• Kariérové poradenstvo

    • Kariérna poradkyňa: Mgr. Michaela Lániková

     KONTAKT
     E-mail: lanikova.michaela@csmalacky.sk
     Telefón: 034/772 3803
     Konzultácie: kedykoľvek po vzájomnej dohode

      

     Hlavné úlohy a poslanie KP:

     • kariérna poradkyňa (KP) plní úlohy školského poradenstva v oblasti profesijnej orientácie žiakov,
     • sprostredkúva prepojenie ZŠ s poradenskými a odbornými inštitúciami v oblasti profesijnej orientácie žiakov,
     • informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách,
     • zabezpečuje zber informácií/databáz pre ŠVS v Bratislave v oblasti záujmu žiakov o štúdium na SŠ a zber databáz pre NÚCEM v Nitre pre Testovanie 9,
     • spolupracuje s vedením ZŠ, CPPPaP v Malackách , ObŠÚ v Bratislave, MÚ a ÚPSVaR v Malackách, ŠVS v Bratislave a poradenskými zariadeniami,
     • sprístupňuje žiakom a rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie,
     • poskytuje požadované informácie a zabezpečuje komunikáciu so ŠVS,
     • poskytuje informácie o možnostiach vzdelávania žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v nižších ročníkoch,
     • spracováva a predkladá spracované štatistické údaje o dosiahnutej úspešnosti evidovaných žiakov, o záujme a zaradení žiakov na ďalšie vzdelávanie na pedagogických radách, pracovných poradách a pracovných poradách v CPPPaP,
     • zúčastňuje sa odborných seminárov a ďalšieho vzdelávania v oblasti kariérneho poradenstva,
     • vypracováva samostatný harmonogram cieľov a úloh kariérneho poradcu, záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch.

     OZNAMY

     • Informácie o štúdiu na stredných školách (zoznam SŠ, kritériá prijímania na SŠ, plán a naplnenosť tried/odborov na SŠ,...) možno nájsť na www.svs.edu.sk.
     • Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú prihlášku riaditeľovi školy (kariérnej poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).
     • Kariérna poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.
     • Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OVP“) s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. Zákon o OVP od školského roku 2015/2016 zavádza možnosť prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ktorý zamestnávateľom umožňuje prípravu žiaka presne a konkrétne na povolanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek.

      

     Postup pri podávaní prihlášky na strednú školu

     (vrátane osemročných gymnázií)

     1. Zákonný zástupca kontaktuje kariérnu poradkyňu (najneskôr do konca marca).
     2. Kariérna poradkyňa vypíše a vytlačí žiakovi prihlášku.
     3. K vypísaniu prihlášky sú potrebné nasledovné informácie:
     • názov strednej školy, na ktorú si žiak podáva prihlášku,
     • názov odboru,
     • v prípade, že žiak absolvoval nejaké súťaže, predmetové olympiády, ..., je potrebné k vypísaniu prihlášky doložiť kópie diplomov/potvrdení o umiestnení.

     V školskom roku 2020/2021 je potrebné priložiť k prihláške aj kópiu vysvedčenia z minulého školského roka, keďže žiaci boli z niektorých predmetov hodnotení slovne.

     Žiak si môže podať najviac štyri prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho

     - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové)

     - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (netalentové).

     Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku.

     1. Vyplnená a zákonným zástupcom skontrolovaná prihláška musí byť podpísaná zákonným zástupcom a žiakom.
     2. Takto skompletizovanú prihlášku aj s prílohami (kópia diplomov, kópia vysvedčenia z minulého školského roka, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka*) odovzdá zákonný zástupca kariérnej poradkyni najneskôr do 8.4.2021.

      

     *V školskom roku 2020/2021 sa k prihláške vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

      

     1. Kariérna poradkyňa zabezpečí odoslanie prihlášky na danú strednú školu.
     2. V školskom roku 2020/2021 je možné podať prihlášku na strednú školu aj elektronicky (cez Edupage).

      

     Dôležité termíny

      

     1. Stredná škola zverejní kritériá prijatia na všetky odbory (talentové aj netalentové) do 26. februára 2021.

      

     2. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky na stredné školy riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, najneskôr do 8. apríla 2021.

     Tento termín platí pre všetky odbory vzdelávania (talentové aj netalentové).

      

     3. Termíny prijímacích skúšok:

      

     Netalentové odbory:

     • 1. termín: 3. mája 2021 (v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)
     • 2. termín: 10. mája 2021 (v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021)

     Talentové odbory:

     • 1. termín: 5. mája 2021 (v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021)
     • 2. termín: 12. mája 2021 (v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021)

     5. Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania do 20. mája 2021.

      

     6. Zákonný zástupca žiaka doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole, do ktorej bol žiak prijatý, do 25. mája 2021.

     Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č.3.

      

     7. 2. kolo prijímacích skúšok (na nenaplnený počet miest) sa bude konať 22. júna 2021.

      

     8. Testovanie 9 sa uskutoční  9.6.2021. Náhradný termín testovania je 24.6.2021.

      

      

     Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov

      

      

      

     www.svs.edu.sk (termíny, naplnenosť, zoznamy, štatistiky, kritériá prijímacích skúšok, ...)

      

     www.ucimenadialku.sk (aktuálne usmernenia ministra školstva, dôležité termíny, ...)

      

     www.potrebyovp.sk (systém duálneho vzdelávania – všetky potrebné informácie a materiály, napr. ako získať potvrdenie o odbornom vzdelávaní , vzor potvrdenia, zoznam škôl zapojených do duálneho vzdelávania, ponuka vytvorených učebných miest pre systém duálneho vzdelávania, ...)

      

     www.dualnysystem.sk (ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania)

      

     http://mapaskol.iedu.sk (prehľad stredných škôl celého Slovenska)

      

     www.komposyt.sk (informácie pri výbere strednej školy pre rodičov aj žiakov:  napr. povolania pod lupou – videá, poradenské hry a testy, odporúčané typy povolaní pre žiakov so ŠVVP, ...)

      

     www.trendyprace.sk (prognózy vývoja na trhu práce – pri ktorých odboroch je najvyššia šanca nájsť si prácu, ktoré odbory sú najlepšie platené, ktoré zamestnania majú najväčšiu perspektívu v budúcnosti, ...)

      

     www.istp.sk (informácie o voľných pracovných miestach, diagnostika profilu človeka, ...)

      

     www.sustavapovolani.sk (národná sústava povolaní, aké sú požiadavky na vedomosti a zručnosti zamestnancov v jednotlivých povolaniach, ...)

      

     Prílohy na stiahnutie

     Príloha č. 1 - Zoznam odborov

     Príloha č. 2 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

     Príloha č. 3 - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka 

     Príloha č. 4 - Rozhodnutie ministra z 26.1.2021

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“