• Podrobné informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2019/2020 sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Maturita.

     Prehľad dôležitých informácii a termínov:

     Do 30. 9. 2019 sú maturanti povinní si elektronicky cez modul Prihlásenie v IŽK vybrať maturitné predmety.

     Maturuje sa povinne zo:

                  1. slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ– test a písomná forma internej   

                   časti PFIČ– sloh)

     2. cudzieho jazyka – úroveň B2 (vyššia) – súčasťou je EČ a PFIČ

     3. voliteľného predmetu – s aspoň 6 hodinovou dotáciou za celé štúdium (nie druhý cudzí jazyk) – napr.: MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, OBN, DEJ, INF, KNB

                 4. voliteľného predmetu – ľubovolný zo zoznamu maturitných predmetov – bez úrovne a cudzí jazyk – úroveň

                  B1 (nižšia), alebo B2 (vyššia) – bez EČ a PFIČ

     Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával.

     Neskoršiu zmenu predmetov je možné vykonať len písomnou žiadosťou riaditeľovi školy. V žiadosti musí žiak uviesť vážne dôvody, prečo o túto zmenu žiada (zákonč.245/2008Z.z.)Riaditeľ školy najneskôr do 31. 1. daného školského roka môže ale nemusí v osobitnom prípade povoliť túto zmenu.

     Externá písomná maturita 2020 - termíny

     Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018 v predmetoch:

     • 17. marca 2020 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
     • 18. marca 2020 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk,
     • 19. marca 2020 (štvrtok) – v predmete matematika.

      

     Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

     • Slovenský jazyk a literatúra – 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)
     • Anglický jazyk, Nemecký jazyk – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.  
     • Matematika - 150 minútový test – (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede)

      

     Maturitný sloh - Písomná forma internej časti MS

     • Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných možností)
     • Anglický jazyk, Nemecký jazyk, – 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)

      

     Ústna forma internej časti MS

     Tvorí ju ústna odpoveď maturanta pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná. 26.-27. máj 2020

     Podmienky úspešného ukončenia maturitnej skúšky

     Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk

     (teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

     b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

     Matematika

     (predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

                  a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti získate viac ako 25%

     b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

     Ostatné predmety

     Predmety, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.

     Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

     Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

     • ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledky z EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
     • Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal maturitnú skúšku z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov.
     • Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka.

      

     Otázky kladené maturantmi:

     Ako dobrovoľný ďalší predmet som si zvolila chémiu. Ak mi nesadne otázka, stačí povedať vetu: „Odstupujem od maturitnej skúšky ...“ a nebude sa mi o tom robiť v dokumentoch žiaden záznam, ani sa to nezapíše do maturitného vysvedčenia?

     Ak ste si chémiu zvolili ako piaty dobrovoľný predmet, nemusíte svoju neúčasť ospravedlniť. Ak odstúpite ešte pred vytiahnutím otázky, nebude sa o tom robiť žiaden záznam a na maturitnom vysvedčení nebude figurovať predmet chémia. Ak si otázku vytiahnete, považuje sa to za začatie skúšky a musí byť o tom urobený záznam v maturitných dokumentoch. Ak sa rozhodnete neodpovedať, prípadne poviete: "Odstupujem od maturitnej skúšky" a pod. bude o tom urobený záznam v maturitných dokumentoch podobne ako v prípade, že Vaša odpoveď bude ohodnotená známkou 5, teda, ako neúspešné vykonanie skúšky. V týchto prípadoch sa však na maturitnom vysvedčení tento dobrovoľný predmet neuvádza. Ak však maturitná komisia Vašu odpoveď ohodnotí známkou 4, musí sa to na maturitnom vysvedčení uviesť napriek tomu, že s výsledkom nie ste spokojná.

„Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“