• Podrobné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2019/2020 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

     Prehľad dôležitých informácii a termínov:

     Do 30. 9. 2019 sú maturanti povinní si elektronicky cez modul Prihlásenie v IŽK vybrať maturitné predmety.

     Maturuje sa povinne zo:

                1. slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ– test a písomná forma internej časti PFIČ– sloh)

      2. cudzieho jazyka – úroveň B2 (vyššia) – súčasťou je EČ a PFIČ

      3. voliteľného predmetu – s aspoň 6 hodinovou dotáciou za celé štúdium (nie druhý cudzí jazyk) – napr.: MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, OBN, DEJ, INF, KNB

              4. voliteľného predmetu – ľubovolný zo zoznamu maturitných predmetov – bez úrovne a cudzí jazyk – úroveň B1 (nižšia), alebo B2 (vyššia) – bez EČ a PFIČ

     Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával.

     Neskoršiu zmenu predmetov je možné vykonať len písomnou žiadosťou riaditeľovi školy. V žiadosti musí žiak uviesť vážne dôvody, prečo o túto zmenu žiada (zákonč.245/2008Z.z.)Riaditeľ školy najneskôr do 31. 1. daného školského roka môže ale nemusí v osobitnom prípade povoliť túto zmenu.

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

     Maturitná skúška v školskom roku 2019/2020 bude mať len internú časť vykonanú administratívne: známka z maturitnej skúšky z predmetu = aritmetický priemer známok z príbuzných predmetov na koncoročných vysvedčeniach 1. až 4. r. gymnázia a na polročných vysvedčeniach z 3. a 4. r. gymnázia.

      

     Dôležité dátumy

     6. máj 2020

      uzatvorenie klasifikácie do 16.00

     7. máj 2020

      

      pedagogická rada na klasifikačnej porade potvrdí uzatvorenú klasifikáciu (známky           

      budú zverejnené na EduPage)

      posledná možnosť odhlásiť sa z dobrovoľného predmetu
      (v opačnom prípade musí študent absolvovať ústnu formu internej časti maturitnej   

      skúšky)

     12. máj 2020

      škola elektronicky sprístupní známky z maturitných predmetov

     12. - 15. máj 2020

      v prípade nesúhlasu so známkou z maturitného predmetu je potrebné túto  

      skutočnosť oznámiť škole (v prípade súhlasu sa škole nič neoznamuje)

     25. máj - 13. jún 2020

      ústna forma internej časti maturitnej skúšky

     Harmonogram odovzdávania koncoročných, maturitných vysvedčení a učebníc bude včas zverejnený na stránke školy

      

      

      

      

      

      

     Určenie skupín príbuzných predmetov, z ktorých známky sa započítavajú do hodnotenia maturitného predmetu

     Maturitný predmet

     Skupina predmetov, z ktorých sa počíta hodnotenie

     Slovenský jazyk a literatúra

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     Anglický jazyk

     Anglický jazyk

     Konverzácie v anglickom jazyku 3

     Konverzácie v anglickom jazyku 4

     Nemecký jazyk

     Nemecký jazyk

     Konverzácia v nemeckom jazyku 3

     Konverzácia v nemeckom jazyku 4

     Matematika

     Matematika

     Seminár z matematiky 3

     Seminár z matematiky 4

     Informatika

     Informatika

     Seminár z informatiky 3

     Seminár z informatiky 4

     Biológia

     Biológia

     Seminár z biológie 3

     Seminár z biológie 4

     Geografia

     Geografia

      

     Občianska náuka

     Občianska náuka

     Spoločenskovedný seminár 3

     Spoločenskovedný seminár 3

      

      

      

      

      

      

     Hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa získa ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítavajú známky nasledovne:

     Maturitný predmet

     Polročné známky

     Koncoročné známky

     1. ročník

      

     •  

     2. ročník

      

     •  

     3. ročník

     •  
     •  

     4. ročník

     •  
     •  

     Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré sú súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, výsledná známka sa vypočíta iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal hodnotenie z tohto predmetu alebo predmetov.

      

     Kompletné aktuálne informácie o maturitách v šk. roku 2019/2020 zo dňa 23. 4. 2020 nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na adrese: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“