• Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

    Výška štipendia
    závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:
    a) 47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
    b) 33,59 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky
    životného minima,
    c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky
    životného minima.

    Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

    Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2019 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2019/2020 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

    210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
    146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
    95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

    Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie relevantných dokladov.

    Nové zmluvy
    Z dôvodu zjednodušenia administratívy v prípade zmeny údajov týkajúcich sa školy (zmena štatutára, zmena názvu alebo sídla, zmena čísla účtu) sa so školou uzatvorí nová zmluva o vyplácaní štipendií, v ktorej podľa  článku VI. ods. 1 je povinnosťou školy včas písomne ohlásiť zmenu údajov s priložením kópie príslušného dokladu. Podpísaním novej zmluvy odpadá povinnosť zmeny údajov riešiť podpísaním príslušného dodatku. K podpísaniu novej zmluvy so školou dôjde v čase prvej zmeny údajov týkajúcej sa školy. Pre viac informácii kontaktujte Mgr. Agátu Uliankovú, vedúcu Strediska stredoškolských štipendií.

    Korešpondenčná adresa štipendií:
    Centrum vedecko-technických informácií SR
    Stredoškolské štipendiá
    Staré grunty 52
    842 44 Bratislava
    Pre rýchlu identifikáciu prosíme uvádzajte na obálke aj číslo zmluvy.

    Tlačivo žiadosti o poskytnutie štipendia je upravené v súlade s novým zákonom o ochrane osobných údajov č. č. 18/2018 Z. z.. V žiadnom z tlačív a v ich jednotlivých bodoch, neuvádzať pôvodný názov organizácie - UIPŠ.  

     

    SÚBORY NA STIAHNUTIE:

     

    Metodický pokyn

    Tlačivo Žiadosť o poskytnutiu štipendia pre školský rok 2019/2020

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“