Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Testovanie9

Informácie pre žiakov a ich ZZ

Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov)

k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníkov ZŠ v šk. r. 2018/2019

 Termín testovania:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 3.apríla 2019 (streda) vo všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským , vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. V zmysle školského zákona v platnom znení prijímajú stredné školy na ich štúdium žiakov aj na základe výsledkov externého testovania.

Testovanie prebehne z učiva, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá  platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ – Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Náhradné testovanie sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok) v krajských mestách( BA- Gymnázium Metodova- vchod z Jelačicovej ulice). Je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne.

Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka(ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene) , rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, mat. fyz. tabuľky, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Viac informácií nájdete na

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Časový harmonogram

Matematika –  certifikačný test

08.00 – 08.10 h (10 minút)      – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie  odpoveďových       

                                                     hárkov z matematiky

08.10 – 08.20 h (10 minút)      – rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom

08.20 – 09.50 h (90 minút)     administrácia testu z matematiky

09.50 – 09.55 h (5 minút)        – zozbieranie testov a OH

09.55 – 10.15 h (20 minút)      – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra – certifikačný test

10.15– 10.25 h (10 minút)        – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH zo slovenského

                                                     jazyka a lit.

10.25– 10.35 h (10 minút)      – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom zo slov. jazyka

10.35 – 11.45 h (70 minút)     administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11.45 – 11.50 h (5 minút)        – zozbieranie testov a OH

11.50 h                                     koniec testovania