• PRIJÍMACIE  KONANIE pre školský rok 2020/2021

    Milí uchádzači o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu,

    v školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov maximálne 26.

    Školský vzdelávací program – zameranie:

    • intenzívna jazyková príprava – výučba dvoch cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk); jeden CJ (maturitný) na úrovni B2. Ako nepovinný jazyk v rámci záujmových útvarov sa na škole vyučuje aj latinčina, taliančina a španielčina,
    • podporované vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov so zámerom získania kvalitného všeobecného rozhľadu potrebného pre štúdium na VŠ,
    • projektová, vedecká a bádateľská činnosť,
    • získanie informatizačných, prezentačných a komunikačných zručností v multipredmetovom rozmere.
    • získania kvalitného všeobecného rozhľadu pre ďalšie VŠ - štúdium.

    Charakteristika školy:

    • rodinná škola zdôrazňujúca potrebu kvalitného vzdelávania a komplexnej formácie študentov,
    • kresťanské hodnoty a spoločenstvo viery, 
    • cieľavedomá podpora rozvoja schopností a talentov ako aj charakteru mladých ľudí, 
    • výborné materiálne podmienky a moderné, pôsobivé a digitalizované učebne,
    • progresívne a moderné metódy výučby,
    • zážitková výučba s bilingválnymi prvkami vzdelávania,
    • individuálny a priateľský prístup – pomoc kariérneho a výchovného poradcu, školského psychológa, duchovnej osoby, každého pedagóga,
    • škola ako spoločenstvo - kultúra zameraná na vzájomné vzťahy,
    • škola ako životný priestor – záujmová činnosť a mimovyučovacie aktivity,
    • škola ako prostredie – autentická atmosféra dôvery, radosti a bezpečia,
    • seriózna a individuálna príprava na vysokoškolské štúdium.
    • úspešní študenti a absolventi s perspektívnym uplatnením v praxi.

    KRITÉRIA  PRIJATIA  DO  1. ROČNÍKA  PRE ŠKOLSKÝ ROK  2019/2020 kritéria pre školský rok 2020/2021 budú vychádzať z týchto kritérií. 

    INFORMAČNÝ BULLETIN !  (neprehliadnismiley )

    PREZENTÁCIA O ŠKOLE

    Dôležité pokyny:

    • 20. APRÍL 2021  - posledný termín doručenia písomnej prihlášky na strednú školu (zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 10.4. 2020). Na prihláške je potrebné uviesť termín prijímacej skúšky!
    • 24. APRÍL 2019 - riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka do školy zákonným zástupcom uchádzačov, ktorí nebudú robiť prijímacie skúšky (súčasne určí miesto a termín zápisu). Prijímacie kritériá bez prijímacej skúšky sú uvedené v kritériách prijatia.
    • 24. APRÍL 2020 - riaditeľ školy odošle písomnú pozvánku pre uchádzačov, ktorí budú robiť prijímaciu skúšku (súčasťou pozvánky budú organizačné pokyny k skúške).  

    Termín konania prijímacích skúšok:

    1. termín:   11. máj 2020 (pondelok)

    2. termín:   14. máj 2020 (štvrtok)

    • 15. MÁJ 2019 - zverejnený zoznam prijatých uchádzačov (na informačnej výveske v škole a na webovej stránke školy www.csmalacky.sk). Riaditeľ školy odošle prijatému uchádzačovi rozhodnutie o prijatí do školy a oznámi mu termín a miesto zápisu na štúdium na gymnáziu.

    Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní Vám radi poskytneme na tel. č. 0917 350 117 (Daniel Masarovič, riaditeľ školy), 0905 719 301 (Elena Hušková, zástupkyňa RŠ).

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“