• Podrobné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

     Prehľad dôležitých informácii a termínov:

     Do 30. 9. 2020 sú maturanti povinní si elektronicky cez modul Prihlásenie v IŽK vybrať maturitné predmety.

     Maturuje sa povinne zo:

             1. slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ– test a písomná forma internej časti PFIČ– sloh)

      2. cudzieho jazyka – úroveň B2 (vyššia) – súčasťou je EČ a PFIČ

      3. voliteľného predmetu – s aspoň 6 hodinovou dotáciou za celé štúdium (nie druhý cudzí jazyk) – napr.: MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, OBN, DEJ, INF, KNB

                 4. voliteľného predmetu – ľubovolný zo zoznamu maturitných predmetov – bez úrovne a cudzí jazyk – úroveň B1 (nižšia), alebo B2 (vyššia) – bez EČ a PFIČ

     Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával.

     Neskoršiu zmenu predmetov je možné vykonať len písomnou žiadosťou riaditeľovi školy. V žiadosti musí žiak uviesť vážne dôvody, prečo o túto zmenu žiada (zákonč.245/2008Z.z.)Riaditeľ školy najneskôr do 31. 1. daného školského roka môže ale nemusí v osobitnom prípade povoliť túto zmenu.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“