• ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

    1. Kto je školský špeciálny pedagóg ?

    Školský špeciálny pedagóg je pedagogický pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

    Poskytuje špeciálno-pedagogickú pomoc žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, syndrómom ADHD, ADD, s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakom s poruchou autistického spektra, alebo inými ťažkosťami, ktoré im sťažujú proces vyučovania.

    1. Čo je to špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba?

    Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou (ŠVVP) je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí.

    1. Kto je žiak so ŠVVP?

    Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:

    1. žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.
     1. žiak so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím)
     2. žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu,
    2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
    3. žiak s nadaním

    Činnosť školského špeciálneho pedagóga na našej škole :

    • Priama činnosť so žiakmi sa realizuje v učebni, ktorá bola navrhnutá a vytvorená priamo pre tento účel.

    Intervencie prebiehajú individuálnou alebo skupinovou formou v rozpätí jednej až troch vyučovacích hodín týždenne. Intervencia je u každého žiaka prispôsobená výsledkom psychologickej a špeciálno pedagogickej diagnostiky. Zameriava sa na oblasti, v ktorých boli zistené deficity. Ide napríklad o rozvoj sluchového a zrakového vnímania, priestorovej orientácie, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

    Dôležitou oblasťou je aj nácvik správnej techniky čítania, nácvik ortografických zručností a pozornosti.

    Špecifické predmety, ktorých cieľom je systematická a intenzívna korekcia, terapia alebo reedukácia sú rozvrhnuté podľa ročníkov  a časovej dotácie v rámcovom učebnom pláne pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

    • Depistážna činnosť.
    • Účasť na vyučovacích hodinách s cieľom pozorovania práce žiaka/žiakov.
    • Realizácia orientačnej špeciálno-pedagogickej diagnostiky.
    • Účasť na zápise do prvých ročníkov.
    • Práca s rizikovými žiakmi a ich pravidelné monitorovanie.
    • Nácvik čítania so žiakmi druhých ročníkov.
    • Príprava pracovných listov a kompenzačných pomôcok.
    • Na dosiahnutie optimálnych výsledkov je nevyhnutná spolupráca s rodičmi, pedagógmi, výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a vedením školy. Pravidelná a nevyhnutná je tiež komunikácia s CPPPaP v Malackách a inými odbornými pracoviskami.

    Pomôcky na rozvoj kognitívnych funkcií a zistených deficitov, vďaka ktorým je intervencia vnímaná ako zábava :

    • Pracovné zošity Kuliferdo a iné
    • Bystríkove pomôcky
    • Čitateľské tabuľky
    • Čítanka pre dyslektikov
    • Interaktívne knihy
    • Čítanka Makovička
    • Hry na rozvoj zmyslového vnímania (sluchové, hmatové pexeso, hra s vôňami)
    • Terapeutická hra Pavučinka
    • Pomôcka na rozvoj matematických predstáv a priestorovej orientácie Číselná lúka
    • Prvky z programu KUPOZ,KUPREV na rozvoj pozornosti
    • Obrázkové kartičky na oromotorické cvičenia
    • Terapeutická hra Myotopia – rozvoj oromotoriky
    • Postrehové hry
    • Písmená v tlačenej, písanej podobe vyrobené z rôznych materiálov
    • Slabikové skladačky
    • Modelovacie hmoty
    • Hry na rozvoj jemnej motoriky
    • Počítačový program Dys.com
    • Edukačné CD
    • Aplikácia Vizuálne čítanie

    Kontakt : 0902444441

                    sedlakova.lubica@csmalacky.sk

     

     

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“