• Škola môže vyzerať aj inak...

     • 21. februára 2018 privíta malacké Gymnázium sv. Františka Assiského v rámci Dňa otvorených dverí nových záujemcov o štúdium. Otvorené dvere sú súčasne symbolom výmeny a medzi tými, pre ktorých sa tu maturita stala štartom, je mnoho úspešných osobností, ktoré ďalej ovplyvňujú svoje okolie a nesú odkaz tejto školy vo svojej práci. Sú medzi nimi napríklad historik a publicista Martin Macejka, manažér a držiteľ prestížneho ocenenia StartUp Awards 2017 Miroslav Konečný, medzinárodne uznávaný virológ Róbert Szabo, herecký talent Michal Jánoš, úspešné IT manažérky sestry Kolmanové,  experti v oblasti bankovníctva Adam Nádaský a Vladimír Kunštek,  vedkyňa v oblasti rádioaktivity Barbora Richvajsová, Andrea Gašparovýchová, absolventka  Universität Wien, atď. 

      V rozhovore s riaditeľom gymnázia Mgr. Danielom Masarovičom sa zoznámime so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú úspešnú cestu.

      Čím je systém výučby na vašej škole tak jedinečný?

      Najjednoduchšie bude začať od konca – sme presvedčení (a tak aj konáme), že „výsledným produktom“ školy nemôže byť žiak, ktorý má podľa bežného modelu školského systému široké vedomosti z každého vyučovacieho predmetu získané pasívnym spôsobom. Toto neskôr vedie v živote človeka k priemernosti a povrchnosti. Zdôrazňujeme celostné formovanie študentov a individualizované postupy vo výučbe s ich aktívnym prejavom. Naším cieľom je mladý človek, ktorý po ukončení štúdia pozná vlastnú hodnotu a jedinečný zmysel svojej životnej cesty. Vie, že v ňom samotnom je sila tvoriť, ovplyvňovať a prinášať nové myšlienky. Študent, ktorý sa naučil učiť sa, adaptovať sa na zmenu a má kvalitné komunikačné, prezentačné a socializačné zručnosti. Ide nám predovšetkým o to, aby školské prostredie cez rôzne aktivity dávalo impulzy pre rast každého študenta v závislosti od jeho individuálnych potrieb. Aby sa rozširovalo nielen poznanie žiaka, ale aj jeho videnie, myslenie a vnímanie.  Tomuto cieľu efektívne prispôsobujeme náš školský program.

      Ste cirkevné gymnázium. Akú úlohu zohráva náboženstvo v živote a chode školy?

      Sme škola otvorená a prijímame každého žiaka bez rozdielu vierovyznania. Každý človek je pre nás osobnosťou s rovnakou dôstojnosťou a hodnotou. Dôležitá je ochota študentov spolupracovať pri vlastnom odbornom i osobnostnom dozrievaní. Sme súčasne škola moderná, čo okrem iného znamená, že podporujeme zážitkové vyučovanie s aktívnou a tvorivou účasťou žiaka. Prístup školy k svojim študentom a ich vzťah s učiteľom ako priateľom tu však samé predurčujú vlastnosti a kvality pedagóga. Náš pedagogický zbor je skutočne harmonickou skupinou erudovaných, vnútorne silných, komunikatívnych  a inšpiratívnych osobností.

      Volíte v škole s takýmito piliermi vlastné cesty výučby?

      Jedinečný systém môže fungovať len v jedinečnej atmosfére. Nemám na mysli len kvalitu výučby, či vybavenie učební, aj keď v tomto smere je náš štandard skutočne vysoký. To prostredie je vytvorené zo študentov, pedagógov, rodičov, ako rád vravím,  celého školského spoločenstva, ako aj materiálneho zázemia, pozitívneho myslenia ale i neuveriteľne inšpiratívnej a formujúcej atmosféry historických priestorov. Tu genius loci funguje bez najmenších pochybností.  Prostredie prispieva ku kultivácii duše človeka a máme to nie len na mysli, ale v sebe. Budujeme školskú knižnicu ako Centrum kultúrnosti a vzdelanosti, ktoré prepájame s ďalším projektom kláštornej záhrady. Znie to asketicky, no je to vo svojej podstate premena veľkého vnútorného átria na vonkajší spoločenský priestor s miestami pre debaty, amfiteátrom ako aj s miestami, kde môže človek osamote čítať pod holým nebom. Škola poskytuje otvorenú platformu pre dialógy s hosťujúcimi významnými osobnosťami, buduje sa muzikálnu učebňa, posilňovňa, ale aj schodolez pre deti s pohybovými problémami. Súčasťou tímu je kariérny poradca, vlastná školská psychologička i špeciálny pedagóg.

      Iné školy o sebe hovoria predovšetkým ako o zoznamoch vybavenia, pobytov, programov. Váš slovník je celkom iný.

      Už som hovoril, že rovnako aj my sme moderná škola so špičkovým zariadením odborných učební, poznávacími jazykovými pobytmi, kurzami, atď.  Samozrejme, že máme štipendijný fond pre podporu talentov. A máme aj mimoriadne výsledky. Nielen v úspešnosti našich absolventov na vysokých školách, ale už počas štúdia u nás. Napríklad v ostatnom roku sme zaznamenali účasť až piatich študentov v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti na najvyššej, celoštátnej úrovni a to dokonca z jednej triedy! To považujeme za samozrejmé, lebo sme škola. Úspešnosť študenta je vždy podmienená osobným rozhodnutím nechať sa viesť a formovať smerom k špecifickej odbornosti a k pevnému charakteru.

      Pre nás je však škola o vzťahoch, otváraní sa novým veciam, získavaniu zručností a návykov, schopnosti rozlišovať, myslieť kriticky, vidieť, kráčať a predovšetkým byť a spoznať samého seba.

      KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

      štvorročného vzdelávacieho programu

      na Gymnáziu sv. Františka Assiského Malacky pre školský rok 2018/2019

                  Riaditeľ Gymnázia sv. Františka Assiského Malacky, ktoré je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky, v súlade s § 65 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje nasledujúce kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu Gymnázia sv. Františka Assiského Malacky pre školský rok 2018/2019

      1. V školskom roku 2018/2019 bude otvorená jedna trieda ročníka gymnázia s počtom žiakov maximálne 31.
      2. Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie nižšieho stredného vzdelávania (ukončený 9. ročník ZŠ) a splnenie podmienok prijímacieho konania (bod 3).
      3. Podmienkou prijatia na štúdium je, aby uchádzač

      a)  nemal na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka ZŠ a na polročnom vysvedčení (príp. výpise klasifikácie) 9. ročníka ZŠ horší priemer známok ako 2,2. Priemer sa počíta z uvedených vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, dejepis, geografia, biológia, chémia, fyzika. Súčasne žiak nesmie byť hodnotený z uvedených predmetov klasifikačným stupňom „dostatočný“ a „nedostatočný“;

      b)  získal na celoslovenskom Testovaní 9 v školskom roku 2017/2018 v každom testovanom predmete (SJL, MAT) aspoň 50% bodového hodnotenia;

      c)   úspešne vykonal prijímaciu skúšku.

      4. KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium  BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

      Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete (SJL, MAT) samostatne úspešnosť najmenej 90 %, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky odošle riaditeľ školy uchádzačovi o štúdium najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

      Uchádzači, ktorí nespĺňajú uvedené kritérium, budú konať prijímaciu skúšku.

      5. KRITÉRIÁ PRIJATIA na štúdium  S PRIJÍMACOU SKÚŠKOU

      Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

      Prijímacia skúška overuje vedomosti z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika formou písomného testu a v rozsahu určenom vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu na základnej škole.

      Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

      • Matematika – 60 minút
      • Slovenský jazyk a literatúra (gramatická a literárna časť) – 60 minút

      Termín konania prijímacích skúšok

      1. termín:     14. máj 2018 (pondelok)

      2. termín:     17. máj 2018 (štvrtok)

      Riaditeľ školy pozve uchádzača na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. Pozvánka bude zaslaná na adresu zákonného zástupcu žiaka uvedenej na prihláške.

      KRITÉRIÁ PRIJATIA zahŕňajú:

      1. výsledky prijímacej skúšky.
      2. výsledky Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
      3. výsledky na predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach v 5. - 9. ročníku ZŠ.
      4. hodnotenie správania žiaka v 5. – 9. ročníku ZŠ.

      Na základe bodového hodnotenia jednotlivých prijímacích kritérií uvedených v bode
      a) – d) budú prijatí uchádzači do maximálneho počtu 31 žiakov
      (vrátane uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky).

      ŠTRUKTÚRA BODOVÉHO HODNOTENIA PRIJÍMACÍCH KRITÉRIÍ

      a) Výsledky prijímacej skúšky sa hodnotia nasledovne:

      • test z matematiky – max. 80 bodov,
      • test zo slovenského jazyka a literatúry – max. 80 bodov.

      Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné dosiahnuť minimálne 50% bodov z každého testovaného predmetu.

      b) Výsledky Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky:

      • každé percento dosiahnutej úspešnosti v testovanom predmete = 0,5 bod

      Maximálny počet bodov za výsledky z testovania je 100 bodov (50 bodov zo slovenského jazyka a literatúry, 50 bodov z matematiky).

      c) Výsledky žiaka na predmetových olympiádach a individuálnych umeleckých, športových a iných súťažiach v 5. – 9. ročníku ZŠ hodnotené podľa nasledujúcej tabuľky:

      Okresné kolo                                                    Krajské a vyššie kolá

      1. miesto      13 bodov                                  1. miesto            20 bodov

      2. miesto        8 bodov                                  2. miesto            15 bodov

      3. miesto        5 bodov                                  3. – 6. miesto     10 bodov

      Celkové body sa spočítavajú za každý druh a každé kolo predmetovej olympiády a súťaže. Žiak je povinný priložiť k prihláške doklady (ako diplom) potvrdzujúce dosiahnuté umiestnenie.

      d) Hodnotenie správania žiaka v 5. – 9. ročníku ZŠ

      • Za zníženú známku zo správania môže byť odpočítaných 50 bodov (posudzuje sa individuálne).

      Celkové bodové hodnotenie je súčtom bodov v jednotlivých prijímacích kritériách (podľa bodu a – d). Na základe celkového bodového hodnotenia sa stanoví poradie uchádzačov.

      1. Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov sa bude pri stanovení celkového poradia uchádzačov prihliadať na nasledujúce doplnkové kritériá
      2. Zmenená pracovná schopnosť žiaka alebo žiak so ŠVVP (potrebné preukázať).
      3. Väčší celkový počet bodov z prijímacej skúšky.
      4. Väčší celkový počet bodov za Testovanie 9.
      5. Neúčasť na prijímacích skúškach je možné ospravedlniť len zo závažných dôvodov (v prípade ochorenia doklad od lekára nesmie byť starší ako tri dni) a najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. na riaditeľstve školy. Riaditeľ školy určí neprítomnému uchádzačovi náhradný termín prijímacej skúšky a rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa výsledky týchto žiakov zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a z takto vytvoreného poradia bude doplnený počet prijatých uchádzačov do počtu 31 v súlade so stanovenými kritériami.
      6. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na informačnej výveske v budove školy                  a na školskej web stránke www.csmalacky.sk najneskôr dňa 1 mája 2018.
      7. Riaditeľ školy písomne doručí prijatému uchádzačovi rozhodnutie o prijatí do školy a oznámi mu termín a miesto zápisu na štúdium na gymnáziu.
      8. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše do určeného termínu, riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

      Poznámky

      1. Termín doručenia písomnej prihlášky na strednú školu je do 20.4.2018 (zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 10.4.2018). Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Na prihláške je potrebné uviesť termín prijímacej skúšky!
      2. Na škole sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky. Anglický jazyk sa vyučuje povinne na pokročilej úrovni. Druhý jazyk, ktorý sa vyučuje na začiatočníckej úrovni, si žiaci vyberajú z ponuky: nemecký a taliansky jazyk (min. počet žiakov v skupine je 13 - pri počte 31 žiakov v triede).
      3. Podmienkou prijatia žiaka je písomný súhlas rodičov s výchovou a vzdelávaním žiaka v duchu katolíckej viery a morálky (vyžaduje sa pri zápise).

      Kritériá prijatia boli prerokované na pedagogickej rade 24.1.2018 a na rade školy 15.2.2018.

      V Malackách 16. februára 2018                                                       Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                          riaditeľ školy

      Schválené zriaďovateľom:

      V Bratislave 16. februára 2018                                                        Mgr. Viera Kyselicová

                                                                                                                        riaditeľka AŠÚ    

     • ŠKD – Návšteva divadla

     • V stredu, 24.1.2018, mali deti z klubu spestrený program divadielkom „Snehuliačikovia“, pod vedením pána Zeteka, ktorý opäť nesklamal a svojou tvorivosťou ich nielen zaujal, ale aj zapojil do príbehu.

     • Šaliansky Maťko v CVČ

     • Dňa 26. januára 2018 sa v priestoroch CVČ Malacky stretli recitátorské talenty, a to v okresnom kole súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. Išlo už o 25. ročník, ktorý bol pre našu školu úspešným – priniesli sme dve strieborné „medaily“. V II. kategórii získal cenné druhé miesto Richard Stano a v III. kategórii Samuel Vrlák. Gratulujeme im a z ich výsledku sa tešíme.

     • Prvé dve miesta v Okresnom kole olympiády v NEJ

     • Dňa 18.1. sa na pôde Gymnázia na Ulici 1. mája v Malackách  konalo okresné kolo nemeckej olympiády, ktorej sa zúčastnili dvaja naši gymnazisti Ján Zongor IV.AG a Isabel De Pasquale IV.AG V kategórii 2B - určenej  pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl, obsadili prvé dve miesta a postupujú do krajského kola v Bratislave, kde si už o pár týždňov opäť zmerajú sily s ostatnými. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľke Ing. Stanislave Zajačkovej, ktorá študentov pripravovala na olympiádu. 

     • Petícia proti postupnej likvidácii cirkevného školstva

     • Milí rodičia, priatelia,

      iste ste zachytili, že okresný úrad v Bratislave rozhodol o diskriminačnom rušení prvých tried 8-ročných gymnázií tak, že z 212 detí v cirkevných gymnáziách môže nastúpiť v septembri len 26 (zatiaľ čo v súkromných 52 a v štátnych/verejných 465 detí). Cirkevné školy prídu na osemročných gymnáziách až o 88 % žiakov, štátne len o 25,6 %.

      Od začiatku Bratislavská arcidiecéza robí všetko preto, aby sa cirkevné osemročné gymnáziá zachovali. Do tohto procesu vstúpili aj rodičia detí v cirkevných školách, ktorí spustili petíciu proti postupnej likvidácii cirkevného školstva. Je veľmi dôležitá.

      NECH SA PÁČI LINK: http://www.citizengo.org/sk/sc/147493-peticia-proti-disrkiminacii-cirkevneho-skolstva

      Prosíme Vás o podporu podpísaním tejto petície.

      Ďakujeme veľmi pekne.

     • Obrátený adventný kalendár v I.B - darovať niečo zo seba

     • Advent si žiaci I.B spestrili obráteným kalendárom, kedy popri zbierke hygienických potrieb pre Betániu mysleli aj na tých najmenších v tomto azylovom centre. Každý deň sa mal jeden zo žiakov vzdať nejakej peknej zachovalej hračky v prospech detí z Betánie. Vyzbierali sme naozaj úctyhodnú zbierku krásnych a kvalitných nielen hračiek, ale aj písacích potrieb, kníh a kvalitných edukačných hier. V stredu 17.1. sme sa spolu rozhodli urobiť si prechádzku do azylového centra a osobne deťom hračky odovzdať. Tento skutok lásky bol prínosom nielen pre deti z Betánie, ale najmä pre naše deti, ktorým vštepil trvalé a vzácne hodnoty spolupatričnosti, schopnosti  podeliť sa, vedomia, že na svete sú deti s rôznym osudom a nie všetky mali toľko šťastia, ako práve my. Po dlhej, ale peknej vychádzke,  sme dorazili pred Betániu, kde nás zastihlo drobné „polystyrénové“ krupobitie.  Deti aj obyvateľky Betánie nás milo privítali a naši prváci im odovzdali darčeky. Potom nasledovala ďalšia časť programu – utužovanie triedneho kolektívu príjemným spôsobom - spoločná pizza v neďalekej pizzérii, kde už na nás čakal ochotný kolektív. Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi Kopeliovičovi za vrúcne prijatie, štedrosť a príjemnú atmosféru. Spoločne strávené popoludnie bolo skutočne krásne a veselé a nás veľmi potešilo, že sa k nám pridalo aj niekoľko mamičiek a my sme tak ešte viac mohli utužovať náš triedny kolektív na viacerých úrovniach. Cestu domov sme absolvovali ako praví rytieri – bez reptania sme sa prešli a vrátili do ŠKD z našej rytierskej výpravy darovania kúsku zo seba samého. No a naše dievčatá sa vrátili ako správne dámy na „koči“ s pani uč. Trnkovou, ktorá nám pomohla darčeky do Betánie odviezť a s našimi „dvornými dámami“ mala veľký súcit J Predsa sa však medzi nimi našla statočná Evička, ktorá sa spolu s chlapcami po „svojich“ vrátila z tejto rytierskej cesty, za čo jej patrí môj veľký obdiv J

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=251

     • Rodičovské stretnutie

     • Pozývame Vás na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18. januára 2018 so začiatkom o 16.45 v triedach spoločnými triednymi aktívami (po skončení budete mať možnosť osobne konzultovať s vyučujúcimi všetky radosti a starosti Vašich detí).

      Rodičov žiakov IX.A a IX.B triedy ZŠ pozýva na stretnutie kariérna poradkyňa našej školy Mgr. Michaela Lániková od 17.45 hod. do prírodopisnej učebne.

      Po skončení stretnutia Vás riaditeľ školy srdečne pozýva na  prezentáciu o možnostiach štúdia na našom gymnáziu.

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“