Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Testovanie9

Informácie pre žiakov a ich ZZ

Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov)

k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníkov ZŠ v šk. r. 2016/2017

Termín testovania

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 5.apríla 2017 (streda) vo všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským , vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ, monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

Testovanie prebehne z učiva, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá  platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ – Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Náhradné testovanie sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok) v krajských mestách. Je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne.

Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačky, rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Zaslanie výsledkov:  elektr. forma- 28. apríl 2017,  výsledkové listy žiakov a škôl – 22.mája 2017

Viac informácií nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

Časový harmonogram

Matematika –  certifikačný test

08.00 – 08.10 h (10 minút)     – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie  odpoveďových hárkov z matematiky

08.10 – 08.20 h (10 minút)     – rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom

08.20 – 09.20 h (60 minút)   administrácia testu z matematiky

09.20 – 09.25 h (5 minút)      – zozbieranie testov a OH

09.25 – 09.45 h (20 minút)    – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra – certifikačný test

09.45– 09.55 h (10 minút)       – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH zo slovenského jazyka a literatúry

09.55– 10.05 h (10 minút)       – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom zo slovenského jazyka

10.05 – 11.05 h (60 minút)     administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11.05 – 11.10 h (5 minút)         – zozbieranie testov a OH

11.10 h                                        koniec testovania