Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Organizačná štruktúra 2019/2020

VEDENIE  ŠKOLY

 

Riaditeľ školy

Mgr. Daniel Masarovič

Zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Elena Kabarcová

Zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Elena Hušková

GREMIÁLNA RADA ŠKOLY  
Mgr. Daniel Masarovič Riaditeľ školy
Mgr. Elena Kabarcová Zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Elena Hušková Zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Alžbeta Fedorová Zástupca PZ
Mgr. Jana Neužilová Zástupca PZ
Mgr. Lucia Belanská Zástupca PZ
RNDr. Jozef Ondrejka Zástupca PZ

 

DUCHOVNÝ SPRÁVCA ŠKOLY  
 ThLic. Ing. Peter Mášik Zástupca zriaďovateľa; farár, správca farnosti Malacky

 

METODICKÉ ORGÁNY    
Metodické združenie

Predseda Metodické združenie

I. stupeň

Mgr. Viera Slobodová
Podpredseda PK SJL Mgr. Jana Neužilová
Podpredseda PK MAT Mgr. Petra Janská
Človek a hodnoty Predseda PK KNB, VMR Mgr. Lucia Belanská
Človek a komunikácia Predseda PK SJL Mgr. Jana Neužilová
Predseda PK Cudzie jazyky Mgr. Viera Slezáková
Matematika a práca s informáciami Predseda PK MAT, INF, Prezentačné zručnosti RNDr. Jozef Ondrejka

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Predseda PK BIO, CHE, FYZ, ENV, DEJ, GEG, OBN, Mladý bádateľ, Experimentálne vedy Mgr. Michaela Lániková

Umenie a kultúra

Predseda PK UMK, VYV, HUV, VUM Mgr. art. Lenka Balleková

Človek a svet práce

Zdravie a pohyb

Predseda PK TSV, THD Mgr. Martin Lipták

 

PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI ŠKOLY

TRIEDNICTVO  ZŠ

PRITRIEDNY UČITEĽ
PaedDr. Dagmar Erdélyiová I.A I.C
Mgr. Alžbeta Fedorová I.B I.A
Mgr. Viera Slobodová I.C I.B
Mgr. Eva Kúdelová II.A II.C
Mgr. Adela Greliková II.B II.A
Mgr. Denisa Trnková II.C II.B
Mgr. Marcela Garbiarová III.A III.B
Mgr. Petra Janská III.B III.A
Bc. Barbora Šajdíková IV.A IV.B
Mgr. Alexandra Volková IV.B IV.A
Mgr. Barbora Klímová V.A V.C
Mgr. Katarína Slováková V.B V.A
Mgr. Michaela Lániková V.C V.B
Mgr. Veronika Šišanová VI.A VI.C
Mgr. Martina Slováková VI.B VI.A
Mgr. Renáta Nechalová VI.C VI.B
Mgr. Jana Neužilová VII.A VII.C
Mgr. Adriana Stanová VII.B VII.A
Mgr. Michaela Florková VII.C VII.B
Mgr. Dominika Galliková

VIII.A

VIII.C

Mgr. Ľubomíra Chachulová

VIII.B

VIII.A

Mgr. Lucia Belanská VIII.C VIII.B

PaedDr. Martin Lipták

IX.A

IX.B

Mgr. art. Lenka Balleková

IX.B

IX.A

Mgr. Zuzana Koštialová MD -
Mgr. Lucia Knéblová

MD

-

Mgr. Adriana Chocholáčková MD -
Ing. Jaroslava Caunerová  -  -
Mgr. Elena Grmanová - -
Mgr. Erik Jankovič  -  -
Mgr. Lukáš Otruba    
Mgr. Jana Richveisová  -  -
Mgr. art. Hana staneková, DiS. - -
Mgr. Petra Bašková asistent učiteľa  -
Ing. Alica Beňková asistent učiteľa -
Martina Beszdésová Granátová asistent učiteľa -
Mária Filípková asistent učiteľa -

 

PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI ŠKOLY

TRIEDNICTVO GYM

PRITRIEDNY UČITEĽ

Mgr. Viera Slezáková I.G

II.G

RNDr. Jozef Ondrejka II.G I.G
PhDr. Daniela Pavúčková

III.G

IV.G

Ing. Zuzana Lepišová

IV.G

III.G

Mgr. Katarína Hušková - -

Mgr. Martin Macejka

-

-

Ing. Stanislava Zajačková -

-

Mgr. Veronika Chvátalová MD -

 

ŠPECIALIZOVANÍ  PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

SpŠ

Výchovný poradca

Mgr. Lucia Belanská

Kariérový poradca

Mgr. Michaela Lániková - ZŠ

Ing. Stanislava Zajačková - GYM

Koordinátor prevencie

Mgr. Renata Nechalová

Koordinátor výchovy k ľudským právam

Ing. Stanislava Zajačková

Zdravotník

Mgr. Michaela Florková

Koordinátor informatizácie

Mgr. Ľubomíra Chachulová

Uvádzajúci učiteľ - Blanka Jacečková

RNDr. Jozef Ondrejka

Uvádzajúci učiteľ - Mária Zelenková

Bc. Ľubka Voltemarová

Koordinátor čitateľskej gramotnosti Mgr. Jana Neužilová

Koordinátor voľného času v ŠKD

Bc. Ľubka Voltemarová

Správca siete Ing. Bc. Silvester Ružička

 

ODBORNÍ ZAMESTNANCI                                                                SpŠ                                                                                     

 Špeciálny pedagóg

 PaedDr. Ľubica Sedláková

 Školský psychológ

 Mgr. Miroslava Majdová

 

UČEBŇA

SPRÁVCA UČEBNE

Učebňa prírodovedných predmetov

Mgr. Michaela Lániková

Fyzikálne laboratórium

Ing. Zuzana Lepišová

Chemické laboratórium

RNDr. Jana Macková. CSc.

Učebňa anglického jazyka III.

Mgr. Viera Slezáková

Učebňa anglického jazyka I.

Bc. Martina Slováková

Učebňa anglického jazyka II.

Mgr. Veronika Šišanová

Učebňa nemeckého jazyka

Ing. Stanislava Zajačková

Učebňa informatiky (I. stupeň)

PaedDr. Dagmar Erdélyiová

Učebňa informatiky (II., III. stupeň)

Mgr. Ľubomíra Chachulová

Spoločenská miestnosť

Mgr. Adriana Stanová

Dielne

PaedDr. Martin Lipták

Ateliér remesiel a ručnej tvorby

Mgr. art. Lenka Balleková

Telocvičňa PaedDr. Martin Lipták

Kuchyňka

Mgr. Jana Richveisová

KABINET

SPRÁVCA KABINETU

I. stupeň

Mgr. Petra Janská, Mgr. Denisa Trnková

Anglický jazyk

Mgr. Viera Slezáková

Nemecký jazyk

PhDr. Daniela Pavúčková

Geografia

Mgr. Lukáš Otruba

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Jana Neužilová

Matematika

RNDr. Jozef Ondrejka

Biológia

Mgr. Michaela Lániková

Chémia

Mgr. Jana Macková, CSc.

Dejepis

Mgr. Dominika Galliková

Fyzika

Ing. Zuzana Lepišová

Telesná výchova

PaedDr. Martin Lipták

Výtvarná výchova

Mgr. art. Lenka Balleková

Náboženstvo

Mgr. Lucia Belanská

Hudobná výchova

Mgr. Adela Greliková

Technika (sklad)

PaedDr. Martin Lipták

Sklad CO

PaedDr. Martin Lipták

Učiteľská/žiacka knižnica

Mgr. Jana Neužilová

Informatika, didaktická technika

Mgr. Ľubomíra Chachulová

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 

Bc. Ľubica Voltemarová

Vedúca ŠKD, vychovávateľka

Mária Zelenková

Vychovávateľka

Blanka Jacečková

Vychovávateľka

Anna Krpelanová - sr. Karmelka

Vychovávateľka

Bc. Anna Suchá

Vychovávateľka

Irena Černá Vychovávateľka

Monika Cabanová

Vychovávateľka

Dagmar Scherhauferová Vychovávateľka

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

FUNKCIA

Ing. Helena Artimová

Pracovníčka pre ekonomicko–hospodárske záležitosti

Katarína Rakárová

Sekretárka

Mgr. Beáta Reifová Tajomníčka

Peter Leng

Školník – údržbár

Rozália Vassová

Upratovačka

Anna Possová

Upratovačka

Monika Lončeková

Upratovačka

Jarmila Haruštáková

Upratovačka

Ružena Machatová Upratovačka

Oľga Koudelová

Upratovačka

Jozef Kadlic

Informátor

Mária Grguličová

Informátor

Nina Bečárová

Vedúca školskej jedálne

Barbora Orthová

Hlavná kuchárka

Emília Škodová

Pomocná kuchárka

Andrea Hrivnáková

Pomocná kuchárka

Janette Brumerčíková Pomocná kuchárka

Renáta Lešková

Pomocná sila v kuchyni

Valéria Binčíková

Pomocná sila v kuchyni

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA

 

Katarína Rakárová

Vedúca IK

Mgr. Alžbeta Fedorová

Člen

Ing. Zuzana Lepišová

Člen

ŠKODOVÁ KOMISIA

 

Ing. Helena Artimová

Vedúca ŠK

Mgr. Alžbeta Fedorová

Člen

Katarína Rakárová

Člen

STRAVOVACIA KOMISIA

 

Nina Bečárová

Vedúca SK (zástupca ŠJ)

Mgr. Adela Greliková

Člen (zástupca PZ)

Mgr. Jana Rrichveisová

Člen (zástupca PZ)

Mgr. Katarína Hušková

Člen (zástupca rodičov stravníkov)