• Pokyny a harmonogram SOČ pre školský rok 2018/2019

    • Stredoškolská odborná činnosť

     3. ročník gymnázia

      

               Dôležitou súčasťou štúdia na našom gymnáziu je celostné formovanie študenta, ktoré má smerovať k tomu, aby absolventom školy na základe  svojich vedomostí, osvojených ľudských a osobnostných kvalít bol vzdelaný a kultivovaný mladý človek, pripravený na ďalšie štúdium na vysokej škole (príp. na pomaturitné štúdium) alebo na vstup na trh práce. Úspešnosť tohto procesu predpokladá nielen študentovu ochotu a vôľu aktívne sa podieľať na rozvíjaní a formovaní svojej osobnosti, ale aj postupnú profiláciu podľa jeho schopností, talentu a záujmov.

               Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je významným nástrojom diferencovaného vzdelávania na našej škole, ktorý zohľadňuje individuálne dispozície a predpoklady každého študenta. Umožňuje individuálny prístup ku študentovi, rozvíjanie jeho silných stránok v záujmovej alebo  vzdelávacej oblasti, ktorá súvisí s jeho profesijnou orientáciou.

      

     HLAVNÉ CIELE PROJEKTU

      

     1.       Spoznať a rozvíjať potenciál študenta (jeho schopnosti, talent a predpoklady) do tej miery,

     aby ho v ďalšom živote bol schopný aktívne a zodpovedne využiť pre dobro ľudí, zveľaďovanie spoločnosti a budovanie spravodlivejšieho a lepšieho sveta.

     2.       Rozvíjať jazykové, komunikačné, informatické prezentačné zručnosti, potrebné pre úspešné a kvalitné uplatnenie sa v modernej spoločnosti a v profesijnom živote.

     3.       Prehĺbiť znalosti študenta v oblasti, o ktorú má záujem, ktorej sa chce v budúcnosti venovať.

     4.      Prakticky využiť základné znalosti publicistického a náučného štýlu, výkladového, opisného, rozprávacieho  a informačného slohového postupu, vytvoriť odbornú prácu.

     5.       Editovať a obhájiť odbornú prácu.

      

     OBSAHOVÉ ČASTI PROJEKTU

      

     1. PROJEKT SOČ

     Vytvorenie písomnej práce zahŕňa:

     • výber témy podľa vlastného záujmu a študijného smerovania,
     • získavanie, zaznamenávanie, spracovanie, využitie relevantných informácií k téme,
     • výber, zhlukovanie informácií priamo súvisiacich s témou a cieľmi práce, stanovenie hypotéz,
     • vytvorenie teoretickej časti,
     • výskum, pozorovanie, spracovanie dotazníka a pod. a ich vyhodnotenie,
     • zovšeobecnenie výsledkov praktickej časti, formulovanie záverov,
     • vytvorenie vlastného textu na základe požiadaviek na odborný text.

     2. DIGITÁLNA PREZENTÁCIA

     3. OBHAJOBA PRÁCE

     4. ANOTÁCIA

     • Stručne a výstižne informovať o obsahu, cieľoch a význame práce.

      

     ČASOVÝ HARMONOGRAM

      

     • Do 29. 10. 2018 výber témy

      

     Odporúčame vybrať si tému podľa svojho zamerania, záľuby (to, čo Vás zaujíma, to, čomu sa venujete vo voľnom čase, príp. to, čomu by ste sa chceli venovať vo svojom profesijnom živote). Téma by nemala byť príliš všeobecná (napr. Stredovek, Vesmír, Ekológia), ale konkrétna  - z danej oblasti Vášho záujmu niečo špecializované, konkrétne (napr. Mesiac bez internetu, Lokomotívy, Kvasenie, Od Ezopa po dnešok (Premeny bájky v čase), Dýchanie hmyzu, História mobilných telefonátov atď.)

     Názov vybranej témy zapíšte cez IŽK – modul Komunikácia / Správy / Učitelia /

     Elena Hušková

      

     Do posielanej správy žiak napíše:

     SOČ 3.G

     Meno žiaka:

     Názov témy:

      

     • Do 7. 11. 2018 výber odborného konzultanta

      

     Konzultant je osoba, ktorá Vás priebežne sprevádza pri tvorbe Vašej práce. Je akýmsi Vaším tútorom – pomocníkom, poradcom a školiteľom. Konzultantom je spravidla učiteľ školy, ale môže ním byť aj iná externá, školou alebo Vami určená, odborne spôsobilá osoba z praxe (podmienkou je, aby bola ochotná sa Vám venovať podľa podmienok stanovených školou).

     Pokiaľ si konzultanta nevyberiete sami, bude Vám určený školou. Pokiaľ si za konzultanta zvolíte učiteľa školy, požiadajte ho vopred o súhlas. Pokiaľ si za konzultanta zvolíte odborníka z praxe, zapíšte k menu aj jeho kontaktné údaje.

     Meno vybraného konzultanta zapíšte cez IŽK – modul Komunikácia / Správy / Učitelia / Elena Hušková

      

     Do posielanej správy žiak napíše:

     SOČ 3. G

     Meno žiaka:

     Meno konzultanta:

      

     • Do 19. 11. 2018 vyhľadanie informačných zdrojov a určenie cieľov odbornej práce

      

     A) Študent vyhľadá vhodné informačné zdroje pre spracovanie svojej práce (odborná literatúra, internetové stránky, články z médií, príp. iný dostupný materiál). Odporúčame využívať výhradne overené a dôveryhodné zdroje (vyhýbajte sa napr. webom typu www.referaty.sk). Oceníme, keď pri práci využijete aj zahraničné zdroje. Pri práci môžu byť použité aj informácie získané ústnym spôsobom od odborníkov z danej oblasti. Aj v tejto fáze SOČ využite pomoc svojho konzultanta.

     Zamerajte sa nielen na samotný výber zdrojov, ale súčasne si načítavajte informácie k Vami zvolenej téme. Pomôže Vám to pri určení cieľov práce.

      

     B)  Študent určí hlavný cieľ svojho projektu a špecifické ciele práce (odporúča sa 3 – 5). Ich stanovenie je povinný odsúhlasiť jeho konzultant.

     Určenie cieľov pred spracovaním práce pomáha uvedomiť si, o ČOM chcem vo svojej práci písať (akému problému sa chcem venovať). Je to dôležité bez ohľadu na to, že pri spracovaní práce môže prísť k úprave týchto cieľov.

     Spracované ciele študent v elektronickej podobe (formát *.doc alebo *.odt) nahrá do IŽK –

     modul Komunikácia / Správy/ Učitelia / Elena Hušková

      

     Do posielanej správy žiak napíše:

     SOČ 3.G

     Meno žiaka:

     Ciele práce:

     priloží súbor

      

     • Do 4. 3. 2019 vypracovanie odbornej práce SOČ a odovzdanie v písomnej forme

      

     A) Študent sa zaoberá vypracovaním práce podľa stanovených všeobecných  požiadaviek (pozri nižšie) a osobitných pokynov svojho konzultanta Študent postupne rediguje prácu po obsahovej, štylistickej a formálnej stránke.

     Študent je povinný absolvovať minimálne tri konzultácie v týchto termínoch:

     1. konzultácia do 21. 12. 2018,

     2. konzultácia do 31. 1. 2019,

     3. konzultácia do 22. 2. 2019.

     Termín absolvovanej konzultácie študent zaznamená cez IŽK – modul Komunikácia / Správy / Učitelia / Elena Hušková

      

     Do posielanej správy žiak napíše:

     SOČ 3.G

     Meno žiaka:

     Termín konzultácie č. 1:

     Termín konzultácie č. 2:

     Termín konzultácie č. 3:

     B) Študent odovzdá SOČ v písomnej forme zviazaný v hrebeňovej väzbe v dvoch výtlačkoch                   p. zástupkyni E. Huškovej (jeden výtlačok sa po obhajobe študentovi vráti).

     V elektronickej forme (formát *.doc alebo *.odt) projekt nahrá do IŽK – modul Komunikácia / Správy/ Učitelia / Elena Hušková

     Do posielanej správy žiak napíše:

     SOČ 3.G

     Meno žiaka:

     Názov práce:

     priloží súbor

     • Do 4. 3. 2019 vypracovanie digitálnej prezentácie

     Študent sa vypracuje digitálnu prezentáciu práce SOČ podľa pokynov p. prof. Ľ. Chachulovej.

     Pri tvorbe prezentácie dbá študent predovšetkým na:

     • heslovitosť,
     • prehľadnosť,
     • názornosť,
     • spisovnosť.

     Pomocou digitálnej prezentácie študent obhajuje svoju odbornú prácu.

      

     • 8. 3. 2019 záverečná obhajoba odbornej práce

     Študent obhajuje odbornú prácu SOČ pred odbornou komisiou (min. 3-člennou). Obhajoba sa skladá z troch častí:

     A) predstavenie práce pomocou digitálnej prezentácie  v dĺžke 8 – 12 min.,

     B) zodpovedanie otázok odbornej komisie; otázky sa vzťahujú výhradne k Vašej práci,

     C) odovzdanie anotácie v písomnej forme.

      

     HODNOTENIE SOČ

      

     Študent bude hodnotený známkami, ktoré sa zaznamenajú do klasifikácie troch predmetov  (odborný predmet - podľa témy, SJL, INF) na základe kvality písomnej práce (hodnotí sa jej obsahová a jazyková stránka – kompozícia, štylizácia, formalizácia, pravopis, využitie získaných poznatkov pre ďalší rozvoj poznania a prax), kvality digitálnej prezentácie (formalizácia, prehľadnosť, pravopis) a kvality záverečnej obhajoby (verbálne, neverbálne prostriedky).

      

     VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PRE PÍSOMNÚ PRÁCU

     Odborná práca SOČ

     Rámcové časti

     • Titulná strana
     • Obsah
     • Úvod
     • Abstrakt/Resumé
     • Bibliografia (zdroje)
     • Prílohy

     Kompozícia práce

                  A                                                                    B

     • Titul                                                              Titul    
     • Abstrakt                                                       Úvod
     • Úvod                                                             Ciele práce
     • Ciele práce                                                   Materiál a metodika
     • Materiál a metodika                                   Výsledky práce
     • Výsledky práce                                            Záver
     • Záver                                                             Resumé
     • Zdroje                                                            Zdroje

      

     Číslovanie

     • Obal                                                                   0 (číslo strany sa nepíše)
     • Titulná strana                                                   1 (číslo strany sa nepíše)
     • Čestné prehlásenie (nepovinné)                   2 (číslo strany sa nepíše)
     • Poďakovanie (nepovinné)                              3 (číslo strany sa nepíše)
     • Obsah                                                                4 (číslo strany sa nepíše)
     • Úvod                                                                  5 → ďalšie strany sa číslujú
     • Bibliografia                                                       posledná číslovaná strana
     • Prílohy                                                               Príloha 1, Príloha 2 ...

      

     Rozsah (obsah → bibliografia)

     • 25 normovaných strán (maximum)
     • 1 normovaná strana 1 800 znakov → 45 000 znakov maximum

      

     Formalizácia textu

     • Typ písma (odporúčaný)                                 Calibri, Times New Roman, Arial
     • Riadkovanie                                                      1,5; ľavý okraj 3,5 cm, ostatné okraje 2,5 cm.
     • Medzinárodné desatinné triedenie              (nečíslovať odseky, len kapitoly, podkapitoly)
     • Normovaná citácia
     • Identifikácia ilustrácií, tabuliek, fotografií, mapiek, grafov a pod.
     • Začiatky/konce odseku: Tab/Enter alebo od začiatku riadka/prázdny riadok.
     • Kapacita súboru s obrázkami nesmie presiahnuť 2 MB (skomprimovať obrázky).
     • Podrobnejšie pokyny na spracovanie rozsiahleho dokumentu budú uvedené na csmalacky.edupage.org-MPP.      

     Bibliografický záznam

     Kniha           

     Barrie, J. M.: Peter Pan a Wendy. Bratislava: Fortuna Print, 1991. 92 s. ISBN 80-85224-52-6

     Časopis

     Vilček, J.: Škodcovia úžitkových rastlín. In: Poľnohospodárstvo, roč. 45, 2 000, č. 6, s. 456 – 458.

     Internetový zdroj

     Monografia

     Convention on bilogical diversity: Article 18. Technical and Scientific Cooperation.

     http//www.biodiv.org./convention/articles.asp (2001-09-28).

     Článok

     Pavlicová, L.: Elektronické zdroje: Jak získávat? In: Ikaros: Elektronický časopis o informační společnosti, roč. 5, č. 9.(15. 12. 2005). Dostupné z <http//ikaros.ff.cuni.cz/>. ISSN 1080-2711.

      

     Štylizácia práce (koncept)

      

     • Použiť spisovný jazyk.
     • Použiť náučný štýl, dodržať  znaky.
     • Použiť výkladový, informačný, opisný slohový postup, ak je to potrebné, rozprávací.
     • Využívať verbálne prostriedky náučného štýlu:
      • lexikálne (odborné názvy, nocionálne slová, cudzie slová, skratky, značky, multiverbizácia),
      • morfologické prostriedky (autorský plurál, častý výskyt mien, neosobné vyjadrovanie, gnómický prézent),
      • syntaktické (dvojčlenné oznamovacie vety, súvetia – podraďovacie a zložené, vyjadrenie príčinnosti, polovetné konštrukcie, viacnásobný vetný člen
       v enumerácii, odseky, nadpisy).
      • Dodržať konexiu (nadväznosť viet a odsekov).
      • Využiť normatívnu citáciu.
      • Využiť objektívne členenie textu, správne grafické označenie odseku.
      • Uplatňovať postupy a formy logického myslenia.
      • Využiť aj neverbálne prostriedky – fotografie, ilustrácie, mapky, tabuľky, schémy, grafy atď. Nezabudnúť na ich identifikáciu (menšie písmo).
      • Uviesť bibliografiu.

      

     Práca s konceptom (pravopisná a štylistická korektúra textu)

     • Pracovať so Slovníkom cudzích slov.
     • Pracovať s terminologickými slovníkmi.
     • Pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu.
     • Pracovať s Krátkym slovníkom slovenského jazyka.
     • Eliminovať formálne, pravopisné, lexikálne a štylistické chyby, vytvoriť obsahovo, štylisticky korektný náučný text.

      

     Editovanie textu (napísanie čistopisu)

      

     41. ročník SOČ                                SÚŤAŽNÉ ODBORY                            Školský rok 2018/2019

      

     1. Problematika voľného času
     2. Matematika, fyzika
     3. Chémia, potravinárstvo
     4. Biológia
     5. Životné prostredie, geografia, geológia
     6. Zdravotníctvo, farmakológia
     7. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
     8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
     9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava
     10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia
     11. Informatika
     12. Elektrotechnika, hardware, mechatronika
     13. História, filozofia a právne vedy
     14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
     15. Ekonomika a riadenie
     16. Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
     17. Pedagogika, psychológia, sociológia

      

     ODPORÚČANÁ    LITERATÚRA

      

     Metodická príručka SOČ www.siov.sk/Documents/21-12-2016/Metodika_SOC_2013.pdf

     IUVENTA, SIOV, SOČ

     Koordinátor SOČ:  Mgr. Elena Hušková, Mgr. Elena Grmanová

     Ako_pisať_prácu_SOČ.docx

     Obal_a_Metodika_SOČ_2013.pdf

     Prezentácia_kriteria_pokyny.xls

     SOČ_výskum_dotaznikom.ppt

     Ukážky úspešných prác a prezentácií

     SOČ_Královič.pdf

     SOČ_-_Fotovoltika.pdf

     SOČ_TSV.pdf

     Efektívna_komunikácia_mesta_Malacky.docx

     SOČ_De_Pasquale.docx

     Co_nam_internet_dal_Co_NaM_VZAL_finalna_uprava.pptx

     Efektivna_Komunikacia_mesta_Malacky_s_občanmi_fv.pptx

     Fotovoltika__Zongor.pptx

     Královič prezentacia.pptx

     Mecháček_PP.pptx

     Kvasenie.pptx

     Rosa.pptx

      

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“