• Ponuka krúžkovej činnosti

    • Záujmové krúžky pre 1. stupeň ZŠ v školskom roku 2019/2020

     Hokejbalový krúžok CVČ 3. - 6. roč. (p. Osadský, rodič)

     Termín: piatok 17:00-18:30, nedeľa 14:00-16:00

     Hravá angličtina 1. roč. (p. uč. Klímová) 

     Krúžok je určený pre deti, ktoré sa v predškolskom veku pravidelne s angličtinou stretávali. Bude prebiehať len v anglickom jazyku a bude vedený zábavnou formou s využitím hier, obrázkov a rôznych pomôcok. Deti sa budú hrať, spievať, tancovať a tvoriť. Pre veľký počet prihlásených žiakov sú žiaci rozdelení do 2 skupín.

     Termín: pondelok 14:00-14:45, 15.00-15.45

     Hudobno–spevácky krúžok 1.-4. roč. (p. uč. Greliková)

     Deti na hudbu odmalička reagujú veľmi kladne. Dokáže potešiť i liečiť. Krúžok je určený všetkým deťom, ktoré inklinujú k spevu a rytmu. Budeme hrať na ľahkoovládateľných a netradičných hudobných nástrojoch. Naučíme sa nové rytmické hry, detské a náboženské piesne, s ktorými budú členovia krúžku sprevádzať aj  sväté omše.

     Termín: utorok 13.00-14.30

     Klub Bosco 4. – 6. ročník (p. uč. Janská, p. uč. Garbiarová)

     V duchu vychovávateľa Don Bosca budeme budovať spoločenstvo viery a lásky na spoločných výletoch. Ponoríme sa do tajov prírody a jej zákonitostí, zúčastníme sa kultúrnych podujatí a možno a ľadovej revue a spoločne budeme kuchtiť v školskej kuchynke alebo pripravovať darčeky v tvorivých dielňach. Naplánovaných máme viacero zaujímavých výletov, niekoľko prespávačiek v ŠKD, spojených so zaujímavými témami.  Vyvrcholením krúžku bude už 6. ročník obľúbeného tábora Klub Bosco počas letných prázdnin.

     Klubík Bosco 1. – 3. ročník (p. uč. Janská, p. uč. Trnková)

     V duchu vychovávateľa Don Bosca budeme budovať spoločenstvo viery a lásky na spoločných výletoch. Ponoríme sa do tajov prírody a jej zákonitostí, zúčastníme sa kultúrnych podujatí a možno a ľadovej revue a spoločne budeme kuchtiť v školskej kuchynke alebo pripravovať darčeky v tvorivých dielňach. Naplánovaných máme viacero zaujímavých výletov, niekoľko prespávačiek v ŠKD, spojených so zaujímavými témami.  Vyvrcholením krúžku bude už 6. ročník obľúbeného tábora Klub Bosco počas letných prázdnin.

     Miništrantský krúžok- chlapci 1.-4. roč. (dp. Mášik, farár)

     "Krúžok má za cieľ, primerane veku jeho účastníkov, spoznať a vysvetliť obrady katolíckej liturgie, najmä obrady Najsvätejšej obety svätej omše, a zasvätiť ich k aktívnej účasti na liturgii a naučiť ich správne miništrovať pri rôznych liturgických obradoch. V tomto roku to budú najmä obrady súvisiace s kultom Najsvätejšej sviatosti oltárnej: miništrovanie na Svätej omši, správne vykonávanie miništrantskej služby pri vystavení Oltárnej sviatosti, pri požehnaní Najsvätejšou sviatosťou a pri verejných eucharistických procesiách, teda najmä na slávnosť Božieho Tela."

     Termín: utorok od 14:00 

     Počítačový krúžok 1.-2.ročník (M. Trenčanský, študent)

     Navštevujú deti, ktoré majú vzťah k výpočtovej technike a chcú rozvíjať svoje počítačové zručnosti. Deti sa hravou formou oboznamujú so základnými funkciami počítača a prácou s internetom.

     Termín: piatok 14:00 – 15:30

     Počítačový krúžok 3. a 4.ročník (p. uč. Erdélyiová)

     Naučíš sa počítaču dokonale rozumieť, poznať jeho časti a dobre ho ovládať. Zábavným spôsobom sa naučíš ako kresliť pôsobivé obrázky, ako vytvoriť text, a ako spojiť text s obrázkami. Preskúmaš internet, kde objavíš zaujímavé veci.

     Termín: pondelok 13:00 - 14:30

     Pohybovňa-gymnastické cvičenia, parkour Free run 4.-8. roč. (p. Pálka)

     V prípade otázok kontaktujte p. Stanislava Pálku na pohybovňa@gmail.com .

     Termín: streda 14:00-15:30

     Pohybové hry -1. -4. ročník (Samuel Piasecky ACADEMY)

     Termín: pondelok 14:00-15:30  2.ABC, 3.B, 4.A

     Termín: piatok 14:00-15:30  1.ABC, 3.A

     Škola hrou 1.-2. ročník (p. uč. Fedorová)

     Krúžok je zameraný na hravé  učenie sa. Ak máš rád hru a dobrú náladu, ktorej výsledkom je získanie nových zručností a vedomostí, pridaj sa k nám. Budeme športovať, maľovať, tvoriť, čítať, počítať ale i hovoriť po anglicky. 

     Termín: utorok 13:00 - 14:30 

     Výtvarný krúžok 1.-3. roč. (p. uč. Trnková, p. uč Slobodová)

     Rozvíja fantáziu a tvorivosť dieťaťa prostredníctvom kresby a maľby. Počas roka sa zapájame do množstva výtvarných súťaží, preto je krúžok vhodný pre deti, ktoré majú vzťah k výtvarnému umeniu.

     Termín: štvrtok 13:30 – 15.00

     Záujmové krúžky pre 2. stupeň ZŠ v školskom roku 2019/2020

     Cvičenia z matematiky pre 7. a 8. ročník (p. uč. Florková)

     Krúžok je zameraný na precvičovanie a doučovanie preberaného učiva v danom ročníku formou rôznych cvičení. Zoznámime sa s mnohými úlohami, ich postupmi a rôznymi aktivitami zameraných na predstavivosť, systémovú a skupinovú prácu pri dosahovaní cieľa.  Tiež sa zoznámime s matematickou olympiádou, pytagoriádou.

     Termín: utorok 14:05-14:50, štvrtok 14:05-14:50

     Hokejbalový krúžok CVČ 3. - 6. roč. (p. Osadský, rodič)

     Termín: piatok 17:00-18:30, nedeľa 14:00-16:00

     Klub Bosco 4. – 6. ročník (p. uč. Janská, p.uč. Garbiarová)

     V duchu vychovávateľa Don Bosca budeme budovať spoločenstvo viery a lásky na spoločných výletoch. Ponoríme sa do tajov prírody a jej zákonitostí, zúčastníme sa kultúrnych podujatí a možno a ľadovej revue a spoločne budeme kuchtiť v školskej kuchynke alebo pripravovať darčeky v tvorivých dielňach. Naplánovaných máme viacero zaujímavých výletov, niekoľko prespávačiek v ŠKD, spojených so zaujímavými témami.  Vyvrcholením krúžku bude už 6. ročník obľúbeného tábora Klub Bosco počas letných prázdnin.

     Kondičné tréningy z matematiky 9. A (p. uč. Ondrejka)

     Krúžok v rozsahu dvoch hodín týždenne je určený pre žiakov 9. ročníka základnej školy. Na ňom budú žiaci oboznamovaní s matematickými úlohami a ich riešeniami z doterajších ročníkov testovania deviatakov, testovania Komparo a z vybraných tém preberaného učiva na základnej škole. Cieľom je pripraviť žiakov tak, aby sa výrazne zvýšil predpoklad ich úspešnosti v testovaní deviatakov a na prijímacích pohovoroch na strednú školu z matematiky.

     Termín: štvrtok 14:00-15:30

      

     Kondičné tréningy z matematiky 9. B (p. uč. Hušková K.)

     Cieľom krúžku je prehĺbenie pochopenia učiva matematiky z nižších ročníkov a nacvičovanie a trénovanie postupov riešení matematických príkladov a úloh, ktoré sa vyskytujú v testoch pre deviatakov. Je to príprava na úspešné zvládnutie testovania deviatakov a prijímacích pohovorov.

     Termín: pondelok 14:00-15:30

     Konverzácie v ANJ (študent Rastislav Kovačovský)

     Práca bude zameraná na rozvoj  jazykových kompetencií, s hlavným dôrazom na  komunikáciu. Žiaci sa môžu tešiť na netradičné formy a metódy výučby, jazykové a didaktické hry, práce v skupinách, dramatizácie,  situačné hry a precvičovanie jazyka v reálnych životných situáciách. Krúžok pomôže tým, ktorí sa boja rozprávať, aby si zautomatizovali jazykové štruktúry a zručnosti.

     Termín: štvrtok 14:30-16:00

     Krúžok SJL-9. A (p. uč. Neužilová)

     Cieľom krúžku je opakovanie  učiva 5. - 9. ročníka a príprava žiakov na na  prijímacie pohovory na stredné školy a Testovanie 9.

     Termín: pondelok 14:00-15:30

     Krúžok SJL-9. B (p. uč. Galliková)

     Cieľom krúžku SJ je príprava na záverečné testovanie žiakov 9. ročníka a príprava na prijímacie pohovory. Náplňou práce krúžku je opakovanie učiva, utvrdenie a rozšírenie učiva z nižších ročníkov testovou formou a prácou s textami rôzneho druhu v písanej i elektronickej podobe, rozvoj ČG, riešenie testových úloh.

     Termín: štvrtok 14:00-15:30

      

     Krúžok varenia a pečenia 5.-7. ročník (p. uč. Richveisová)

     V našej kuchynke si deti privoňajú k základom varenia a pečenia, oboznámia sa s klasickými i menej tradičnými receptami. Všetko, čo kuchárky a kuchári vlastnými rukami pripravia, na záver pri spoločnom stolovaní ochutnajú a zhodnotia.

     UPOZORNENIE: Ak sa žiak zúčastní krúžku, zaplatí 1,-€. Ak na krúžok nepríde, neplatí. Za vyzbierané peniaze sa nakupujú ingrediencie na varenie a pečenie.

     Termín: utorok 14.00 – 15:30

     Mediatim- mediálny krúžok (p. uč. Stanová) ročný poplatok za krúžok sa nehradí

     Dnes je bežnou súčasťou prejavu detí tvorba vlastných mediálnych obsahov: fotografií, vlogov, streamov. Na škole sme vytvorili samostatný nezávislý mediálny tím a v spolupráci s pedagógmi pripravujeme: tlačové správy, príspevky na sociálne siete a živé vysielanie, na webovú stránku školy a do školského časopisu. Na hodinách mediálnej výchovy sa pripravujeme organizačne aj interpretačne na zabezpečovanie podujatí našej školy a perspektívne na produkciu vlastného školského vysielania. Základným hodnotovým princípom tímu  je rešpektovaniu vkusu, slušnosti a pravdy v mediálnom prejave.

     Termín: ZŠ pondelok 14.00-15.00

     Peer mediation at school- Erasmus + 9. roč. (p. uč. Slováková)

     Školská, rovesnícka mediácia je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, študent, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Žiak sa učí robiť správne rozhodnutia, zlepšuje si komunikačné, sociálne a emocionálne zručnosti (napr. empatia). Na stretnutiach žiaci praktizujú hranie rolí s cieľom vyriešiť typické školské konfliktné situácie a učiť sa týmto spôsobom rôznym spôsobom koučingu.

     Z dôvodu medzinárodnej účasti na projekte Erasmus+ je dôležité zvládnutie komunikácie v anglickom jazyku za účelom odovzdania svojich osobných skúseností počas výmenných pobytov medzi partnerskými školami. Žiaci tak majú príležitosť si zlepšiť kompetencie v angličtine, najmä v konverzácii.

     Termín: streda 14:00 – 15:30

     Peer mediation at school- Erasmus + 5.-8. roč. (p. uč. Šišanová)

     Školská, rovesnícka mediácia je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, študent, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Žiak sa učí robiť správne rozhodnutia, zlepšuje si komunikačné, sociálne a emocionálne zručnosti (napr. empatia). Na stretnutiach žiaci praktizujú hranie rolí s cieľom vyriešiť typické školské konfliktné situácie a učiť sa týmto spôsobom rôznym spôsobom koučingu.

     Z dôvodu medzinárodnej účasti na projekte Erasmus+ je dôležité zvládnutie komunikácie v anglickom jazyku za účelom odovzdania svojich osobných skúseností počas výmenných pobytov medzi partnerskými školami. Žiaci tak majú príležitosť si zlepšiť kompetencie v angličtine, najmä v konverzácii.

     Termín: utorok 14:00 – 15:30

     Počítačový krúžok 5.-6. roč. (M.Trenčanský, študent)

     Naučíš sa počítaču dokonale rozumieť, poznať jeho časti a dobre ho ovládať.

     Termín: streda 14:00-15:30

     Pohybovňa- gymnastické cvičenia, parkour Free run 4.-8. roč. (p.Pálka)

     V prípade otázok kontaktujte p. Stanislava Pálku na pohybovňa@gmail.com .

     Termín: streda 14:00-15:30

     Slovenčina prevažne vážne-8. ročník (p. uč. Grmanová)

     Slovenčina – základný a nevyhnutný nástroj  pre správnu, vhodnú a zmysluplnú písomnú a ústnu  komunikáciu:

     • Hľadanie a oprava obsahových, pravopisných a štylistických chýb v texte
     • Vetný člen – dôležitá tehlička pri stavbe vety a tvorbe presného a zaujímavého obsahu textu
     • Krása jazyka v písomnej i ústnej podobe (články do Rybky, recitácia)
     • Aj predviesť sa treba vedieť (prezentácia)
     • Obohacujeme sa navzájom  (ponuka filmu, knihy, divadla...)
     • Toto sa mi stalo.... (kompozícia a štylizácia rozprávania)

     Termín: pondelok 14:00-15:30

     Turistický krúžok+ cyklistický krúžok 5.-7. roč. (p. uč. Otruba)

     Krúžok je zameraný pre milovníkov turistiky a aj cyklistiky. V našom krúžku sa budeme snažiť tieto dve pohybové aktivity pravidelne striedať. Najskôr si však dopredu poctivo naplánujeme trasu. Budeme sa riadiť turistickými či cyklistickými mapami. V teréne sa naučíme správne orientovať, pracovať s týmito mapami či správne používať buzolu. Tiež sa naučíme ohľaduplnému správaniu voči prírode a nášmu okoliu.

     Termín: piatok popoludní, prípadne víkendy

     Tvorba web stránok 7.-9. roč. (p. uč. Jankovič)

     Termín: utorok 14:15-15:45

     Výtvarný krúžok 4.-9. roč. (p. uč. Balleková)

     Krúžok vytvára priestor na zoznamovanie sa s novými výtvarnými technikami. Rozvíja kreativitu  a podporuje radosť z tvorby, zlepšuje zručnosti. Súčasťou krúžku bude aj návšteva galérií v Malackách i v Bratislave.

     Termín: štvrtok 14:00-15:30

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“