• Od JA k MY
     • Od JA k MY

     •  

      Dlhé roky minulého storočia vládlo v Juhoafrickej republike medzi ľuďmi kruté a bolestivé rozdelenie. Bolo to obdobie apartheidu, silného oddeleného prežívania obyvateľov rôznych rás. Oddelenie viedlo k násiliu, nenávisti a nie zriedkavému zabíjaniu. Zdalo sa, že znepriatelené milióny ľudí už nič nespojí. Problémom nesúdržnosti Juhoafričanov bol individualizmus, nie jednotlivca, ale skupiny. Presvedčenie, že so svojou skupinou si vystačím.   Čo prelomilo tvrdohlavosť tohto skresleného presvedčenia? Do atmosféry nepriateľstva začali ľudia ako Nelson Mandela, Desmond Tutu vnášať kultúru ubuntu. Slovo ubuntu je z afrického jazyka Nguni Bantu a dalo by sa preložiť ako „ľudskosť“ alebo „JA som, lebo MY sme“. Vyjadruje myšlienku, že pravá ľudskosť pochádza zo spoločenstva s druhými. Ubuntu najskôr žili malé skupiny okolo charizmatických lídrov, neskôr prekvasila celú spoločnosť. Rozdelenie bolo odstránené vďaka tomu, že ľudia objavili význam a hodnotu spoločného prežívania

      Milí kamaráti,

      nezdá sa vám, že problém individualizmu, jednotlivca i skupiny, je prítomný i teraz?

      Súčasnosť je stále poznačená nezvyčajnou skúsenosťou s pandémiou COVID-19. Pod ťarchou obáv, úzkosti a nepredvídateľnosti sa pýtame po návrate do normálu. Viac ako kedykoľvek predtým si uvedomujeme, akí sme krehkí a zraniteľní. V poslednom období to však vyzerá, ako keby niektorí túto svoju krehkosť a zraniteľnosť zakrývali. To zakrývanie má všelijaké podoby. Zdá sa mi, že najzreteľnejšou podobou je spochybňovanie, až popieranie nebezpečných následkov z nakazenia. Typickým prejavom tohto popierania je postoj mnohých k noseniu rúšok. Myslím si, že v tom postoji, ako aj v niektorých iných prejavoch odmietavého správania ľudí, je skryté niečo iné.

      Máme strach prijať vlastnú krehkosť a zraniteľnosť, lebo žijeme JA.

      Máme strach priznať si svoju krehkosť a zraniteľnosť, lebo svoj život žijeme príliš individuálne. Ako jednotlivci, ale aj ako skupiny, do ktorých sa uzatvárame pred vonkajším svetom (napríklad veľakrát na sociálnych sieťach). Častým je najmä názorové uzatváranie sa, zotrvávanie na svojich „pravdách“ bez pripustenia iného pohľadu na vec. Ako keby sme pozabudli, že všetci sme na jednej loďke povolaní veslovať spoločne a navzájom sa povzbudzovať. Prestali sme rozumieť tomu, že pri veslovaní sa potrebujeme navzájom. Jedni druhých.

      Liekom na našu krehkosť a zraniteľnosť je MY.

      Viacerí uznávaní odborníci sa zhodujú v tom, že pandémiu máme vo svojich rukách. Hovoria, že pokiaľ by ľudia dôsledne dodržiavali ochranné opatrenia – najmä rúška, odstupy a ruky – poradili by sme si (pravdepodobne) s COVID-om aj bez vakcíny (tak, ako sa to stalo v minulosti pri niektorých iných pandémiách). Možno je namieste otázka: Čo máme v tomto čase pandémie pochopiť?  

      Možno, že práve rúškami je nám naznačené, že to, čo je zranené a potrebuje sa uzdraviť, je ľudská komunikácia. Nie je pre nás azda rúško symbolom pozvania k zastaveniu všetkých hrubých, osočujúcich, urážlivých a vulgárnych slov, ktorými často len chránime hranice nášho „JA“? Úctivé a slušné vyjadrovanie, hľadanie pravdy cez spoločný dialóg, dosahovanie kompromisov a prienikov pre súžitie je cestou k „MY“, ku ktorej sme nanovo pozvaní.

      Možno cez odstupy máme pochopiť, že ako ľudské bytosti sme sa navzájom vzdialili a odcudzili; a to, čo potrebuje uzdraviť a obnoviť, je ľudská solidarita. Nie sú pre nás fyzické odstupy, ktoré máme dodržiavať, metaforou našej ľahostajnosti voči tým, čo sú ponechaní sami na seba? Ľahostajnosti voči tým, čo trpia kvôli tomu, že prišli o prácu a zárobok? Voči tým, čo nemajú domov a jedlo? Voči tým, čo zomierajú sami? Nemali by sme konečne vystúpiť zo svojho „JA“ a prejsť k “MY“ a znovu objaviť vlastnú potrebu sociálnych vzťahov a tiež spoločného vzťahu s Bohom? Alebo si myslíme, že iba chudobní, trpiaci, chorí a osamelí potrebujú nás, a nie aj my ich?

      Nemáme azda aj prostredníctvom čistenia rúk nanovo zistiť, že to, čo nám chýba, je ľudské spolužitie? Nepotrebuje vari jedna ruka na čistenie tú druhú? Nepozabudli sme starať sa jeden o druhého? Nezabudli sme sa starať o prírodu a náš spoločný dom, našu Zem? Koľko veci robím „JA“ sám bez toho, aby som v tom, čo robím, hľadal „MY“?

      Milí kamaráti,

      prijmime spoločne fakt, že každý z nás je krehký a zraniteľný. Nech nás uvedomovanie si vlastnej krehkosti a zraniteľnosti nevedie k uzavretosti a ustráchanosti, ale nech je pre nás novým dôsledkom -  vykročiť zo seba samých smerom k druhému človeku a k Bohu. Naša životná misia bude napĺňaná vtedy, ak sa rozhodneme pre cestu sebadarovania. Využime každodennú príležitosť deliť sa, pomáhať a starať sa o blízkych a prírodu. Cesta od „JA“ k „MY“ si vyžaduje našu odvahu a osobitne dôveru v starostlivého a dobrého Boha, ktorý tú cestu pôjde vždy s nami. Verím, že na tejto ceste objavíme nielen krásu a dôležitosť „MY“, ale súčasne aj na naše netušené „JA“. Predsa, sme obrazom Boha, nie?

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm    

     • Súťaž pre gymnazistov

     • Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje pätnásty ročník súťaže Študentská esej 2020.

      Aj ty si kladieš, milý študent, otázku, čo by muselo Slovensko urobiť pre to, aby sa stalo slušnejšou krajinou?

      Zapoj sa do súťaže o hodnotné ceny! Pretože zamýšľať sa má stále zmysel.

     • Ekopolícia

     • Záleží ti na tom, v akom prostredí žiješ? Tak sa o to pričiň aj ty svojou troškou! Ekoprogram našej školy beží aj v tomto školskom roku. Zbierame papier, separujeme odpad, učíme sa byť zodpovední voči planéte a jej obyvateľom. A bude toho viac...

     • Svätá omša v kaplnke

     • Milí rodičia, priatelia školy,

      srdečne Vás pozývame na sledovanie sv. omše v piatok (16.10.) z našej školskej kaplnky. Sv. omša začala 8:15 a mohli ste ju sledovať na youtube našej školy. Sme radi, že ste boli s nami.

     • Poďakovanie

     • Poďakovanie za vyzbierané školské pomôcky v zbierke Slovenskej katolíckej charity patrí aj Vám, milí rodičia!

     • Hromadná pripomienka - prosba o podporu

     • Vážení rodičia, kolegovia, priatelia, 

       

      dovoľujeme si Vás požiadať o podporu hromadnej pripomienky, ktorej zámerom je zabrániť tomu, aby mohla byť zo siete škôl vyradená škola alebo školské zariadenie aj bez uvedenia dôvodov pre vyradenie. Sme v situácii v ktorej hrozí, že aj kvalitná a žiadaná škola sa môže stať obeťou "optimalizácie" školskej siete realizovanou úradníckym štátnym aparátom. 

       

      Čo sa stalo?

       

      Ministerstvo školstva predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

      Novelou sa okrem iného navrhuje, aby MŠVVaŠ mohlo kvôli zefektívňovaniu siete škôl a školských zariadení pružne rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu na vyradenie zo siete a z akéhokoľvek dôvodu (resp. bez uvedenia dôvodu). 

      Navrhovaná novela nezabezpečuje predvídateľnosť postupu ministerstva školstva a vytvára možnosť na politické ovplyvňovanie podoby siete škôl a školských zariadení. To môže mať za následok netransparentné a nedostatočne odôvodnené zatváranie aj kvalitných škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa a s možným negatívnym vplyvom na prístup detí ku kvalitnému vzdelávaniu.


      Máme 2 dni na to, aby sme do stredy 14.10. 2020  nazbierali minimálne 500 podpisov pod HROMADNÚ PRIPOMIENKU, v ktorej žiadame vypustenie bodu 11 čl. I novely zákona č. 596/2003 Z.z. zo strany predkladateľa a otvorenie širokej odbornej diskusie na túto tému mimo času trvania núdzového stavu a s tým spojeného skráteného plynutia lehôt a ďalších negatívnych vplyvov na pripomienkovacie konanie v tak závažnej veci, akou je vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete.

      Čo môžete urobiť?

      1.      Pripojte svoj podpis pod úplné znenie pripomienky: 
      TU.

      Linka na plné znenie hromadnej pripomienky, kde môžete pripojiť aj svoj podpis

      http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1160756
             
      2.      Zdieľajte túto informáciu so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, na webových stránkach, informujte ich o tom, že aj naša cirkevná škola môže byť obeťou nového nástroja ministerstva školstva...

      Ďakujeme Vám za podporu!

       

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

    • Gymnázium od 12.10. v dištančnom móde
     • Gymnázium od 12.10. v dištančnom móde

     • Milí študenti gymnázia,

      vzhľadom k novým opatreniam sa z dôvodu aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie od pondelka 12. 10. 2020 do odvolania prerušuje vyučovanie pre žiakov stredných škôl.

      Vzdelávanie bude prebiehať dištančným spôsobom prostredníctvom platformy Google Meet, ktorá je súčasťou balíka G Suite for Education (podľa okolností a možností pedagóga aj zadávaním úloh a zadaní cez Edupage).

      Rozvrh hodín - vzdelávanie bude prebiehať podľa bežného rozvrhu v škole s klasickým časovým harmonogramom.

      Učebný plán - vzdelávanie bude organizované pre všetky vyučovacie predmety, vrátane výchov. Obsah a forma výuky bude prispôsobená podmienkam pre vzdelávanie.

      Hodnotenie -  klasifikované budú všetky predmety tak, ako bolo dohodnuté na začiatku školského roka. Kritériá hodnotenia daného predmetu boli upravené a študenti boli o nich informovaní vyučujúcimi.

      Dochádzka – študent je povinný sa každý deň pravidelne pripájať na online vyučovanie prostredníctvom vytvorených online tried. Spoločné vyučovacie hodiny prebiehajú v kmeňovej online triede (napr. MAT, SJL, GEO, BIO, FYZ, EXV, PRZ, ....), delené vyučovacie hodiny majú pridelenú svoju vlastnú online triedu (ANJ, NEJ, Semináre). Študent je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho si zapnúť mikrofón!

      Vyučujúci zaznamenáva dochádzku študentov prostredníctvom školského systému Edupage. Neprítomnosť študenta na online vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená rodičom tak ako pri bežnej dochádzke.

      Zmena v rozvrhu -  v prípade neprítomnosti vyučujúceho budú mať študenti oznámené suplovanie alebo pridelenú inú pracovnú činnosť z daného predmetu. Táto informácia bude študentom oznámená prostredníctvom Edupage najneskôr do 7:50 daného dňa.

      Študenti, ktorí si potrebujú zo školy vyzdvihnúť osobné veci (učebnice atď.), môžu tak urobiť v čase mimo svojho dištančného vzdelávania, teda rozvrhu hodín.


      Prosíme Vás o vzájomnú súčinnosť pri zabezpečovaní vzdelávania, Vašu plnohodnotnú a zodpovednú spoluúčasť a plnenie povinností.


      Prajeme Vám zdravie, trpezlivosť a odhodlanie spolupracovať na svojom osobnom rozvoji!

       

      cšm

    • Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2020/2021 - aktualizácia k 12.10. 2020
     • Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2020/2021 - aktualizácia k 12.10. 2020

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, 

      v zmysle nových epidemiologických opatrení pre školy bola aktualizovaná interná smernica školy o vnútornom režime školy, s platnosťou od 12. októbra 2020. Zmeny sú vyznačené červenou farbou.  

      Najdôležitejšie zmeny:

      1. Nosenie rúška je povinné pre všetkých žiakov školy v interiéri aj v exteriéri, pri akejkoľvek činnosti (vrátane športovej činnosti; telesná výchova sa z toho dôvodu bude organizovať vonku formou ľahších cvičení ako strečing, prechádzka). Žiak nemôže namiesto rúška používať iný prostriedok ako je napr. štít, šál, šatka. Výnimku z nosenia rúšok zostáva pre žiakov so stredným a ťažký mentálnym a sluchovým postihnutím a žiaci so závažnou poruchou autistického spektra (pri uplatnení tejto výnimky je potrebné doručiť do školy písomné vyhlásenie rodiča, ktoré je v prílohe).

      2.  Záujmové útvary sa nerealizujú (s výnimkou tých krúžkov, ktoré je možné zabezpečiť dištančnou formou ako napr. príprava deviatakov na Testovanie9 zo SJL a MAT). V tomto prípade je možné lektorom krúžku upraviť termín a čas realizácie krúžkovej činnosti (oproti pôvodnému termínu/času).

      3. Rodič/zákonný zástupca predkladá „Potvrdenie o chorobe“ pri návrate žiaka do školy po každom prerušení dochádzky svojho dieťaťa z dôvodu

      ·   podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ buď: všeobecným lekárom, RÚVZ alebo infektológom).

      ·   ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie od všeobecného lekára, RÚVZ alebo infektológa).+

      Potvrdenie o chorobe vydáva výhradne všeobecný lekár pre deti a dorast (u plnoletých žiakov všeobecný lekár pre dospelých). Potvrdenie sa predkladá bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti žiaka v škole.

      Školské vyučovanie študentov gymnázia sa od 12.10. 2020 do odvolania prerušuje a ich vzdelávanie bude prebiehať dištančným spôsobom. Počas prerušeného vyučovania je možné prezenčne uskutočniť komisionálne skúšky a rozdielové skúšky. Ostatné pokyny k dištančnému vzdelávaniu boli predmetom samostatnej správy. 

      Opätovne prosíme rodičov o súčinnosť pri zabezpečovaní preventívnych opatrení v škole. Osobitne žiadame o dôsledné dodržiavanie poskytovania informácií o výskyte COVID-19 vo vašich rodinách, najmä tých s väzbou na následné vyhľadávanie úzkych kontaktov, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom rozširovania nákazy.

      Ďakujeme Vám za porozumenie a prosíme vás o vzájomnú spoluprácu s dôrazom na ochranu zdravia nás i našich blízkych.

      Zároveň vás pozývame k spoločnej modlitbe školského spoločenstva za ochranu pred nákazou, špeciálne každý deň o 20,00 k spoločnej modlitbe svätého ruženca.

      Želáme Vám veľa síl, vytrvalosti a nádeje do ďalších dní.

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm 


      Smernica vnútorný režim školy aktualizácia 12.10.2020

      Príloha č. 1a Vyhlásenie zamestnanca

      Príloha č. 2a Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

      Príloha č. 3 Potvrdenie o bezinfekčnosti

      Príloha č. 4 Vyhlásenie zákonného zástupcu o výnimke z nosenia rúšok

     • Športový deň gymnazistov o Putovný pohár riaditeľa školy

     • V piatok 9. októbra sme si my, gymnazisti, trošku oddýchli od učenia, aby sme ukázali, že radosť z pohybu a zo športového zápolenia je nám stále veľmi blízka.

      Páni profesori si pre nás pripravili rôzne fyzicky menej i viac náročné netradičné športové disciplíny. Už na začiatku sa najlepší bežci zapotili pri behu zo školy, a to so záťažou na chrbte. Za nášho hlasného povzbudzovania nám doslova prefrčali pred nosom. V ďalšej disciplíne sme sa zasa zapotili my, diváci, keď sme s napätím sledovali podliezanie latky a nemilosrdné znižovanie jej výšky. Naučili sme sa nedýchať, keď štvrták Slavko Ganaj poodliezol tyč pri výške len 37 centimetrov a Klára Pullmannová z tretej triedy pri neuveriteľných 36 centimetroch! Nasledovali posledné dve disciplíny – hod bremenom do diaľky a preťahovanie lanom, v ktorom sme si zasúťažili úplne všetci. Boli sme  neunavní v každej disciplíne. Prvé miesto si vyslúžili tretiaci, ktorým srdečne blahoželáme k ich úspechu.

      Tí z nás, ktorí ešte vládali, zakončili športový deň obľúbeným tancom - "Belgičákom".

                                                                                                                                                študentka Martina

     • Hovorme o jedle

     • Viete, aký je rozdiel medzi cestom z kvasníc a cestom z kvásku? Viete, čo je to kvások a že je pre ľudský organizmus vhodnejší? Povedali by ste, že história kvásku siaha až do starého Egypta, kde do jedálnička človeka patrili práve rôzne kváskové placky a nekvasený chlieb? Už ste počuli o tom, že nie každý tmavý chlieb je v skutočnosti zdravý? A poznáte  obilniny ako špalda, pšeno, pohánka, amarant či quina? A dokázali by ste si vyrobiť svoj vlastný kvások, z neho cesto a nakoniec nejaké zdravé pečivo či koláč? A čo tak zdravý čajík z byliniek z našej Motýlej záhrady k nemu?

      Toto všetko sa žiaci našej školy naučili a urobili včera  v rámci projektu Hovorme o jedle. 

     • Prvý mesiac školského roka v znamení pomoci

     • Žiaci našej školy mali v uplynulých dňoch krásnu príležitosť pomáhať, a to zapojením sa do viacerých verejných charitatívnych zbierok. 

      Začiatkom septembra sme zbierali pre Slovenskú katolícku charitu školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín, detských domovov a krízových centier. Každá trieda pre jedno konkrétne dieťa naplnila školskú tašku všakovakými pomôckami od pier po tenisky či prezuvky. Deťom sme do plných školských tašiek a ruksakov pribalili aj sprievodné listy od nás či fotografie. Zbierať nás veľmi tešilo. Štedro sa prejavili nielen žiaci, ale aj učitelia či rodičia, ktorým chceme ešte raz veľmi pekne poďakovať za spoluprácu a spoločné zdieľanie radosti z pocitu vedieť sa a chcieť sa podeliť.

      Koncom septembra prišla opäť príležitosť pomôcť, tentokrát Únii slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Vďaka aktivite našich gymnazistov a, samozrejme, ľuďom dobrého srdca, ktorí prispievali v uliciach mesta Malacky, sa v zbierke Biela pastelka podarilo vyzbierať 472,32 €.

      Pečením a predajom medovníkových srdiečok naši študenti i pedagógovia v spolupráci s Vincentskou rodinou pomáhali zmierniť hlad, choroby či iné utrpenie na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku, aj v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Vyzbierali sme spolu 506 €.

      Na prelome mesiacov september a október sme sa rovnako celá škola zapojili do kampane Sladká pomoc, aktivity organizovanej Pápežskými misijnými dielami. Prostredníctvom zakúpenia malej sladkej čokoládky sme prispeli k zlepšeniu života detí a mládeže v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Do týchto krajín poputuje od nás sladkých 147 €.

      Čo dodať na záver – zbierali sme a pomáhali sme radi, pretože nič nové pod slnkom:

      RADOSŤ SA ŠÍRI DELENÍM.

      (Ďakujeme za príležitosť pomôcť.)

    • Podporný fond vzájomnej pomoci
     • Podporný fond vzájomnej pomoci

     • Milí rodičia, priatelia školy!

      Na základe zozbieraných dát z elektronického prieskumu monitorujúceho technické možnosti vo Vašich domácnostiach a rodinách pre prípadné dištančné vzdelávanie, ktorý bol prostredníctvom edupage realizovaný v nedávnom čase, vieme dnes skonštatovať, že nie všetky deti majú k takejto forme vzdelávania vytvorené a zabezpečené ideálne podmienky.  Najčastejším problémom je buď v domácnostiach chýbajúci počítač (notebook), alebo sa pri jednom zariadení striedajú viacerí súrodenci (prípadne i rodičia, ak zostávajú na home office).

      V snahe o čo najkvalitnejšiu dištančnú formu vzdelávania škola pristupuje k zriadeniu tzv. podporného fondu vzájomnej pomoci. Jeho cieľom je zhromaždiť finančné prostriedky, ktoré by boli využité práve na tento účel – na zakúpenie technologických prostriedkov (najmä notebookov), príp. iných zariadení alebo služieb (napr. dát) pre osoby z komunity cirkevnej školy, ktorí takúto pomoc potrebujú. Našim záujmom je, aby uvedená pomoc bola adresná a efektívna, tzn. smerovaná tam, kde bude reálne využívaná.

      Preto sa, milí rodičia,  úctivo obraciame na Vás, a to s prosbou o finančné príspevky do zriadeného podporného fondu. Veríme, že sa náš dobrý zámer stretne s pochopením, pozitívnou reakciou a Vašou štedrosťou, nakoľko kvalitný priebeh aj  dištančného vzdelávania je popri hodnotách, ktoré naša škola buduje a rozvíja, rovnako prvoradým cieľom.

       

      S vďakou a úctou cšm

       

      Pokyny k platbe:

      Poplatok:                                 dobrovoľná suma

      Číslo účtu IBAN:                     SK72 5600 0000 0032 0929 2001        

      Správa pre prijímateľa:           podporny fond

      Spôsob platby:                      bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom)

     • Púť do Šaštína

     • 26. septembra sme ako každý rok putovali z Malaciek do Šaštína. Putoval, kto mohol a vládal kráčať. Pridali sa aj farníci z farnosti Malacky.  Cestou nás sprevádzal náš p. kaplán Milan, ktorý si pre nás pripravil duchovný program prepojený so zamysleniami. Samozrejme, že bol čas porozprávať sa, prehĺbiť priateľské vzťahy a vytvoriť i nové. Ešte aj počasie sme mali požehnané, a to aj napriek tomu, že  hlásili dážď a vietor (možno práve predpoveď počasia niektorých odradila). Ale naša Matka Mária, za ktorou sme putovali, sa o nás postarala aj v tomto smere. V Šaštíne sa k nám pridali ďalší pútnici, kamaráti, známi a spoločne sme slávili sv. omšu. Cestou späť sa o nás postarali dobrí ľudia, ktorí nás autom zaviezli späť do Malaciek. Bol to požehnaný čas.

      Vďaka za každého z vás, ktorí ste pomohli vytvoriť spoločenstvo. Tak o rok sa snáď pridáš aj ty!

                                                                                                                                                            Mišel

     • Členský príspevok RZ pre školský rok 2020/2021

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 29. septembra 2020, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2020/2021. 

       

      A) POVINNÝ členský príspevok 50 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy).

      Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch - 25 € za každý polrok.

      Termín úhrady:   I. do 31.1. 2021 - za I. polrok (25 EUR)

                                  II. do 30.4. 2021 - za II. polrok (25 EUR)

      Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo, vo výške 50 EUR, a to v termíne do 31.1. 2021.

      B) DOBROVOĽNÝ členský príspevok na ďalší rozvoj a podporu vzdelávania. Výška jednorazového príspevku je 50 EUR alebo ľubovoľná, tzn. je na vašom osobnom zvážení, akou sumou prispejete. Prosíme uhradiť jednorazovo v termíne do 31.1. 2021.

       

      • Pokyny k platbe povinného a dobrovoľného príspevku:

      Číslo účtu IBAN:                    SK93 1100 0000 0029 4946 0176

      Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky

      platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web

      stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky

      csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

       

      Konštantný symbol:                558

      Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – RZ

                                                    Správa pre prijímateľa je nutná na identifikáciu platby!

                                      

      • Spôsob úhrady:        bezhotovostným prevodom na účet alebo vkladom na účet

                                      

      Rodič bude o zaplatení/nezaplatení príspevku informovaný cez IŽK (modul Komunikácia - Platby). 

       

      Ak sa rodina nachádza v zlej finančnej situácii môže požiadať o skrátenie/odpustenie výšky príspevku (žiadosť sa predkladá prostredníctvom triedneho učiteľa riaditeľovi školy do 30.11. 2020 a následne bude posúdená výborom RZ).   

      Povinný príspevok bude použitý na úhradu zákonného úrazového poistného a na podporu výchovno – vzdelávacej činnosti detí (účasť na súťažiach, organizácia kultúrnych podujatí, modernizácia pomôcok, zariadenia tried a odborných učební, odmeny pre žiakov).                              Viac o použití príspevku na www.csmalacky.sk (Stanovy RZ).

      Dobrovoľný príspevok bude slúžiť na podporu vzdelávania a strategických cieľov ďalšieho rozvoja školy, na ktorých financovanie nepostačujú povinné príspevky ani iné vlastné zdroje školy. Rodičovská rada prosí rodičov o podporu.

       

      Za vaše príspevky úctivo ďakujeme!

       

      Rodičovská rada RZ ProSchola

                  Cirkevná škola Malacky

    • 2% do 30.11.2020!
     • 2% do 30.11.2020!

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane za rok 2019 z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského MalackyTermín podania príslušných tlačív na daňový úrad je predĺžený do 30.11. 2020!

      Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie – Rodičovské združenie ProSchola.

      Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, ktorými chceme vyjadrovať zmysluplné hodnoty a rozvíjať potenciál generácie mladých ľudí.

      Za všetky Vaše dary Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!


      Prosba o poukázanie 2% tu.

      Ako postupovať pri poukázaní 2% ​​​​​​​tu.

      Vyhlásenie - tlačivo pre darovanie 2% tu. 

      Potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane tu.

    • Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2020/2021 - aktualizácia k 30.9. 2020
     • Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2020/2021 - aktualizácia k 30.9. 2020

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, 

      srdečne Vás pozdravujeme v tomto náročnom čase.

      Na základe aktuálnych usmernení k postupu škôl pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súlade s vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku bola aktualizovaná interná smernica školy o vnútornom režime školy. Zmeny sú vyznačené červenou farbou. 


      Od 1. októbra 2020 budú platiť niektoré nové resp. upravené ochranné opatrenia, ktorých primárnym cieľom je posilniť bezpečné prostredie v škole pre zachovanie klasickej prezenčnej výučby.  

      1. Nosenie rúška je povinné pre všetkých žiakov školy (vrátane I. stupňa) v interiéri aj v exteriéri. 

      Nosenie rúška pre žiakov I. stupňa bolo prerokované na rodičovskej rade 29.9. 2020 a na pedagogickej rade 30.9. 2020 a je výsledkom všeobecne prijatého konsenzu v tejto veci, ktorý berie ohľad na zvýšenú ochranu všetkých osôb školy. Alternatívou k noseniu rúšok je aj iný prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napr. štít, šál, šatka. Výnimku z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažký mentálnym a sluchovým postihnutím a žiaci so závažnou poruchou autistického spektra (pri uplatnení tejto výnimky je potrebné doručiť do školy písomné vyhlásenie rodiča, ktoré je v prílohe). Výnimku z nosenia rúška má športová činnosť na telesnej výchove a v rámci ŠKD. Odporúčame rodičom žiakov I. stupňa, aby pre svoje deti zadovážili vhodný ochranný štít (ktorý natoľko neobmedzuje artikuláciu a zároveň zachováva plnohodnotnejší vizuálny kontakt).

      2. Telesná výchova prebieha v prípade priaznivého počasia vonku (športová činnosť alebo pobyt detí na čerstvom vzduchu) a v prípade nepriaznivého počasia vnútri v triedach teoretickou formou (ako napr. realizáciou prierezovej témy Ochrana života a zdravia).

      3. Hudobná výchova sa realizuje prostredníctvom aktivít s vylúčením spevu.

      4. Záujmové útvary sa dočasne realizujú len pre žiakov, ktorí sa spájajú z tried jedného ročníka (s výnimkou gymnázia). Je to z dôvodu minimalizácie premiešavania skupín žiakov, ktoré môže viesť k vzniku väčšieho množstva tzv. úzkych kontaktov, a tým k prípadnému rozsiahlejšiemu vylúčeniu žiakov z vyučovacieho procesu.

      5. Budova školy je pre nástup žiakov do školy otvorená od 7,15 hod.

      6. Školský klub detí bude prebiehať aj s rannou službou (od 6,00) v zberných triedach po ročníkoch. Žiaci 4. ročníka majú prevádzku dočasne aj naďalej skrátenú do 16,00, nakoľko nie je možné ich premiešavanie so žiakmi iných ročníkov.

      7. Niektoré školské podujatia pôvodne plánované na október sú odložené na neurčito (ako napr. Plavecký kurz pre žiakov 2. ročníka, Testovanie pohybových predpokladov).

      Žiadame rodičov o zodpovedný postoj k preventívnym opatreniam platných v škole. Osobitne Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie poskytovania informácií o výskyte COVID-19 vo vašich rodinách, najmä tých s väzbou na následné vyhľadávanie úzkych kontaktov, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom rozširovania nákazy.

      Ďakujeme Vám za porozumenie a prosíme vás o vzájomnú spoluprácu s dôrazom na ochranu zdravia nás i našich blízkych.

      Zároveň vás pozývame k spoločnej modlitbe školského spoločenstva za ochranu pred nákazou, špeciálne každý deň o 20,00 k spoločnej modlitbe svätého ruženca.

      Želáme Vám veľa síl, vytrvalosti a nádeje do ďalších dní.

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm  

       

      Smernica vnútorný režim školy aktualizácia 30. 9. 2020

      Príloha č. 1a Vyhlásenie zamestnanca

      Príloha č. 2a Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

      Príloha č. 3 Potvrdenie o bezinfekčnosti

      Príloha č. 4 Vyhlásenie zákonného zástupcu o výnimke z nosenia rúšok

     • Škola v prírode

     • Viete, čím bol pre nás zaujímavý 21. september, prvý jesenný deň, okrem toho, že to bol deň jesennej rovnodennsti? Práve tento deň bol začiatkom očakávaného týždňa, ktorý sme strávili v prírode, obklopení horami. 

      Triedy piatych ročníkov absolvovali školu v prírode v rekreačno – turistickom stredisku na rozhraní Považského podolia a Strážovských vrchov. Ubytovaní v Dome Prijatia pre rodiny v Rodinkove sme našli relax, priateľstvá, duchovnú posilu či nové poznania. Pripomenuli sme si, aké dôležité je byť spolu, byť v prírode a mať pre seba čas. Turistikou po okolí fascinujúcej prírodnej scenérie  sme si posilnili myseľ i svaly.

      Ďakujeme za krásne zážitky a tešíme sa opäť niekedy...Vaši piataci

     • Zbierka

     • Aj žiaci našej školy budú mať dňa 29.9. (utorok) možnosť zapojiť sa do celoslovenskej verejnej zbierky. Medovníkové srdiečka napiekli naše pani učiteľky a gymnazisti pomohli s balením a predajom. Pomáhame radi. 

     • Teambuilding gymnazistov

     •  

      Decká boli úžasné, všetko ok, dúfam, že ostaneme zdraví, pa.

      Tak znela jednoduchá a stručná správa po ceste domov od jednej z vyučujúcich.

      Naši gymnazisti sa každoročne a radi zúčastňujú spoločného teambuildingu v Šaštíne. S dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení sa nám ho podarilo zorganizovať aj tento školský rok – 24. a 25. septembra.

      V priestoroch Baziliky Sedembolestnej Panny Márie mali okrem duchovného, spoločenského, športového a zábavného programu ešte jednu, najdôležitejšiu a najkrajšiu programovú náplň – spoznať sa a upevniť staré či vytvoriť nové priateľstvá a vzťahy, ktoré, veríme, že prenesú nielen do priestorov našej školy, ale aj do ďalšieho života.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“