• Veľká prázdninová fotosúťaž
     • Veľká prázdninová fotosúťaž

     • Milí žiaci a študenti,

      aj tento rok nás čaká Veľká prázdninová fotosúťaž a ak sa aj vy chystáte stráviť letné dni doháňaním kultúry či potulkami v prírode so svojou rodinou alebo priateľmi,  je naša súťaž určená práve pre vás.

      Vašou úlohou je vyhotoviť originálnu fotografiu na jednu z dole uvedených tém. Fotografie budú vystavené v priestoroch školy a použité ako predloha pre šk. kalendár na rok 2021.

      Tento rok sme si pre Vás pripravili tieto tri témy

      1. Kultúra

      2. Súdržnosť

      3. Lesy lúky

      Podmienky zapojenia sa do súťaže:

      -  každý žiak našej školy cšm, môže poslať na email fotosutaz@csmalacky.sk ním vytvorené fotografie, avšak najviac 3 fotografie z každej z vyššie uvedených tém

      - do predmetu správy uveďte  Fotosúťaž 2020 a do správy napíšte svoje meno, priezvisko, triedu a krátku informáciu o tom, kde fotografia vznikla

      - musíte to stihnúť do 05. 09. 2020

      O čo súťažíte?

      Prvou cenou je vytlačenie vašej fotografie v profesionálnej kvalite, USB kľúč a tričko.

      Druhou cenou je USB kľúča tričko a treťou cenou sú výtvarné potreby a tričko.

      Tak neváhajte a zapojte sa!

       

    • Tancuj s nami - hymna našej školy
     • Tancuj s nami - hymna našej školy

     • Ako všetci dobre vieme, Deň rodiny sa u nás na cirkevnej škole slávi každý rok. V pláne bolo vytvoriť originálny program pre žiakov našej školy taktiež ako aj pre ich rodičov, učiteľov a známych. S nápadom zostaviť pesničku, ktorú naše uši ešte nepočuli, prišla pani učiteľka Janka Richveisová. Zložila nádhernú rytmickú pieseň o našom spoločenstve a jednote. Prípravy na vystúpenie s touto piesňou sa už začali, keď  im v tom zabránila „korona“.

      Našťastie to naše pani učiteľky neodradilo a spoločne zorganizovali nahrávanie tejto piesne. Myšlienka sa zrodila na balíku slamy v Húškoch, kde sa pani učiteľky Janka Richveisová a Barborka Šajdíková stretli na bicykloch (bolo to prvý a poslednýkrát!), aby zdieľali svoje trápenia a obavy z online výučby. Tu sa zhodli, že nechcú, aby pesnička zapadla prachom. No povedzte sami, nebola by škoda, keby táto pieseň neuzrela svetlo sveta?

      O dva dni na to sa konalo nahrávanie v profesionálnom štúdiu našej pani vychovávateľky Dadky Scherhauferovej, ktorá sa tiež rýchlo nadchla pre túto ideu. V spolupráci s jej manželom vznikla verzia piesne, ktorú si môžete vypočuť na školskom YouTube kanáli.

      Pani učiteľka Šajdíková sa nechala „zlomiť“ a naspievala hlavnú melódiu, ale pod podmienkou, že sa pani učiteľky Richveisová a Scherhauferová spoločne s jej manželom zapoja do rapu. Všetci sa priznali, že nahrávanie bola jedna veľká zábava.

      Žiaci našej školy sa mohli zapojiť do súťaže o nové tričko s logom školy, ak uhádli,  kto spieva túto pesničku. Rovnako sa mohli zapojiť aj tancom do nášho pripravovaného videoklipu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že pieseň sa vám páči a stane sa hymnou našej školskej akcie Deň rodiny aj v budúcich rokoch.

      Cenu získavajú:

      Esterka Fedorová I.A

      Dianka Kovariková I.C

      Emmka Jurkovičová I.C

      Viki Opavská I.C

      Laura Longauerová III.A

      Ninka Cabanová III.A

      Agátka Garbiarová III.A

      Viki Voltemarová IV.A

      Paulínka Godányová IV.A

      Natálka Pavúčková IV.B

      Natálka Fedorová IV.B

      Saška Hrehorovská VI.A

      Zuzka Hájovská VI.C

       

    • Oznam o využívaní telocvične
     • Oznam o využívaní telocvične

     • Od 3. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020 môžu externí nájomcovia telocvične využívať telocvičňu za uvedených  podmienok:

      • V dňoch školského vyučovania je možné využívať telocvičňu po 16:00.
      • Po každom cvičení je nájomca povinný zabezpečiť dezinfekciu školského náradia použitého pri cvičení.
      • Nájomca je povinný viesť evidenciu osôb užívajúcich v daný deň priestor telocvične (evidencia sa vykonáva pre potreby RÚVZ a v prípade žiadosti je povinný ju nájomca predložiť).
      • Dodržiavanie ďalších aktuálnych všeobecných hygienicko-epidemiologických opatrení RÚVZ.

      Využívanie vonkajšieho školského areálu pre športové a telovýchovné aktivity je možné v dňoch školského vyučovania len po 16:00.

      Ďakujeme za pochopenie!                      

    • Online kamera na hniezdenie sokolíka
     • Online kamera na hniezdenie sokolíka

     • Milí obdivovatelia prírody,

      ponúkame vám možnosť sledovať pomocou školskej online kamery hniezdenie sokola myšiara, nášho „sokolíka“, ktorý sa usídlil vo výklenku našej školy. Pozývame vás a nami sledovať  hniezdenie a starostlivosť o mláďatá až do ich opustenia rodičovského hniezda. 

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že z prevádzkových dôvodov bude možné sa odhlásiť z obedu len do 24.6.2020 do 14.00 hod.

    • Organizácia vyučovania od 22.6. do konca školského roku
     • Organizácia vyučovania od 22.6. do konca školského roku

     • Milí rodičia,

      dovoľte nám niekoľko informácií ku koncu školského roku:

      1. Celkové hodnotenie žiaka

      Koncoročná klasifikačná porada sa pre všetky stupne školy uskutoční v stredu 24. júna 2020. Tak ako ste už boli v predchádzajúcom čase informovaní, v zmysle úprav daných mimoriadnou situáciou, budú niektoré predmety nehodnotené (žiak pri nich bude mať na vysvedčení uvedené "absolvoval"). Hodnotené predmety budú hodnotené dvomi spôsobmi: známkou (klasifikačným stupňom) alebo slovným hodnotením. O konkrétnom hodnotení jednotlivých predmetov ste už rovnako boli informovaní v apríli 2020 po prerokovaní v pedagogickej rade; na vopred dohodnutom hodnotení nemení ani fakt, že prevádzka školy bola v júni opätovne obnovená.

      Žiaci budú hodnotení na základe podkladov, ktoré mali jednotliví vyučujúci k dispozícii s prihliadnutím na jedinečnosť situácie v ktorej sa hodnotenie realizuje. Učitelia budú prihliadať aj na individuálne podmienky každého žiaka. Viac ako za normálneho režimu budú zohľadňovať samotné úsilie žiaka a jeho aktivitu. Dodatočne budú preskúšaní len tí žiaci, u ktorých je ohrození postup do vyššieho ročníka.

      2. Odovzdávanie vysvedčení

      Žiakom budú odovzdané vysvedčenia v pondelok 29. júna 2020, ktorý je zároveň posledným vyučovacím dňom v tomto školskom roku (v utorok 30. júna majú žiaci riaditeľské voľno). 

      Súčasťou slávnostného ukončenia školského roka bude účasť na svätej omši, pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla. Žiaci 1. - 6. ročníka budú mať sv. omšu o 8,05 hod., žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ a gymnazisti o 9,30 hod.

      Žiaci, príp. rodičia žiakov, ktorí sa v zmysle dobrovoľnej účasti v pondelok programu nezúčastnia, si budú môcť prevziať vysvedčenie v termíne 30.6. - 10.7. na vrátnici školy (osobne proti podpisu).

      3. Učebnice

      Vzhľadom k tomu, že v budúcom školskom roku 2020/2021 sa kvôli mimoriadnym okolnostiam budú žiaci venovať učivu presunutému z aktuálneho ročníka, učebnice teraz nebudú odovzdávať.

      Výnimkou sú žiaci, ktorí zo školy odchádzajú. Odovzdanie učebníc týchto žiakov koordinuje triedny učiteľ. Pre žiakov, ktorí odchádzajú zo školy platia aj ostatné povinnosti (odovzdanie čipu, kľúčov od skriniek, ...).

      4. Stravovanie

      Žiakom 6. - 9. ročníka a gymnázia, ktorí nastupujú do školy 22. júna, bude automaticky obnovený odber stravy v termíne 22. - 26. 6. (týka sa tých žiakov, ktorí boli v čase pred mimoriadnou situáciou na obed riadne prihlásení).

      Pokiaľ žiak nemá záujem o stravovanie, musí sa odhlásiť u vedúcej školskej jedálne štandardnou formou.

      V pondelok 29. júna 2020 školská jedáleň nevarí.  

      Preplatky za stravné a vratnú kauciu bude škola riešiť spôsobom určeným v internom predpise:

      "Na konci školského roku vykoná školská jedáleň vyúčtovanie a do 30 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankový účet platiteľa, uvedený v IŽK. Vratná kaucia sa prenáša do ďalšieho školského roka, pokiaľ zákonný zástupca žiaka nepožiada o jej vrátenie."

      5. Úprava vnútorného režimu od 22. júna 2020.

      A) Od pondelka 22. júna sa program všetkých žiakov školy neriadi školským rozvrhom. Žiaci v škole budú mať program organizovaný spravidla triednym učiteľom (v pondelok 22.6. je fotografovanie tried; príp. výlety sa budú organizovať len formou vychádzky do blízkeho okolia bez použitia dopravných prostriedkov). 

      Školský program sa bude končiť nasledovne:

      1. ročník ZŠ - 11.15

      2. - 3. ročník ZŠ - 11.45 

      Gymnázium - 12,15

      4. - 5. ročník ZŠ - 12,30

      6. - 7. ročník - 13,00

      8. - 9. ročník - 13,30

      Po skončení programu idú žiaci na obed a domov. Popoludňajšia činnosť prebieha len pre žiakov 1.-4.ročníka rovnakým spôsobom ako doposiaľ.

      B) Od pondelka 22. júna sa povinnosť zdravotného filtra pri vstupe do školy ruší, s výnimkou dezinfekcie rúk. Rovnako sa rušia odstupy žiakov pri čakaní na obed.

      6. Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka 

      Žiaci 6. - 9. ročníka a gymnázia, ktorí nastupujú do školy od 22. júna majú povinnosť odovzdať pri prvom príchode do školy písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Prajeme veľa síl do posledných školských dní.

      Daniel Masarovič, riaditeľ 

      SÚBORY NA STIAHNUTIE:

      Príloha č.2 Vyhlásenie rodiča.docx

    • Ponuka denného letného tábora
     • Ponuka denného letného tábora

     • Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky ponúka denný letný tábor, ktorý sa uskutoční v priestoroch základnej školy. Tábor je určený pre deti našej školy 1. – 4. ročníka (uprednostňujeme deti pracujúcich rodičov).

      Tábor bude prebiehať v čase od 8.00-16.00 hod. v dvoch turnusoch (dieťa sa môže zúčastniť len jedného turnusu)

            1. turnus :  6. 7. – 10. 7. 2020

      1.skupina: V rytme samby - klubové tance, hra na telo, spev, výroba hudobných nástrojov; max. 25 detí

      2.skupina: Kreatívni gurmáni- príprava jednoduchých pokrmov a nápojov, tvorivé dielne, súťaže; max. 25 detí

             2. turnus: 13. 7. – 17. 7. 2020

      1.skupina: Športovci očarení prírodou - babičkina lekáreň-liečivé bylinky, eko hry, netradičné športové súťaže, kvízy; max. 25 detí

      2.skupina: Kulinárium - príprava jednoduchých pokrmov a nápojov, tvorivé dielne, súťaže; max. 25 detí

      Každá skupina bude mať svoje tematické zameranie počas dopoludnia. Popoludní nasleduje oddychová časť a športové aktivity.

      Cena tábora je 40,- Eur. Platba bude realizovaná výhradne na účet školy do 30. 6. 2020 (pokyny k platbe obdrží rodič po ukončení prihlasovania a zistenia skutočného záujmu).

      Záujem o letný denný tábor urobí rodič/zákonný zástupca žiaka po prihlásení do Edupage v záložke PRIHLASOVANIE vyznačením možnosti MÁM ZÁUJEM o druh tábora.

      Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky do 19. 6. 2020.

      Už sa tešíme na nové letné dobrodružstvá.

      Ďakujeme za Vaše porozumenie a spoluprácu.

    • Aktuálne oznamy pre rodičov
     • Aktuálne oznamy pre rodičov

     • Milí rodičia,

      pozdravujem Vás a posielam niekoľko aktuálnych oznamov:

      1. Aktualizovaná smernica o režime školy

      Vzhľadok k všeobecným úpravám organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania ZŠ sa od 15. júna menia niektoré doterajšie postupy.

      Najdôležitejší z nich je, že sa uvoľnuje počet žiakov v skupine, čo znamená, že žiaci 1.-5. ročníka sa budú od pondelka vzdelávať výhradne v svojich bežných triedach, nie v doteraz upravených skupinách (týka sa najmä žiakov osobitnej skupiny).

      Popoludňajšia činnosť pre žiakov 1.-4. ročníka bude prebiehať spôsobom, ako tomu bolo pred mimoriadnym obdobím, t.j. žiaci 4. ročníka budú priradení do skupín 1.-3.ročníka.

      Ostatné zmeny sú vyznačené v priloženej aktualizovanej smernici.

      2. Otvorenie školy pre žiakov 6.-9.ročníka a gymnázia

      Od 22. júna bude prevádzka školy obnovená aj pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ a gymnázia, taktiež s dobrovoľnou účasťou žiakov. V najbližšom čase bude u rodičov týchto žiakov uskutočnení prieskum záujmu.

      vyučovací model zostane až do konca školského roka nezmenený.

      3. Ukončenie školského roka 29.6. 2020

      Školský rok 2019/2020 bude ukončený v pondelok 29. júna 2020, tak ako bolo pôvodne plánované. Okrem odovzdávanie vysvedčení sa žiaci zúčastnia slávenia spoločnej svätej omše, pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla. Presný harmonogram dňa zverejníme neskôr.

      V utorok 30. júna 2020 majú všetci žiaci školy udelené riaditeľské voľno.

      Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!

      Prajeme príjemný a požehnaný víkendový čas,

       

      Mgr. Daniel Masarovič, riaditeľ školy

      2020_Smernica vnútorný režim aktualizácia 15.6.2020.pdf

    • Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet
     • Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet

     • ROZHODNUTIE

      riaditeľa Gymnázia sv. Františka Assiského

      o vyhlásení druhého termínu

      prijímacieho konania na nenaplnený počet miest

      do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

      pre školský rok 2020/2021

       

      Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      vyhlasujem

      druhý termín prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do:

      1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu denného štúdia

      pre školský rok 2020/2021.

       

      Prihlášky na štúdium do  2. kola je potrebné doručiť do školy do 19. 06. 2020.

      Prijímacie konanie sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka do 25. júna 2020.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača, ktorý bol prijatý na vzdelávanie, doručí škole do 30. júna 2020 záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      Pre druhý termín prijímacieho konania platia Kritériá pre prijímanie na štúdium pre školský rok 2020/2021.

      Ďalšie informácie poskytneme na tel. čísle 0905 719 301.

       

      Malacky 05. 06. 2020                                                                        Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                                          riaditeľ školy

    • Diskusné fórum k otvoreniu školy
     • Diskusné fórum k otvoreniu školy

     • Milí rodičia žiakov 1. - 5. ročníka,

      dovoľujem si vá ako riaditeľ cšm srdečne pozvať na diskusné fórum - online stretnutie, ktoré organizujeme pri príležitosti znovu otvorenia školy od 1. júna.

      1. jún (pondelok) 13,30 - 14,30

      Diskusné fórum je určené pre rodičov/zákonných zástupcov 1. - 5. ročníka a vytvára priestor pre vzájomnú komunikáciu o vnútornom režime školy s možnosťou zodpovedania vašich otázok, pripomienok. 

      Stretnutie sa uskutoční prostredníctvom technológie WebEx.

      Link na fórum:  Diskusné fórum k otvoreniu cšm

      Prihlasujete sa pod svojím menom, priezviskom mailovou adresou (akoukoľvek) a zadáte heslo podujatiamalacky

      Na fórum sa môžete prihlásiť 01.06.2020 už od 13:00 h podľa nižšie uvedeného postupu.  

      Čo potrebujete pred stretnutím?

      Podrobný návod v pdf nájdete tu: https://www.alef.com/sk/na-stiahnutie/.dm-4872.pdf

      Návod na postup formou série krátkych videí (2 min): https://www.alef.com/sk/virtualne-seminare-cez-platformu-cisco-webex.c-547.html?hidden_hash=4uJjDI8A#webex-events-tips

      o   Ako sa prihlásim na stretnutie

      o   Ako sa prihlásim do diskusie

      o   Ako položím otázku

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      Požehnaný víkendový čas.

      Daniel Masarovič, riaditeľ školy.

    • Ponuka letného jazykového kurzu TalkTalk
     • Ponuka letného jazykového kurzu TalkTalk

     • V spolupráci so spoločnosťou TalkTalk (www.talktalkcourses.com) Vám ponúkame  TÝŽDŇOVÝ KURZ KONVERZAČNEJ ANGLIČTINY S RODENÝMI ANGLIČANMI, ktorý sa uskutoční v priestoroch našej cirkevnej školy.Kurz je neformálny, relaxačný, zameraný na komunikáciu, rozšírenie slovnej zásoby, podporu a upevňovanie gramatických zvratov a konštrukcií v angličtine. Hlavným cieľom je ale stále zdokonaľovať sebaistotu a schopnosti žiakov v angličtine.

      Neformálnou aktivitou môže byť organizovanie športových podujatí na školskom dvore, prechádzka do prírody alebo kuchtenie v školskej kuchynke (na túto aktivitu by mali byť žiaci vopred upozornení, aby sa v prípade jej realizácie, vyzbierali finančne na potrebné suroviny, ktoré nie sú zahrnuté v základnej platbe za kurz) Všetky aktivity sú výbornou príležitosťou na precvičovanie zručností, ako napríklad pýtanie sa na smer, navigovanie cudzincov, alebo objednávanie nápojov a jedál v reštaurácii.

      V prípade Vášho záujmu vás prosíme o prihlásenie cez záložku PRIHLASOVANIE v EDUPAGE.

      Termín konania kurzu: 17.8.-21.8.2020

      Kurz začína  denne o 8.20 a končí o 13.50 a bude prebiehať v 2 skupinách, vytvorených podľa veku a tiež podľa  jazykových schopností (s počtom detí min. 15 v jednej skupine).

      Kurz sa organizuje pre žiakov 1.-8. ročníka ZŠ.

      1)V prvý deň kurzu bude prítomná obchodná riaditeľka spoločnosti, aby podala rodičom

          bližšie informácie ohľadom prebiehajúceho kurzu a taktiež zabezpečenia organizačných vecí. 

      2)Deti budú môcť opustiť vyučovacie priestory len s písomným súhlasom rodičov.

      3)Každé dieťa musí v prvý deň odovzdať kópiu zdravotného preukazu. 

      4)Po ukončení kurzu deti získajú certifikát o absolvovaní kurzu.

      Cena kurzu je 50 Eur. Platba bude realizovaná výhradne na účet do 30.06.2020 (pokyny k platbe obdrží žiak po ukončení prihlasovania a zistenia skutočného záujmu).

      V prípade, ak sa žiak kurzu nezúčastní, zaplatí storno poplatok vo výške 50% z plnej sumy. Je to aj v prípade, že dieťa ochorie.

      V prípade záujmu, vie škola zabezpečiť obedové menu v sume 3,50/ deň. Konečná suma by potom bola 67,50 eur.

      Veríme, že využijete danú ponuku a deti prežijú užitočný a zároveň aj veľmi príjemný týždeň!

      Záujem o letný jazykový kurz urobí rodič/zákonný zástupca žiaka po prihlásení do Edupage v záložke

      PRIHLASOVANIE vyznačením možnosti MÁM ZÁUJEM o kurz.

      Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky do 15.6. 2020.

      Ďakujeme za Vaše  porozumenie a spoluprácu.

    • Otvárame školu od 1. júna pre žiakov 1. - 5. ročníka
     • Otvárame školu od 1. júna pre žiakov 1. - 5. ročníka

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov 1. - 5. ročníka,

      v nadväznosti na obnovenie prevádzky školy Vám zverejňujeme internú Smernicu o vnútornom režime školy od 1. júna 2020, ktorá upravuje organizáciu a podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu pre žiakov 1. - 5. ročníka od 1. júna 2020.

      Prosíme vás o jej pozorné prečítanie, nakoľko smernica upravuje činnosti ako príchod do školy, odchod zo školy atď.

      Smernica bola vypracovaná v zmysle usmernení a rozhodnutí ministerstva školstva a rešpektuje všetky stanovené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

      Upozorňujeme Vás osobitne na skutočnosť, že v pondelok 1. júna je potrebné, aby žiak pri nástupe do školy odovzdal písomné vyhlásenie rodiča o tom, že vaše dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (v prílohe).

      Taktiež zdôrazňujeme, že žiak je povinný každý deň pri vstupe do školy absolvovať ranný zdravotný filter, ktorý sa skladá z týchto častí:

      a) bezdotykovej vizuálnej kontrole zdravotného stavu (symptómy - červené oči, výtok z nosa a očí, kašeľ, zmeny na pokožke)

      b) meranie teploty (hraničná teplota je 37,2 °C) t. j. pokiaľ teplota žiaka

      c) dezinfekcia rúk.

      Upozorňujeme rodičov, že pokiaľ teplota žiaka bude nad hraničnú teplotu, príp. bude dieťa mať symptómy prenosného ochorenia, nemôže vstúpiť do budovy školy.

      Pokiaľ uvedené symptómy môžu byť prejavom alergickej reakcie, musí byť lekársky preukázaná (ktorí ste tak neurobili na začiatku roku v zázname o zdravotnom stave dieťaťa, môžete tak urobiť teraz).

      Prváckym rodičom osobitne dávame do pozornosti, že výchovno - vzdelávacia činnosť žiakov 1. ročníka (dopoludňajšia i popoludňajšia) bude prebiehať v budove Školského klubu detí (žiaci budú prichádzať/odchádzať do/z školy cez vedľajší vchod od Slovenskej sporiteľne). Ostaní žiaci okrem 5.B sa budú učiť vo svojich kmeňových triedach. Žiaci 5.B sa budú učiť v 6.C triede.

      Ostatné pokyny a informácie k priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti od 1. júna nájdete v Smernici o vnútornom režime školy, ktorú prikladáme v prílohe. 

      Otvorenie škôl sa uskutoční v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

      Ďakujeme vám!

      Prajeme vám úspešne a pokojne zvládnutý čas návratu detí do školy!

      Smernica vnutorný režim od 1.6.2020.pdf

      Vyhlásenie rodiča.docx

    • Študentská konferencia 2020 online!
     • Študentská konferencia 2020 online!

     • Pozývame vás na sledovanie už 7. ročníku Študentskej konferencie nielen študentov našej školy, uchádzačov o štúdium na našej škole, ale celú odbornú i laickú verejnosť. Na konferencii vystúpia bývalí absolventi školy z praxe, vysokoškolskí študenti a súčasní študenti so svojimi úspešnými odbornými prácami na krajskom kole SOČ.

      Link na stream https://www.youtube.com/watch?v=LYsowd-4maY 

    • Ad revidendum naši maturanti
     • Ad revidendum naši maturanti

     • 22.5. sme sa po svätej omši rozlúčili s našimi štvrtákmi zo 4.G triedy gymnázia. Gymnazisti obdržali z rúk pána riaditeľa a triednej pani učiteľky vysvedčenia za 4. ročník štúdia, maturitné vysvedčenia a pochvaly. I keď sme sa a nimi v 2. polroku stretli osobne len párkrát, stále máme v pamäti ich stužkovú slávnosť. Prajeme im veľa úspechov v nasledujúcom vysokoškolskom štúdiu a osobnom živote.

      Budete u nás v škole kedykoľvek vítaní aj ako "jediní maturanti, ktorým boli vyslyšané ich prosby". Ďakujeme!

      Fotogaléria...

    • Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia pre šk. rok 2020/2021
     • Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia pre šk. rok 2020/2021

     • Milí uchádzači o štúdium na Gymnáziu sv. Františka Assiského,

      • v priloženej tabuľke je uvedené poradové číslo uchádzača  a kód žiaka, ktorý nájdete uvedený v rozhodnutí o prijatí/neprijatí na štúdium a získaný počet bodov podľa kritérií
      • ak sa chce uchádzač dozvedieť svoje poradové číslo ešte pre doručením rozhodnutia s kódom žiaka, môže sa informovať na mailovej adrese huskova.elena@csmalacky.sk, príp. telefónnom čísle 0905/719301.

      Úloha zákonného zástupcu alebo maloletého uchádzača:

      • doručiť škole bezprostredne (najneskôr do 4. júna 2020) záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium
      • Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium
      • potvrdenie treba doručiť škole cez informačný školský systém EduPage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na huskova.elena@csmalacky.sk alebo poštou na adresu školy (rozhodujúci je dátum doručenia škole)
      • pokiaľ uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača rozhodnutie o nastúpení v stanovenom termíne nedoručí, škola nebude považovať uchádzača za prijatého a ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.
    • Pozvánka na spoločný duchovný program
     • Pozvánka na spoločný duchovný program

     • Pozývame Vás na spoločné slávenie duchovného programu pre spoločenstvá našich katolíckych škôl a školských zariadení z celého SK:

      1. Svätá omša s katechézou pre deti I. st.  - nedeľa 24. 5.10.15  (téma: Oslavovať Boha Otca; vedie P. Milan Toman SVD, Sr. Mária Nagyová FMA), Kostol Povýšenia Svätého kríža, Bratislava - Petržalka.

      2. Počúvanie Slova - pondelok 25. 5., 16,00 (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov.  

      3. Svätý ruženec - utorok 26.5., 16,00 (P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      4. Svätá omša - štvrtok 28.5., 16,00 (celebrant P. Michal Nižnánsky OSPPE), Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín.

      Program môžete  sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

      Ďakujeme vám!

      Vyprosujeme požehnaný veľkonočný čas a radostné otváranie škôl! :)

      Mgr. Daniel Masarovič, prezident ZKŠS

    • Oznam pre stravníkov školskej jedálne
     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Od 1.6.2020 bude zabezpečená prevádzka školskej jedálne pre deti 1.- 5. ročníka ZŠ. Žiaci (1.-5. roč.), ktorí sa stravovali v Školskej jedálni pred zatvorením prevádzky školy z dôvodu mimoriadnej situácie, budú automaticky prihlásení na obed.

      Odhlasovanie z obeda je možné cez EduPage,

      mailom: jedalen@csmalacky.sk alebo telefonicky: 0917 350 602.

      Oznam pre externých stravníkov, učiteľov vyučujúcich len dištančne a žiakov 6.-9. roč. ZŠ a GYM:

      Touto cestou informujeme externých stravníkov, učiteľov, ktorí vyučujú len dištančne a žiakov 6.-9. roč. ZŠ a GYM, ktorí sa do vyhlásenia mimoriadnej situácie stravovali v našej Školskej jedálni, že stravovanie pre nich nie je možné naďalej zabezpečovať z prevádzkových dôvodov.

    • KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA
     • KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA

     • Milí uchádzači o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu,

      v školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov maximálne 26.

      Školský vzdelávací program – zameranie:

      • intenzívna jazyková príprava – výučba dvoch cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk); jeden CJ (maturitný) na úrovni B2. Ako nepovinný jazyk v rámci záujmových útvarov sa na škole vyučuje aj latinčina, taliančina a španielčina,
      • podporované vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov so zámerom získania kvalitného všeobecného rozhľadu potrebného pre štúdium na VŠ,
      • projektová, vedecká a bádateľská činnosť,
      • získanie informatizačných, prezentačných a komunikačných zručností v multipredmetovom rozmere.
      • získania kvalitného všeobecného rozhľadu pre ďalšie VŠ - štúdium.

      Charakteristika školy:

      • rodinná škola zdôrazňujúca potrebu kvalitného vzdelávania a komplexnej formácie študentov,
      • kresťanské hodnoty a spoločenstvo viery, 
      • cieľavedomá podpora rozvoja schopností a talentov ako aj charakteru mladých ľudí, 
      • výborné materiálne podmienky a moderné, pôsobivé a digitalizované učebne,
      • progresívne a moderné metódy výučby,
      • zážitková výučba s bilingválnymi prvkami vzdelávania,
      • individuálny a priateľský prístup – pomoc kariérneho a výchovného poradcu, školského psychológa, duchovnej osoby, každého pedagóga,
      • škola ako spoločenstvo - kultúra zameraná na vzájomné vzťahy,
      • škola ako životný priestor – záujmová činnosť a mimovyučovacie aktivity,
      • škola ako prostredie – autentická atmosféra dôvery, radosti a bezpečia,
      • seriózna a individuálna príprava na vysokoškolské štúdium.
      • úspešní študenti a absolventi s perspektívnym uplatnením v praxi.

      KRITÉRIÁ  PRIJATIA  DO  1. ROČNÍKA  PRE ŠKOLSKÝ ROK  2020/2021

      Kritéria prijatia

      Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium

      INFORMAČNÝ BULLETIN !  (neprehliadni )

      PREZENTÁCIA O ŠKOLE

      Dôležité pokyny:

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

      Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní Vám radi poskytneme na tel. č. 0917 350 117 (Daniel Masarovič, riaditeľ školy), 0905 719 301 (Elena Hušková, zástupkyňa RŠ).

    • Podporujeme výzvu za voľnú nedeľu!
     • Podporujeme výzvu za voľnú nedeľu!

     • Naša škola podporila petíciu za rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze.

      Nedeľa patrí rodine

      Pri príležitosti medzinárodného Dňa rodiny, ktorý sa z rozhodnutia OSN každoročne pripomína 15. mája, pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií výzvu najvyšším predstaviteľom nášho štátu. Hlavnou myšlienkou výzvy je poukázať, že nedeľa má patriť predovšetkým rodine. Reaguje tak na viaceré podnety svojich členov i na podnety mimo samotného Fóra. Vo výzve žiada, aby kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať. Voľná nedeľa pre pracovníkov obchodoch by mala zostať aj po korona kríze. Iniciatíva chce pomôcť pri spoločenskej diskusii o tejto téme, aby táto zmena prešla s čo najväčším celospoločenským konsenzom. Autori výzvy sú presvedčení, že existujú jasné dôvody na to, aby sa spoločnosť dohodla a chránila pre všetkých istú dôležitú hodnotu, ktorú samotný trh neochráni. Bez voľnej nedele má totiž týždeň iba sedem pracovných dní.

      Predseda FKI Tomáš Kuzár poznamenal: "V západných štátoch EU je bežné, že nedeľa je voľným dňom. Na Slovensko je už vhodná doba na to, aby voľná nedeľa bola štandardom aj u nás "

      Výzva je otvorená tak pre jednotlivcov ako aj pre organizácie. Jednotlivci svoju podporu môžu vyjadriť tu. Organizácie potvrdia svoju podporu zaslaním mailu na info@fki.sk , pričom uvedú názov organizácie a meno štatutára. Zoznam organizácií (spolu-signatárov) bude súčasťou listu, ktorý bude v piatok, 15. mája doručený predstaviteľom štátu.

      (kontakt: Pavol Kossey, podpredseda FKI, 0907-897 964)

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“