• Štipendiá v školskom roku 2020/2021

     

    Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

     

    Výška štipendia

    závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

     

    a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

    b) 34,33 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

    c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

     

    Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

    Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2020 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

     

    214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

    149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

    98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

     

     Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie relevantných dokladov.

     

    Nové zmluvy

    Z dôvodu zjednodušenia administratívy v prípade zmeny údajov týkajúcich sa školy (zmena štatutára, zmena názvu alebo sídla, zmena čísla účtu) sa so školou uzatvorí nová zmluva o vyplácaní štipendií,
    v ktorej podľa  článku VI ods. 1  je povinnosťou školy včas ohlásiť  zmenu údajov s priložením kópie príslušného dokladu.  Podpísaním novej zmluvy odpadá povinnosť zmeny údajov riešiť podpísaním príslušného dodatku.

    K podpísaniu novej zmluvy so školou dôjde v čase  prvej zmeny údajov týkajúcej sa školy.

    Pre viac informácii kontaktujte Mgr. Agátu Uliankovú, vedúcu Strediska stredoškolských štipendií.

     

     

    Korešpondenčná adresa štipendií:

    Centrum vedecko-technických informácií SR

    Stredoškolské štipendiá

    Staré grunty 52

    842 44 Bratislava

     

    Pre rýchlu identifikáciu prosíme uvádzajte na obálke aj číslo zmluvy.

     

    Tlačivá ostávajú nezmenené .

    V žiadnom z tlačív a v ich jednotlivých bodoch, neuvádzať pôvodný názov  organizácie  - ÚIPŠ.

    Žiadosť o platbu posielajte do 5. dňa v mesiaci.

     

    SÚBORY NA STIAHNUTIE:

     

    Metodický pokyn

    Tlačivo Žiadosť o poskytnutiu štipendia pre školský rok 2020/2021

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“