• UČITEĽ PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE- 1. stupeň ZŠ

     Predpokladaný deň nástupu do práce:  ihneď

     Pracovný úväzok: 100% 

     Kvalifikačné predpoklady: 

     • VŠ II. st.  alebo III. st.
     • splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetov primárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

     Osobnostné predpoklady a zručnosti:

     • zrelá osobnosť, ktorá má chuť stále na sebe pracovať
     • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
     • schopnosť samostatnej práce
     • zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť
     • poriadkumilovnosť a rešpektovanie pravidiel
     • dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom)
     • tvorivosť a trpezlivosť
     • uprednostníme empatických učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

      

     Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu csmalacky@csmalacky.sk , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky).

     K žiadosti je potrebné priložiť:

     • profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
     • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
     • Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

     Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

     Kontakt: Mgr. Daniel Masarovič, 0917 350 117

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“