• Zbierka Biela pastelka

     • Počas zbierky "Biela pastelka" spolu naša škola vyzbierala 271,33€.

      Sme veľmi radi, že sme sa zapojili do zbierky a za celý tím všetkým darcom posielame jedno veľké ĎAKUJEME!

     • Členský príspevok RZ pre školský rok 2018-2019

     • Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 19. septembra 2018, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2018/2019

      A) POVINNÝ členský príspevok 40 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy).

      Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch - 20 € za každý polrok.

      Termín úhrady: I. do 31. 1. 2019 - za I. polrok (20 EUR)

                                II. do 30. 4. 2019 - za II. polrok (20 EUR)

      Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo, vo výške 40 EUR, a to v termíne do 31.1.2019.

      B) DOBROVOĽNÝ členský príspevok na ďalší rozvoj a podporu vzdelávania. Rodičovská rada prosí rodičov o podporu. Výška jednorazového príspevku je 40 Eur alebo dobrovoľná. (prosíme uhradiť jednorazovo v termíne do 30. 1. 2019).

       

      • Pokyny k platbe povinného a dobrovoľného príspevku:

      Číslo účtu IBAN:              SK93 1100 0000 0029 4946 0176

      Variabilný symbol:        jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

      Konštantný symbol:         558

      Správa pre prijímateľa:    meno a trieda žiaka – RZ

                                              Správa pre prijímateľa je nutná na identifikáciu platby!                  

      • Spôsob úhrady:   bezhotovostným prevodom na účet alebo vkladom na účet                      

      Rodič bude o zaplatení/nezaplatení príspevku informovaný cez IŽK (modul Komunikácia - Platby). 

      Ak sa rodina nachádza v zlej finančnej situácii môže požiadať o skrátenie/odpustenie výšky príspevku (žiadosť sa predkladá riaditeľovi školy do 30.10.2018 a následne bude posúdená výborom RZ).  

      Povinný príspevok bude použitý na úhradu zákonného úrazového poistného a na podporu výchovno – vzdelávacej činnosti detí (účasť na súťažiach, organizácia kultúrnych podujatí, modernizácia pomôcok, zariadenia tried a odborných učební, odmeny pre žiakov). Viac o použití príspevku na www.csmalacky.sk (Stanovy RZ).

      Dobrovoľný príspevok bude tvoriť základ pre ďalší rozvoj a podporu vzdelávania, pre podporu strategických cieľov výchovno-vzdelávacieho plánu školy, o ktorých Vás budeme pravidelne informovať.

      Za vaše príspevky srdečne ďakujeme!

      Rodičovská rada RZ ProSchola         

       

     • Zbierka „Boj proti hladu“

     • Tento rok sme sa zapojili do 12. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky  „Boj proti hladu“, ktorú organizuje Vincentská rodina. Kúpou medovníkového srdiečka sme tak mohli pomôcť chudobným na Haity, v Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku. Výnos zbierky v tomto roku  (2018/2019) na našej škole činil 530€. Všetkým srdečná vďaka.

     • Malacký kilometer

     • V sobotu 22.9. sa v Zámockom parku stretli malí i veľkí priaznivci behu, ktorí si zmerali svoje sily už na 35. ročníku Malackého kilometra a Malackej desiatky. Počasie zrána športovcom neprialo, ale už počas registrácie účastníkov sa umúdrilo a nakoniec sa pretekalo i za slnečných lúčov. 

      Prvenstvo v kategórii mladšie žiačky si vybojovala Rebecca Slezákova a v jej šľapajach dobehla do cieľa i Simona Kordošová a získala 2. miesto. V kategórii žabky prekvapila Viktória Bevilaqua, ktorá dobehla po napínavom rozstreli v cieľovej rovinke ako druhá. Samko Čutka v behu juniorov na 3000m  vybojoval krásne 2. miesto.

      Sme hrdí, že našu školu reprezentovali bežci, ktorí mohli stáť na stupienkoch víťazov, ale i na tu zvyšnú tridsiatku účastníkov, ktorí po víťazstve siahnu možno o rok .

      Ďakujeme i Emke Janečkovej a Soničke Holešovej, ktoré svoj voľný čas vymenili za pomoc organizátorovi.

     • Na výstave ČARO ZÁHORIA

     • V piatok 28.9. sme sa spolu s druhákmi vybrali duchovne posilnení po rannej svätej omši  na výstavu fotografií Čaro Záhoria, ktorej téma korešpondovala s učivom na prvouke a jej autorom je náš spoločný priateľ Martin Mráz. S Martinom sme už absolvovali záchranu žubrienok aj výlet do Plaveckej jaskyne. Vedeli sme teda, že nás čaká príjemný zážitok. Niekoľko desiatok obrazov s vysokou výpovednou hodnotou oslovilo nielen dospelého, ale aj detského návštevníka. Deti si pozorne prezreli všetky fotografie, ktoré vnímavým okom objektívu zachytávali krásy a rôznorodosť nášho regiónu. Po všeobecnej prehliadke bolo úlohou detí nielen vybrať fotografie, ktoré ich najviac oslovili, ale aj slovne vyjadriť, čo konkrétne ich na danej fotografii zaujalo. U detí mala najväčší úspech zimná fotografia, ktorú si môžete pozrieť vo fotogalérii. Po kultúrnom zážitku  a pohladení na duši sme si dopriali aj pohladenie tela na miestnom ihrisku a nahradili si tak hodinu telesnej výchovy. Deti si zahrali futbal, skákali, lozili a behali. Po krátkom kondičnom tréningu sme sa spokojní vrátili na vyučovanie.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=ZXF0cz1NVFV6T0RNek5UZzNOdyUzRCUzRCZwaG90bz1hbGJ1bQ%3D%3D&eqts=MTUzODMzNjA2Ng==#gallery/367

     • Vynikajúce slohové práce

     • Prinášame vám zaujímavé literárne práce našich žiakov a študentov, pri písaní ktorých si cibrili nielen svoj[vie literárne zručnosti, ale učili sa premýšľať aj o všeľudských hodnotách. Niektoré z prác budú výstupom ročníkových predmetových projektov, iné budú patriť k najlepším slohovým prácam žiakov a študentov pani učiteľky Mgr. Elenky Grmanovej v školskom roku 2018/2019. Želáme vám pekný umelecký zážitok.

      Nedokončený_príbeh.pdf

       

     • Zbierka Biela pastelka

     • V piatok 21. septembra sa študenti našej školy zúčastnia každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka.

      V jednotlivých triedach našej školy a v uliciach Malaciek v dopoludňajších hodinách budú zbierať finančné príspevky. Za každý finančný dar do škatuliek verejnej zbierky dostanú tí, ktorí prispejú, symbolický predmet určený pre túto akciu.

      Veríme, že pomôžete ľuďom, ktorí nemajú také šťastie a možnosť byť zdraví, ako máme my. Aj keď mnohí z nich nemôžu vidieť zrakom, koľko krásnych vecí je na svete, ich srdcia o to viac vnímajú krásne duše, ktoré im pomáhajú a sú za to veľmi vďační.

      Ďakujeme Vám všetkým.

       

     • Slávnostné otvorenie Pohybovej zóny

     • 7. septembra 2018 otvorila naša škola Pohybovú zónu nielen pre deti a študentov školy ale i pre verejnosť. Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie pán primátor mesta Malacky, Juraj Říha a pani prednostka Ľubica Čikošová,  predseda Rodičovského združenia ProSchola Róbert Babeľa, pán Mário Longauer zo spoločnosti STADCOM, pán Alexander Richter, majiteľ spoločnosti Richter Rasen, pán Rudolf Kožuch KODEM, pani Andrea Mrázová, z ČSOB banky ale i poslanci a rodičia.

      Po príhovoroch vzácnych hostí v programe vystúpila Mgr. Art. Lenka Balleková, ktorá s pieskovou modelážou sprevádzala prednes Márie Huškovej, s hudobným sprievodom Mareka Simka. Vystúpenie bolo skutočne čarovné a prítomní ho ocenili spontánnym potleskom. Mária sa predstavila divákom aj s podmaňujúcim speváckym vystúpením spolu so svojou sestrou Alicou, s hudobným sprievodom Mareka Simka a Michala Kuklovského. Hostia si mali možnosť pozrieť aj zrýchlený časozberný dokument realizácie, ktorý bol miestami úsmevný. Program pokračoval priamo v pohybovej zóne na školskom dvore.

      Po slávnostnom prestrihnutí pásky vybehli na trávnatú plochu Malkáči, Stredňáci a Velkáči s tanečným vystúpením, pod vedením Lucie Knéblovej, podporovaní nadšeným potleskom divákov. Pani učiteľka Adriana Stanová, v gentlemanskom sprievode Marcela Žilavého a Slávka Ganaja a dvoch „štupľov“ z prvého stupňa, pripravila ukážkové cvičenie vo work out zóne. Práve pani učiteľka a Marcel Žilavý sú držiteľmi oficiálnych certifikátov kalisteniky a street workoutu Svetovou Organizáciou Kalisteniky WCO. Záver programu bol pod taktovkou Stana Pálku z Pohybovne a s parkourovým vystúpením svojich zverencov spôsobil veľké nadšenie a obdiv nielen medzi deťmi ale isto i medzi dospelými.

      Programom sprevádzali moderátori Viktória Bečárová a Kamil Rímeš. Obaja patria do mediálneho študentského tímu cs media Cirkevnej školy v Malackách. Tím, pod vedením Beiny Reifovej, zabezpečoval celé podujatie organizačne, technicky i programovo a už v prvom týždni školského roka 2018/19 si vyslúžil pochvaly. Cs media zabezpečil i tlmočníčku do nemeckého jazyka pre pána Alexandra Richtera, ktorou bola študentka gymnázia Alžbetka Kurinová a zvládla svoju úlohu s eleganciou. Občerstvenie zabezpečovala Lucka Kuklovská a Barbora Butašová, techniku Michal Trenčanský a Michal Kuklovský, živé vysielanie zabezpečila Barbora Pompošová a Matúš Dudáš.

      Pán riaditeľ Daniel Masarovič na záver vyjadril študentom tímu cs media spokojnosť s podujatím. Otvorenie Pohybovej zóny vníma ako dôležitý zámer nielen z pohľadu rozvoja telesných zručností. Projekt podporuje komunitnosť, je preventívnym nástrojom voči ochoreniam ortopedického charakteru, či voči obezite, je dobrou alternatívou voči svetu technológií, ktorý sa čoraz viac stáva súčasťou nášho života.  Realizácia projektu bola výsledkom dobrého partnerstva: finančná podpora zo zdrojov Rodičovského združenia ProSchola, z grantov ČSOB nadácia,  z Nadácie VW Slovakia  a v spolupráci s miestnymi podnikateľskými subjektami: KODEM, Richter Rasen, APRO Záhradné centrum, STADCOM, STAVMAT stavebniny. Projekt podporili aj rodičia: Lucia Bódi, Lenka Kožuchová, Jozef Hušek a Vojtech Kaňka. Dôležitou súčasťou celého procesu bola aj dobrá spolupráca s mestom Malacky a s Okresným úradom v Malackách v procese administrácie stavebného konania a kolaudácie.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=358#gallery/358

      cs media

      mediálny tím

     • Obvodné kolo cezpoľného behu

     • V piatok 28.9. sa uskutočnila prvá postupová súťaž v tomto školskom roku, ktorá priniesla bežecký rozstrel medzi základnými a strednými školami z Malaciek, ale i blízkeho okolia. Bežalo sa v areáli Zámockého parku a športovci súťažili nielen za seba, ale i v 3 – členných družstvách za školu. Dĺžky tratí boli v rozsahu od 500m u najmladších až po 5000m už najstarších žiakov.

      V kategórii najmladšie žiačky potvrdila svoj bežecký talent Vikinka Bevilaqua ziskom 2. miesta. Avšak zabojovala i Reginka Slezáková, ktorá dorazila do cieľa ako šiesta a Natálka Šárniková, ktorá sa umiestnila v prvej desiatke. Vďaka týmto výsledkom sa dievčatá tešili z 1. miesta, ktoré vybojovali pre našu školu.

      V kategórii najmladší žiaci prekvapil nový žiak Samko Baliga, ktorý dobehol ako piaty, dobrú kondíciu potvrdili i Peťko Poláček a Adamko Šišolák a za svoje dobré výsledky si chalani odniesli medaily za 3. miesto, čiže opäť veľmi pekná reprezentácia školy.

      Napriek veľkému nasadeniu našich bežcov sme sa v kategóriách mladší žiaci, mladšie žiačky a starší žiaci, staršie žiačky nedokázali prebojovať na stupienky víťazov.

      V kategórii študentiek si Michaela Zbořilová pribehla pre 2. miesto, Ivana Velická dobehla piata a Viktória Šrámková šiesta. Za tieto umiestnenia získali študentky ako družstvo 2. miesto pre školu.

      V kategórii študentov získal 4. miesto Marek Trnka, 5. miesto Marek Havlík a 6. miesto Andrej Štora. Za spomínané výsledky získali chalani ako družstvo rovnako 2. miesto.

      Ďakujeme všetkým bežcom za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme !

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=366#gallery/366

     • OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

     • Riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých  zákonov udeľuje dňa

      17. 9. 2018 (pondelok)

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      žiakom SpŠ sv. Františka Assiského Malacky

      (z dôvodu duchovnej obnovy pedagogických zamestnancov školy).

      Malacky 04.09.2018

      Mgr. Daniel Masarovič

                    riaditeľ

     • VOĽBY ČLENA RADY ŠKOLY

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      na základe poverenia od predsedu Rady školy pri Spojenej škole sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA vyhlasujem voľby zástupcu rodičov gymnázia do rady školy. V súlade s čl. 4 ods. 6 písm. e) Štatútu rady školy doterajšiemu členovi rady školy za rodičov gymnázia, p. Petrovi Olexovi, ukončením vzťahu jej syna Patrika Olexa k škole, zaniká terajšie členstvo v rade školy.

      Voľby sa uskutočnia po ukončení plenárneho rodičovského stretnutia

      v stredu 19. septembra 2018 v čase 17.30 - 18.30 hod. v spoločenskej miestnosti.

       

      Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Má právo vyjadrovať sa k činnosti školy a ku koncepčným zámerom jej rozvoja; predkladá tiež zriaďovateľovi návrh kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy.

      Rada školy pozostáva z 11 členov. Podľa § 25 ods. 4 Zákona č. 596/2003 a § 3 ods. 1 a § 8 ods. 2 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291 z 15. 4. 2004 bolo zriaďovateľom školy určené nasledujúce zloženie rady:

      • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov (jeden zo ZŠ a jeden z gymnázia),
      • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
      • traja zástupcovia rodičov (dvaja zo základnej školy a jeden z gymnázia),
      • jeden zástupca študentov gymnázia zvolený žiackou školskou radou a
      • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

      Zástupca rodičov za gymnázia bude zvolený vo voľbách rodičmi žiakov gymnázia. Pri voľbách môžu rodičia žiaka uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole.

      Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Prosím Vás, aby ste svoje písomné návrhy na kandidáta do rady školy odovzdali osobne na sekretariáte školy alebo elektronicky na csmalacky@gmail.com alebo poštou na adresu Spojená škola sv. Františka Assiského, Mgr. Daniel Masarovič, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky, a to do 14. septembra 2018 (rozhoduje dátum poštovej priehradky). Návrh na kandidáta musí obsahovať: meno, priezvisko a tituly kandidáta, vek, miesto bydliska a meno a triedu zastupujúceho žiaka.

      Voľby do rady školy budú platné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V opačnom prípade budú vyhlásené opakované voľby (kandidáti sú tí istí ako v 1. kole), pri ktorých sa podmienka nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje (termín opakovanej voľby je štvrtok 20.9. 2018 v čase 15.00 - 15.30 hod.).

                  Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude označený maximálne jeden kandidát. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Za člena rady školy bude zvolený ten, kto vo voľbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

       

      Pre voľby do rady školy menujem volebnú komisiu v tomto zložení:

      1. Ing. Stanislava Zajačková

      2. Bc. Martina Slováková

      3. Mgr. Martin Lipták

      Malacky 04.09.2018                                                              Mgr. Daniel Masarovič

                                                                                                              riaditeľ školy

     • Večerný beh zdravia - Beh vďaky SNP

     • V piatok 7.9. sa žiaci našej školy zúčastnili 35. ročníka Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP, ktorý sa koná pravidelne pri príležitosti spomienky na Slovenské národné povstanie. Pri pamätníku SNP sa zhromaždilo takmer 200 športovcov, ktorí po úvodných slovách vyrazili smer Zámocký park. Na preverenie svojej kondičky mal každý zhruba 2 km, čo bola trasa nášho behu. Niektorí behali iba pre radosť z pohybu, tí najrýchlejší aj pre medailové umiestnenia. My sme mali zastúpené obe skupiny 

      Medailové umiestnenia získali :

      Kat. žiačky 1-2.r.    

      2. miesto Adrianka Šarníková          

      Kat. žiačky 3.-4.r.

      1. miesto Hanka Hladíková                                                                             

      3. miesto Natálka Šarníková     

      Kat. žiaci 7-9 r.

      3. miesto Samko Vrlák

      Víťazom, rovnako ako aj ostatným, ktorí nelenili a behali,  blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       

     • Prváčikovia a Zajko Lajko

     • Prváci majú za sebou prvý týždeň v škole. Okrem zoznamovania sa s novým prostredím, kamarátmi a pani učiteľkami ich v čakalo aj zoznámenie sa so Zajkom Lajkom. Všetkých malackých prvákov privítal  aj pán primátor, pozval ich na uvítacie divadelné predstavenie. Tak, ako sa Zajko Lajko nebál zdolávať nástrahy tmavého lesa, tak sa ani naši žiaci-nováci určite neboja a sú pripravení zdolávať školské výzvy. Bojko to však zvládol len s pomocou kamarátov, určite sa aj prváci na svojich kamošov radi obrátia s prosbou o pomoc.

      https://csmalacky.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=357#gallery/357

     • Výtvarné talenty našej školy

     • Minulý školský rok 2017/2018 sa žiaci druhého stupňa počas hodín výtvarnej výchovy zapojili do celoslovenského projektu "Umenie zblízka". Spomedzi viac než tisícky odovzdaných diel bol medzi ocenenými náš Samuel Raček zo VII.B. Jeho dielo "Tŕňová koruna" je teraz vystavené  v Galérii mesta Bratislavy v Pálfyho paláci spolu s ďalšou dvadsiatkou vybraných diel. Tento projekt približuje a vysvetľuje moderné umenie deťom a necháva im priestor na vlastnú realizáciu formou interpretácie, reakcie na dielo iného slovenského výtvarníka.

      My sme spolu so žiačkami výtvarného krúžku a hlavne s oceneným Samkom Račekom boli prítomní aj na vernisáži - otvorení výstavy, kde bol vybraným autorom odovzdaný diplom. Okrem toho naša škola dostala celoročnú permanentku na vstup zdarma do Galérie mesta Bratislavy. 

     • VII.A na workshope Tvorivý ateliér

     • Dňa 27.9. sa VII.A trieda zúčastnila v rámci vyučovania predmetu technika workshopu Tvorivý ateliér - Šúpoliarstvo v Mck. Žiaci pracovali pod vedením lektorky z Ústredia ľudovej umeleckej tvorby, ktorá sprostredkovala žiakom informácie o vzniku tejto techniky, ako sa so šúpolím pracuje a aká časť kukurice sa využíva pri technike šúpoliarstva a aj ako sa robia uzlíky, ktoré žiakom zozačiatku robili problémy. Deti po skončení odchádzali s vlastnoručne vyrobeným anjeličkom zo šúpolia.

  „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“