A : L. Mikulová, V. Voltemarová

      8. oddelenie : pani vych. Sr.Karmelka : 3.B

       

      Dôležité oznamy:

      1. Deti, ktoré budú mať ŠKD v domčeku potrebujú vrecúško s papučkami.

      2. Stretnutie rodičov detí z prvých ročníkov v ŠKD  bude v utorok 3.9. 2019 o 16.30 h v domčeku, kde vás poinformujeme o činnosti, režime dňa a poplatkoch v ŠKD.

      3. Rodičia detí ,ktoré majú klub v škole budú mať stretnutie v stredu 4.9.2019 o 16.30 h v spoločenskej miestnosti v budove školy. Budeme vás informovať o činnosti, odchádzanie detí zo ŠKD a poplatkoch.

      Účasť rodičov je potrebná.

     • Platba - školská jedáleň!

     • Vážení rodičia,

      v nadväznosti na novú úpravu podmienok pre poskytnutie stravy v školskej jedálni cirkevnej školy 

      - danú platnosťou zákonného nariadenia o poskytovaní dotovaných obedov od 1.9. 2019 -   

      Vám pripomíname povinnosť včasnej úhrady poplatkov za stravovanie (platba za stravné, vratná kaucia).

      Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po pripísaní oboch platieb do systému EduPage!


      Pokyny k platbe sú uvedené nižšie.


      Školská jedálen začína variť od 3.9. 2019!


      Pokiaľ ste doposiaľ nezrealizovali prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie (termín bol do 28.6. 2019!), 

      žiadame Vás o bezodkladné odovzdanie písomnej príhlašky vedúcej školskej jedálne, najneskôr do 2.9. 2019!

      Prihláška je priložená v prílohe.


      Ďakujeme Vám za pochopenie.


      Prajeme Vám radostný a požehnaný vstup do nového školského roka.      Daniel Masarovič, riaditeľ
      Platba zákonného zástupcu:

      A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

        Mesačná platba stravného:   I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) – 5 €                   II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –  7 €

      B) Vratná kaucia - zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škole náklady za dotovaný obed v prípade, ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z odberu obedav stanovenom čase neodhlásil, keďže pomernú časť obeda vo výške poskytnutej štátnej dotácie (1,20 EUR) nebude mať škola zo strany štátu preplatenú. Za týmto účelom je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20 eur, ktorá mu bude v prípade nevyčerpania počas celého školského roka na požiadanie vrátená. Za každý neodhlásený obed škola strhne z kaucie sumu 1,20 EUR. Rovnako bude škola postupovať aj v prípade, ak žiakovi vznikolnárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobraný ani odhlásený.


      Pokyny k platbe stravného:

      Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

      * Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.


      Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania odbedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

      Pokyny k úhrade vratnej kaucie

      Číslo účtu IBAN:                               SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                          jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

      Konštantný symbol:                       0308

      Správa pre prijímateľa:                 meno a trieda žiaka – kaucia SJ

      * Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.


      Pri poklese vratnej kaucie pod sumu 5 EUR bude stravovanie žiaka v školskej jedálni pozastavené do doby doplnenie kaucie do výšky 20 EUR. O poklese kreditu kaucie pod 10 EUR bude stravník informovaný formou notifikačnej správy zo systému EduPage.


      Pripájam aj text správy, ktorú sme Vám posielali v júni.


      Vážení rodičia žiakov základnej školy, 


      od 1.9. 2019 vstupuje do účinnosti nové zákonné nariadenie o poskytovaní štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

      vďaka ktorému budú mať všetky deti ZŠ dotovaný obed v školskej jedálni sumou 1,20 EUR.

      Znamená to, že príspevok rodiča na úhradu nákladov na jedno hlavné jedlo sa výrazne zníži (0,25 EUR pre I.st. a 0,33 EUR pre II.st.).


      Dotovaný obed sa bude poskytovať len za predpokladu, že stravník/žiak splní všetky podmienky na jeho poskytnutie

      ktoré sú zaznamenané v Internej smernici školy o poskytovaní stravovacích služieb.

      Smernicu Vám posielame v prílohe a prosíme Vás o jej naštudovanie.


      Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň sa na uvedené nariadenie musí pripraviť po logistickej stránke (osobitne personálne), 

      záväznú prihlášku na stravovanie je potrebné v písomnej podobe

       odovzdať vedúcej školskej jedálne p. Bečárovej do 28.6. 2019!!!  


      Od budúceho školského roku bude stravovanie v školskej jedálni možné iba 

      pri splnení týchto troch podmienok v stanovenej lehote, t.j. pred začiatkom stravovania:

      1. Podanie záväznej prihlášky na stravovanie

      2. Zaplatenie stravného

      3. Zaplatenie vratnej kaucie


      Vybrané časti zo smernice:


      Cena dotovaného obeda:

      základná škola – žiaci I. st. (stravníci od 6 do 11 rokov)                   0,25 EUR

      základná škola – žiaci II. st. (stravníci od 11 do 15 rokov)                0,33 EUR

      Cena dotovaného obeda predstavuje rozdiel medzi celkovými nákladmi na jedno hlavné jedlo a štátnou dotáciou v sume 1,20 eura.


      Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

      1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

      2Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed výhradne osobným odberom (nie do prenosných nádob) v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11,45 do 14,15.


      Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

      Žiak resp. jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z dotovaného obeda najneskôr do 7:45 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

      V prípade, že žiak nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň nevzniká nárok alebo nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň vznikol nárok, ale obedneodobral, bude tento obed uhradený z kaucie (1,20 €) a zo stravného (zvyšná časť). 

      2019_Smernica_stravovanie.pdf  

      Prihlaska_na_stravovanie_2019-2020.docx

     • Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP

     • V piatok 6.9. sa  deti z našej školy zúčastnili  36. ročníka Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP. Športoví nadšenci, ktorých bolo tento rok viac ako 300, štartovali od pamätníka SNP a pokračovali smerom k futbalovému  štadiónu v Zámockom parku. Behali spolu všetky vekové kategorie, vedenia sa však  ujali hlavne deti  z atletických klubov, ktoré si svoje výborné pozície udržali až do cieľa.

      Z našej školy medailové umiestnenia získali :

      Kat. žiačky 1-2r.   

      2. miesto Adrianka Šarníková          

      Kat. žiaci 3-4. r.

      3. miesto Krištof Haba

      Kat. žiačky 3-4.r.            

      1. miesto Regina Slezáková

      Kat. žiačky 5-7. r.

      3. miesto Hanka Hladíková

      Kat. žiačky 8-9.  r.           

      1. miesto Rebecca Slezáková                                                                                                 

      3. miesto Simona Kordošová                 

      Tešíme sa z účasti všetkých našich detí, blahoželáme víťazom a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy !       

     • Veľká prázdninová fotosúťaž

     • Milí žiaci a študenti,

      aj tento rok nás čaká Veľká prázdninová fotosúťaž a ak sa aj vy chystáte stráviť niekoľko dní vonku na slniečku, je naša súťaž určená práve pre vás.

      Tvojou úlohou je vyhotoviť originálnu fotografiu na jednu z dole uvedených tém. Fotografie budú vystavené v priestoroch školy a použité ako predloha pre šk. kalendár na rok 2020.

      Tento rok sme si pre Vás pripravili tieto tri témy:

      1. Horúčava

      2. Nebo

      3. Pohľad zblízka

      Ako sa do súťaže zapojiť?

      - stačí poslať email na sssfain@gmail.com s vami vytvorenými fotografiami, avšak môžeš poslať najviac 3 fotografie z každej z vyššie uvedených tém

      - do predmetu správy uveď  Fotosúťaž 2019 a do správy napíš svoje meno, priezvisko, triedu a krátku informáciu o tom, kde fotografia vznikla

      - musíš to stihnúť do 06. 09. 2019

      O čo súťažíš?

      Prvou cenou je vytlačenie tvojej fotografie v profesionálnej kvalite a tričko.

      Druhou cenou je USB kľúč a treťou cenou sú výtvarné potreby.

       

      Tak neváhaj a zapoj sa!

     • Policajti rozdali prváčikom reflexné vesty

     • Prváčikovia sú v škole len jeden týždeň a už zažili  veľké prekvapenie. Počas prvej vyučovacej hodiny ich navštívila pani policajtka. Vysvetlila deťom, aké je dôležité správať sa bezpečne a taktiež, ako pomôcť ľuďom pri rôznych situáciách. Všetci prváčikovia dostali darček, ktorý im, veríme, pomôže na ceste zo školy i do školy.

     • Malacky bez bariér

     • Školský rok sa chýli ku koncu, známky sú už pouzatvárané a opäť po roku sa v Malackách koná akcia „Malacky bez bariér“. Druháci gymnazisti sa spolu s gymnazistami zo štátka a organizátormi zo Vstúpte n.o. stretli 26. 6. 2019 ráno v Zámockom parku a pripravovali svoje stanovištia s rôznymi zaujímavými aktivitami pre deti materských a základných škôl z Malaciek. Každý rok majú Malacky bez bariér inú tému, tento rok organizátori zvolili slogan „Vstúpte do sveta Vstúpte“. Deti si počas doobedia mohli vyskúšať činnosti, ktoré vo Vstúpte klienti vykonávajú, napr. kreslenie, bubnovanie, stavanie kociek a iné športové a kreatívne aktivity. Aj tento rok akcia prebehla úspešne, keďže sa celý deň niesol v slnečnom a pozitívnom duchu a deti odchádzali z akcie šťastné.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/516

      Mária Hušková

     • Koncoročný výlet 2.G

     • V dňoch 22. – 25. júna sme sa my, druháci gymnazisti, spolu s pani učiteľkou triednou Dankou Pavúčkovou a pani Filípkovou zúčastnili koncoročného výletu v Trnavej hore pri Žiari nad Hronom. Napriek tomu, že nám skoro stále pršalo, sme toho stihli zažiť dosť. Akčné cestovanie vlakom, večerné osvieženie sa v bazéne, napínavý futbal s Levičanmi, návšteva Zvolenského zámku a hvezdárne v Žiari nad Hronom, či večerná túrička na Jastrabskú skalu, kedy sme odplašili všetkých tamojších medveďov. Okrem toho sme si užívali malebnú slovenskú prírodu v okolí našej Chaty pod Borovicou, húfy komárov a v posledný deň sa s nami prišiel rozlúčiť aj miestny „sir“ – cap z blízkej farmy.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/515

      Martina Černá a Mária Hušková

     • Prosba o elektronické hlasovanie za náš projekt

     • Prosíme Vás o podporu nášho projektu " EDEN zóna ticha a poznania", ktorým sa zapájame do grantovej výzvy vyhlásenej spoločnosťou Raiffeisen bank.

      Projekt je možné podporiť jednoduchým elektronickým hlasovaním na http://www.gestopremesto.sk

      do 30. júna 2019 (je potrebné vybrať správne mesto - Malacky a vyplniť stručný hlasovací formulár).


      Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/malacky/5015


      Cieľom projektu je vytvorenie priestoru, ktorý bude slúžiť na regeneráciu mysle a fyzický relax medzi vyučovacími hodinami alebo počas voľných hodín. Projekt EDEN prináša našim deťom možnosť

      na mentálny oddych aj priestor na čerpanie nových myšlienok prostredníctvom elektronických čítačiek kníh, ktoré budú súčasťou priestoru. Projekt tak napomáha zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti. Priestor je možné využívať aj počas vyučovacích hodín na malé diskusné fóra. Výtvarne sa autorsky bude spolupodieľať Libuška Čtveráková ml. realizáciou centrálnej ilustrácie stromu poznania.

      Víťazný projekt získa odmenu 1000€.


      Ďakujeme Vám za podporu a prosím Vás, aby ste poslali tento mail aj svojim známym a priateľom s prosbou o hlasovanie za náš projekt! :-)

     • Stretnutie s partnerskou školou z ČR

     • Dňa 6.6. k nám zavítali naši spolužiaci z partnerskej školy Bigy v Brne. Po ich príchode nasledovalo menšie občerstvenie v našej triede a po ňom prehliadka školy. Príjemne unavení zo zdolávania schodov budovy našej školy sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti, kde sa konala konferencia o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi  a po nej nasledovalo krásne divadelné predstavenie pod vedením Beiny Reifovej a v podaní našich žiakov pod názvom Žil som večnosť v sekundách. Poobede sme sa vydali na potulky Malackami. Začali sme návštevou Kaplnky Svätých schodov,  prezreli sme si Zámocký park spolu so zámkom a nakoniec sme nazreli do podzemia  kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, kde sú uložené krypty, ktoré sú miestom posledného odpočinku niektorých členov Pálffyovského rodu, františkánov a významných mešťanov. Našu prechádzku zavŕšilo ochutnanie  tradičnej Jadranskej zmrzliny. Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutie v budúcom školskom roku.

      2.G

     • Netradičná hodina nemčiny

     • Dňa 18.6. sme my deviataci mali našu poslednú hodinu nemčiny. Rozhodli sme sa, že si ju trochu spríjemníme a to pečením v našej obľúbenej školskej kuchynke. Pripravili sme si v nemčine zoznam ingrediencií a recept pre Apfel- Mohnstrudel, čiže jablkovo-makovú štrúdľu. Podľa inštrukcií  v nemčine v podaní Jakuba Jílečka sme sa usilovne pustili do pečenia. Pre tých, ktorí uprednostňujú slané jedlá, sme upiekli Salzkuchen aus Pizzateig , v slovenčine slaný koláč z pizzového cesta. Výsledok bol skvelý a všetkým chutilo J

      9.A

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/513

     • Okresné kolo v cyklistike

     • V utorok 25.6.2019 sme sa na bicykloch vydali do Zámockého parku, kde sa na futbalovom štadióne konalo okresné kolo v cyklistike a 9. ročník Memoriálu Petra Patscha.  Za krásneho slnečného počasia sa tu stretlo okolo 200 detí, ktorým je cyklistika veľmi blízka. Bolo zážitkom pozorovať obrovské nasadenie a radosť detí, ktoré napriek horúčave podávali výborný výkon.  Dĺžka trate bola od 400 m po 3600 m a kategórie od najmladších žiakov po dorastencov. Našu školu reprezentovalo 18 žiakov, ktorí mali radosť nielen zo samotného bicyklovania, ale aj z množstva ocenení, ktoré získali.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/511

      Medailovo úspešní boli :

      Kat. najmladší žiaci : 

      1. miesto Krištof Haba 2.B

      2. miesto Lukáš Tedla 2.B

      3. miesto Tobias Sáblik 2.B

       

      Kat. najmladšie žiačky :

      1. miesto Eva Trnková 2.B

       

      Kat. mladší žiaci :

      2. miesto Matej Leskovský 3.A

       

      Kat. mladšie žiačky :

      1. miesto Paulína Godányová 3.A

       

      Kat. staršie žiačky :

      1. miesto Šárka Jurkovičová 6.B

       

      Kat. najstarší žiaci :

      1. miesto Adam Trnka 7.B

       

      Všetkým deťom ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy !

     • Prihláška na stravovanie v šk. roku 2019/2020 (pre rodičov 1.-8.roč. ZŠ)

     • Vážení rodičia žiakov základnej školy,

      od 1.9. 2019 vstupuje do účinnosti nové zákonné nariadenie o poskytovaní štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

      vďaka ktorému budú mať všetky deti ZŠ dotovaný obed v školskej jedálni sumou 1,20 EUR.

      Znamená to, že príspevok rodiča na úhradu nákladov na jedno hlavné jedlo sa výrazne zníži (0,25 EUR pre I.st. a 0,33 EUR pre II.st.).

       

      Dotovaný obed sa bude poskytovať len za predpokladu, že stravník/žiak splní všetky podmienky na jeho poskytnutie

      ktoré sú zaznamenané v Internej smernici školy o poskytovaní stravovacích služieb.

      Smernicu Vám posielame v prílohe a prosíme Vás o jej naštudovanie.

       

      Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň sa na uvedené nariadenie musí pripraviť po logistickej stránke (osobitne personálne), 

      záväznú prihlášku na stravovanie je potrebné v písomnej podobe

       odovzdať vedúcej školskej jedálne p. Bečárovej do 28.6. 2019!!!  

       

      Od budúceho školského roku bude stravovanie v školskej jedálni možné iba 

      pri splnení týchto troch podmienok v stanovenej lehote, t.j. pred začiatkom stravovania:

      1. Podanie záväznej prihlášky na stravovanie

      2. Zaplatenie stravného

      3. Zaplatenie vratnej kaucie

       

      Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme Vás o súčinnosť včasným odovzdaním prihlášky!

       

      Daniel Masarovič, riaditeľ

       

      Vybrané časti zo smernice:

       

      Cena dotovaného obeda:

      základná škola – žiaci I. st. (stravníci od 6 do 11 rokov)                   0,25 EUR

      základná škola – žiaci II. st. (stravníci od 11 do 15 rokov)                0,33 EUR

      Cena dotovaného obeda predstavuje rozdiel medzi celkovými nákladmi na jedno hlavné jedlo a štátnou dotáciou v sume 1,20 eura.

       

      Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

      1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

      2. Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed výhradne osobným odberom (nie do prenosných nádob) v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11,45 do 14,15.

       

      Platba zákonného zástupcu:

      A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

        Mesačná platba stravného:   I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) – 5 €                   II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –  7 €

      B) Vratná kaucia - zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škole náklady za dotovaný obed v prípade, ak žiakovi nevznikol nárok na obed (nezúčastnil sa vyučovania) a riadne sa z odberu obeda v stanovenom čase neodhlásil, keďže pomernú časť obeda vo výške poskytnutej štátnej dotácie (1,20 EUR) nebude mať škola zo strany štátu preplatenú. Za týmto účelom je zákonný zástupca povinný vopred zložiť kauciu vo výške 20 eur, ktorá mu bude
      v prípade nevyčerpania počas celého školského roka na požiadanie vrátená. Za každý neodhlásený obed škola strhne z kaucie sumu 1,20 EUR. Rovnako bude škola postupovať aj v prípade, ak žiakovi vznikol nárok na obed (zúčastnil sa vyučovania), ale obed nebol odobraný ani odhlásený.

       

      Pokyny k platbe stravného:

      Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu

      Konštantný symbol:                0308

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

      Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania odbedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

      Pokyny k úhrade vratnej kaucie

      Číslo účtu IBAN:                               SK36 5600 0000 0032 0929 4007

      Variabilný symbol:                          jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu

      Konštantný symbol:                       0308

      Správa pre prijímateľa:                 meno a trieda žiaka – kaucia SJ

      Pri poklese vratnej kaucie pod sumu 5 EUR bude stravovanie žiaka v školskej jedálni pozastavené do doby doplnenie kaucie do výšky 20 EUR. O poklese kreditu kaucie pod 10 EUR bude stravník informovaný formou notifikačnej správy zo systému EduPage.

       

      Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

      Žiak resp. jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z dotovaného obeda najneskôr do 7:45 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

      V prípade, že žiak nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň nevzniká nárok alebo nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň vznikol nárok, ale obed neodobral, bude tento obed uhradený z kaucie (1,20 €) a zo stravného (zvyšná časť).

      2019_Smernica_stravovanie.pdf

      Prihláška_na_stravovanie_2019-2020.docx

     • Výmenný pobyt žiakov z Hildesheimu

     • Od 3.júna do 7. júna prebiehal na našej škole výmenný pobyt medzi Biskupským gymnáziom v Hildesheime a našou školou. Tento krát navštívilo našu školu 17 študentov z Nemecka, ktorých sprevádzali dvaja učitelia- Constanze Friedrich a Joachim Leesch. Po namáhavej a dobrodružnej ceste vlakom sa im podarilo doraziť v pondelok o 0:45 na stanicu v Malackách, kde si ich vyzdvihli naše slovenské rodiny, ktoré im poskytli ubytovanie a stravu. Hneď na druhý deň sa zúčastnili vyučovania náboženstva, dejepisu, nemčiny a angličtiny, kde sa niektorí aj aktívne zapájali, pomáhali a niečo nové aj dozvedeli. Poobede sa vydali spolu so svojimi slovenskými rovesníkmi pod vedením pani učiteľky Šišanovej a Lepišovej na potulky Bratislavou, kde v angličtine a nemčine spoznávali známe pamiatky ako Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Academiu Istropolitana, Dom U dobrého pastiera, Zichyho palác....V stredu ráno sme spolu s pani učiteľkou Pavúčkovou a Zajačkovou vyrazili  do Šaštína, kde sme absolvovali svätú omšu v slovenčine aj  v nemčine. Po svätej omši smerovala naša cesta do Skalice. Pochutnali sme si na trdelníkoch u Havlíkú a po obede sme sa  plavili Baťovým kanálom. Vo štvrtok sme si vypočuli prezentácie našich študentov o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a po nich nasledovalo pod vedením Beiny Reifovej a v podaní našich šikovných mladých hercov krásne divadelné predstavenie o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi  Žil som večnosť v sekundách. Poobede sme absolvovali prehliadku Malaciek a náš výmenný pobyt zavŕšila spoločná opekačka na školskom dvore. Ďakujeme všetkým rodinám, ktoré poskytli pre nemeckých študentov ubytovanie  a pani učiteľkám Pavúčkovej, Zajačkovej a Šišanovej, ktoré nás počas týchto dní sprevádzali, organizovali aktivity, pomáhali s prekladaním a tlmočením. 

      Fotogaléria...

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“