• Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia pre šk. rok 2020/2021
     • Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia pre šk. rok 2020/2021

     • Milí uchádzači o štúdium na Gymnáziu sv. Františka Assiského,

      • v priloženej tabuľke je uvedené poradové číslo uchádzača  a kód žiaka, ktorý nájdete uvedený v rozhodnutí o prijatí/neprijatí na štúdium a získaný počet bodov podľa kritérií
      • ak sa chce uchádzač dozvedieť svoje poradové číslo ešte pre doručením rozhodnutia s kódom žiaka, môže sa informovať na mailovej adrese huskova.elena@csmalacky.sk, príp. telefónnom čísle 0905/719301.

      Úloha zákonného zástupcu alebo maloletého uchádzača:

      • doručiť škole bezprostredne (najneskôr do 4. júna 2020) záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium
      • Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium
      • potvrdenie treba doručiť škole cez informačný školský systém EduPage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na huskova.elena@csmalacky.sk alebo poštou na adresu školy (rozhodujúci je dátum doručenia škole)
      • pokiaľ uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača rozhodnutie o nastúpení v stanovenom termíne nedoručí, škola nebude považovať uchádzača za prijatého a ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.
    • Pozvánka na spoločný duchovný program
     • Pozvánka na spoločný duchovný program

     • Pozývame Vás na spoločné slávenie duchovného programu pre spoločenstvá našich katolíckych škôl a školských zariadení z celého SK:

      1. Svätá omša s katechézou pre deti I. st.  - nedeľa 24. 5.10.15  (téma: Oslavovať Boha Otca; vedie P. Milan Toman SVD, Sr. Mária Nagyová FMA), Kostol Povýšenia Svätého kríža, Bratislava - Petržalka.

      2. Počúvanie Slova - pondelok 25. 5., 16,00 (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov.  

      3. Svätý ruženec - utorok 26.5., 16,00 (P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      4. Svätá omša - štvrtok 28.5., 16,00 (celebrant P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      Program môžete  sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

      Ďakujeme vám!

      Vyprosujeme požehnaný veľkonočný čas a radostné otváranie škôl! :)

      Mgr. Daniel Masarovič, prezident ZKŠS

    • Oznam pre stravníkov školskej jedálne
     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Od 1.6.2020 bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne pre deti 1.- 5. ročníka ZŠ. Žiaci (1.-5. roč.), ktorí sa stravovali v Školskej jedálni pred zatvorením prevádzky školy z dôvodu mimoriadnej situácie, budú automaticky prihlásení na obed.

      Odhlasovanie z obeda je možné cez EduPage,

      mailom: jedalen@csmalacky.sk alebo telefonicky: 0917 350 602.

      Oznam pre externých stravníkov, učiteľov vyučujúcich len dištančne a žiakov 6.-9. roč. ZŠ a GYM:

      Touto cestou informujeme externých stravníkov, učiteľov, ktorí vyučujú len dištančne a žiakov 6.-9. roč. ZŠ a GYM, ktorí sa do vyhlásenia mimoriadnej situácie stravovali v našej Školskej jedálni, že stravovanie pre nich nie je možné naďalej zabezpečovať z prevádzkových dôvodov.

    • KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA
     • KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA

     • Milí uchádzači o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu,

      v školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov maximálne 26.

      Školský vzdelávací program – zameranie:

      • intenzívna jazyková príprava – výučba dvoch cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk); jeden CJ (maturitný) na úrovni B2. Ako nepovinný jazyk v rámci záujmových útvarov sa na škole vyučuje aj latinčina, taliančina a španielčina,
      • podporované vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov so zámerom získania kvalitného všeobecného rozhľadu potrebného pre štúdium na VŠ,
      • projektová, vedecká a bádateľská činnosť,
      • získanie informatizačných, prezentačných a komunikačných zručností v multipredmetovom rozmere.
      • získania kvalitného všeobecného rozhľadu pre ďalšie VŠ - štúdium.

      Charakteristika školy:

      • rodinná škola zdôrazňujúca potrebu kvalitného vzdelávania a komplexnej formácie študentov,
      • kresťanské hodnoty a spoločenstvo viery, 
      • cieľavedomá podpora rozvoja schopností a talentov ako aj charakteru mladých ľudí, 
      • výborné materiálne podmienky a moderné, pôsobivé a digitalizované učebne,
      • progresívne a moderné metódy výučby,
      • zážitková výučba s bilingválnymi prvkami vzdelávania,
      • individuálny a priateľský prístup – pomoc kariérneho a výchovného poradcu, školského psychológa, duchovnej osoby, každého pedagóga,
      • škola ako spoločenstvo - kultúra zameraná na vzájomné vzťahy,
      • škola ako životný priestor – záujmová činnosť a mimovyučovacie aktivity,
      • škola ako prostredie – autentická atmosféra dôvery, radosti a bezpečia,
      • seriózna a individuálna príprava na vysokoškolské štúdium.
      • úspešní študenti a absolventi s perspektívnym uplatnením v praxi.

      KRITÉRIÁ  PRIJATIA  DO  1. ROČNÍKA  PRE ŠKOLSKÝ ROK  2020/2021

      Kritéria prijatia

      Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium

      INFORMAČNÝ BULLETIN !  (neprehliadni )

      PREZENTÁCIA O ŠKOLE

      Dôležité pokyny:

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní Vám radi poskytneme na tel. č. 0917 350 117 (Daniel Masarovič, riaditeľ školy), 0905 719 301 (Elena Hušková, zástupkyňa RŠ).

    • Podporujeme výzvu za voľnú nedeľu!
     • Podporujeme výzvu za voľnú nedeľu!

     • Naša škola podporila petíciu za rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze.

      Nedeľa patrí rodine

      Pri príležitosti medzinárodného Dňa rodiny, ktorý sa z rozhodnutia OSN každoročne pripomína 15. mája, pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií výzvu najvyšším predstaviteľom nášho štátu. Hlavnou myšlienkou výzvy je poukázať, že nedeľa má patriť predovšetkým rodine. Reaguje tak na viaceré podnety svojich členov i na podnety mimo samotného Fóra. Vo výzve žiada, aby kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať. Voľná nedeľa pre pracovníkov obchodoch by mala zostať aj po korona kríze. Iniciatíva chce pomôcť pri spoločenskej diskusii o tejto téme, aby táto zmena prešla s čo najväčším celospoločenským konsenzom. Autori výzvy sú presvedčení, že existujú jasné dôvody na to, aby sa spoločnosť dohodla a chránila pre všetkých istú dôležitú hodnotu, ktorú samotný trh neochráni. Bez voľnej nedele má totiž týždeň iba sedem pracovných dní.

      Predseda FKI Tomáš Kuzár poznamenal: "V západných štátoch EU je bežné, že nedeľa je voľným dňom. Na Slovensko je už vhodná doba na to, aby voľná nedeľa bola štandardom aj u nás "

      Výzva je otvorená tak pre jednotlivcov ako aj pre organizácie. Jednotlivci svoju podporu môžu vyjadriť tu. Organizácie potvrdia svoju podporu zaslaním mailu na info@fki.sk , pričom uvedú názov organizácie a meno štatutára. Zoznam organizácií (spolu-signatárov) bude súčasťou listu, ktorý bude v piatok, 15. mája doručený predstaviteľom štátu.

      (kontakt: Pavol Kossey, podpredseda FKI, 0907-897 964)

    • Deň rodiny - Tancuj s nami
     • Deň rodiny - Tancuj s nami

     • 15. mája si na celom svete pripomíname Deň rodiny. Na našej škole sme plánovali tento výnimočný deň osláviť začiatkom júna. Keďže pre známe okolnosti sa nám to nepodarí, pani učiteľky z našej školy si nachystali pesničku, ktorá pôvodne mala zaznieť počas programu na Deň rodiny aj s tanečným a speváckym vystúpením našich žiakov.

      Avšak keďže teraz sme všetci doma, preto Vás chceme milí žiaci, študenti, pani učiteľky, páni učitelia a ostatní zamestnanci, rodičia, skrátka všetci z našej školy osloviť o pomoc pri tvorbe videoklipu. Stačí si vypočuť pesničku a niečo pekné zatancovať napr. v kuchyni, na záhrade, na lúke, a poslať do konca mesiaca máj na email: richveisova.jana@csmalacky.sk. Video musí byť točené na šírku. Tie najlepšie zábery potom budú odprezentované vo videoklipe. Pozor - pesnička je prudko chytľavá! Budete si ju musieť pustiť ešte raz :)

      Pesnička sa nachádza na školskom YouTube kanáli Cirkevnej školy

      https://www.youtube.com/watch?v=OWmiT-6Lvkw

      A skúste uhádnuť, ktorá pani učiteľka spieva? ;)

      Zo správnych odpovedí bude vyžrebovaných 10 z vás, ktorí získajú nové tričko s logom školy. Svoje odpovede posielajte na rovnakú mailovú adresu do nedele 17.5. Ďakujeme!

    • Potešme sme spolu naše maminky, babky a starké
     • Potešme sme spolu naše maminky, babky a starké

     • Blíži sa Deň matiek a vy ste už určite premýšľali, ako potešiť svoje maminky a babky a starké, ako im urobiť radosť a aký darček im pripraviť, aby ste sa poďakovali za všetku tú lásku a starostlivosť, ktorou vás celý život zahŕňajú. Do pokladnice nápadov chceme prispieť aj my zopár tipmi, ako si tento deň ozvláštniť sebe a hlavne mamičkám.

      1. Urobte mamičke kráľovský deň

      Čo to znamená?

      • Spýtajte sa, ako by chcela stráviť deň a spoločne s ostatnými členmi rodiny sa ponúknite, že všetky nedeľné činnosti, ktorými mamička trávi čas v nedeľu, zabezpečíte vy a ona si bude môcť užiť chvíle pre seba
      • Správajte sa k nej naozaj ako ku kráľovnej – poslúchnite na prvé slovo, neodvrávajte, nekomentujte a nehádajte sa so súrodencami, buďte k nej milí
      • Obslúžte ju a prineste jej do izby či do záhrady kávičku a malú sladkú pozornosť alebo zdravý olovrant😊
      • Sadnite si k mamičke a popýtajte sa jej, ako sa jej darí, čo ju trápi, ako by ste ju mohli potešiť a venujte jej svoj ČAS

      2.  Uvarte s ockom slávnostný obed ako prekvapenie

      • Toto bude troška náročnejšie, pretože kuchyňa je maminkiným kráľovstvom a asi jej príde zaťažko tam pustiť niekoho iného a nemať pod kontrolou, čo sa tam deje😊
      • Vyberte si chutné a jednoduché jedlo alebo zložitejšie podľa vašich schopností a nezabudnite sa pripraviť už skôr – myslite na nákupy vopred
      • Dohodnite sa s ostatnými na deľbe práce a každý si odvedie svoj diel poctivo a načas
      • Nezabudnite pekne ozdobiť stôl a stráviť príjemné chvíle na obede s ostatnými v pokoji a vzájomnom počúvaní sa

      3. Buď pre svoju mamičku anjelikom počas nasledujúcich dní

      • Keď bude niečo potrebovať, buď prvý, kto to prinesie
      • Keď bude smutná, skús ju rozveseliť
      • Keď potrebuje pomôcť, buď ochotný
      • Keď bude unavená, ponúkni sa namiesto nej povysávať, vyniesť smeti, umyť riad, priniesť nákup...
      • Prekvap ju maličkými lístočkami s krátkym povzbudením, napr. usmej sa, mám ťa rád a podobne na miestach, kde to nebude čakať😊
      • Ak máš mladších súrodencov, venuj im viac času, aby si mihla maminka vydýchnuť
      • A určite prídeš aj na iné spôsoby, ako ukázať mamičke, že ti na nej záleží

      4. Pre kreatívcov máme zopár tipov na ručné výrobky pre maminky😊

      Papierové kvety

      https://www.youtube.com/watch?v=2L6jr3oxOfk

      Origami kvetiniek

      https://www.youtube.com/watch?v=7GfAqdkAm3Q

      Kvetinová pohľadnica pre mamu

      https://www.youtube.com/watch?v=jDNrygOna4s

      Kvet v kvetináči s ručne vyrobeným srdiečkom na špajli

      https://www.youtube.com/watch?v=jDNrygOna4s

      A ešte púpavy

      https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

      Napíšte a pošlite fotografie svojim triednym učiteľom, ako sa vám darilo prekvapiť mamičku, čo ste vykúzlili v kuchyni či vyrobili ako darček. S radosťou uverejníme vaše nápady a fotografie na webovej stránke školy a v školskom časopise Rybka.

      A nezabudnite na to najdôležitejšie : za všetko maminkám poďakovať a povedať, ako veľmi ich máte radi!!!

       

    • Pokyny pre potrebu vyzdvihnutia nevyhnutných vecí v škole
     • Pokyny pre potrebu vyzdvihnutia nevyhnutných vecí v škole

     • Oznamujeme vám, že ak si niekto potrebuje niečo nevyhnutne vyzdvihnúť v škole už v tomto čase    (pred skončením prerušenia vyučovania ako napr. ortopedickú obuv, učebnicu...), môže si ich vyzdvihnúť od 20.4.- 30.4. v čase od 8.00 - 11.00 hod. a od 14.00-18.00 hod. Pri vstupe do školy je potrebné sa hlásiť na vrátnici, povedať triedu, v ktorej si potrebujete vec vyzdvihnúť a v sprievode vrátnika ísť do triedy po vec. Počas sprevádzania vrátnika bude uzamknutý vchod do školy.

      Pri vstupe do školy treba dodržať všetky náležité hygienické podmienky pri pandémii coronavírusu COVID-19 - rúška na tvári, rukavice, vstupovať do priestorov pri vrátnici po jednom, dodržať min. 2 m rozostup.

    • Úspechy v krajskom kole SOČ
     • Úspechy v krajskom kole SOČ

     • V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti boli úspešné tri práce našich študentov.  Získali sme jedno prvé miesto, jedno druhé miesta a jedno tretie miesto. Blahoželáme a držíme palce študentom v celoslovenskom kole tejto súťaže. 

      Úspešní študenti:

      3. miesto: odbor Informatika  Juraj Hušek 2.G -  Viacplatformová aplikácia o laickej prvej pomoci 

      2. miesto: odbor História, filozofia, právne vedy: Mária Hušková 3.G Kresťanská výchova mládeže v čase komunistickej totality 

      1. miesto: odbor Pedagogika, psychológia, sociológia: Barbora Butašová 3.GPes - netradičný učiteľ  

    • Pokyny k odovzdávaniu prihlášok na SŠ (vrátane osemročných gymnázií) len pre žiakov našej cirkevnej školy
     • Pokyny k odovzdávaniu prihlášok na SŠ (vrátane osemročných gymnázií) len pre žiakov našej cirkevnej školy

     • Toto usmernenie platí len pre žiakov našej cirkevnej školy. 

      Oznamujeme vám, že prihlášky na SŠ (vrátane osemročných gymnázií) žiakov 5. a 9. ročníka podpísané žiakom a zákonným zástupcom treba doručiť do školy od 04.-14. mája 2020 na vrátnici školy v čase od 9.00-12.00 hod. a poobede od 14.00-17.00 hod.

      Po príchode na vrátnicu školy vás žiadame o dodržiavanie náležitých hygienických podmienok pri pandémii coronavírusu COVID-19 - rúška na tvári, vlastné pero, rukavice, vstupovať do priestorov pri vrátnici po 2 (žiak a zákonný zástupca spolu).

      Žiaci, ktorým boli zaslané prihlášky domov vo formáte pdfna vytlačenie, prinesú vytlačené prihlášky v sprievode zákonného zástupcu podpísané žiakom a zákonným zástupcom. 

      Žiakom, ktorí nemali možnosť vytlačenia prihlášok doma, vytlačí prihlášky škola, prihlášky je potrebné si najprv prekontrolovať a podpísať žiakom a zákonným zástupcom priamo na vrátnici školy. 

      Upozornenie: ak máte doma originály diplomov vášho dieťaťa, ktoré získal za umiestnenie v okresnom a vyššom kole nejakej súťaže v 5. až 9. ročníku ZŠ, ktoré chcete pripojiť k prihláške, treba priniesť ich kópiu spolu s prihláškou alebo poslať ich sken/fotografiu na vytlačenie školou na mailovú adresu lanikova.michaela@csmalacky.sk

      Po odovzdaní podpísaných prihlášok obdržíte súčasne zápisný lístok (zápisný lístok v tomto čase si vyzdvihnú aj žiaci 8. a 5. ročníka) ktorého prevzatie musí potvrdiť zákonný zástupca svojím podpisom. Zápisný lístok si ponecháte doma do ďalších pokynov od strednej školy, na ktorú sa žiak hlási (štandardne sa zápisný lístok prinesie na zápis žiaka na školu po prijímacom konaní).

    • Aktivity na Deň Zeme
     • Aktivity na Deň Zeme

     • Aj napriek špeciálnym vyučovacím podmienkam nechceme ani tento rok zabudnúť na Deň Zeme,  ktorý si na škole každoročne pripomíname svojským spôsobom. Inak tomu nebude ani teraz.

      Správajme sa ešte viac ako inokedy v tento týždeň ako správni environmentalisti : minimalizujme tvorbu odpadu, správne ho roztrieďme, zbierajme odpadky, šetrime energiu, neplýtvajme potravinami ani vodou.

      Pomôcť našej planéte môžete aj týmito konkrétnymi aktivitami. Môžete sa v priebehu týždňa ktorýkoľvek deň zapojiť do obidvoch aktivít alebo si vybrať len jednu.

      1. EKOúloha : Šetrime elektrickú energiu vypnime na jednu hodinu napr. večer elektronické spotrebiče v našich domácnostiach, ktoré práve nepotrebujeme (televízor, počítač, telefón, lampu...), vypnime všetky svetlá, strávme hodinku spolu rozprávaním sa len pri sviečkach.

      2. EKOúloha : Čistime našu planétu zbieraním odpadu využime poobednú prechádzku (samozrejme dodržaním náležitých preventívnych opatrení), vezmime si vrecko a rukavice, pozbierajme odpad, ktorý po ceste uvidíme,
      prípadne upracme a skrášlime si prostredie okolo seba (izbu, okolie bytovky či domu, park)

      Zapojte sa! Naša Zem sa Vám za to určite odvďačí.

      Nezabudnite triednym učiteľom poslať spätnú väzbu, ako sa vám darilo.
      Vaše fotografie sú taktiež viac než vítané.

       

      Fotografie prvých environmentalistov...

    • Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše
     • Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania  z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 29. apríla 2020 o 16,00, celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

      Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

      Môžete sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

    • Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše
     • Pozvánka na spoločné slávenie svätej omše

     • Milí žiaci, učitelia, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania  z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 22. apríla 2020 o 16,00, celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

      Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

      Môžete sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

    • Školská svätá omša online!
     • Školská svätá omša online!

     • Milí naši žiaci, rodičia, priatelia,

      pozývame vás na spoločné slávenie svätej omše v piatok 17.4. 2020 o 8.00 prostredníctvom online internetového vysielania zo školskej kaplnky na našom YouTube kanáli Cirkevná škola Malacky.

      Sledovať ho môžete na tak, že priamo vložíte link

      https://www.youtube.com/watch?v=yci5TerSDYM&feature=youtu.be

      a budeme radi, ak kliknete na červené tlačidlo vpravo ODOBERAŤ.

      Svätá omša bude obetovaná za rodiny nášho školského spoločenstva, za ich ochranu a pomoc v tomto čase a za zastavenie pandémie.

      Vyprosujeme vám vytrvalosť, silu a pokoj.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“