• KARIÉRNE PORADENSTVO

     Kariérna poradkyňa: Mgr. Michaela Lániková

     KONTAKT
     E-mail: m.lanikova@centrum.sk
     Telefón: 034/772 3803
     Konzultácie: kedykoľvek po vzájomnej dohode

      

     Hlavné úlohy a poslanie KP:
     ♦ kariérna poradkyňa (KP) plní úlohy školského poradenstva v oblasti profesijnej orientácie žiakov,
     ♦ sprostredkúva prepojenie ZŠ s poradenskými a odbornými inštitúciami v oblasti profesijnej orientácie žiakov,
     ♦ informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách,
     ♦ zabezpečuje zber informácií/databáz pre ŠVS v Bratislave v oblasti záujmu žiakov o štúdium na SŠ a zber databáz pre NÚCEM v Nitre pre Testovanie 9,
     ♦ spolupracuje s vedením ZŠ, CPPPaP v Malackách , ObŠÚ v Bratislave, MÚ a ÚPSVaR v Malackách, ŠVS v Bratislave a poradenskými zariadeniami,
     ♦ sprístupňuje žiakom a rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie,
     ♦ poskytuje požadované informácie a zabezpečuje komunikáciu so ŠVS,
     ♦ poskytuje informácie o možnostiach vzdelávania žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v nižších ročníkoch,
     ♦ spracováva a predkladá spracované štatistické údaje o dosiahnutej úspešnosti evidovaných žiakov, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie na pedagogických radách, pracovných poradách a pracovných poradách v CPPPaP,
     ♦ zúčastňuje sa odborných seminárov a ďalšieho vzdelávania v oblasti kariérneho poradenstva,
     ♦ vypracováva samostatný harmonogram cieľov a úloh kariérneho poradcu, záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch.

     O z n a m y

     Informácie o štúdiu na stredných školách (zoznam SŠ, kritériá prijímania na SŠ, plán a naplnenosť tried/odborov na SŠ,...) možno nájsť na www.svs.edu.sk.


     Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (kariérnej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).


     Kariérna poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok.
     Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.
       

     S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

      

     Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OVP“) s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. Zákon o OVP od školského roku 2015/2016 zavádza možnosť prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ktorý zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek.

     Postup pri podávaní prihlášky na strednú školu (vrátane osemročných gymnázií)

      

     1. Zákonný zástupca kontaktuje kariérnu poradkyňu a dohodne si s ňou termín stretnutia 

         (najneskôr do konca marca, v prípade talentových odborov do konca januára).

     2. Kariérna poradkyňa na základe tohto stretnutia vypíše a vytlačí žiakovi prihlášku a odovzdá

         ju zákonnému zástupcovi alebo žiakovi (podľa dohody so zákonným zástupcom).

         K vypísaniu prihlášky potrebuje kariérna poradkyňa nasledovné informácie:

     • názov strednej školy, na ktorú si žiak podáva prihlášku,
     • názov odboru,
     • v prípade, že žiak absolvoval nejaké súťaže, predmetové olympiády, ..., je potrebné k vypísaniu prihlášky doložiť kópie diplomov/potvrdení o umiestnení.

                          Žiak si môže podať dve prihlášky (na dve stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej

                          strednej školy).

     4. Vyplnená a zákonným zástupcom skontrolovaná prihláška musí byť potvrdená lekárom,

         podpísaná zákonným zástupcom a žiakom.

     5. Takto skompletizovanú prihlášku odovzdá zákonný zástupca kariérnej poradkyni najneskôr

          do 10.4., v prípade talentových odborov do 20.2.

     6. Kariérna poradkyňa zabezpečí odoslanie prihlášky na danú strednú školu.

      

                Dôležité informácie pre žiakov a zákonných zástupcov
                                       Prihlášky na stredné školy
     Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na SŠ a termíny talentových skúšok do 1.2.2019 .

     Termín podania prihlášok (talentové odbory) najneskôr do 20.2.2019.
                            Talentové skúšky: 15.3. – 30.4.2019
      

     SŠ zverejní kritériá prijatia na ostatné učebné a študijné odbory do 31.3.2019.
      

     Termín podania prihlášok na ostatné odbory SŠ (vrátane osemročných gymnázií) najneskôr do 10.4.2019.
      

     1. kolo prijímacích skúšok: 13.5.2019 (1. termín)
                                                         16.5.2019 (2. termín)

      

     2. kolo prijímacích skúšok: 18.6.2019
      

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
     Testovanie 9–2019
     sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda)

     Náhradný termín testovania - 16. apríla 2019 (štvrtok)

     Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:
     www.svs.edu.sk (termíny, naplnenosť, zoznamy, štatistiky, kritériá prijímacích skúšok, ...)
     www.profsme.sk (systém duálneho vzdelávania – všetky potrebné informácie a materiály, napr. ako získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní , vzor potvrdenia, zoznam škôl zapojených do duálneho vzdelávania, ponuka vytvorených učebných miest pre systém duálneho vzdelávania, ...)
     www.stredneskoly.eu (prehľad stredných škôl celého Slovenska)

     www.komposyt.sk (informácie pri výbere strednej školy pre rodičov aj žiakov:  napr. povolania pod lupou – videá, poradenské hry a testy, odporúčané typy povolaní pre žiakov so ŠVVP, ...)

     www.dualnysystem.sk (ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania)

     http://www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/

     http://www.minedu.sk/data/files/6546_metod_material-komunikacne-postupy-pre-podporu-rozhodovania-o-povolani-odb_vzdel.pdf

     Aplikácia, ktorá umožňuje porovnávať ukazovatele nezamestnanosti pre jednotlivé študijné alebo učebné odbory

     Prehľad ponuky študijných a učebných odborov na stredných školách

     Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy, spojené školy, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania)

     vhodne-povolanie.pdf

      

      

      

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“