• Podrobné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

     ZMENA - Maturita 2021

     V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

     Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

     • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
     • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
     • Zmeny dostupné na: Rozhodnutie ministra zo 4. 1. 2021

      

     Prehľad dôležitých informácii a termínov:

     Do 30. 9. 2020 sú maturanti povinní si elektronicky cez modul Prihlásenie v IŽK vybrať maturitné predmety.

     Maturuje sa povinne zo:

     1. slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (písomná forma internej časti PFIČ– sloh,
     2. cudzieho jazyka – úroveň B2 (vyššia) – PFIČ,
     3. voliteľného predmetu – s aspoň 6 hodinovou dotáciou za celé štúdium (nie druhý cudzí jazyk) – napr.:  MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, OBN, DEJ, INF, KNB,
     4. voliteľného predmetu – ľubovolný zo zoznamu maturitných predmetov – bez úrovne a cudzí jazyk –   úroveň B1 (nižšia), alebo B2 (vyššia) – bez EČ a PFIČ.

     Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával.

     Neskoršiu zmenu predmetov je možné vykonať len písomnou žiadosťou riaditeľovi školy. V žiadosti musí žiak uviesť vážne dôvody, prečo o túto zmenu žiada (zákonč.245/2008Z.z.). Riaditeľ školy najneskôr do 31. 1. daného školského roka môže ale nemusí v osobitnom prípade povoliť túto zmenu.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“