• PRIJÍMACIE  KONANIE pre školský rok 2020/2021

    Milí uchádzači o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu,

    v školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov maximálne 26.

    Školský vzdelávací program – zameranie:

    • intenzívna jazyková príprava – výučba dvoch cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk); jeden CJ (maturitný) na úrovni B2. Ako nepovinný jazyk v rámci záujmových útvarov sa na škole vyučuje aj latinčina, taliančina a španielčina,
    • podporované vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov so zámerom získania kvalitného všeobecného rozhľadu potrebného pre štúdium na VŠ,
    • projektová, vedecká a bádateľská činnosť,
    • získanie informatizačných, prezentačných a komunikačných zručností v multipredmetovom rozmere.
    • získania kvalitného všeobecného rozhľadu pre ďalšie VŠ - štúdium.

    Charakteristika školy:

    • rodinná škola zdôrazňujúca potrebu kvalitného vzdelávania a komplexnej formácie študentov,
    • kresťanské hodnoty a spoločenstvo viery, 
    • cieľavedomá podpora rozvoja schopností a talentov ako aj charakteru mladých ľudí, 
    • výborné materiálne podmienky a moderné, pôsobivé a digitalizované učebne,
    • progresívne a moderné metódy výučby,
    • zážitková výučba s bilingválnymi prvkami vzdelávania,
    • individuálny a priateľský prístup – pomoc kariérneho a výchovného poradcu, školského psychológa, duchovnej osoby, každého pedagóga,
    • škola ako spoločenstvo - kultúra zameraná na vzájomné vzťahy,
    • škola ako životný priestor – záujmová činnosť a mimovyučovacie aktivity,
    • škola ako prostredie – autentická atmosféra dôvery, radosti a bezpečia,
    • seriózna a individuálna príprava na vysokoškolské štúdium.
    • úspešní študenti a absolventi s perspektívnym uplatnením v praxi.

    KRITÉRIÁ  PRIJATIA  DO  1. ROČNÍKA  PRE ŠKOLSKÝ ROK  2020/2021

    Kritéria prijatia

    Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium

    INFORMAČNÝ BULLETIN !  (neprehliadnismiley )

    PREZENTÁCIA O ŠKOLE

    Dôležité pokyny:

    Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

    Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

    Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

    Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

    Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

    Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní Vám radi poskytneme na tel. č. 0917 350 117 (Daniel Masarovič, riaditeľ školy), 0901 720 084 (Ľubomíra Ružičková, zástupkyňa RŠ).

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“