• ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ pre školský rok 2021/2022

    BUDE PREBIEHAŤ V ZMYSLE AKTUÁLNYCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ V PRIEBEHU MESIACA APRÍL 2021

     

    Informácie k zápisu prvákov:

     

    Vyplňte  elektronickú prihlášku, ktorá bude k dispozícii v priebehu mesiaca apríl 2021.  Prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne a dôsledne dodržiavali dĺžne a mäkčene. Po odoslaní škola prihlášku spracuje, vytlačí a pripraví k overeniu údajov.

    Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť zrealizovať zápis elektronickou formou, sa zápis uskutoční osobne v škole po telefonickom dohovore (0908 115 450 - Mgr. Elena Kabarcová, zást. riad. školy).

    Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (porovnanie s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi zákonných zástupcov či doloženie  iných  dokladov) a podpísanie prihlášky sa uskutoční na základe ďalších usmernení, v závislosti od situácie s pandémiouza dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. O termíne Vás budeme včas informovať na stránke školy, tiež cez mailové adresy uvedené v elektronickej prihláške.

    Pri overení údajov je potrebné predložiť:

    ·  čestné prehlásenie oboch rodičov so súhlasom so zapísaním dieťaťa do našej školy a súhlasom s výchovným programom školy. Tlačivo k stiahnutiu je  tu,

    ·  rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení,

    ·  občiansky preukaz zákonného zástupcu,

    ·  podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020)

    ·   potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

    o školskej zrelosti (platí len v prípade, ak zákonným zástupcom boli takéto potvrdenia na základe orientačných vyšetrení v materskej škole v predchádzajúcom čase vystavené).

    ČO BY MAL VEDIEŤ  BUDÚCI PRVÁK:

    • samostatne sa obliecť a obuť;
    • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
    • samostatne sa najesť
    • samostatne ísť na WC a dodržiavať hygienické zásady;
    • správne vyslovovať všetky hlásky;
    • vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách;
    • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
    • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
    • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
    • poznať základné farby;
    • spočítať predmety do "päť";
    • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
    • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
    • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
    • orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

     

    AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

    • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;  
    • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
    • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká); vydrží bez prítomnosti rodičov
    • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý;
    • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
    • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
    • je primerane samostatný v sebaobsluhe (týka sa to obliekania, obúvania, zaväzovania topánok, zapínania častí odevu, sebaobsluhe na toaletách, hygieny)
    • nezajakáva sa pri reči;
    • nepomočuje sa.

     

    Ak pre svoje dieťa žiadate odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je potrebné vyplniť žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sa nebudú  pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

     

    Dôvody na odklad školskej dochádzky:

    • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;
    • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
    • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
    • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
    • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
    • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
    • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
    • je neposedné, netrpezlivé;
    • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

    Viac informácií pre rodičov budúcich prvákov tu.

     

    Tešíme sa Vášmu záujmu o štúdium Vášho dieťaťa na našej škole. Všetci Vám radi poskytneme potrebné informácie o činnosti a aktivitách našej školy a zodpovieme vaše otázky.

     

    Daniel Masarovič, riaditeľ školy

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“