Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Organizačná štruktúra 2017/2018

VEDENIE  ŠKOLY  
Riaditeľ školy Mgr. Daniel Masarovič
Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Elena Kabarcová
Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Elena Hušková

 

GREMIÁLNA RADA ŠKOLY  
Mgr. Daniel Masarovič Riaditeľ školy
Mgr. Peter Drbohlav Školský kaplán
Mgr. Elena Kabarcová Zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Elena Hušková Zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Viera Slobodová Zástupca PZ
Mgr. Jana Neužilová Zástupca PZ
Mgr. Lucia Belanská Zástupca PZ
RNDr. Jozef Ondrejka Zástupca PZ

 

DUCHOVNÝ SPRÁVCA ŠKOLY  
ThDr. ICLic. Miloš Kohútek, PhD. Zástupca zriaďovateľa; farár, správca farnosti Malacky
Mgr. Peter Drbohlav Školský kaplán

 

METODICKÉ ORGÁNY    
Metodické združenie

Predseda Metodické združenie

I. stupeň

Mgr. Viera Slobodová
Podpredseda PK SJL Mgr. Jana Neužilová
Podpredseda PK MAT Mgr. Petra Janská
Človek a hodnoty Predseda PK KNB, VMR Mgr. Lucia Belanská
Človek a komunikácia Predseda PK SJL Mgr. Jana Neužilová
Predseda PK Cudzie jazyky Mgr. Viera Slezáková
Matematika a práca s informáciami Predseda PK MAT, INF, Prezentačné zručnosti RNDr. Jozef Ondrejka

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Predseda PK BIO, CHE, FYZ, ENV, DEJ, GEG, OBN, Mladý bádateľ Mgr. Michaela Lániková

Umenie a kultúra

Predseda PK UMK, VYV, HUV, VUM Mgr. art. Lenka Balleková

Človek a svet práce

Zdravie a pohyb

Predseda PK TSV, SEE, THD Mgr. Martin Lipták

 

PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI ŠKOLY

TRIEDNICTVO  ZŠ

PRITRIEDNY UČITEĽ
Mgr. Lucia Kneblová I.A I.B
Mgr. Petra Janská I.B I.A

Mgr. Alžbeta Fedorová

II.A

II.B

Mgr. Viera Slobodová

II.B

IIA

Mgr. Miroslava Čutková

III.A

III.C

PaedDr. Dagmar Erdélyiová

III.B

III.A

Mgr. Eva Kúdelová

III.C

III.B

Mgr. Denisa Trnková

IV.A

IV.C

Mgr. Zuzana Koštialová

IV.B

IV.A

Mgr. Adela Greliková

IV.C

IV.B

Mgr. Jana Neužilová V.A V.C
Mgr. Adriana Stanová V.B V.A
Mgr. Michaela Florková V.C V.B
Mgr. Dominika Galliková

VI.A

VI.C

Mgr. Ľubomíra Chachulová

VI.B

VI.A

Mgr. Lucia Belanská VI.C VI.B

Mgr. Víťazoslav Kopanica

VII.A

VII.B

Mgr. art. Lenka Balleková

VII.B

VII.A

Mgr. Michaela Lániková

VIII.A

-

RNDr. Jozef Ondrejka

IX.A

IX.B

Mgr. Elena Grmanová

IX. B

IX.A

Ing. Zuzana Lepišová

IX.A

IX.B

Mgr. Jana Neužilová

IX.B

IX.A

Mgr. Tomáš Lopeň - VIII.A
Mgr. Karolína Sochorová

-

-

Mgr. Peter Drbohlav - -
Mgr. Dominika Vagaská

-

-
Ing. Jaroslava Caunerová

-

-

Bc. Martina Slováková - -
PaedDr. Martin Lipták - -
Mgr. Katarína Hušková - -
Mgr. Martina Chocholáčková MD -

Mgr. Marianna Biksadská

MD

-

 

PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI ŠKOLY

TRIEDNICTVO GYM

PRITRIEDNY UČITEĽ

PhDr. Daniela Pavúčková I.A

II.A

Ing. Zuzana Lepišová II.A I.A
Mgr. Viera Slezáková

III.A

IV.A

Ing. Stanislava Zajačková

IV.A

III.A

Mgr. Martin Macejka

-

-

Mgr. Veronika Prévajová

MD

-

 

ŠPECIALIZOVANÍ  PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

SpŠ

Výchovný poradca

Mgr. Lucia Belanská

Kariérový poradca

Mgr. Michaela Lániková - ZŠ

Ing. Stanislava Zajačková - GYM

Koordinátor prevencie

Mgr. Tomáš Lopeň

Koordinátor výchovy k ľudským právam

Ing. Stanislava Zajačková

Zdravotník

Mgr. Michaela Florková

Koordinátor informatizácie

Mgr. Ľubomíra Chachulová

Uvádzajúci učiteľ - Mgr. Michaela Florková

RNDr. Jozef Ondrejka

Uvádzajúci učiteľ - Mgr. Tomáš Lopeň

Mgr. Elena Hušková

Uvádzajúci učiteľ - Mgr. Karolína Sochorová Mgr. Viera Slezáková

Koordinátor voľného času v ŠKD

Bc. Ľubka Voltemarová

Správca siete Ing. Bc. Silvester Ružička

 

ODBORNÍ ZAMESTNANCI                                                                SpŠ                                                                                     

 Špeciálny pedagóg

 PaedDr. Ľubica Sedláková

 Školský psychológ

 Mgr. Miroslava Majdová

 

UČEBŇA

SPRÁVCA UČEBNE

Učebňa prírodovedných predmetov

Mgr. Michaela Lániková

Fyzikálne laboratórium

Ing. Zuzana Lepišová

Chemické laboratórium

Mgr. Michaela Florková

Učebňa anglického jazyka III. (skleník)

Mgr. Viera Slezáková

Učebňa anglického jazyka I.

Bc. Martina Slováková

Učebňa anglického jazyka II.

Mgr. Dominika Vagaská

Učebňa nemeckého jazyka

Ing. Stanislava Zajačková

Učebňa informatiky (I. stupeň)

PaedDr. Dagmar Erdélyiová

Učebňa informatiky (II., III. stupeň)

Mgr. Ľubomíra Chachulová

Spoločenská miestnosť

Mgr. Lucia Kneblová

Učebňa audio

PhDr. Daniela Pavúčková

Dielne

Mgr. Víťazoslav Kopanica

Ateliér remesiel a ručnej tvorby

Mgr. art. Lenka Balleková

Telocvičňa PaedDr. Martin Lipták

Kuchyňka

Mgr. Miroslava Čutková

KABINET

SPRÁVCA KABINETU

I. stupeň

Mgr. Petra Janská, Mgr. Denisa Trnková

Anglický jazyk

Mgr. Viera Slezáková

Nemecký jazyk, Taliansky jazyk

PhDr. Daniela Pavúčková

Geografia

Mgr. Tomáš Lopeň

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Jana Neužilová

Matematika

RNDr. Jozef Ondrejka

Biológia

Mgr. Michaela Lániková

Chémia

Mgr. Michaela Florková

Dejepis

Mgr. Dominika Galliková

Fyzika

Ing. Zuzana Lepišová

Telesná výchova

PaedDr. Martin Lipták

Výtvarná výchova

Mgr. art. Lenka Balleková

Náboženstvo

Mgr. Lucia Belanská

Hudobná výchova

Mgr. Adela Greliková

Technika (sklad)

Mgr. Víťazoslav Kopanica

Sklad CO

PaedDr. Martin Lipták

Učiteľská/žiacka knižnica

Mgr. Jana Neužilová

Informatika, didaktická technika

Mgr. Ľubomíra Chachulová

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 

Bc. Ľubica Voltemarová

Vedúca ŠKD, vychovávateľka

Mária Zelenková

Vychovávateľka

Mgr. Alexandra Volková

Vychovávateľka

Anna Krpelanová - sr. Karmelka

Vychovávateľka

Bc. Anna Suchá

Vychovávateľka

Irena Černá Vychovávateľka

Monika Cabanová

Vychovávateľka

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

FUNKCIA

Ing. Helena Artimová

Pracovníčka pre ekonomicko–hospodárske záležitosti

Katarína Rakárová

Sekretárka

Mgr. Beáta Reifová Tajomníčka

František Valla

Školník – údržbár

Rozália Vassová

Upratovačka

Rozália Ťupeková

Upratovačka

Monika Lončeková

Upratovačka

Jarmila Haruštáková

Upratovačka

Marianna Kordošová

Upratovačka

Oľga Koudelová

Upratovačka

Jana Kopanicová

Informátor

Kornélia Vilémová

Informátor

Nina Bečárová

Vedúca školskej jedálne

Margita Michálková

Hlavná kuchárka

Emília Škodová

Pomocná kuchárka

Anna Bartalská

Pomocná sila v kuchyni

Renáta Lešková

Pomocná sila v kuchyni

Valéria Binčíková

Pomocná sila v kuchyni

Oľga Rybecká Pomocná sila v kuchyni

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA

 

Katarína Rakárová

Vedúca IK

Mgr. Alžbeta Fedorová

Člen

Ing. Zuzana Lepišová

Člen

ŠKODOVÁ KOMISIA

 

Ing. Helena Artimová

Vedúca ŠK

Mgr. Alžbeta Fedorová

Člen

Katarína Rakárová

Člen

STRAVOVACIA KOMISIA

 

Nina Bečárová

Vedúca SK (zástupca ŠJ)

Mgr. Zuzana Koštialová

Člen (zástupca PZ)

Mgr. Lucia Kneblová

Člen (zástupca PZ)

Peter Olexa

Člen (zástupca rodičov stravníkov)