Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Pre uchadzačov o štúdium

Základná škola Mansveta Olšovského

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky oznamuje rodičom, že

zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční

v piatok 13. apríla 2018 v čase od 14.00 do 18.00 hod. a

v sobotu 14. apríla 2018 v čase od 09.00 do 12.00 hod.

v spoločenskej miestnosti školy na Kláštornom námestí 1.

Pri zápise je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodených,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

 

            Na zápise je nutná účasť dieťaťa a obidvoch rodičov. V prípade, že sa jeden z rodičov zápisu nemôže zúčastniť, je potrebné predložiť čestné prehlásenie rodiča o súhlase so zapísaním dieťaťa do školy. Tlačivo k stiahnutiu je tu.

 

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať:

  • každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕši šiesty rok veku,
  • dieťa, ktoré malo odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok.

 

Na plnenie povinnej školskej dochádzky nastúpi dieťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť. Jej preverenie je súčasťou zápisu (o nedosiahnutí školskej spôsobilosti rozhoduje odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie). Pre odborné posúdenie školskej spôsobilosti je na zápise prítomný aj psychológ.

Vo výnimočných prípadoch môže byť na plnenie povinnej školskej dochádzky zapísané dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku (narodené od 1. septembra 2010 do 31.decembra 2010). Školská zrelosť sa v takomto prípade preukazuje súhlasným vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.

Do cirkevnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského obvodu a vierovyznanie, ako aj bez vyznania. Podmienkou prijatia je súhlas s výchovným programom školy a aktívna snaha a spolupráca rodičov pri výchove a vzdelávaní v katolíckej viere.

Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov na zápise nemôže zúčastniť, rodič alebo zákonný zástupca sa s riaditeľom školy dohodne na zápise v náhradnom termíne.

Viac informácií pre rodičov budúcich prvákov tu.

Srdečne pozývame rodičov s budúcimi prvákmi na Dni otvorených dverí (9. - 13. apríl 2018 v čase od 8.00 do 16.30 hod.).

V pondelok 9. apríla 2018 Vás pozývame na interaktívnu prezentáciu školy pohľadom riaditeľa školy, ktorá sa uskutoční o 17.00 hod. v spoločenskej miestnosti školy. Ste srdečne vítaní!

Plagát k zápisu tu.

Tešíme sa Vášmu záujmu o štúdium Vášho dieťaťa na našej škole. Veríme, že návšteva našej školy pri príležitosti zápisu a priateľská atmosféra počas neho budú pekným zážitkom pre dieťa i pre Vás. Počas zápisu budú prítomné nielen pani učiteľky z I. stupňa, ale aj riaditeľ školy a pani zástupkyňa. Všetci Vám radi poskytneme potrebné informácie o činnosti a aktivitách našej školy a zodpovieme vaše otázky.

Daniel Masarovič, riaditeľ školy