Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

2%

Drahí rodičia a priatelia školy,

v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie 2% dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky. V tomto kalendárnom roku je ich oprávneným prijímateľom pre našu školu občianske združenie – Združenie pre podporu rodín a detí.

Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, ktorými chceme formovať a vyjadrovať nemenné a zmysluplné hodnoty. Veríme, že práve skrze ne sa dobro a láska v nás stávajú skutočnosťou meniacou svet v našom okolí. Aj Váš príspevok pomôže vzmáhať sa sile viery, ktorou túžime svedčiť a prinášať všetkým posolstvo nádeje a pokoja.
 

Za všetky Vaše dary Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!
 

Prosba o poukázanie 2% tu.

Ako postupovať pri poukázaní 2% tu.

Vyhlásenie - tlačivo pre darovanie 2 % tu. 

Potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane tu.