Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Platby v školskom roku 2018/2019

Informácie o platbách na školský rok 2018/2019

                                                                               Platba za Školský klub

Mesačný poplatok je 15€ za každé dieťa.

Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 150€ alebo v 2. splátkach vo výške 75€ atď.)

Termín na úhradu: do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

Uhradiť je možné len bezhotovostným prevodom (nie vkladom).

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN:                  SK05 5600 0000 0032 0929 0006 (POZOR iný účet ako pri ostatných platbách!!!)

Variabilný symbol:              jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše 

                                              dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky                             

                                              csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:           0308

Správa pre prijímateľa:      meno a trieda žiaka – SKD

Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne.

Kontakt na vedúcu ŠKD: p. Ľubica Voltemarová - 0910 842 378

Platba v Školskej jedálni

Mesačná cena stravného:

I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) –             23 €   (cena obeda - 1,15€)

II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ) –                24 €   (cena obeda – 1,21€)

GYMNÁZIUM (1. - 4. roč.) –                     26 €   (cena obeda – 1,32€)

v školskom roku 2018/2019 sa bude platba stravného realizovať paušálnou mesačnou platbou, vždy do 25. dňa v mesiaci vopred. Platba za september a október sa uhrádza v jednej úhrnnej platbe do 25.9.2018.

Termín na úhradu: do 25. dňa v mesiaci

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN:                  SK36 5600 0000 0032 0929 4007 (POZOR iný účet ako pri ostatných platbách!!!)

Variabilný symbol:              jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše 

                                              dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky                                                      csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:           0308

Správa pre prijímateľa:      meno a trieda žiaka – SJ

Usmernenie:                         

Stravovanie je možné až po zapísaní platby do systému, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Odporúčame rodičom, aby v banke zadali trvalý príkaz k 20. v mesiaci vopred, nakoľko medzibankový prevod a jeho automatizované spracovanie môže spôsobiť, že kredit sa do nášho systému nahodí v časovom oneskorení. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, stravníkovi v novom mesiaci nebude vydaný obed.

Spôsob platby:  bankovým prevodom / trvalým príkazom  (nie poštovou poukážkou ani priamym vkladom na účet)

Odhlasovanie z obeda:

  • Cez webovú stránku csmalacky.edupage.org
  • Pomocou mobilnej aplikácie Edupage
  • Telefonicky alebo zaslaním SMS na 0917 350 602
  • Osobne v kancelárii vedúcej ŠJ

Odhlásiť / prihlásiť obed je možné vo vyučovací deň vopred do 14.00. Včasne neodhlásené obedy si je možné vyzdvihnúť do prinesených nádob pri výdajni stravy.

Za každý odhlásený obed sa automaticky odpočíta zo stravného cena jedného obeda. Na konci šk. roku sa spraví vyúčtovanie a v priebehu mesiaca júl - august 2019 Vám budú preplatky vrátené.

Všetky špecifické situácie (napr. nepravidelné stravovanie) sa riešia individuálne s vedúcou ŠJ.

Kontakt na vedúcu školskej jedálne: p. Nina Bečárová – 0917 350 602

 

Platby za školské podujatia, krúžky

(napr. teambuilding, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, divadlo, školský výlet, exkurzia, jazykový kurz, atď.)

 

Všetky platby uhrádzajte podľa pokynov triednych, resp. zodpovedných učiteľov. Pokiaľ máte inštrukciu platiť na účet, tak postupujte takto:

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN                 SK81 5600 0000 0032 8398 3003 (POZOR iný účet ako pri ostatných platbách!!!)

Variabilný symbol:            jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše 

                                            dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky                                                       csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:         0308

Správa pre prijímateľa:    meno a trieda žiaka – názov akcie/krúžok

Spôsob platby:                  bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom)

Platba RZ Proschola 2018/2019

 

Rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 19. septembra 2018, schválila výšku členských príspevkov pre školský rok 2018/2019

A) POVINNÝ členský príspevok 40 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy).

Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch - 20 € za každý polrok.

Termín úhrady: I. do 31. 1. 2019 - za I. polrok (20 EUR)

                            II. do 30. 4. 2019 - za II. polrok (20 EUR)

Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo, vo výške 40 EUR, a to v termíne do 31.1.2019.

B) DOBROVOĽNÝ členský príspevok na ďalší rozvoj a podporu vzdelávania. Rodičovská rada prosí rodičov o podporu. Výška jednorazového príspevku je 40 Eur alebo dobrovoľná. (prosíme uhradiť jednorazovo v termíne do 30. 1. 2019).

  • Pokyny k platbe povinného a dobrovoľného príspevku:

              Číslo účtu IBAN:                     SK93 1100 0000 0029 4946 0176

Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré      uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:                558

Správa pre prijímateľa:        meno a trieda žiaka – RZ                                                                                                                                                         Správa pre prijímateľa je nutná na identifikáciu platby!

Spôsob úhrady:                     bezhotovostným prevodom na účet alebo vkladom na účet                                

Rodič bude o zaplatení/nezaplatení príspevku informovaný cez IŽK (modul Komunikácia - Platby) vždy nasledujúci kalendárny mesiac.

Ak sa rodina nachádza v zlej finančnej situácii môže požiadať o skrátenie/odpustenie výšky príspevku (žiadosť sa predkladá riaditeľovi školy do 30.10.2018 a následne bude posúdená výborom RZ).   

Povinný príspevok bude použitý na úhradu zákonného úrazového poistného a na podporu výchovno – vzdelávacej činnosti detí (účasť na súťažiach, organizácia kultúrnych podujatí, modernizácia pomôcok, zariadenia tried a odborných učební, odmeny pre žiakov). Viac o použití príspevku na www.csmalacky.sk (Stanovy RZ).

Dobrovoľný príspevok bude tvoriť základ pre ďalší rozvoj a podporu vzdelávania, pre podporu strategických cieľov výchovno-vzdelávacieho plánu školy, o ktorých Vás budeme pravidelne informovať.

Za vaše príspevky srdečne ďakujeme!