• Kariérové poradenstvo

    • Kariérna poradkyňa: Mgr. Michaela Lániková

     KONTAKT
     E-mail: lanikova.michaela@csmalacky.sk
     Telefón: 034/772 3803
     Konzultácie: kedykoľvek po vzájomnej dohode

      

     Hlavné úlohy a poslanie KP:

     • kariérna poradkyňa (KP) plní úlohy školského poradenstva v oblasti profesijnej orientácie žiakov,
     • sprostredkúva prepojenie ZŠ s poradenskými a odbornými inštitúciami v oblasti profesijnej orientácie žiakov,
     • informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách,
     • zabezpečuje zber informácií/databáz pre ŠVS v Bratislave v oblasti záujmu žiakov o štúdium na SŠ a zber databáz pre NÚCEM v Nitre pre Testovanie 9,
     • spolupracuje s vedením ZŠ, CPPPaP v Malackách , ObŠÚ v Bratislave, MÚ a ÚPSVaR v Malackách, ŠVS v Bratislave a poradenskými zariadeniami,
     • sprístupňuje žiakom a rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie,
     • poskytuje požadované informácie a zabezpečuje komunikáciu so ŠVS,
     • poskytuje informácie o možnostiach vzdelávania žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v nižších ročníkoch,
     • spracováva a predkladá spracované štatistické údaje o dosiahnutej úspešnosti evidovaných žiakov, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie na pedagogických radách, pracovných poradách a pracovných poradách v CPPPaP,
     • zúčastňuje sa odborných seminárov a ďalšieho vzdelávania v oblasti kariérneho poradenstva,
     • vypracováva samostatný harmonogram cieľov a úloh kariérneho poradcu, záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch.

     OZNAMY

     • Informácie o štúdiu na stredných školách (zoznam SŠ, kritériá prijímania na SŠ, plán a naplnenosť tried/odborov na SŠ,...) možno nájsť na www.svs.edu.sk.
     • Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (kariérnej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).
     • Kariérna poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.
     • S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.
     • Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OVP“) s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. Zákon o OVP od školského roku 2015/2016 zavádza možnosť prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ktorý zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek.

      

     Postup pri podávaní prihlášky na strednú školu (vrátane osemročných gymnázií)

      

     Prihlášky na SŠ podpísané žiakom a zákonným zástupcom treba doručiť do školy od 04.-14. mája 2020 na vrátnici školy v čase od 9.00-12.00 hod. a poobede od 14.00-17.00 hod

      

     Po príchode na vrátnicu školy vás žiadame o dodržiavanie patričných hygienických podmienok pri pandémii coronavírusu COVID-19 - rúška na tvári, vlastné pero, rukavice, vstupovať do priestorov pri vrátnici po 2 (žiak a zákonný zástupca spolu).

      

     Žiaci, ktorým boli zaslané prihlášky domov vo formáte pdfna vytlačenie, prinesú vytlačené prihlášky v sprievode zákonného zástupcu podpísané žiakom a zákonným zástupcom. 

      

     Žiakom, ktorí nemali možnosť vytlačenia prihlášok doma, vytlačí prihlášky škola, prihlášky je potrebné si najprv prekontrolovať a podpísať žiakom a zákonným zástupcom priamo na vrátnici školy. 

      

     Upozornenie: ak máte doma originály diplomov vášho dieťaťa, ktoré získal za umiestnenie v okresnom a vyššom kole nejakej súťaže v 5. až 9. ročníku ZŠ, ktoré chcete pripojiť k prihláške, treba priniesť ich kópiu spolu s prihláškou alebo poslať ich sken/fotografiu na vytlačenie školou na mailovú adresu lanikova.michaela@csmalacky.sk

      

     Po odovzdaní podpísaných prihlášok obdržíte súčasne zápisný lístok, ktorého prevzatie musí potvrdiť zákonný zástupca svojím podpisom. Zápisný lístok si ponecháte doma do ďalších pokynov od strednej školy, na ktorú sa žiak hlási (štandardne sa zápisný lístok prinesie na zápis žiaka na školu po prijímacom konaní).

      

     Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

     Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“