• Vzdelávanie od 8.3.
     • Vzdelávanie od 8.3.

     • Vážení rodičia, priatelia,

      na základe aktuálnych informácií z ministerstva školstva a náročnejšej epidemiologickej situácie na škole (viacero zamestnancov PN) bude vzdelávanie žiakov celej školy od 8. marca 2021 prebiehať dištančným spôsobom.

      Prezenčné vzdelávanie budeme zabezpečovať len pre žiakov I. stupňa, ktorých rodičia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti (najmä kritická infraštruktúra). Vzdelávanie detí bude zabezpečované podľa našich aktuálnych personálnych možností vychovávateľkami ŠKD a asistentkami učiteľa v čase 7,00 - 16,00.

      Vzhľadom na to, že celý personál školskej jedálne je momentálne v karanténe, nebudeme môcť bohužiaľ pre deti zabezpečovať stravu pre deti. Rodičia musia počítať s vlastnou suchou celodennou stravou dieťaťa.

      Ďakujeme za porozumenie!

      Prajeme veľa síl, vytrvalosti a pokoja do ďalších dní.

    • Hlasovanie - Gesto pre mesto
     • Hlasovanie - Gesto pre mesto

     • Opäť máme priestor zabojovať za nový atraktívny nápad pre našu školu. V čase od 1. marca do 31. marca môžeš zahlasovať za MOBILNÉ STREAMOVACIE ŠTÚDIO.

      Streamovanie už nie je výsadou len youtuberov. V čase pandémie sa stalo súčasťou vzdelávania. Mobilná digitálna trieda s potrebným vybavením bude prenosným streamovacím štúdiom, prostredníctvom ktorého ponúkneme priestor na realizáciu a rast samotným študentom. Online prenosy z externého priestoru a „neškolského“ prostredia chcú prinavrátiť aspoň sčasti to, čo nám bolo pandémiou odoprené – kontakt s človekom. Za získanú finančnú čiastku plánujeme zakúpiť vybavenie: elektrický generátor, náhľadový televízor, strižňu, kamery, statívy, slúchadlá, prevodníky a kabeláž.

     • Súťaž "S otcovským srdcom"

     • Milí kamaráti,

      pozývame Vás zapojiť sa do školskej výtvarnej súťaže o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu na tému „S otcovským srdcom“. Pri premýšľaní nad tým, čo budete kresliť, sa môžete nechať inšpirovať touto krátkou úvahou. 😊

      Aká je úloha otcovstva?

      Otec je ten, kto

      - miluje svoju manželku a matku svojich detí, tých, čo sú mu zverení,

      - je starostlivý a chráni svoju rodinu,

      - vie byť nežný, ale i čestný, zásadový a ctí pravidlá,

      - je pracovitý a je tu pre svoju rodinu, vedie ju,

      - je stĺpom, o ktorý sa dá oprieť,

      - je človekom, s ktorým nie je nuda a skvele sa s ním šantí,

      - vie pochopiť prvé krízy a ukázať správny smer,

      - dáva istotu a vie si vždy poradiť,

      - s odvahou čelí problémom a nachádza riešenia, nebojí sa,

      - je hrdinom každodenného obetavého života.

      Názov témy „S otcovským srdcom“ je odvodený od rovnomenného apoštolského listu Patris Corde, ktorý napísal pápež František v čase pandémie COVID-19. Jeho zámerom bolo poukázať a pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí; tých, ktorí sa ďaleko od svetiel reflektorov každý deň obetujú do služby pre dobro druhých ľudí; tých, ktorí uplatňujú trpezlivosť a vytrvalosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. Práve tak ako sv. Jozef, „človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti“.

      Uzávierka súťaže je  17. marca 2021.

      Svoje práce odovzdajte osobne alebo elektronicky p. uč. Trnkovej (1. stupeň) a p. uč. Ballekovej (2. a 3. stupeň).

      Výsledky súťaže vyhlásime v štvrtok 18. marca počas svätej omše, ktorú bude v našej školskej kaplnke pri príležitosti uvedenie nového školského projektu k Roku sv. Jozefa slúžiť otec biskup Jozef Haľko.

      Najlepšie práce budú ocenené peknými vecnými cenami a vystavené na dolnej galerijnej ploche.

      Tešíme sa na Vaše práce! .cšm

    • NOVÉ INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DEVIATAKOV K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY
     • NOVÉ INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DEVIATAKOV K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY

     • 23.2.2021 vydal minister školstva nové usmernenie k podávaniu prihlášok na stredné školy.

      Z tohto usmernenia vyplýva:

      a) Zákonný zástupca má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho

       - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a

      - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania.

      b) Forma podania prihlášky je možná:

      - elektronická (cez Edupage) bez podpisu zákonného zástupcu alebo

      - listinná (papierová) v tlačenej forme s podpisom zákonného zástupcu.

      c) Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.

      d) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre:

      - študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),

      - študijné odbory na strednej športovej škole (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),

      - žiaka so zdravotným znevýhodnením.

      e) K vyplnenej prihláške je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.

      Celé znenie usmernenia ministra školstva nájdete na stránke:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-vychovnych-poradcov-zakladnych-skol-riaditelov-strednych-skol-a-zakonnych-zastupcov-ziaka-pre-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-2021-2322021/

    • Online jazykové konverzačné kurzy pre našich žiakov a študentov v plnom prúde
     • Online jazykové konverzačné kurzy pre našich žiakov a študentov v plnom prúde

     • Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Stará múdra pravda. Ovládanie anglického jazyka je dnes takmer nevyhnutnosťou, pokiaľ sa chcete nielenže kvalitne zaradiť do pracovnej sféry, ale aj cestovať, spoznávať... Práve preto sme v týchto týždňoch priniesli našim žiakom a študentom možnosť zdokonaliť svoje komunikačné jazykové zručnosti.

      Od pondelka 8.2. do piatka 12.2. sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili online vzdelávania v anglickom jazyku s dobrovoľníkmi z rôznych krajín sveta. Veľa sa dozvedeli o krajinách ako Rumunsko, Litva, Turecko a Irán. Formou zaujímavých  kvízov a diskusiou v menších skupinkách si porovnali svoje vedomosti a vyjadrili svoje názory na rôzne témy súvisiace so životným prostredím a jeho ochranou,  s aktuálnou situáciou, problémami na Slovensku a prispievali k zaujímavým možnostiam  riešenia. Žiaci dokázali samostatne a pohotovo reagovať a vyjadriť sa ku všetkým témam. Stretnutia boli pre nich obohatením, lebo sa veľa dozvedeli o spomenutých  krajinách a naučili sa aj niektoré slová z rodného jazyka dobrovoľníkov. 

      Trojtýždňový, stále prebiehajúci konverzaćný kurz TalkTalk je zase určený študentom 1. a 2. ročníka gymnázia. Britskí lektori Mike a Guy spestrujú študentom výuku anglického jazyka zaujímavými, často zábavnými aktivitami. 

      Hodiny anglického jazyka môžu byť oživené aj takýmto spôsobom.  Veríme, že  v budúcnosti budú mať príležitosť zapojenia sa do podobného projektu aj ďalší žiaci a že tak urobia radi, pretože takýto spôsob výuky pomáha deťom k motivácii pre ďalšie vzdelávanie.

    • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi
     • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

     • Pre pokračovanie dištančného vzdelávania sa nemôžu žiaci 9. ročníka zúčastniť tradične organizovanej exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi.

      V spolupráci so Slovenským národným múzeom sme pre žiakov pripravili online prednášku lektorovanú pedagógom z Múzea holokaustu v Seredi, ktorá bude zameraná na životné osudy preživšieho židovského chlapca Naftaliho Fürsta.

      Komentovaná prednáška previedie žiakov expozíciou múzea a zároveň aj fázami života, ktoré Naftali a jeho rodina prežili na vlastnej koži. 

    • Sv. omša 25.02. o 10:00
     • Sv. omša 25.02. o 10:00

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      srdečne Vás pozývame k účasti na štvrtkovej (25.02.2021) sv. omši o 10:00 zo školskej kaplnky.

      Link tu: Sv. omša

      Prajeme Vám požehnaný čas.

     • Malí kuchári z druhého a tretieho ročníka

     • Naši šikovní druháci a tretiaci sa zapojili do ročníkového projektu „Malí kuchári“. Posledné týždne udierala zima vo svojej plnej sile a žiaci sa naučili, aké je dôležité chrániť si svoje zdravie a utvárať a rozvíjať návyky zdravého životného štýlu. Žiaci druhého a tretieho ročníka teraz už vedia najlepšie, že zdravé stravovanie a pitný režim sú základom pre zdravé telo a správny vývin. Okrem tohto si na hodinách prvouky a prírodovedy osvojili i základné vedomosti o vitamínoch, ktoré sa v jednotlivých potravinách nachádzajú.

      V rámci tohto projektu si žiaci počas offline hodín osvojili základné zručnosti v kuchyni a stali sa z nich malí kuchári, ba priam šéfkuchári. Niektorí samostatne, iní s pomocou rodičov dokázali v kuchyni vykúzliť a pripraviť ozaj chutné pokrmy! Či už sa jedná o obložené veselé chlebíky, jednohubky, nátierky, ovocné poháre či studené šaláty... všetky vyzerali na zjedenie! Veď posúďte sami, netečú aj vám slinky? 

    • Návrat od 22.2. realitou!
     • Návrat od 22.2. realitou!

     • Vážení rodičia I. stupňa a študenti GYM, 

      pre prezenčné vzdelávanie žiakov I. stupňa a študnetov gymnázia (4. ročník) je od 22. februára 2021 po včerajšej aktualizácii COVID AUTOMATU otvorená cesta.

       

      Informácie pre rodičov I. stupňa

      Pre návrat žiakov do školy sa v realizovanom prieskume vyjadrila väčšina rodičov (83%), ktorá sa do prieskumu zapojila (66%).

      Testovanie rodičov (jedného od každého žiaka) sa uskutoční v sobotu 20.2. 2021 v čase 8,00 - 11,00 (čase je dimenzovaný na základe predbežného záujmu, ktorý rodičia v prieskume vyjadrili).

      Objednáva sa cez registračný systém (link Vám bol odoslaný cez edupage a email).

      Podmienkou pre prezenčné vzdelávanie je negatívny test (RT-PCR alebo Ag test) jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní (v prípade maturantov len študent).

      Výnimku z tejto povinnosti majú rodičia, ktorí majú doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace alebo sa na nich vzťahuje iná výnimka (v zmysle §2 ods. 5 Vyhlášky č. 47 ÚVZ SR). Okruh výnimiek je uvedený aj v prílohe.

      Overenie splnenia podmienky negatívneho testu sa bude realizovať formou "Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" (tlačivo je dostupné aj na Edupage), ktorého prílohou je kópia potvrdenia negatívneho výsledku testu na COVID-19 alebo doklad o výnimke.

      Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením je zákonný zástupca povinný predložiť pri prvom návrate do školy a potom vždy po ukončení platnosti testu (toho času 7 kalendárnych dní) alebo po ukončení platnosti potvrdenia o výnimke.

       

      Informácie pre študentov GYM (4. ročník)

      V realizovanom prieskume sa vyjadrila väčšina za návrat do školy. 

      AGTestovanie sa uskutoční v sobotu 20.2. 2021 v čase 8,00 - 11,00 .

      Objednáva sa cez registračný systém (link Vám bol odoslaný cez edupage a mail).

      Podmienkou pre prezenčné vzdelávanie je Váš negatívny test (RT-PCR alebo Ag test), nie starší ako 7 dní. 

      Výnimku z tejto povinnosti majú študenti, ktorí majú doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace alebo sa na nich vzťahuje iná výnimka (v zmysle §2 ods. 5 Vyhlášky č. 47 ÚVZ SR). Okruh výnimiek je uvedený aj v prílohe.

      Overenie splnenia podmienky negatívneho testu sa bude realizovať formou "Čestného študenta o bezinfekčnosti" (tlačivo je dostupné aj na Edupage), ktorého prílohou je kópia potvrdenia negatívneho výsledku testu na COVID-19 alebo doklad o výnimke.

      Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením je študent povinný predložiť pri prvom návrate do školy a potom vždy po ukončení platnosti testu (toho času 7 kalendárnych dní) alebo po ukončení platnosti potvrdenia o výnimke.

       

      Ďalšie oznamy

      • Prezenčné vzdelávanie žiakov bude v týždni od 22. do 26. februára prebiehať v jednotlivých triedach z bezpečnostných dôvodov len pod vedením triednych pani učiteliek (na malé výnimky).
      • Pre žiakov, ktorí zostanú doma, bude škola zabezpečovať dištančné vzdelávanie (podľa našich možností budeme zabezpečovať aj hybridné vzdelávanie - teda aj s možnosťou zapojenia žiakov do vyučovania na diaľku online pripojením cez DT)
      • Školská jedáleň - od 22.2. sú všetci stravníci - žiaci I. stupňa - prihlásení na odber stravy. V prípade, že nemáte z rôznych dôvodov záujem o stravu (napr. zostávate na prezenčnom vzdelávaní) je potrebné urobiť elektronickú odhlášku!
      • Školský klub detí - bude od 22.2. fungovať v čase 6,00 - 17,30
      • Jarná škola - na základe záujmu rodičov bude škola počas jarných prázdnin poskytovať jarnú školu (1.-5. 3.). Informácie k jej priebehu budeme komunikovať priamo k rodičom, ktorí prejavili záujem.

       

      Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vaše/naše deti! :)

       

      Prajeme požehnaný čas.

       

      Príloha: 

      Vyhlaska_UVZSR.pdf

    • Pôstny čas
     • Pôstny čas

     • V stredu 17.2. sa Popolcovou stredou začína 40-dňové pôstne obdobie prípravy na Veľkú noc. Čas milosti, darovaný nám na zamyslenie sa, stíšenie, prácu na sebe a na vzťahoch so svojimi blízkymi. Pre mnohých z nás je dôležitým časom aj na bližšie primknutie sa k Bohu.  Ako každý rok aj teraz sme pre deti pripravili pôstne aktivity – pre deti na prvom stupni úlohy so zameraním na obnovu svojho detského srdiečka drobnými skutkami lásky, pre II. stupeň je to aktivita „ Izba miestom neba“, kde plníme 12 výziev a učíme sa vďačnosti, pozornosti láske a obete. Gymnazisti sa budú hlbšie stretávať s Božím Slovom vo forme kratších úryvkov, nad ktorými majú príležitosť nielen premýšľať, ale aj nechať formovať svoje vnútro živým Slovom a zdieľať sa so svojimi spolužiakmi.

      Pôst je časom nádeje, nových impulzov a hlavne nájdenia pokoja a stratenej vnútornej radosti a rovnováhy. Prajeme všetkým nám, aby sme si našli „svoju“ pôstnu aktivitu, ktorá nás privedie bližšie k Bohu, k sebe i k našim blízkym. Požehnaný pôst.

     • Online fašiangový karneval

     • Viete, čo všetko sa dá zvládnuť online, keď vás korona donúti? Aj fašiangový karneval! A že to môže byť aj zábava, keď sa inak nedá, nás presvedčili naši prváci, druháci a tretiaci. Veselé karnevalové masky, tanec vo svojej izbe zdieľaný cez plochu obrazovky, ba dokonca zábavný kvíz. 

    • Zber použitých batérií a návrh krabičky na použité batérie
     • Zber použitých batérií a návrh krabičky na použité batérie

     • Ďalšia aktivita nášho EKO programu.

      Milí kamaráti, 

      spolu s našim tohtoročným maskotom Oranginom sme si pre vás pripravili ďalšiu ekoúlohu, ktorú sa vám určite podarí splniť aj doma.

      Staň sa na chvíľu dizajnérom a priprav grafický návrh (nakresli obrázok) krabičky, do ktorej môžeme zbierať staré a použité batérie, aby sa nám neváľali kade-tade, keď už sú vybité. 

      Termín:  do 01. 03. 2021 poslať svojim triednym učiteľom


      Želáme Vám veľa usilovnosti pri tvorení krabičiek a zbere batérií :)


      Ako taká krabička môže vyzerať?

      Krabička musí byť na environmentálnu tému!

      Tvar krabičky a otvory na nej musia byť zachované tak, ako vidíte na obrázku. Či to bude návrh len obrázkový, alebo bude obsahovať aj nejaké motivačné mottá, alebo návrh spravíte formou príbehu, necháme na vás. 


      Rozmery krabičky musia byť: výška 18 cm, šírka 8 cm, hĺbka 8 cm.


      Príloha:

      Plagát

      Nákres krabičky

    • K návratu do škôl od 22.02.
     • K návratu do škôl od 22.02.

     • Vážení rodičia, priatelia,

       

      aktuálne sa situácia vyvíja tak, že návrat žiakov do škôl sa uskutoční od 22. februára 2021.

      Prezenčné vzdelávanie bude pre žiakov 1. stupňa ZŠ a pre študentov 4. ročníka gymnázia (maturantov).

      Podmienkou je negatívny test (RT-PCR alebo Ag test) jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní (v prípade maturantov len študent).

      Výnimku z tejto povinnosti majú rodičia, ktorí majú doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako 3 mesiace alebo sa na nich vzťahuje iná výnimka (v zmysle §2 ods. 5 Vyhlášky č. 47 ÚVZ SR). Okruh výnimiek je uvedený aj v prílohe tejto správy.

       

      Overenie splnenia podmienky negatívneho testu sa bude realizovať formou "Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" (tlačivo je dostupné aj na Edupage), ktorého prílohou je kópia potvrdenia negatívneho výsledku testu na COVID-19 alebo doklad o výnimke.

      Čestné vyhlásenie spolu s potvrdením je zákonný zástupca povinný predložiť pri prvom návrate do školy a potom vždy po ukončení platnosti testu (toho času 7 kalendárnych dní) alebo po ukončení platnosti potvrdenia o výnimke.

       

      Antigénové testovanie je možné absolvovať aj na odberovom mieste v škole. Testovať budeme pravidelne vždy v sobotu  cez objednávkový systém (testovať môžeme vždy len jedného rodiča). Testovať budeme aj v sobotu pre jarnými prázdninami! 

      Registrácia na testovanie bude spustená vždy v stredu (najbližšie na tú popolcovú 18.2.).

       

      Pre efektívnejšie organizačné zabezpečenie testovania i prezenčnej výučby prosíme rodičov I. stupňa o vyplnenie troch anketových otázok cez EDUPAGE,

      • či sa zúčastníte komunitného testovania v sobotu 20.2. (pred prvým návratom do školy),
      • či vaše dieťa nastúpi do školy od pondelka 22.2.,
      • či v prípade, ak škola počas jarných prázdnin (1. - 5. marca) umožní prevádzku tzv. jarnej školy, túto možnosť využijete. Dávame do pozornosti, že vzhľadom k charakteru našej školskej výučby by sa nejednalo o formát doučovania, ale skôr záujmovej činnosti. Preto túto možnosť ponúkame len pre tých rodičov I.stupňa, ktorí nemajú počas jarných prázdnin svoje dieťa kde umiestniť (výhradne z pracovných/zamestnaneckých dôvodov). Naše personálne možnosti sú v tomto prípade obmedzené a nemôžu byť do tejto činnosti zapojené učiteľky I. stupňa (ktoré majú od vedenia školy naordinovaný oddych). :)      

      Pripomíname, že testovanie je dobrovoľné. V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, jeho dieťa sa nebude prezenčného vzdelávania zúčastňovať. Neprítomnosť žiaka bude škola evidovať ako ospravedlnenú absenciu. Upozorňujeme, že zákonný zástupca už nebude mať nárok na pandemickú OČR. 

       

      Ďakujeme za pochopenie a prajeme požehnaný čas! Buďte zdraví.

       

      Daniel Masarovič, riaditeľ cšm

       

      Výnimky z povinnosti preukazovanie negatívnym testom

      a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, 

      b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu, 

      c) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, 

      d) dieťa do desiatich rokov veku, e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

      f) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, g) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

      h) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

      i) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 

      j) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Príloha č. 2a CV ZZ I.st.

    • Poď si s nami na Dni otvorených dverí 2 zahrať hru!
     • Poď si s nami na Dni otvorených dverí 2 zahrať hru!

     • Spoznaj tvoju budúcu "strednú" prostredníctvom originálnej hry na smartfón!

      Zábavným spôsobom ťa prevedie po priestoroch školy. 

      Hra "z pera" či skôr klávesnice našich úspešných študentov

      hlavný tester a debugger Matej Borghouts

      3D designer Pavol Lukáč

      programátor a designer Juraj Hušek.

    • Micro:bity už máme na škole
     • Micro:bity už máme na škole

     • 30.10.2020 sme sa zapojili do grantovej výzvy Enter pre školy 2020 – Digitálna generácia.  V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sme sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby sme ešte viac podporili a zlepšili podmienky vyučovania inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesli aj pedagógom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách.

      Škola získala od nadácie Pontis grant vo výške 991,96 €. Za uvedené prostriedky sme zakúpili sady micro:bitov, ktoré sa budú používať v rámci vyučovacích hodín.

    • Veľká rybacia súťaž - vyhodnotenie
     • Veľká rybacia súťaž - vyhodnotenie

     • Ahoj, rybári a rybárky!

      V priebehu viacerých týždňov počas dištančného vzdelávania ste mali možnosť zapojiť sa do Veľkej rybacej súťaže, ktorej hlavným motívom boli ryby a rybky. Pýtate sa prečo? Pretože sa tak volá náš školský časopis. Vo viacerých kolách ste dokazovali svoje všestranné zručnosti - čítali ste, písali, odpovedali na kvízové otázky, prejavovali dôvtip a humor, zhotovovali model loga nášho školského časopisu či varili. My sme vám za vašu prácu pripisovali bodíky. A dnes prinášame vyhodnotenie. 

      Najsúťaživejšími bojovníčkami, ktoré nevynechali ani jednu jedinú disciplínu, boli dve Natálky - Natálka Fedorová a Natálka  Pavúčková. Obe dievčatá sú z V.B triedy, takže je viac ako isté, že sú aj dobrými kamarátkami, ktoré by sa o víťazstvo a najmä o cenu vedeli podeliť. Urobiť to však nemusia - ceny máme pre obe! 

      Natálky, každú z vás čaká  akvárium so živými rybičkami! Starajte sa o ne tak zodpovedne, ako zodpovedne ste plnili jednotlivé úlohy našej súťaže. :)

      Pozrite si videá, ako malú ukáźku ich zručnosti.

      Natálka Fedorová https://youtu.be/AyQtyFeinTU

      Natálka Pavúčková https://youtu.be/h4c4B2xIczU

       

       

    • Dobrá vec sa podarila!
     • Dobrá vec sa podarila!

     • Vďaka dobrosrdečným rodičom našej školy sa podarilo v uplynulých týždňoch pomôcť vybraným žiakom s darovaním potrebnej techniky na dištančné vzdelávanie.

      V mene školy Vám srdečne ďakujeme. Samotnú vďaku bolo určite vidieť na tvárach našich žiakov, ktorí si prišli techniku prevziať spolu s rodičmi.

      Ďakujeme!

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“