• Rodičovské združenie ProSchola je dobrovoľné záujmové občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách. Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami.

     Poslanie RZ:

     • spolupracovať s vedením školy a pedagogickými zamestnancami školy pri výchove a vzdelávaní žiakov,
     • napomáhať k vytváraniu podmienok pre zdravý a komplexný rozvoj osobnosti detí,
     • spolupodieľať sa na zlepšovaní materiálno - technického vybavenia priestorov školy, ako aj estetizácii a modernizácii prostredia,
     • ochraňovať práva detí a učiteľov pred nežiaducimi vplyvmi,
     • presadzovať záujmy a požiadavky rodičov a zákonných zástupcov detí v oblasti výchovy a vzdelávania,
     • podporovať reprezentáciu školy na verejnosti a jej PR aktivity,
     • spolupracovať s inými výchovno – vzdelávacími inštitúciami, miestnymi i regionálnymi organizáciami, Cirkvou a farnosťami pri skvalitňovaní úrovne a podmienok  pre činnosť školy,
     • kooperovať pri organizácii mimoškolskej záujmovej a inej činnosti a podporovať organizovanie rôznych doplnkových aktivít posilňujúcich rozvoj školského spoločenstva a vzájomných vzťahov.

      

     Základné údaje o RZ:

     Názov: Rodičovské združenie ProSchola
     Sídlo:  Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky
     Právna forma: občianske združenie
     IČO: 318 135 00
     DIČ: 202 181 0296
     Registrované: Ministerstvo vnútra SR zo dňa 4.1.2013 pod č. VVS/1-900/90-138 30-1
     Bankové spojenie: TatraBanka – Malacky
     Číslo účtu: SK93 1100 0000 0029 4946 0176
     Predseda a štatutár: prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
     Kontakt: robert@babela.sk

          

     Rodičovská rada RZ adresár 2020/2021

     Správa o činnosti 2019/2020

     Členský príspevok RZ pre školský rok 2020/2021

     Oznam o poukázaní 2% z dane

     Stanovy RZ ProSchola

     Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

     Správa revíznej komisie 2019-2020

     Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

      

     POĎAKOVANIE !

     Ďakujeme, že ste aj v roku 2019 podporili naše rodičovské združenie ProSchola a školu svojim 2%-ným podielom z dane z príjmu. Spolu sme od Vás prijali  14 500  ĎAKUJEME!  

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“