Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Informačník

Textová podstrana

Organizačné zložky

Základná škola Mansveta Olšovského

Gymnázium sv. Františka Assiského

Adresa školy

Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky

Telefónne číslo

034 772 3803

IČO/ DIČ

42256887 / 2820009731

WEB

www.csmalacky.sk / csmalacky.edupage.org

E-MAIL

csmalacky@gmail.com; cirkevnaskolamalacky@gmail.com

Fondový účet školy

SK72 5600 0000 0032 0929 2001 (Prima banka)

Za všetky Vaše dary a podporu Vám ďakujeme!

Zriaďovateľ školy

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza,

Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Riaditeľ školy

Mgr. Daniel Masarovič

0917 350 117; daniel.masarovic@gmail.com

Zástupkyňa

riaditeľa školy

Mgr. Elena Kabarcová

0908 115 450; elena.kabarcova@gmail.com

Zástupkyňa

riaditeľa školy

Mgr. Elena Hušková

0905 719 301; spsmalackyhuskova@gmail.com

Duchovný správca školy

Dp. ThLic. Ing. Peter Mášik

Výchovný poradca školy

Mgr. Lucia Belanská

lucia.belanska@gmail.com (konzultácie po dohode)

Kariérny poradca školy

Mgr. Michaela Lániková - ZŠ/m.lanikova@centrum.sk

Ing. Stanislava Zajačková – G/stana_fabka@hotmail.com

Školský psychológ

Mgr. Miroslava Majdová

0907 405 082                        majdova.mirka@gmail.com

Špeciálny pedagóg

PaedDr. Ľubica Sedláková   lubica.sedlakova.ls@gmail.com                         

Sekretariát školy

034 772 3803    Úradné hodiny:  Po-Pia  7.30 – 15.30

Katarína Rakárová         katarina.rakarova@gmail.com

Ing. Helena Artimová    artimova.helena@gmail.com

Mgr. Beata Reifová        beata.reifova@gmail.com

Vedúca

školského klubu detí

Bc. Ľubica Voltemarová   lubica.voltemarova@gmail.com

0910 842 378; na b.ú. SK05 5600 0000 0032 0929 0006 sa poukazujú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD

Prevádzka ŠKD: 6.00 - 7.45; 11.30 - 17.30

Vedúca

školskej jedálne

Nina Bečárová 0917 350 602;  n.becarova@gmail.com

(odhlasovanie z obedov deň vopred do 14.00; aj cez IŽK) na b.ú. SK36 5600 0000 0032 0929 4007 sa poukazujú príspevky za stravné

Rodičovské združenie ProSchola

b.ú. SK93 1100 0000 0029 4946 0176- poukazujú sa príspevky rodičov (ZRPŠ) a 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

Triedny učiteľ – e-mailový kontakt / Zastupujúci TU

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

I.A

sr. Terezka  terezkakudelova@gmail.com / Denisa Trnková

I.B

Adela Greliková  a.grelikova@gmail.com / sr. Terezka 

I.C

Denisa Trnková  denisa.trnkova@pobox.sk / Adela Greliková

II.A

Lucia Kneblová  lucia.kneblova@gmail.com / Petra Janská

II.B

Petra Janská  peta.skola@gmail.com / Lucia Kneblová

III.A

Alžbeta Fedorová alzbeta.fedor@gmail.com / Viera Slobodová

III.B

Viera Slobodová  slobodovaviera@azet.sk / Alžbeta Fedorová

IV.A

Miroslava Čutková mirka.cutka@gmail.com / Alexandra Volková

IV.B

Dagmar Erdélyiová  dagmar.erdelyiova@gmail.com / Miroslava Čutková

IV.C

Alexandra Volková  alexandra.v@centrum.sk / Dagmar Erdélyiová

V.A

Veronika Šišanová  sisanova.v@gmail.com / Renáta Nechalová

V.B

Tomáš Lopeň   tomas.lopen@gmail.com / Veronika Šišanová

V.C

Renáta Nechalová  renata.nechalova@azet.sk / Tomáš Lopeň

VI.A

Jana Neužilová   neuzilova.j@gmail.com/ Michaela Florková

VI.B

Adriana Stanová   astanova244@gmail.com / Jana Neužilová

VI.C

Michaela Florková   m.florkova92@gmail.com  / Adriana Stanová

VII.A

Dominika Galliková   dominikagallikova@gmail.com/ Lucia Belanská

VII.B

Ľubomíra Chachulová  chachulova.lubomira@gmail.com/ Dominika Galliková

VII.C

Lucia Belanská  lucia.belanska@gmail.com / Ľubomíra Chachulová

VIII.A

Adela Urbánová  adela.urbanova@gmail.com / Lenka Balleková 

VIII.B

Lenka Balleková   ballekova.lenka.work@gmail.com / Adela Urbánová

IX.A

Michaela Lániková  m.lanikova@centrum.sk / Martina Slováková

GYMNÁZIUM

I.G

Jozef Ondrejka  joon2@azet.sk / Daniela Pavúčková

II.G

Daniela Pavúčková daniela.tesakova@gmail.com / Jozef Ondrejka

III.G

Zuzana Lepišová lepisova@gmail.com / Viera Slezáková 

IV.G

Viera Slezáková  vierka.slezak@gmail.com / Zuzana Lepišová

 

Ďalšie dôležité aktivity/akcie školského roku:  

DŠS – Deň školského spoločenstva

Termín

Teambuilding GYM –1. – 4. roč. G, Šaštín

20. - 22. september

Diecézna púť detí cirkevných škôl do Šaštína5.,8.roč.ZŠ

21. september

Deň sv. Františka, Športový deň o pohár RŠ - GYM

4. október

Pešia púť do Šaštína

13. október

Hovorme o jedle - zdravovedná súťaž

17. október

Imatrikulácie prvákov GYM

23. október

Imatrikulácie prváčikov ZŠ

8. november

Stužková slávnosť

9. november

Plavecký kurz pre žiakov - 2. ročník ZŠ

19. - 23. november

Testovanie žiakov 5. roč. z MAT, SJL

21. november

CecilFest -spevácky festival (nielen) hudobných talentov

22. november

Obnova zasvätenia Nepoškvrnenej Panne Márii

7. december

Charitatívna zbierka pre centrum Betánia

10. - 18. december

Jasličková slávnosť, Vianočné besiedky v triedach

20. - 21. december

Konverzačný kurz z anglického jazyka

11. – 15. február

Školský ples – Motel-M MA

8. február

Krajské kolo recitačnej súťaže "a Slovo bolo u Boha"

13. február

Kultúrobranie, alebo aj remeslom sa človek živí

21. - 22. február

Deň otvorených dverí na gymnáziu

22. február

Lyžiarsky kurz - 2.st., GYM

3. - 8. marec

Maturita - písomná časť

12. - 14. marec

Deň vody - aktivity environmentálneho charakteru

22. marec

Testovanie žiakov 9. roč. z MAT, SJL

3. apríl

Deň Zeme - aktivity environmentálneho charakteru

26. apríl

DOD pre budúcich prvákov ZŠ / Zápis do 1. ročníka ZŠ

apríl

Študentská konferencia - GYM

7. máj

Prijímacie skúšky na gymnázium

13., 16. máj

Maturita - ústna časť

21. máj - 22. máj

Škola v prírode – 4. roč. ZŠ, Rodinkovo

20. - 24. máj

Deň detí - netradičné športové a pohybové súťaže

31. máj

Deň rodiny - spoločenská akcia školy

9. jún

Partnerská spolupráca (BiGY Brno,DAS BISCHÖFLICHE GYMNASIUM  JOSEPHINUM Hildesheim, Erazmus+ - program mediácie 4 krajín)

počas celého roka

EKO-PROGRAM - environmentálny celoškolský projekt (Deň vody, Deň Zeme, Zber papiera, elektrozariadení a batérií, mobilov)

október - jún

Otvorená platforma na gymnáziu -

diskusné fórum na spoločenské témy s inšpiratívnymi osobnosťami

počas celého roka